Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

idare mahkemesi kararındaki vekalet ücreti karar kesinleşmeden icraya konulur mu?

Yanıt
Old 11-01-2008, 10:46   #1
Av.TOLGAA

 
Varsayılan idare mahkemesi kararındaki vekalet ücreti karar kesinleşmeden icraya konulur mu?

cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
idare mahkemesi kararlarındaki yargılama gideri ve vekalet ücretinin icra takibine konulması için mutlaka kesinleşmesi gerekir mi
Old 11-01-2008, 12:03   #2
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.TOLGAA

İYUK 52.maddesine göre yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin takibe konması için kararın kesinleşmesi gerekmez.

Saygılarımla

TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
MADDE 52 - 1. (Değişik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle: 4001 - 10.6.1994) Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır.

ÖNEMLE DİKKATİNİZE SUNULUR:

5.7.2012 tarihi itibarıyla GÜNCELLEME NOTU: Bakınız İYUK 28.madde DEĞİŞİKLİĞİ:


Kararların sonuçları

Madde 28 -

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/58)
2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler (30 gün) içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/58)
6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.
Old 12-01-2008, 12:16   #3
av.korcan

 
Varsayılan Sayın Av.TOLGA

Sayın A.KONYALI'nın yanıtına katılmıyorum.İdare Mahkemesi kararındaki vekalet ücreti ve masrafların icraya konulabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir.Burda önemli olan sadece vekalet ücret ve masrafların icrası için kararın kesinleşmiş olmasıdır.Bu konuda verilmiş bir kararı ekliyorum.Umarım işinize yarar.İyi çalışmalar.

İYUK.m.28
"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir."
| T.C.
YARGITAY

I

12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/1113
K. 2003/3510
T. 25.2.2003'.._
•ŞİKAYET ( Vekalet Ücreti Ve Yargılama Giderinin Tahsili İçin Kesinleşmemiş Karara Dayalı İcra Takibinin İptali Talebi )
•VERGİ MAHKEMESİNCE VERİLMİŞ İLAMIN İCRASI ( Genel Hükümler Dairesinde Kararın Kesinleşmeden İnfaz Ve İcra Edilememesi
ÖZET : İcra takibi Vergi Mahkemesince verilmiş ilama dayanmaktadır. İlamda
kesinleşmeye dair bir kayıt bulunmamaktadır. 2577 sayılı Kanunun 28/1-2. maddelerine
göre tam yargı davaları hakkındaki kararların genel hükümler dairesinde infaz ve icras
ı
istenebilir. Somut olayda takibe konulan yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili için
kararın anılan Yasanın 28/1.maddesi uyarınca kesinleşmesi zorunludur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen
tetkikinin şikayetçi vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra takibi Vergi Mahkemesince verilmiş ilama dayanmaktadır. İfamda kesinleşmeye dair bir kayıt bulunmamaktadır. 2577 sayılı Kanunun 28/1-2. maddelerine göre tam yargı davaları hakkındaki kararların genel hükümler dairesinde infaz ve icrası istenebilir. Somut olayda takibe konulan yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili için kararın anılan Yasanın 28/l.maddesi uyarınca kesinleşmesi zorunludur. Bu nedenlerle Merciice takibin iptali yerine yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı
nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.2.2003
gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-01-2008, 13:37   #4
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Merhaba,
İYUK da HUMK.un 443/son maddesindeki düzenlemeye paralel bir düzenleme var mı, şu anda hatırlamıyorum. Olmadığı varsayımı ile, İYUK' un 31.maddesindeki yollama ile; konusu itibarı ile kararı kesinleşmeden infaz olunamayacak davalarda verilen kararlardaki yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin infazı için de kararın kesinleşmesi beklenmeli, sair davalarda verilen kararlara ilişkin yargılama giderleri ve vekillik ücretinin talep edilmesi için haliyle kesinleşme beklenmemeli. İYUK.52.maddesi, kesinleşmesi beklenmeden infazı mümkün davalarda verilen kararlar için genel bir hüküm, Sn. av. korcan’ın dayandığı hüküm ise, (yine İYUK.un 31.madde yollaması ile) HUMK. un 443. maddesindeki düzenlemenin bir istisnasıdır. Sn.Av.TOLGAA’nın sorusunda –açıkça- vergi mahkemesi kararından bahsedilmediğine göre Sn.KONYALI’nın gerekçesine katılmak gerekir diye düşünüyorum.
Saygılarımla
Old 19-03-2011, 12:34   #6
Av. Evren Apaydın

