Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karari Temyİz Etmeyen Taraf Yargitay DuruŞma Vekalet Ücretİnden Sorumlu Mudur ?

Yanıt
Old 05-01-2007, 16:54   #1
pallanco

 
İnceleme Karari Temyİz Etmeyen Taraf Yargitay DuruŞma Vekalet Ücretİnden Sorumlu Mudur ?

OLAY: Birden çok davalının olduğu bir hukuk dosyasında, yerel mahkeme kararını davalılardan yalnızca bir kısmı temyiz etmiş ve temyiz eden bu davalıların talebi üzerine inceleme duruşmalı olarak yapılmıştır. Neticede de davalıların temyiz gerekçeleri haksız bulunup karar onanmıştır. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiği için Yargıtay kararında "...ytl vekalet ücretinin davalı taraftan alınıp davacıya verilmesine" şeklinde bir cümle kullanılmıştır. SORU: Kararda her ne kadar "davalı taraftan" denmişse de, bu duruşma vekalet ücretinin yalnızca temyiz eden davalılardan tahsil edilmesi gerektiğini, temyiz etmeyen davalıların bundan sorumlu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, destekleyici bir içtihat bulamadım. Bilen varsa beri gelsin. Şimdiden teşekkürler.
Old 05-01-2007, 17:30   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Forum yöneticilerimizden Şehper Ferda Demirel'in baktığı bir davada verilen karar belki size yardımcı olur.


Saygılar.

Not : nasıl buldum seni Şehper )))
T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/8611

K. 2004/10789

T. 5.7.2004

• VEKALET ÜCRETİ ( Yargıtayda Yapılan Duruşma İçin Temyiz İtirazları Reddedilen Davalı Aleyhine Davacının İse Lehine Vekalet Ücreti Tayin Edilmesi Gereği - Yargıtayda Yapılan Duruşma İçin Vekalet Ücreti Tayini )

• YARGITAYDA YAPILAN DURUŞMA ( Vekalet Ücreti Tayinine Karar Verildiği Halde Temyiz İtirazları Reddedilen Davalı Aleyhine Davacının İse Lehine Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

1136/m.164


ÖZET : Yargıtay'da yapılan duruşma için ücreti vekalet tayinine karar verildiği halde, temyiz itirazları red edilerek hakkındaki karar kesinleşen davalı Nadir Karabıyık aleyhine ve davacı lehine ücreti vekalet tayin edilmesi gerekirken bu hususta karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : İsa Doğan vekili avukat Halil Kandiye ile 1- Lütfi Soydemir, 2- Nadir Karabıyık, 3- Meliha Deniz vs. vekili avukat Sehper Ferda Demirel, 4- Mustafa Aydın aralarındaki dava hakkında Ayvalık Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.5.2003 tarih ve 496-315 sayılı hükmün Dairenin 4.3.2004 tarih ve 12815-2671 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde taraflar avukatı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu:
KARAR : Davacı, Ayvalık Küçükköy Sarımsaklı mevkiinde bulunan 5592 parsel üzerinde müteahhit Mustafa Aydın tarafından inşaa edilen ve müteahhite düşen 8 nolu daireyi, bu inşaatın kalıp, beton demir, tuğla ve duvar işçiliğini yapma işi karşılığı aldığını, kaba inşaat halinde aldığı daireyi tamamlayıp oturmaya başladığında dairenin davalılardan Lütfi Soydemir tarafından Nadir Karabıyık'a onun tarafından da Melihe Deniz'e tapu ile satılarak devir edildiğini, bu devirlerin kendisini mağdur etmek için yapıldığını,daireye 15.000.000.000 lira masraf yaptığını bildirip dairenin tapusunun iptali ile adına tesciline, olmadığı takdirde 15.000.000.000 liranın faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı Mustafa Aydın davaya cevap vermemiş, keşifteki beyanı ile davacıya dava konusu daireyi sattığını doğrulamıştır.
Davalı Mehiha Deniz Daireyi tapu ile satın aldığını,diğer iki davalıda müteahhidin edimini yerine getirmediğini bildirerek davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, tapu iptal ve tescil talebinin reddine davacının daireyi tamamlamak için yaptığı imalatlar karşılığı 14.400.000.000 liranın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar Lütfi Soydemir, Nadir Karabıyık ve Meliha Deniz'in temyizi üzerine dairemizin 4.3.2004 tarih, 2003/12815 esas 2004/2671 karar sayılı ilamı ile bozulmuş, davacı ve davalılardan Nadir Karabıyık karar düzeltme istemişlerdir.
1- Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenlere göre davalı Nadir Karabıyık'ın tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme istemlerinin reddi gerekir.
2- Mahalli mahkemece verilen ve tarafların temyizi üzerine dairemizce incelenen karar dairemizin 4.3.2004 tarih 2003/12815 esas 2004/2671 karar sayılı ilamı ile davalılardan Nadir Karabıyık'ın temyiz itirazlarının reddine, diğer davalılar yönünden bozulmasına karar verilip, lehlerine bozulan davalılar için Yargıtay'da yapılan duruşma için ücreti vekalet tayinine karar verildiği halde, temyiz itirazları red edilerek hakkındaki karar kesinleşen davalı Nadir Karabıyık aleyhine ve davacı lehine ücreti vekalet tayin edilmesi gerekirken bu hususta karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bu yöne ilişkin davacının karar düzeltme talebi kabul edilmeli ve dairemiz bozma ilamına ilaveten davacı vekili içinde ücreti vekalet takdiri gerekmiştir.
SONUÇ : Birinci bent gereğince davacının diğer, davalı Nadir Karabıyık'ın tüm karar düzeltme itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince davacının karar düzeltme talebinin kısmen kabulü ile dairemizin 4.3.2004 gün 2003/12815 esas ve 2004/2671 karar sayılı ilamındaki sebeplerle kararın BOZULMASINA, ayrıca ilama ilaveten "davacı taraf vekili için davalı Nadir Karabıyık'tan 375.000.000 lira duruşma avukatlık ücretinin alınarak davacıya verilmesine sözlerinin yazılmasına, peşin harcın istek halinde iadesine, 5.7.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 05-01-2007, 17:45   #3
pallanco

