Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

100 Seneliğine Kira sözleşmesi olur mu?

Yanıt
Old 05-04-2007, 19:42   #1
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan 100 Seneliğine Kira sözleşmesi olur mu?

Merak ettiğim, neden bazı taşınmaz kiraları en fazla 49 veya 99 seneliğine olur?Böyle bir şey gerçekten var mı yoksa şehir efsanesi mi?Eğer varsa 100 seneliğine kira neden olmuyor ve bunun yasal gerekçesi hangi kanunda düzenlenmiştir?

Saygılarımla
Old 06-04-2007, 11:26   #2
Belgium

 
Varsayılan

Evet maksimum süre 99 yıldır. Bu kural 1804’te Code Napoléon’da vardı, hatta Romalı hukukunda da vardı galiba ama emin değilim.

Türkiye’nin Isviçre özel hukukundan ilham aldığına göre sanırım bu şekilde bu kural gelmiştir ülkemize.

Gerekçesi ömür boyu kontrat yasağı ve malların mülklerin ebediyen piyasa dışı bırakmama arzusu.

(Örneğin orta çağıdan beri katolik kilisesi “la main morte” olarak adlandırılırdı, çünkü sürekli olarak bağışlar ile zenginleşirdi ve hiç bir zaman ailelere geri dönmezdi bu mülkler.
Bu da tabi ki ekonomiyi ve toplumu olumsuz yönde etkiler…)
Old 06-04-2007, 15:39   #3
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Cevabınız için teşekkür ederim.

Anladığım kadarıyla Türk hukukunda bu konuda açık bir düzenleme bulunmamakta.

Borçlar kanununa göz gezdirdim fakat ömür boyu kontrat yasağı getiren bir hükme rastlayamadım.

Ancak halen tam olarak anlayabilmiş değilim.Şöyleki,yargıç bu konu ile ilgili önüne gelen uyuşmazlıkta hangi kanun maddesini göz önünde bulunduracak?
saygılarımla
Old 06-04-2007, 15:56   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Mevzuatta değişik yerlerde 49 ve 99 yıla ilişkin düzenlemeler var. Birkaç örnek :KANUN NO: 6831

ORMAN KANUNU (*)


MADDE 17 - Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alâkalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.
......
(Değişik 3. fıkra: 3373 - 22.5.1987) Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesisler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kullanılamaz. (...) (Madde 17 nin 3. fıkrasının 1. tümcesi, Anayasa Mahkemesinin 8.11.2003 tarih ve 25283 sayılı R.G.'de yayımlanan, 17.12.2002 gün ve E: 2000/75 - K: 2002/200 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.
</SPAN>......


TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİKONUSUNDA GÖREV VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
.......
GÖREV ESASLARI
MADDE 4 - Görev vermede aşağıda belirtilen esaslar gözönünde tutulur:
a) Görev, görev bölgesi içerisindeki elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bir bölümünü kapsar,
b) Görev sözleşme süreleri en çok 99 yıl olabilir,
.......
Old 06-04-2007, 18:27   #5
Belgium

 
Varsayılan

Belçika'da bu kural "ordre public" (kamu düzeni)
sıfatı taşır, sözleşme yolu ile ihlal etmek mümkün değildir. Hakim taraflar buna atıfta bulunmasa da, her zaman ihlal eden kontratları fesh etmek zorundadır.


Alıntı:
Yazan armi
Cevabınız için teşekkür ederim.

Anladığım kadarıyla Türk hukukunda bu konuda açık bir düzenleme bulunmamakta.

Borçlar kanununa göz gezdirdim fakat ömür boyu kontrat yasağı getiren bir hükme rastlayamadım.

Ancak halen tam olarak anlayabilmiş değilim.Şöyleki,yargıç bu konu ile ilgili önüne gelen uyuşmazlıkta hangi kanun maddesini göz önünde bulunduracak?
saygılarımla
Old 22-04-2007, 16:27   #6
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Başka hukuk sistemlerinde yıl olarak sınır getirilmiş ancak kanımca bizde açıkça bir sınır yok.

100 yıl yapılmaması bir teamül haline gelmiş olabilir.
Çünkü çok uzun süreli yapılması Mk. madde 23 anlamında kişilik haklarına bir ihlal teşkil edebilir.

Yani hakim önüne gittiğinde Madde 23'e takılabilir,bu yüzdende böyle bir gelenek ortaya çıkmış olabilir...