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/13864
K. 2008/17373
T. 14.10.2008
İDARİ YARGI KARARLARININ İNFAZI ( Edaya İlişkin Bölümleri İcra Dairesinde İlamlı Takibe Konu Edilebileceği )
İLAMLI TAKİPLER ( İdari Yargı İlamlarının Edaya İlişkin Bölümleri İcra Dairesinde İlamlı Takibe Konu Edilebileceği )
2577/m.28/1-2

ÖZET : İdari Yargı ilamlarının edaya ilişkin bölümleri icra dairesinde ilamlı takibe konu edilebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Alacaklının, borçlu aleyhine idari yargıda açmış bulunduğu tam yargı davası sonucu lehine hükmedilen alacağı icra takibine koyduğu anlatılmaktadır. 2577 Sayılı İYUK. 28/2. maddesi tam yargı davaları hakkındaki konularda belli bir miktarı içerenlerin genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı hükmüne yer verilmiştir. Bir başka anlatımla, idari yargının edaya İlişkin ilamları icra dairesinde ilamlı takibe konu edilebilir. Kesinleşmeden takibe konulamayacaklar aynı Kanun'un 28/1. maddesine göre idare aleyhine açılan ve haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar olup, somut olaya uygulama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle ilamda hüküm altına alınan vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağı yönünden alacaklının takip yapmasında yasaya aykırılık yoktur. O halde, Mahkemece anılan alacak kalemleri yönünden şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin tamamının iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlamlı icra için kesinleşme şartı istisnai bir durumdur. Asıl olan ilamın kesinleşmeden icraya konulabilmesidir. Yukarıdaki güncel Yargıtay kararında da belirtildiği üzere, İYUK 28.1/2 madde uyarınca, istisnai olarak haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili idari davalarda verilen kararlar hakkında kesinleşme şartı aranmaktadır.
Old 26-03-2011, 18:30   #7
geraldbostock

 
Varsayılan

28. madde idarenin "işlem tesis etmesine ilişkin", ne kadar sürede işlemi tesis etmesi gerektiği konusunda idareyi sınırlayan ve sadece haciz ve ihtiyati hacize ilişkin kararlardan sonra bu kararlar kesinleştikten sonra (lütfen dikkat) "işlem tesis edileceğine" dair bir istisna getiren bir madde. Maddede "hacze ilişkin kararlar kesinleşmeden icraya konulmaz" denilmiyor.

Demek istediğim, idarenin karar gereği "işlem tesis etmesi"ne getirilen bu istisnanın dahi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin takibe konulmasına engel olamayacağını düşünüyorum.
Old 26-03-2011, 19:45   #8
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

idari bircok dosyam var ve kesinlesmeden bir cok kez tahsilat yaptim ve hic boyle bir itiraza ugramadim
Old 14-02-2012, 11:36   #9
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlar,

Ben de vergi mahkemesinden almış olduğum "gümrük vergilerinin iptali ve avukatlık vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin gümrükten tahsiline" şeklinde biten kararlarımı KESİNLEŞMEDEN icraya koydum. Gümrük ilgili birimiyle de görüştüm. Saymanlıktan ödenek istiyorlar ve parayı ödüyorlar; sadece "Avukat Hanım sene sonunu bulur yalnız" dedi. Benm de "OLSUN, GEÇ OLSUN GÜÇ OLMASIN" dedim
SAygılarımla
Old 05-07-2012, 10:45   #10
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

MADDE 58- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.”
“6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.”
Old 05-07-2012, 10:47   #11
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

artık icra takibi yapmadan önce kamudan yazılı olarak yargılama giderlerinizi talep etmeniz gerekiyor.30 günlük sürede ödenmez ise takip yapabilirsiniz.
Old 05-07-2012, 12:52   #12
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Demek ki; İdare aleyhine açılan davada, dava dilekçesinin bir tarafına (örn,başlıklı kağıdın alt tarafına adres, telefon veya elektronik posta adresi gibi) davacı vekilinin banka hesap numarasının yazılmasında yarar var
Old 17-07-2012, 19:55   #13
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

yönetmeliğe göre kararı,serbest meslek makbuzunu, vekaletnamenizi ekleyerek banka hesap numaranızı da bildirir bir dilekçe ile idari müracaat yapıyorsunuz ve paranın yatırılmasını bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz......
Old 17-07-2012, 22:44   #14
Korayc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gül Kadı
yönetmeliğe göre kararı,serbest meslek makbuzunu, vekaletnamenizi ekleyerek banka hesap numaranızı da bildirir bir dilekçe ile idari müracaat yapıyorsunuz ve paranın yatırılmasını bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz......