 
Varsayılan Teşekkür.

Teşekkürler. Tam olarak karşılamasa da bu karar da işime yarar sanırım. Başkaca kararlara rastlarsanız hayır demem. Buı arada, şahper kim ?
Old 05-01-2007, 17:54   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Şu anda bulunduğunuz alanın forum yöneticilerinden olan Av.Şehper Ferda Demirel'den bahsediyorum. Yolladığım karar onun bir davası ile ilgili, karar metninde adını göreceksiniz.
Old 05-01-2007, 17:58   #5
pallanco

 
Varsayılan

Şimdi oldu. Sanırım aynı zamanda arkadaşınız. Neyse bu alanı gereksiz yere meşgul etmeyelim. İyi akşamlar.
Old 22-01-2008, 23:58   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
VarsayılanForumu yeni gördüm. İyiniyetli 3. kişi olduğumuz bir davaydı. 14.400 YTL nin bizden de tahsiline karar verilmişti. Bir kaç temyiz ve karar düzeltme safahati yaşadık yanlış anımsamıyorsam Nihayetinde faydalı masrafın tahsiline yönelik hüküm kaldırıldı. Mürafaa vekalet ücretiyle ilgili kısmı anımsamıyorum, ama yarın kararın son şeklini vakit bulursam eklerim.

Saygılar bizden efendim
Old 23-01-2008, 00:16   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Araştırınca sinerjide bozma ilamına rastladım, sevindim, bu içtihat da bizden


T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/12815
Karar: 2004/2671
Karar Tarihi: 04.03.2004

