Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik -1 Kasım 2007

Yanıt
Old 04-11-2007, 19:15   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik -1 Kasım 20071 Kasım 2007 PERŞEMBE


Resmî Gazete

Sayı : 26687

YÖNETMELİK
Başbakanlıktan:
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,
b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
d) Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,
e) İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,
f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
ı) Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
j) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Sorumluluklar

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.
İşyerlerinin açılması
MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
İzin alınmadan açılan işyerleri
MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
(2) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan işyerlerini en geç üç gün içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanlığa bildirir.
İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür
MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.
(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.
İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme ve Cezalar

Denetleme usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.
İdari para cezaları
MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.
(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülür.
(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
Başkanlığın bilgi talebi
MADDE 13 – (1) Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir.
(2) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
…………VALİLİĞİ

…………………KAYMAKAMLIĞI

TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİİŞYERİ VE SAHİBİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

1. İzin Belge Numarası
2. İşyeri Sahibinin Soyadı
3. İşyeri Sahibinin Adı
4.İşyeri Sahibinin T.C. Kimlik No ve Vergi Kimlik No
5. İşyerinin Ünvanı
6. İşyerinin Sınıfı
7. Faaliyet Konusu
8. Telefon
9. Faks
10. E-posta Adresi
11. İnternet Sitesi Adresi
12. İşyerinin Adresi
13. İşyerinin Ticaret Sicil Nosu
14. İşyerinin İşletme Adı
15. İşyerinin Ticaret Unvanı
16. SORUMLU MÜDÜRÜN
Soyadı
Adı
T.C. Kimlik No:
Telefon
Faks
E-posta adresi
ALT YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER
17. Kullanılan Filtreleme Yazılımı
18. Kullanılan Filtreleme Donanımı
19. Kullanılan Sabit IP’ler
20. İNTERNET BAĞLANTI TÜRÜ
□ Dial-up
□ ADSL
□ Metro Ethernet
□ Diğer (BELİRTİNİZ.)
21. İnternet Bağlantısının Bant Genişliği
22. İnternet Erişim Sağlayıcının Adı
23. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alındığı Makam
24.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarih ve Sayısı
25. İzin Belgesinin Veriliş Tarihi
26. Mülki İdare Amirinin Onayı (Kaşe ve Mühür)
Old 01-04-2008, 17:57   #2
avsafran

 
Varsayılan

bu yönetmeliğe ilişkin olarak kaymakamlık tarafından, 750 ytl idari para cezası verilmiştir. ancakk verilen cezanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu düşünüyorum. şöyle ki, internet kafe yeteri kadar wc ve ve yeteri kadar sıvı sabun bulunmadığı yönünde verilmiş ve bu cezanın bu yönetmeliğin 10 maddesine göre verildiğini belirtmiştir. bunun dışında somut herhangi bir maddenın ihlalini dile getirmiştir. ancak yönetmeliğin hiç bir maddesinde bu şekilde bir bahane gösterlerek ceza verileceği geçmemektedir. bu idari para cezasına itiraz için idare mahkemesine dava açılması sizce yeterlimidir?
Old 01-04-2008, 18:24   #3
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sıhhi gerekçelerle ceza verilmesinin dayanağının bu yönetmelik olduğunu sanmıyorum, öyleyse de hukuka aykırıdır. Sıhhi gerekçelerle denetim ve para cezasının dayanağı başka bir düzenleme olmalıdır. Yönetmeliğe göre idari para cezaları Kabahatler Kanununa göre yürütülecektir.
Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine göre
Alıntı:
Başvuru yolu
MADDE 27.- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
Başvurunun incelenmesi
MADDE 28.- (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) İkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.

İtiraz yolu
MADDE 29.- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine" karar verir.
(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı itiraz mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir.
Vazgeçme ve kabul
MADDE 30.- (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir.
Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
MADDE 31.- (1) İdarî yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulması harca tâbi değildir.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.
Old 27-10-2008, 15:32   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı tanımına örnek verebilir misiniz?

Yönetmelikteki tanıma göre:
"İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri," ifade eder.

