Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

mirasın (terekenin) hükmen reddi

Yanıt
Old 22-05-2007, 17:51   #1
mpsorhun

 
Varsayılan mirasın (terekenin) hükmen reddi

Arkadaşlar, mirasın reddi ile ilgili konular var ancak burada sadece hükmen red müessesesini tartışalım lütfen. Soru şu : biliyorsunuz bu dava hasımlı açılacak ve menfi tespit davası türünden bir dava, görev ise müddebihe göre belirlenecek. Ancak evvela borca batıklık için miras bırakan yaşarken iflas ve aciz vesikası gibi bir belge alınmalı mı? Çünkü herkes tarafından bilinmesi diyor bu husu nasıl belirlenecek. Şimdi bazı arkadaşlar sulh maskemesi tespit edecek falan diyorlar bu yol yok. İkinci ve esas soru bu dava mirasçılara takip açılmadan açılabilirmi ancak ortada bir alacak tehdidi var ? (menfi tes. davası olduğunu unutmayalım) son olarak bu davayı açnlar varsa mahkeme ne tür işlemler ve yazışmalar yapıyor hepinize teşekkürleri ve özellikle Av.şehper hanıma'a şükranlarımı iletirim. ( yukarıda verdiğim bilgiler Yargıtay Karaları tarfından sabittir) Teşekkürler
Old 22-05-2007, 20:01   #2
av.fundasin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2003/14125
Karar No.
2003/15438
Tarihi
12.11.2003


İLGİLİ MEVZUAT
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/76/8
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/605/610
4722-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/17


KAVRAMLAR
GÖREVLİ MAHKEME
PASİF HUSUMET EHLİYETİ
MİRASIN REDDİ
TEREKENİN HÜKMEN REDDİ
MURİSİN ÖDEMEDEN ACZİNİN TESPİTİ


ÖZET
ÖLÜMÜ TARİHİNDE MİRAS BIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ AÇIKÇA BELLİ VEYA RESMEN TESBİT EDİLMİŞ İSE, MİRAS REDDEDİLMİŞ SAYILIR. MİRASÇILAR ZIMNEN MİRASI KABUL ETMİŞ DURUMA DÜŞMÜŞ OLMADIKÇA HER ZAMAN MURİSİN ÖDEMEDEN ACZİNİN TESBİTİNİ İSTEYEBİLİRLER. TEREKENİN HÜKMEN REDDİ İSTEĞİNDE GÖREVİN GENEL HÜKÜMLERE VE DEĞER ESASINA GÖRE TESBİT EDİLMESİ, DAVANIN DA ALACAKLI HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI GEREKMEKTEDİR.


DAVA : Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4722 Sayılı Kanun'un 17. maddesine göre davaya 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uygulanacaktır.

1-Hakim re'sen Türk Kanunları mucibince hüküm verir. ( HUMK. 76. m ) Hukuki niteleme hakime aittir.

Dava ve talep terekenin hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. ( TMK. m. 605/2 ) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu' nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tesbiti istenebilir.

Hükmen red isteğinde görev genel hükümlere ve değer esasına göre tesbit edilir. Görev kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Davacılar hakkındaki Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/212 nolu dosyasındaki dava gözetildiğinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmeden yazılı şekilde davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru değildir. ( 23.12.1942 gün 24/29 sayılı İBK )

2-Kabule göre de; hükmen red talebinde dava alacaklı hasım gösterilerek açılır. Buna rağmen hasımsız bir dava şeklinde uyuşmazlığın incelenmesi kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. Gerçek hasıma yöneltilen ve görevli mahkemede açılan bir davada hükmen red koşullarının bulunup bulunmadığı incelenebilir. Davanın, alacaklılara yöneltilmesi, dava dilekçesinin açıklanan nedenlerle görev yönünden reddi gerekirken davaya devamla davanın süre yönünden reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2003/5201
Karar No.
2003/6123
Tarihi
28.04.2003


İLGİLİ MEVZUAT
743-TÜRK KANUNU MEDENİSİ/406
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/463
4722-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/17


KAVRAMLAR
VESAYET MAKAMI
MİRASIN HÜKMEN REDDİ
KISITLI ADINA MİRASIN HÜKMEN REDDİ


ÖZET
KISITLI ADINA MİRASIN HÜKMEN REDDOLUNABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE VESAYET MAKAMINDAN RET DAVASI AÇMAYA İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU DEĞİLDİR.


DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 S.K. md. 17 ) Mirasın kabul veya reddi veya bir miras mukavelesi akti, vesayet makamının kararı alındıktan sonra denetim makamının da iznine tabidir. ( TKM. md. 406/5 - 4721 S. TMK. 463/-5 ) Davacı tarafından öncelikle mirasın hükmen reddi ile ilgili dava açma konusunda vesayet makamından ve denetim makamından izin alınması, daha sonra taraf delillerinin sorulup, toplanması, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine, yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 28.04.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 22-05-2007, 20:01   #3
av.fundasin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2003/14125
Karar No.
2003/15438
Tarihi
12.11.2003


İLGİLİ MEVZUAT
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/76/8
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/605/610
4722-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/17