Sayin meslektasim kastettiginiz hangi yonetmeliktir acaba? Benim bildigim kadariyla genelde idareler makbuzu pek de onemsemiyorlar.. Bu konuda yeni bir duzenleme var mi?
Old 22-07-2012, 19:11   #15
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

otomasyonlu vergi daireleri işlem yönergesi "idare aleyhine verilen kararlarda avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi başlıklı 233. maddesine bakınız.
Old 23-07-2012, 10:35   #16
Korayc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gül Kadı
otomasyonlu vergi daireleri işlem yönergesi "idare aleyhine verilen kararlarda avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi başlıklı 233. maddesine bakınız.

Söz konusu madde vergi dairelerine karşı açılan ve kazanılan davalarda tahsil edilecek vekalet ücretini düzenlemektedir. Maddede serbest meslek makbuzundan da bahsedilmemektedir. SMM zaten kesmek zorundayız bu diğer mevzuata göre zaten açık. Ancak benim merak ettiğim 3. yargı paketi ile gelen değişiklik sonrası idareden vekalet ücreti talep ederken SMM kesilmesini öngören yeni bir mevzuatın çıkıp çıkmadığı? Nitekim araştırmam sonucu bu yönde yeni bir mevzuat sanırım bulunmamaktadır.
Old 13-02-2013, 11:40   #17
av.metebey

 
Varsayılan

Peki idareye başvurmadan doğrudan takip yoluna gitsek nasıl olur?
Old 13-02-2013, 12:30   #18
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.metebey
Peki idareye başvurmadan doğrudan takip yoluna gitsek nasıl olur?

İyuk 28. maddeyi açık ihlalden takip iptal edilir idare lehine vekalet ücreti ödersiniz.

Maddede açıkça önce başvur 30 gün içinde ödemezse takibe başvurabilirsin demekte.
Old 13-02-2013, 17:54   #19
Av.Esra70

 
Varsayılan

Benim de kesinleştikten sonra icraya koyduğum 4 adet Vergi Mahkemesi kararım var. Geç ( ödenek 1 yıl sonra çıktı ) ve güç oldu, halen vekalet ücretlerini tahsil edemedim. Gümrük Müdürlüğü inatla dört dosya bedelini toplu olarak gönderiyor, icra inatla tek tek miktar belirtilmediği için iade ediyor. Bakalım önce kim pes edecek? Gümrük Baş Müdürlüğüne de başvurup sorunum çözülmezse İLgili müdürlük görevlilerini şikayet etmeyi düşünüyorum.
Old 18-02-2013, 15:59   #20
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Esra70
Benim de kesinleştikten sonra icraya koyduğum 4 adet Vergi Mahkemesi kararım var. Geç ( ödenek 1 yıl sonra çıktı ) ve güç oldu, halen vekalet ücretlerini tahsil edemedim. Gümrük Müdürlüğü inatla dört dosya bedelini toplu olarak gönderiyor, icra inatla tek tek miktar belirtilmediği için iade ediyor. Bakalım önce kim pes edecek? Gümrük Baş Müdürlüğüne de başvurup sorunum çözülmezse İLgili müdürlük görevlilerini şikayet etmeyi düşünüyorum.

Bana da aynı şeyi yaptılar. 3 vekalet ücretini bir dosyaya gönderdiler. Bir dosya infaz edildi fakat içinde fazla bakiye kaldı.
Ben de gümrükten yazı istedim; o fazla parayı diğer iki dosyaya mahsup ettirip dosyalardaki fazlaya dair haklarımdan feragat edip kapattım dosyaları.

Bunlarla mı uğraşacağız ya boşverin.
Old 07-05-2013, 08:16   #21
Pandekt

 
Varsayılan

Peki idareye yapılan bu başvuruda, başvurunun vekile/asile yapılması sonucu etkiler mi? Maddede davalı idareye diyor. Bir dosyada davalı idareye iadeli taahhütlü başvuruda bulundum, tebliğden itibaren 30 gün geçti, hiçbir cevap verilmedi. Karar genel hükümler dairesinde infaz olunabilir mi artık?
Old 09-05-2013, 14:30   #22
av.coll

 
Varsayılan

Vekil olarak idareye başvurdunuz ve 30 gün içinde ödeme yapılmadığı gibi cevap da verilmediyse, evet karar artık genel hükümler dairesinde infaz olunabilir.
Old 05-06-2013, 09:28   #23
duyguisler

 
Varsayılan idare aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin takibe konulması

Arkadaşlar

Bir çok defa idare mahkemesince tarafıma verişen ilam vekalet ücretini karar kesinleşmeden ve idareye başvuru yapmadan takibe koydum ve hiç bir sorun çıkmadı.Ancak en son açtığım takip icra hukuk mahkemesinde şikayete konu olmuştur.Nasıl bir yol izlemem gerekir.Bu şekilde şikayet sonucunda takip iptal mi edilmektedir.
Old 05-06-2013, 10:01   #24
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan duyguisler
Bu şekilde şikayet sonucunda takip iptal mi edilmektedir.
Evet, takibe koymakta acele etmişsiniz. İYUK'un 28.maddesindeki 5.7.2012 tarihinde yayınlanan değişiklikle önce idareye başvurmanız gerekirdi.

