Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bono şarta bağlanabilir mi?

Yanıt
Old 10-10-2006, 10:52   #1
Fatma KAPUÇAM

 
Varsayılan bono şarta bağlanabilir mi?

müvekkilin düzenlemiş olduğu bononun arkasına tapu verildikten sonra ödenecektir şeklinde şart konulmuştur.karşı tarafta bu senede dayanarak ihtiyati haciz kararı almıştır.bu şartla senet geçerliliğini korur mu daha doğrusu şarta bağlanabilir mi?teşekkürler
Old 10-10-2006, 11:21   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla bononun kayıtsız şartsız tanzim borç ikrarını havi olması gerekiyor. Zaten kıymetli evraklar, temelindeki hukuki ilişkiden bağımsızdırlar. Ancak bu neviiden bir kayıt, kanaatimce bonoyu, "teminat bonosu" haline getirmiştir. Bu halde ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için, öncelikle tapunun verilmiş olması ön şartının veakabinde bonoya dayalı borcun ödenmemiş olması gereklidir. Bu hususlar eksik ise ihtiyati hacze itiraz edebilirsiniz. Bononun aranızdaki anlaşmaya aykırı olarak işleme konulduğu iddiasında bulunabilirsiniz.

Saygılarımla.
Old 10-10-2006, 16:12   #3
Av.M.Çağrı Alperen

 
Varsayılan

peki ben şöyle bir soru sorayım Taraflar aralarında araç satışı için anlaşıyorlar. Noter sözleşmesi yapılıyor ancak araç tedbirli çıkyor. Bunun üzerine bir protokol yapılıyor ve ruhsat alıcıya verilene kadar senetler ödenmeyecek deniyor. Bu protokolun üzerinden 3 yıl geçiyor ve doğal olarak bono için zamanaşımı süreside geçmiş oluyor. Ve senetler ilamsız takip yolu ile takibe konuyor. Cevabınız ne olur
Old 10-10-2006, 18:03   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Fatma KAPUÇAM
müvekkilin düzenlemiş olduğu bononun arkasına tapu verildikten sonra ödenecektir şeklinde şart konulmuştur.karşı tarafta bu senede dayanarak ihtiyati haciz kararı almıştır.bu şartla senet geçerliliğini korur mu daha doğrusu şarta bağlanabilir mi?teşekkürler

Bu haliyle ihtiyati haciz kararı verilebileceğine dair kararı alıntıladım.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/1941
K. 2005/2138
T. 7.3.2005
• İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Yasada Sınırlı Sayılı Haller Dışında İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Edilemeyeceği - Senet Kambiyo Senedi Vasfı Taşımasa Bile Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Alacak Bulunduğundan Talebin Reddi Gereği )
• KAMBİYO SENEDİ VASFI TAŞIMAYAN SENET ( Alacaklının Yine De İhtiyati Haciz Talep Edebileceği - Yasada Sınırlı Sayılı Haller Dışında İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Edilemeyeceği )
• KEŞİDE TARİHİ VADE TARİHİNDEN SONRA OLAN SENET ( Senet Kambiyo Senedi Vasfı Taşımasa Bile Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Alacak Bulunduğundan İhtiyati Haciz Talep Edebileceği - Yasada Sınırlı Sayılı Haller Dışında İhtiyati Hacze İtiraz Edilemeyeceği )
2004/m. 257, 265
ÖZET : Borçlu vekili, ihtiyati hacze konu senetteki keşide tarihinin vade tarihinden sonraki bir tarih olduğu, dolayısıyla senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı iddiasıyla ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir. İİK'da ihtiyati hacze itiraz sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Eldeki davada, senet kambiyo senedi vasfı taşımasa bile vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir alacak bulunmaktadır. Bu durumda alacaklının ihtiyati haciz talep edebileceği ve ihtiyati hacze itiraz nedenleri de bulunmadığından talebin reddine karar verilmesi gerekirken aksi yönde karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Şişli Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 14.01.2005 tarih ve 2005/36-2005/34 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden M. vekili, ihtiyati hacze konu olan senedin kambiyo senedi vasfı bulunmadığını, zira keşide tarihinin vade tarihinden sonraki bir tarih olduğunu, ayrıca ödeme tarihinden henüz 2 gün geçmeden ihtiyati haciz talebinde bulunulmasının da TTK hükümlerine aykırı olduğu ileri sürülerek, ihtiyatı haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Alacaklı vekili, talebin reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, ihtiyati haciz kararına konu senedin tanzim tarihinin vadeden sonraki ve ihtiyati haczin verildiği tarih itibariyle de henüz gelmemiş bir tarih olmakla TIK 690. maddesi yollamasıyla 615/3. maddesi uyarınca kambiyo senedi vasfını haiz bir senet olmadığı ve ihtiyati haciz talebine konu edilemeyeceği gerekçesiyle itirazın kabulüne, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İİK'nun 265. maddesinde ihtiyati haciz kararına itiraz nedenleri sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edebilir. Yine aynı yasanın 257. maddesi uyarınca rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı ihtiyati haciz kararı verilmesini talep edebilir.