Bir pazarlama şirketinde çalışanların kullandıkları bilgisayarlar birbirine bağlı ve bu bilgisayarlar tek modemle internete bağlı ise pazarlama şirketi internet toplu kullanım sağlayıcı sayılır mı? Yönetmelikteki yükümlülüklere uymak zorunda mı?

Bu konuda bulabildiğim iki görüş var:
1- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın görüşüne göre, Başbakanlık, Bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler internet toplu kullanım sağlayıcılara örnek olarak gösterilmiştir.

2- Sayın Av.İlker Atamer'in bir makalesinde internet toplu kullanım sağlayıcıların bu işi bu amaçla yapmaları gerektiği; her hangi bir işyerindeki bilgisayarların internete bağlı olması halinde işverenin toplu kullanım sağlayıcı kabul edilmemesi gerektiğini; bu görüşün Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere ve Yönetmeliğin amacına uygun olduğunu ileri sürmüştür.Örnek olarak da bir otelin ticari amacı olmadan müşterilerine ücretsiz internet hizmeti sağlamasını göstermiştir.

Kanun'da ve Yönetmelik'te "internet toplu kullanım sağlayıcı" tanımı hem ticari hem de ticari olmayan toplu kullanıcılar için yapılmış; sonraki maddelerde "ticari toplu kullanım sağlayıcı" tanımı ayrıca yer almış ama "ticari olmayan toplu kullanım sağlayıcı" tanımı yapılmamıştır. Kanun'da bu eksikliğin giderilmesi gerekir kanısındayım.

Yoksa Kanun'u biz yorumlamak zorunda kalıyoruz:

Çalışanları internete bağlı olan pazarlama şirketi toplu kullanım sağlayıcı sayılır mı? Kanun gereği Yönetmelik'te sayılan yükümlülüklere tabi mi?

Saygılarımla
Old 28-10-2008, 13:18   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Yönetmelik'in bir eksiği de yükümlülükleri sayması ama yerine getirilmemesi halinde yaptırımının olmamasıdır.

Bu durumda Yönetmelik'te sayılan yükümlülükler hukuki yükümlülük sayılır mı? Yoksa birer temenni olarak mı algılamak gerekir?

Saygılarımla
Old 28-10-2008, 13:23   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Yönetmelik'in bir eksiği de yükümlülükleri sayması ama yerine getirilmemesi halinde yaptırımının olmamasıdır.

Bu durumda Yönetmelik'te sayılan yükümlülükler hukuki yükümlülük sayılır mı? Yoksa birer temenni olarak mı algılamak gerekir?

Saygılarımla

Yönetmeliğin 11. maddesi yaptırımları düzenlemiştir.
Old 28-10-2008, 16:15   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Çok kötü bir düzenleme olduğu tartışmasız açık. Toplu kullanımdan kastın, kamuya açıklık olmadığı; tam aksine ticari veyahut ticari olmayan toplu kullanım ihtimallerini gözetmek suretiyle, birden fazla kişinin tek modem üzerinden kullanıma yönelmesi halinde bu yönetmeliğe tabi olacağı ortaya konmuştur. Buradaki ticari'den kastın, internet cafeler gibi "İnternet kullanım / kiralama" ticareti manasında olduğunu düşünüyorum.

Ancak internet kullanımı ticareti dışında (misal, çok çalışanı olan bir şirket gibi) çok kullanıcılı aboneler bakımından, öngörülen yaptırımların uygulanamayacağı kanaatindeyim.
Old 28-10-2008, 18:02   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Cengiz Aladağ

11.maddede sayılan yükümlülükler ''ticari toplu kullanım sağlayıcıların BAZI yükümlülükleri'' hakkındadır.

Ticari toplu kullanım sağlayıcıların ''kayıtları bir yıl süreyle saklaması'' yükümlülüğünün yaptırımı Yönetmelik'te bulunmamaktadır.

Ticari olmayan toplu kullanım sağlayıcıların ise hiç bir yükümlülüğünün yaptırımı bulunmamaktadır.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması Hakkında Yönetmelik üye14540 Çocuk Hakları Çalışma Grubu 1 18-02-2007 17:20
Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 18-12-2002 20:08
Okulda Yönetmelik Hakkında Bilgi Efrasiyap Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06209612 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.