Saygılar.
Old 26-04-2007, 18:00   #7
ragıp

 
Varsayılan

Medeni Kanun 797. maddesine bakarsanız sanırım bilgiş sahibi olursunuz.
Old 26-04-2007, 21:40   #8
jurist27

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Armi
Merak ettiğim, neden bazı taşınmaz kiraları en fazla 49 veya 99 seneliğine olur?Böyle bir şey gerçekten var mı yoksa şehir efsanesi mi?Eğer varsa 100 seneliğine kira neden olmuyor ve bunun yasal gerekçesi hangi kanunda düzenlenmiştir?
Ulkemizde `imtiyaz sozlesmeleriyle` 49 yilligina kira soz konusu iken ve ayrica kiralayanin Turk A.S olmasi sarti aranirken , `yap-islet-devret` modeli ise 99 yilligina kirayi kapsamaktadir ve yabanci A.S de kiralayan konumunda olabilir. daha genis bilgi icin idare hukukunu konu alan arastirmalar ile de analiz yapabilirsiniz.
Old 27-04-2007, 00:23   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ragıp
Medeni Kanun 797. maddesine bakarsanız sanırım bilgiş sahibi olursunuz.

Neden 50 değil; 49 yıl???

Saygılarımla
Old 27-04-2007, 11:08   #10
ragıp

 
Varsayılan

6/05/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendi ile; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak görev ve yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetki kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynî hak tesisi işlemleri Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 72 inci ve müteakip maddelerine göre Maliye Bakanlığınca yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin �Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesisi� başlıklı 4 üncü bölümü 11/12/996 tarih ve 22844 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin �Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Esasları ve Türleri� başlıklı 72 inci maddesinde; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların üzerinde Türk Medeni Kanununa göre azami 49 yıla kadar irtifak hakkı (oturma-sükna hakkı hariç) ile Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı tesis edilebileceği, bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti) ve taşınmaz rehni (gayrimenkul rehni) tesis edilemeyeceği, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde;

 Kamu yararı,
 Turizm,
 Eğitim,
 Sağlık,
 Sosyal,
 Yatırımları teşvik,
 Fuarcılık ve sergileme,
 Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımları teşvik,

Amaçlı irtifak hakkı tesis edilebileceği, yukarıda belirtilen haller dışındaki irtifak hakkı tesisine ilişkin usul ve esasların ise Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir.


Milli Emlak Müdürlüğünün genelgesinin bir kısmını yukarda yazdım. Buna göre, 49 yıllığına kiralanabilmektedir.
genelgenin tam metni, Hukuki.net mevzuat sayfasında bulunmaktadır
Old 24-05-2007, 04:30   #11
Emin Cihan UYSAL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Alıntı:
Yazan ragıp
Medeni Kanun 797. maddesine bakarsanız sanırım bilgiş sahibi olursunuz.

Neden 50 değil; 49 yıl???

Saygılarımla

Affına sığınarak,hocam 100 yıl yazıyor ilgili maddede snrm, yoksa gözlerim gecenin tatlı yoruculuğuna yenik mi düştü

2. Süresi
Madde 797- İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.
Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.
Old 24-05-2007, 15:42   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan CiOooo
Affına sığınarak,hocam 100 yıl yazıyor ilgili maddede snrm, yoksa gözlerim gecenin tatlı yoruculuğuna yenik mi düştü

2. Süresi
Madde 797- İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.
Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.

Evet haklısınız. En çok yüzyıla kadar devam edebilir. Amacım mesajıma cevap vermesini istediğim Sayın Üyeyi vurgulamaktı. TMK'ye bakmıştım.

Soruyu tekrar sorayım...Neden 50 değil 49 yıllığına ya da neden 100 değil 99 yıllığına sözleşme yapılmaktadır. Örneğin 65 yıllığına yapılmış sözleşme de duymadım. Genellikle 49 yıllığına veya nadiren 99 yıllığına yapılmaktadır. Neden 50 değil?

Saygılarımla
Old 24-05-2007, 23:28   #14
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Sayın Ergin; Pazarlama Tekniğinde müşteri Psikolojisi. Neden tüm fiyatlar 9.90 YTL, 49.00.-YTLgibi küsürlerle biter de tam rakam değildir?