Somut olayda ise kıymetli evrak vasfında olmasa da vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir alacak vardır. Bu durum karşısında mahkemece, alacaklı tarafından ihtiyati haciz talep edilebileceği ve ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektiren nedenlerden hiçbirisinin somut olayda bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyizi itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 07.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Old 10-10-2006, 18:06   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Fatma KAPUÇAM
müvekkilin düzenlemiş olduğu bononun arkasına tapu verildikten sonra ödenecektir şeklinde şart konulmuştur.karşı tarafta bu senede dayanarak ihtiyati haciz kararı almıştır.bu şartla senet geçerliliğini korur mu daha doğrusu şarta bağlanabilir mi?teşekkürler

Kambiyo senedine özgü takip yapılamayacağına dair kararı alıntıladım.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1986/12237
K. 1987/8654
T. 24.8.1987
• KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNE AYKIRI OLMASI ( Koşulu İçeren Ödeme Vaadi )
• SENETTEKİ BEDELİN ÖDENMESİ ŞARTI ( Kiracının Taşınmazı Boşaltması )
• KOŞUL İÇEREN ÖDEME VAADİ ( Kambiyo Senedi Niteliğine Aykırı Olması )
6762/m.688
ÖZET : Takip konusu senette yazılı bedelin ödenmesi kiracının taşınmazı boşaltması koşuluna bağlanmıştır. Bu tür koşulu içeren ödeme vaadi kambiyo senedi niteliğine aykırıdır.

DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye, 8.10.1986 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü

KARAR : TTK.nun 688. maddesinin ikinci bendi gereğince bono kayıtsız şartsbız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi ihtiva etmelidir. Temyiz konusu olayda dayanılan bononun arkasında satılmış olan taşınmazın içindeki kiracının 1.6.1986 tarihine kadar tahliye edilmesi için verildiği, tahliye olunmadığı takdirde işlem göreceği, aksi takdirde işlem görmeyeceği yazılıdır. Bu açıklamalardan ödemenin kiracının taşınmazı tahliye etmesi koşuluna bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu tür bir şartı ihtiva eden ödeme vaadi, borç ikrarı, kambiyo senedi vasfına aykırıdır. Her ne kadar senet arkasındaki bu açıklamanın altında senedin alacaklı ve borçlusunun imzaları bulunmuyor ise de, bu yazının senet tanzimi sırasında yazıldığı ve böylece alacaklıya verildiği, senedin alacaklı elinde ve onun ciro ettiği kimsenin elinde bu durumda bulunmasından anlaşılmaktadır. Takibi yapan alacaklı senedi arkasındaki açıklama ile birlikte ciro yoluyla elde ettiğinden buradaki şart kendisini de bağlamaktadır. Takip konusu senet, bono niteliğinde kabul edilemeyeceğinden kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapılamaz. Borçlunun itirazı yerindedir. Takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, isteğin reddi yasaya uygun değildir ve bozma nedenidir.