Bakınız: Yukarıdaki 2, 10 ve 18 nolu mesajlar

Saygılarımla
Old 02-07-2013, 19:17   #25
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

O zaman bir uzmanlık sorusu: 2010 tarihli kararlarımdaki ücretlerimi tembellik ettim istemedim. Ben isteyene kadar bu IYUK 28 çıktı ve mecburen idareye başvurdum. 7 ay oldu ne gelen var ne giden. Ben şimdi icraya koysam bu kararlarımı karar tarihinden itibaren mi faiz işleticem yoksa idareye başvuru tarihinden itibaren mi. Nolur karar tarihi olsun!!!
Old 03-07-2013, 13:45   #26
Pandekt

 
Varsayılan

İdarenin 30 günlük süresinin bitiminden değil mi??
Old 03-07-2013, 16:51   #27
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Feyza Altun
O zaman bir uzmanlık sorusu: 2010 tarihli kararlarımdaki ücretlerimi tembellik ettim istemedim. Ben isteyene kadar bu IYUK 28 çıktı ve mecburen idareye başvurdum. 7 ay oldu ne gelen var ne giden. Ben şimdi icraya koysam bu kararlarımı karar tarihinden itibaren mi faiz işleticem yoksa idareye başvuru tarihinden itibaren mi. Nolur karar tarihi olsun!!!

ilam vekalet ücretlerine karar tarihinden itibaren faiz işletilir. idareye başvuru şartı yalnızca icra takibini başlatma şartıdır.

kanımca aradan uzun süre geçmiş olması nedeniyle "acaba" diyorsunuz. şöyle düşünün. karar nisan 2013 tarihli. mayısta tebliğ aldınız ve hemen başvurdunuz. Haziranda da süre bitti. kararı icraya verdiniz. hangi tarihten itibaren faiz işleteceksiniz? tabi ki Karar tarihi
Old 09-03-2016, 08:31   #28
Av.Elif92

 
Varsayılan

Askeri Yüksek idare mahkemesinde açtığım iptal davasının kararı elime ulaştı. ödenmeyen harcırah işleminin iptalini istemiştim.

şimdi kararın uygulanması için MSB'ye başvurmam gerekiyor sanırım. ÖDenmesi gereken tarihten itibaren faiz işletmelerini isteyecek miyim iptal edilen ödenmeme işleminde ?

Vekalet ücretini ilamlı icraya koymadan MSB'ye makbuz keserek mi talep etmeliyim ?
Old 02-06-2016, 09:14   #29
tunca07

 
Varsayılan

Bütün yasal şartları yerine getirdim, İdare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeme yapmadı, icralar kesinleşti, yine de ödeme yapmiyor. Haciz talebinde de bulundum kamu malları haczedilemez. İşte size Hukuk Devleti. Ne yapmak lazım, Devlet borcunu ödemiyor Böyle iş mi olur? Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir demiyorum, bir yol var mı acaba? Ödemeyen memurları mı savcılığa şikayet etsem acaba?
Old 06-06-2016, 16:56   #30
duyguisler

 
Varsayılan borç muhtırası

Meslektaşım benim de İstanbul Valiliğine karşı takibim var.Daha tebligatın hangi birime ulaştığını, kimin sorumlu olduğunu bile çözemiyoruz.Ben bir de borç muhtırası gönderdim.Bakalım onu takip edip alacağıma kavuşabilecek miyim. Bir de bu yolu deneyebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi? av.suleyman Meslektaşların Soruları 47 15-01-2019 12:56
İdare Mahkemesi Kararı Ve Vekalet Ücreti Av.Nebi Meslektaşların Soruları 22 22-02-2013 10:56
Vergi Mahkemesi Kararı/ Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İlamlı Takibe Konu Edilebilir Mi Av.Mine Alagaç Meslektaşların Soruları 10 05-07-2012 10:50
hizmet tespiti, kesinleşmeden ilamın icraya konulması av.naim Meslektaşların Soruları 2 16-03-2007 16:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11714911 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.