Müşteriye "Bu malı ben çok ucuza aldım.40 küsürle 50 arasında 10 rakam var" dedirtiyormuş. Ben başkasının yalancısıyım.
Old 25-05-2007, 18:28   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ragıp
10 nolu yanıtta açıkladığımı sanıyorum

Orada, 49 yıllığına kiraya verileceği yazılmaktadır. Benim sorum ise, neden 39 değil, neden 69 değil, şeklinde idi...

Sayın osmaniye,

Güzel bakış açısı ama, 79 da insanda aynı duyguyu uyandırabilir.

49 ve 99 rakamlarının başka bir esprisi olmalı...

Saygılarımla
Old 26-05-2007, 02:38   #16
ragıp

 
Varsayılan

sayın Ergin
Niçin ilamsız takiplerde itiraz 7 gündür?
Niçin asliye hukuk mahkemelerinde temyiz süresi 15 gündür?
Bunlar ve bunun gibi soruları yanıtlayabilirsek, bunu da yanıtlarız.
Old 26-05-2007, 23:14   #17
Alper Özboyacı

 
Varsayılan

Kira sözleşmeleri 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl kararlaştırılabilir(sözleşme özgürlüğü çerçevesinde); ancak kişilik haklarına aykırı olacak şekilde yapılan kira sözleşmeleri geçersizdir. Bu tip kira sözleşmeleri kişilik hakları aşırı derece sınırlandırır. Örneğin; “Kira sözleşmesine uyulduğu sürece kiraya veren sözleşmeyi feshedemez” şekildeki bir ibare kişilik haklarına aykırıdır ve bu ibare geçersizdir. Kiralayanın bazı hallerde tahliye talebinde bulunabilmesi mümkündür. MK.m.23’e göre kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz.

Kişilik hakkı ekonomik kişilik hakkını da kapsar; şu halde kiraya verenin ekonomik anlamda kişilik hakkını kısıtlayan durumlar MK.m.23’e aykırıdır.

Kaynak: Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fakültesi Borçlar Özel Hukuku Ders Notları, Prof. Dr. Nevzat KOÇ, Dekorsan Fotokopi, sayfa: 17
Old 04-06-2007, 21:40   #18
Emin Cihan UYSAL

 
Varsayılan

Bir madde daha

Madde 836- Üst hakkı, bağımsız bir hak olarak en çok yüz yıl için kurulabilir.

Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konuda önceden yapılan taahhüt bağlayıcı değildir.
Old 06-06-2007, 23:39   #19
Kemal Yıldırım

 
Olumlu Kesinlikle haklısınız...

Alıntı:
Yazan Av.Suat ERGİN
49 ve 99 rakamlarının başka bir esprisi olmalı...

Sayın Suat ERGİN, Hocamız derste bize sormuştu. Neden diye. Araştırdım, ancak pek tatmin edici bir cevap bulamadım. Ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle bir esprisi varmış. Bilgi edinirsem buraya aktarırım...

Saygılar...
Old 07-06-2007, 00:03   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kemal Yıldırım
Sayın Suat ERGİN, Hocamız derste bize sormuştu. Neden diye. Araştırdım, ancak pek tatmin edici bir cevap bulamadım. Ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle bir esprisi varmış. Bilgi edinirsem buraya aktarırım...

Saygılar...


Nihayet ne demek istediğimi anlayan birisi çıktı.
Old 07-06-2007, 02:45   #21
zazaenden

 
Varsayılan

ona bakılırsa , gaipliğine karar verilmiş bir kişinin mallarına halef olma durumunda da teminat gösterme var.ve eğer kişi yüksek ölüm tehlikesinde kaybolmuşsa teminat süresi 5 yıl , uzun süreden beri haber alınamıyorsa teminat süresi 15 yıldır...ancak her halukarda bütün teminatlar gaipliğine karar verilen kişinin 100 yaşına gelmesi ile hükümsüz kalır..
Old 15-06-2007, 11:42   #22
burakocaoglu

 
Varsayılan

gerçek kişilerin yasam süreleri sınırlı olduğu için süre bakımından onlar açısından bir sorun çıkmamaktadır.bu düzenleme esas itibariyle tüzel kişiler gözönüne alınarak yapılmıştır.tüzel kişilerde süreklilik esası sözkonusu olduğundan intifa hakkı,kira akdi v.b gibi durumlar açısından böyle bir sınıra konu olmuştır.neden 49 yada 99 olduğu ise kanunkoyucunun diğer hukuk sistemlerini de göze alarak yaptığı bir takdir meselesidir.
Old 29-06-2007, 10:40   #23
kerim