SONUÇ : Merci kararın yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.8.1987 gününde Nöbetçi Hukuk Kurulu'nca oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-10-2006, 21:06   #6
ibreti

 
Varsayılan

Senedin arka yüzüne yazılan "tapu verildiğinde ödeneceği..." biçimindeki şart, aynı zamanda mükerrer vade oluştürmaktadır. Senet, mükerrer vade nedeni ile bono hükmünde değildir.

Karşılıklı durumu içeren iki ayrı içtihadı sunuyorum..
------
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/16816
K. 2005/20641
T. 24.10.2005
• İKİNCİ BİR VADE YAZILI BONO ( Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı )
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Bonoda İkinci Bir Vade Yazılı Olması Halinde Senedin Bu Vasıfta Olmadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
• ŞARTA BAĞLI ÖDEME ( Bononun Arka Yüzünde "... Vade Tarihinde Emekli Olamadığı Takdirde Ödemenin Haziran/2005'te Yapılacağı" Yazılması - İkinci Bir Vade Yazılı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı )
2004/m. 170
6762/m. 615
ÖZET : Takip dayanağı bononun arka yüzünde "... vade tarihinde emekli olamadığı takdirde ödemenin Haziran/2005'te yapılacağı..." yazılmıştır. Bu şekilde ikinci bir vade kararlaştırılmıştır. İkinci bir vade yazılan bono kambiyo senedi vasfında değildir. Bu nedenle anılan belgeye dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapılamaz.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının takibe dayanak yaptığı 15.02.2005 vade tarihli bononun arka yüzünde; ( ...vade tarihinde emekli olamadığı takdirde ödemenin Haziran/2005'te yapılacağı... ) hususunun yazılı bulunduğu görülmüş, böylece, ikinci bir vade kararlaştırıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, TTK'nun 615/son maddesine aykırı olup, alacaklının anılan belge nedeniyle kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapması mümkün bulunmamaktadır.

Mahkemece de yukarıda açıklanan nedenlere karar gerekçesinde yer verildiği görülmektedir. Bu durumda, takibin iptaliyle yetinilmesi gerekirken, kararda iki ayrı ve birbiriyle çelişik hüküm kurulduğu tespit edilmiş, HUMK'nun 388. maddesine aykırılık oluştuğu için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/16686
K. 1995/17357
T. 6.12.1995
• BONONUN TAKİBİ ( Şarta Bağlı Olduğu Belirtilmemiş )
• KARZ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BONO ( Takibe Konabileceği )
6762/m.688
2004/m.68


ÖZET : Karz sözleşmesine dayanan takip konusu bono için, sözleşmede icraya konulmasını engelleyecek ve şarta bağlı olarak verildiğini gösteren bir kayıt olmadığından takibe devam edilmelidir.

DAVA ve KARAR: Merci kararının onanmasını mutazammın 21.9.1995 tarih ve 10498/11764 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.11.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra takibinin dayanağı belge TTK.nun 688. maddesinde yazılı unsurları taşıyan bono niteliğindedir. Bu bononun ikraz sözleşmesi nedeniyle verildiği uyuşmazlık konusu değildir. Sözleşme ile verilen araç kredisi borcu için düzenlenmiştir. Sözleşmede bononun icra takibine konulmasını engelleyecek ve şarta bağlı biçimde verildiğini gösteren bir kayıt yoktur. Sözleşmenin 4. maddesinde taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde kalanının muacceliyet kesbedeceği de yazılıdır. Takip dayanağı bono alınan kredi borcu için düzenlenmiş olup ödenen meblağların düşülmesi sonucu kalan bölüm için takip yapılmasında bir engel yoktur. Karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmeye bağlı bulunmadığına göre bononun takibini engeller ve niteliğini etkileyecek bir yön bulunmamaktadır. Bu itibarla itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yasal dayanağı bulunmayan bilirkişi raporuna itibar edilip kabulü isabetsizdir. Merci kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 21.9.1995 günlü ve 1995/10498-11764 sayılı onama kararının kaldırılmasına, Denizli İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 7.6.1995 günlü 1994/1394 esas 1995/654 karar sayılı kararının yukarda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 6.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-10-2006, 21:13   #7
olgun

