Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yarg.17.HD'nin 2013/1181 E-2013/2272 K sayılı ilamını arıyorum?

Yanıt
Old 01-05-2014, 13:25   #1
sailor1981

 
Varsayılan Yarg.17.HD'nin 2013/1181 E-2013/2272 K sayılı ilamını arıyorum?

Yarg.17.HD'nin 2013/1181 E-2013/2272 K sayılı 25/02/2013 tarihli ilamını arıyorum,yardımlar için peşinen teşekkürler.
Old 01-05-2014, 13:30   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sailor1981
Yarg.17.HD'nin 2013/1181 E-2013/2272 K sayılı 25/02/2013 tarihli ilamını arıyorum,yardımlar için peşinen teşekkürler.

Dava: Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında, Hakem Heyetince verilen 26/11/2012 gün 2012/1174-57 Esas ve 2012/1357 sayılı Karara ilişkin Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, Hakem Heyeti kararının temyiz edilemeyeceğine ilişkin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararının davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili şirkete ait, davalıya kasko sigortalı aracın tek taraflı kaza sonucu hasarlandığını, davalı sigorta şirketinin, araç sürücüsünün alkollü olmasını gerekçe göstererek hasar bedelini ödemediğini belirterek 84.000,00 TL. nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, sigortalı araç sürücüsünün kaza anında 0.55 promil alkollü olduğunu, bu nedenle hasarın teminat dışı olduğunu ileri sürerek talebin reddini savunmuştur.

Hakem Heyetince, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; talebin kısmen kabulü ile 50.000,59 TL tazminatın davalı Yapı Kredi Sigorta AŞ. den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; davalı vekilinin temyiz talebi, Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararı ile reddedilmiş, ek karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece 25/12/2012 tarihli ek karar ile 6100 sayılı HMK. nın 439/1 maddesi gereğince Hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası açılabileceği gerekçesiyle davalı tarafın iptal davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla temyiz talebinin reddine karar verilmiş ise de; bu karar usul ve yasaya uygun değildir. Şöyle ki, 14.06.2007 tarihinde 26552 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesinin 12. fıkrasında, <Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir> hükmü mevcuttur. Her ne kadar 6100 sayılı HMK'nın 439. maddesinin 1. bendinde Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabileceğine ilişkin düzenleme mevcutsa da sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen özel kanun niteliğindeki 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun uygulama önceliği olduğu gözetildiğinde davalı vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir.

2- Esasına yönelik yapılan incelemede ise,

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, komisyon kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3.370,09 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 25.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 05-05-2014, 16:32   #3
mirooğlu hukuk

 
Varsayılan

sayın meslektaşım sanırım aradığınız karar bu..
T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/1181
Karar: 2013/2272
Karar Tarihi: 25.02.2013


TAHKİM DAVASI - ARACIN TEK TARAFLI KAZA SONUCU HASARLANDIĞINI - HAKEM KARARINA KARŞI YALNIZCA İPTAL DAVASI AÇILABİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME - SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİNE YÖNELİK OLARAK SİGORTA TAHKİM SİSTEMİ

ÖZET: Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir, hükmü mevcuttur. Her ne kadar 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddesinin Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabileceğine ilişkin düzenleme mevcutsa da sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen özel kanun niteliğindeki Sigortacılık Kanunu'nun uygulama önceliği olduğu gözetildiğinde davalı vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden K. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... sayılı ek kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir.

(5684 S. K. m. 30) (6100 S. K. m. 439)

Dava: Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında, Hakem Heyetince verilen 26/11/2012 gün 2012/1174-57 Esas ve 2012/1357 sayılı Karara ilişkin Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, Hakem Heyeti kararının temyiz edilemeyeceğine ilişkin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararının davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili şirkete ait, davalıya kasko sigortalı aracın tek taraflı kaza sonucu hasarlandığını, davalı sigorta şirketinin, araç sürücüsünün alkollü olmasını gerekçe göstererek hasar bedelini ödemediğini belirterek 84.000,00 TL. nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, sigortalı araç sürücüsünün kaza anında 0.55 promil alkollü olduğunu, bu nedenle hasarın teminat dışı olduğunu ileri sürerek talebin reddini savunmuştur.

Hakem Heyetince, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; talebin kısmen kabulü ile 50.000,59 TL tazminatın davalı Yapı Kredi Sigorta AŞ. den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; davalı vekilinin temyiz talebi, Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararı ile reddedilmiş, ek karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece 25/12/2012 tarihli ek karar ile 6100 sayılı HMK. nın 439/1 maddesi gereğince Hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası açılabileceği gerekçesiyle davalı tarafın iptal davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla temyiz talebinin reddine karar verilmiş ise de; bu karar usul ve yasaya uygun değildir. Şöyle ki, 14.06.2007 tarihinde 26552 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesinin 12. fıkrasında, <Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir> hükmü mevcuttur. Her ne kadar 6100 sayılı HMK'nın 439. maddesinin 1. bendinde Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabileceğine ilişkin düzenleme mevcutsa da sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen özel kanun niteliğindeki 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun uygulama önceliği olduğu gözetildiğinde davalı vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25/12/2012 tarihli 2012/1629-2012/1322 sayılı ek kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir.

2- Esasına yönelik yapılan incelemede ise,

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, komisyon kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3.370,09 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 25.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

(KAYNAK: Av. Fatih Abdullah ÖZTÜRK)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yrg. 19.hd 2013/8296 sayılı kararını arıyorum. sailor1981 Meslektaşların Soruları 8 01-09-2014 18:17
Yargıtay 14.HD. 2013/8114 esas sayılı ilamını arıyorum. mdelen82 Meslektaşların Soruları 1 28-03-2014 11:35
Yargıtay 4. HD. 05.11.2013 tarih 2013/15618 E. ve 2013/16980 K sayılı kararı. lawyersoylu Meslektaşların Soruları 1 31-01-2014 11:35
Yargıtay 12. HD. 2013/124 E 2013/9344 K. ve Yargıtay 12. HD. 2013/15365 E. 2013/23945 K. sayılı kararları Av. İlker SARAÇ Meslektaşların Soruları 1 06-01-2014 16:04
Mersin Toroslar Belediye Encümeninin 06.03.2013 tarih ve 74 sayılı kararı Av.Beytullah Topal Meslektaşların Soruları 2 19-04-2013 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04070401 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.