ÖZET : Dava konusu daire kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki belirlemeye göre müteahhit olan Mustafa Aydın'a ait olmayıp, arsa sahibi Lütfi Soydemir'e aittir. Lütfi Soydemir bu daireyi kendisine ait başka bir taşınmaz üzerindeki yarım inşaatın 3 ve 4. katlarının tamamlanması karşılığı davalı Mustafa Aydın'a 14.5.1997 tarihli 3689 yevmiye nolu sözleşme ile vermeyi taahhüt etmiş ise de, Lütfi Soydemir, Mustafa Aydın'ın yüklendiği edimini yerine getirmediğini bildirmiş, davalı Mustafa Aydın'da bunun aksini ispat edememiştir. Kaldıki 14.5.1997 tarih ve 3680 yevmiye nolu sözleşme gayrimenkul satış vaadi şeklinde yapılmadığı için mülkiyetin naklini Mustafa Aydın'a sağlar nitelikte de değildir. Dava konusu dairenin arsa sahibi Lütfi Soydemir tarafından 8.12.1997 tarihinde davalı Nadir Karabıyık'a onun tarafından da 7.12.2000 tarihinde Meliha Deniz'e satıldığı tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davacı tapu iptal ve tescil isteği olmadığı takdirde daireyi yaptığı masrafların tahsilini istemiş mahkemede buna hükmetmiştir. Davacı talebinin hukuki dayanağı sebepsiz iktisap hukuku nedenine dayanmaktadır. Dava konusu daire, satıldığı Lütfi Soydemir tarafından Nadir Karabıyık'a 8.12.1997 tarihinde satıldığına ve davacı bu daireyi daha sonra 10.1.1998 tarihinde davalı Mustafa Aydın'dan satın alıp tamamladığını tamamlanan dairenin bu haliyle Nadir Karabıyık tarafından diğer davalı Meliha Deniz'e tapu ile 7.12.2000 tarihinde satıldığına göre, olayda Lütfi Soydemir ve Meliha Deniz'in sorumlulukları ve sebepsiz zenginleşmeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iki davalı hakkındaki davanın reddi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

(818 S. K. m. 61)

Dava: Taraflar arasındaki tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat Sehper Ferda Demirel ile davacı vekili avukat Halil Kandiye'nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak, dosya incelendi gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, Ayvalık Küçükköy Sarımsaklı mevkiinde bulunan 5592 parsel üzerinde müteahhit Mustafa Aydın tarafından inşaa edilen ve müteahhite düşen 8 nolu daireyi, bu inşaatın kalıp, beton demir, tuğla ve duvar işçiliğini yapma işi karşılığı aldığını, kaba inşaat halinde aldığı daireyi tamamlayıp oturmaya başladığında dairenin davalılardan Lütfi Soydemir tarafından Nadir Karabıyık'a onun tarafından da Meliha Deniz'e tapu ile satılarak devir edildiğini, bu devirlerin kendisini mağdur etmek için yapıldığını, daireye 15.000.000.000 lira masraf yaptığını bildirip dairenin tapusunun iptali ile adına tesciline, olmadığı takdirde 15.000.000.000 liranın faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalı Mustafa Aydın davaya cevap vermemiş, keşifteki beyanı ile davacıya dava konusu daireyi sattığını doğrulamıştır.