 
Karar şarta bağlı senet

Bu durumda o senet kambio yolu ile takisbe konu olamaz. Ancak senet arkasındaki şartın gerçekleşmesi halinde bu senet bedelinin ödenmesi için gerekli ihtaratın süresi içerisinde borçluya yapılması ve borçlunun bu yolla temerrüde düşürülmesi gerekir. Bundan sonra borçlunun bu senedi ödememesi durumunda 7 örnek adi alacak hükümleri çerçevesinde icraya konmalıdır. Süresi içerisinde itiraz edildiğinde itirazın iptali davası açılmalıdır. Bu yolu takip edersen hiç bir problemle karşı karşıya kalmassın. Tecrübe
Old 10-10-2006, 22:06   #8
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Fatma Kapuçam,

Bu durumda ihtiyati hacze karşın yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak ihtiyati haczin infazından sonra alacaklı taraf tahminen kambiyo senedine mahsus takip yapacaktır ve siz de örnek içtihatlarla bu kararı iptal ettirebileceksiniz. Müteakiben ilamsız takip yapacaklar ve ona da itiraz ile takibi iptal ve kötü niyet tazminatına dahi hükmettirme imkanınız mevcut.

Saygılarımla.
Old 10-10-2006, 22:08   #9
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M.Çağrı Alperen
peki ben şöyle bir soru sorayım Taraflar aralarında araç satışı için anlaşıyorlar. Noter sözleşmesi yapılıyor ancak araç tedbirli çıkyor. Bunun üzerine bir protokol yapılıyor ve ruhsat alıcıya verilene kadar senetler ödenmeyecek deniyor. Bu protokolun üzerinden 3 yıl geçiyor ve doğal olarak bono için zamanaşımı süreside geçmiş oluyor. Ve senetler ilamsız takip yolu ile takibe konuyor. Cevabınız ne olurTaraflar aralarında araç satışı için anlaşıyorlar. Noter sözleşmesi yapılıyor ancak araç tedbirli çıkyor. Bunun üzerine bir protokol yapılıyor ve ruhsat alıcıya verilene kadar senetler ödenmeyecek deniyor. Bu protokolun üzerinden 3 yıl geçiyor ve doğal olarak bono için zamanaşımı süreside geçmiş oluyor. Ve senetler ilamsız takip yolu ile takibe konuyor. Cevabınız ne olur

Soru nedir???
Old 13-10-2006, 14:11   #11
nurkamerbuyu

 
Varsayılan

Bononun kayıtsız şartsız borç ikrarı içermesi bononun zorunlu unsurlarındandır. Şarta bağlı bono geçersizdir. TTK 688. maddeyi okursanız madde metni gayet açık.
İKİNCİ KISIM
Bono veya Emre Muharrer Senet
A) Unsurlar:
Madde 688
– Bono veya emre muharrer senet:
1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;
2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;
3. Vadeyi;
4. Ödeme yerini;
5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;
6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;
7. Senedi tanzim edenin imzasını;
ihtiva eder.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
bonoda , malen ya da nakden yazılmazsa sakıncası var mı Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 8 10-12-2011 11:16
Bono'da Sebep, Bağışlama Vaadi-ödeme Vaadi (bono) Ilişkisi, Ödememe Ve Sonuçları :-) Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 9 04-01-2008 10:55
Bononun şarta bağlanamayacağı Brusk Meslektaşların Soruları 4 28-11-2006 21:29
Nama Yazili Bono av.myıldız Meslektaşların Soruları 4 09-11-2006 18:01
protesto/bono hidayet Meslektaşların Soruları 5 02-08-2006 12:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05122209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.