 
Varsayılan

affınıza sığınarak bende bir bakış açısı getirmek isterim 49 yıllığın espirisi vurgu amaçlı olabilir yada yağp işlet sözleşmeleri de bu süreye tabi bu daha önce ortauya atıldı ise ona atıf veya kıyas amaçlı olabilir he orada neden öyle derseniz bence kjanun koyucuların dikkati şuan bizim yaptığımız gibi üzerine çekmektir ama şuda var ki 39 59 da bunu gerçekleştirir ancak 50 nin katına yakınlığı dolayısıyla tercih edildiği kanısındayım ama çok mükemmel yakalamışınız hocama teşekkürler saygılarımla........
Old 03-07-2007, 01:23   #24
Starkindler

 
Varsayılan

kira sözleşmesinde süre belirtilebilir. ancak sürenin belirtilmemiş olması sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir ve böyle bir durumda belirsiz süreli kira sözleşmeleri hususu ortaya çıkar, yada sonradan belirsiz süreli olabilir{Bk. md. 263: Kira muayyen (belirli) bir müddetle akdedilip de bu müddetin hitamında(sonunda) kiralayanın malumatı ile ve muhalefeti olmaksızın, kiralananın kullanılmasına devam olunduğu, yahut mukavelede fesih hakkında gösterilen ihbarı iki taraftan hiç biri yapmadığı takdirde, hilafına(aksine) mukavele yok ise akit gayrı muayyen (belirsiz) bir müddet için tecdit edilmiş sayılır.
(6570 sayılı kanuna göre bu zımnen tecdit süresi, kira süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirilmemişse 1 yıldır)}

bir adi kira sözleşmesinin on yıl, 50 yıl yada 100 yıl yapılmaması için herhangi bir engel yoktur. hatta bir kişinin ömrü süresince dahi yapılabilir.bizim hukukumuzunda görüşlerinde oldukça çok faydalandığı isviçre fed. mahk. içtihatlarında bu durum vardır. zira insan ömrü nasılsa bir gün sona erecektir ve bu belirli ve kesin bir durumdur. ne zaman öleceğinin bilinmemesi, süresiz olduğu anlamına gelmez.
Old 05-07-2007, 22:43   #25
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
kira sözleşmesinde süre belirtilebilir. ancak sürenin belirtilmemiş olması sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir ve böyle bir durumda belirsiz süreli kira sözleşmeleri hususu ortaya çıkar, yada sonradan belirsiz süreli olabilir{Bk. md. 263: Kira muayyen (belirli) bir müddetle akdedilip de bu müddetin hitamında(sonunda) kiralayanın malumatı ile ve muhalefeti olmaksızın, kiralananın kullanılmasına devam olunduğu, yahut mukavelede fesih hakkında gösterilen ihbarı iki taraftan hiç biri yapmadığı takdirde, hilafına(aksine) mukavele yok ise akit gayrı muayyen (belirsiz) bir müddet için tecdit edilmiş sayılır.
(6570 sayılı kanuna göre bu zımnen tecdit süresi, kira süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirilmemişse 1 yıldır)}

bir adi kira sözleşmesinin on yıl, 50 yıl yada 100 yıl yapılmaması için herhangi bir engel yoktur. hatta bir kişinin ömrü süresince dahi yapılabilir.bizim hukukumuzunda görüşlerinde oldukça çok faydalandığı isviçre fed. mahk. içtihatlarında bu durum vardır. zira insan ömrü nasılsa bir gün sona erecektir ve bu belirli ve kesin bir durumdur. ne zaman öleceğinin bilinmemesi, süresiz olduğu anlamına gelmez.

Bu durumda, örneğin 250 senelik kira sözleşmesi geçerli olacak.Yoksa ben mi yanlış anladım?

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira sözleşmesi olmaksızın kira tespiti talep edilebilir mi putto Meslektaşların Soruları 14 25-11-2015 16:56
kira sözleşmesi tarihi - artış tarihi - kira tesbit davası ayanlar07 Meslektaşların Soruları 21 29-11-2010 15:08
Kira Sözleşmesi Örneği şevket salman Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 18:35
Kira Sözleşmesi Kiracı Hukuk Soruları Arşivi 2 21-02-2002 22:11
Kira Sözleşmesi Feshi Umut Baran Hukuk Soruları Arşivi 3 21-02-2002 22:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07526994 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.