Davalı Meliha Deniz Daireyi tapu ile satın aldığını, diğer iki davalıda müteahhidin edimini yerine getirmediğini bildirerek davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, tapu iptal ve tescil talebinin reddine davacının daireyi tamamlamak için yaptığı imalatlar karşılığı 14.400.000.000 liranın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm davalılar Lütfi Soydemir, Nadir Karabıyık ve Meliha Deniz tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı Nadir Karabıyık'ın temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalılardan Lütfi Soydemir ile davalı Mustafa Aydın arasında noterde düzenlenen 14.5.1997 tarihinde 3680 yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile Lütfi Soymedir'e ait Ayvalık İlçesi Küçüköyde kain 5592 sayılı parsel üzerinde müteahhit olan davalı Mustafa Aydın'ın kat karşılığı 12 daireli inşaat yapmayı üstlendiği, 3-5-8 nolu dairelerin arsa sahibine verildiği, daha sonra ise yine noterde yapılan 14.5.1997 tarih ve 3681 yevmiye nolu inşaat sözleşmesi ile de arsa sahibi davalı Lütfi Soydemir ile, davalı müteahhit Mustafa Aydın'ın mülkiyeti Lütfi Soydemir'e ait Balıkesir'de bulunan 1182 ada 26 parsel üzerindeki binanın kaba inşaat halindeki 2 ve 3. katlarının ince işlerinin yapılması karşılığı Ayvalık İlçesinde davalı Mustafa Aydın'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yapacağı binadan, arsa sahibi olan Lütfi Soydemir'e düşen 8 nolu dairenin Mustafa Aydın'a verileceğinin kararlaştırıldığı daha sonrada 8 nolu dairenin Mustafa Aydın tarafından haricen düzenlenen 10.1.1998 tarihli sözleşme ile, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yapımını üstlendiği 5592 parsel üzerindeki binanın kalıp, beton, demir ve tuğla işçiliğini yapması karşılığı davacı İsa Doğan'a satıldığı, davacının bu daireyi tamamlayarak oturmakta olduğu tüm dosya kapsamı ile sabit ve taraflar arasında da ihtilafsızdır. Dava konusu daire kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki belirlemeye göre müteahhit olan Mustafa Aydın'a ait olmayıp, arsa sahibi Lütfi Soydemir'e aittir. Lütfi Soydemir bu daireyi kendisine ait başka bir taşınmaz üzerindeki yarım inşaatın 3 ve 4. katlarının tamamlanması karşılığı davalı Mustafa Aydın'a 14.5.1997 tarihli 3689 yevmiye nolu sözleşme ile vermeyi taahhüt etmiş ise de, Lütfi Soydemir, Mustafa Aydın'ın yüklendiği edimini yerine getirmediğini bildirmiş, davalı Mustafa Aydın'da bunun aksini ispat edememiştir. Kaldıki 14.5.1997 tarih ve 3680 yevmiye nolu sözleşme gayrimenkul satış vaadi şeklinde yapılmadığı için mülkiyetin naklini Mustafa Aydın'a sağlar nitelikte de değildir. Dava konusu dairenin arsa sahibi Lütfi Soydemir tarafından 8.12.1997 tarihinde davalı Nadir Karabıyık'a onun tarafından da 7.12.2000 tarihinde Meliha Deniz'e satıldığı tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davacı tapu iptal ve tescil isteği olmadığı takdirde daireyi yaptığı masrafların tahsilini istemiş mahkemede buna hükmetmiştir. Davacı talebinin hukuki dayanağı sebepsiz iktisap hukuku nedenine dayanmaktadır. Dava konusu daire, satıldığı Lütfi Soydemir tarafından Nadir Karabıyık'a 8.12.1997 tarihinde satıldığına ve davacı bu daireyi daha sonra 10.1.1998 tarihinde davalı Mustafa Aydın'dan satın alıp tamamladığını tamamlanan dairenin bu haliyle Nadir Karabıyık tarafından diğer davalı Meliha Deniz'e tapu ile 7.12.2000 tarihinde satıldığına göre, olayda Lütfi Soydemir ve Meliha Deniz'in sorumlulukları ve sebepsiz zenginleşmeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iki davalı hakkındaki davanın reddi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Birinci bent gereğince davalı Nadir Karabıyık'ın temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davalılar Lütfi Soydemir ve Meliha Deniz yararına BOZULMASINA, 375.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 4.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 25-06-2008, 18:35   #8
nizar

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,

Karşı yan, temyiz itirazında murafaa talebinde ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet talebinde bulunmuş. Bu nedenle şunu sormak istiyorum.Yargıtay'da yapılan duruşma için açıkca vekalet ücreti isteminde bulunulması gerekiyor mu? Yoksa bu hususu her halükarda Yargıtay, karar altına alıyor mu?
Herkese iyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyorum.Saygılarımla...
Old 19-07-2010, 13:26   #9
avukat erdoğan

 
Varsayılan

Merhaba mürafaa vekil ücretini icraya koymamız için bozulan kararın kesinleşmesini beklememiz mi gerekir yoksa Yargıtay'ın kararını direk icraya koyabilir miyiz?
Old 19-07-2010, 13:30   #10
pallanco

 
Varsayılan

Yargıtay kararındaki vekalet ücretini icraya koymak için yerel mahkeme kararının kesinleşmesine gerek yoktur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
602.255 Adet Yargitay Karari ertanhukukprogramlari Ticari Duyurular 15 21-12-2007 19:20
Yargitay Karari Ariyorum.. avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 01-12-2006 18:14
YARGITAY KARARI ARIYORUM(gizli ayıpla ilgili).ACİL. av_mesutkaya Meslektaşların Soruları 5 01-12-2006 12:23
Yargitay Karari Araniyor yazoglu Hukuk Soruları Arşivi 9 14-08-2006 18:00
Karari Bozmadan, Bir Kismini Duzeltmek İcin Yargitay Yolu Ceyhun Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 16:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04924512 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.