KAVRAMLAR
GÖREVLİ MAHKEME
PASİF HUSUMET EHLİYETİ
MİRASIN REDDİ
TEREKENİN HÜKMEN REDDİ
MURİSİN ÖDEMEDEN ACZİNİN TESPİTİ


ÖZET
ÖLÜMÜ TARİHİNDE MİRAS BIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ AÇIKÇA BELLİ VEYA RESMEN TESBİT EDİLMİŞ İSE, MİRAS REDDEDİLMİŞ SAYILIR. MİRASÇILAR ZIMNEN MİRASI KABUL ETMİŞ DURUMA DÜŞMÜŞ OLMADIKÇA HER ZAMAN MURİSİN ÖDEMEDEN ACZİNİN TESBİTİNİ İSTEYEBİLİRLER. TEREKENİN HÜKMEN REDDİ İSTEĞİNDE GÖREVİN GENEL HÜKÜMLERE VE DEĞER ESASINA GÖRE TESBİT EDİLMESİ, DAVANIN DA ALACAKLI HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI GEREKMEKTEDİR.


DAVA : Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4722 Sayılı Kanun'un 17. maddesine göre davaya 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uygulanacaktır.

1-Hakim re'sen Türk Kanunları mucibince hüküm verir. ( HUMK. 76. m ) Hukuki niteleme hakime aittir.

Dava ve talep terekenin hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. ( TMK. m. 605/2 ) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu' nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tesbiti istenebilir.

Hükmen red isteğinde görev genel hükümlere ve değer esasına göre tesbit edilir. Görev kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Davacılar hakkındaki Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/212 nolu dosyasındaki dava gözetildiğinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmeden yazılı şekilde davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru değildir. ( 23.12.1942 gün 24/29 sayılı İBK )

2-Kabule göre de; hükmen red talebinde dava alacaklı hasım gösterilerek açılır. Buna rağmen hasımsız bir dava şeklinde uyuşmazlığın incelenmesi kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. Gerçek hasıma yöneltilen ve görevli mahkemede açılan bir davada hükmen red koşullarının bulunup bulunmadığı incelenebilir. Davanın, alacaklılara yöneltilmesi, dava dilekçesinin açıklanan nedenlerle görev yönünden reddi gerekirken davaya devamla davanın süre yönünden reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2003/5201
Karar No.
2003/6123
Tarihi
28.04.2003


İLGİLİ MEVZUAT
743-TÜRK KANUNU MEDENİSİ/406
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/463
4722-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/17


KAVRAMLAR
VESAYET MAKAMI
MİRASIN HÜKMEN REDDİ
KISITLI ADINA MİRASIN HÜKMEN REDDİ


ÖZET
KISITLI ADINA MİRASIN HÜKMEN REDDOLUNABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE VESAYET MAKAMINDAN RET DAVASI AÇMAYA İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU DEĞİLDİR.


DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 S.K. md. 17 ) Mirasın kabul veya reddi veya bir miras mukavelesi akti, vesayet makamının kararı alındıktan sonra denetim makamının da iznine tabidir. ( TKM. md. 406/5 - 4721 S. TMK. 463/-5 ) Davacı tarafından öncelikle mirasın hükmen reddi ile ilgili dava açma konusunda vesayet makamından ve denetim makamından izin alınması, daha sonra taraf delillerinin sorulup, toplanması, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine, yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 28.04.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-05-2007, 07:36   #4
mpsorhun

 
Varsayılan teşekkür

öncelikle teşekkürler... ancak bunları biliyorum, sorum bu hususlarla ilgili değil. Mirasçılara icra takibi yapılmadan açılabilirmi bu dava? menfi tespit niteliğinde olduğundan bence açılabilmeli ama emin değilim. İkinci husus borca batık olduğunun herkes tarafından bilinmesi dmek , mirasbırakan öldüğünde iflas etmiş veya hakkında aciz vesikası düzenlenmiş olmasını zorunlu kılar mı? üçüncüsü ise mahkeme bu dava hangi yolu izliyor ne gibi yazışmalar yapıyor. Saygılarımla teşekkürler...
Old 23-05-2007, 08:53   #5
mpsorhun

 
Varsayılan

unutmadan davada hasım göstereceğim tabi ki, ancak ortada icra takibi yok ama olma ihtimali var. yani müsatkbel alacaklıların kim olduğunu aşağı yukarı biliyoruz.
Old 24-05-2007, 22:49   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın mpsorhun

Aslında sorunuz sayın Av.Fundasin'in ilk mesajında eklediği ilk kararla yanıtlanmış.


Alıntı:
Dava ve talep terekenin hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. ( TMK. m. 605/2 ) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu' nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tesbiti istenebilir.

Hükmen red isteğinde görev genel hükümlere ve değer esasına göre tesbit edilir. Görev kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. ........ ( 23.12.1942 gün 24/29 sayılı İBK )

2-Kabule göre de; hükmen red talebinde dava alacaklı hasım gösterilerek açılır. Buna rağmen hasımsız bir dava şeklinde uyuşmazlığın incelenmesi kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. Gerçek hasıma yöneltilen ve görevli mahkemede açılan bir davada hükmen red koşullarının bulunup bulunmadığı incelenebilirSorunuzda , alacak tehdidi var , ancak açılmış bir icra takibi veya dava yok diyorsunuz.

Bu durumda iki seçeneğiniz var:

1-Ya alacak tehdidi oluşturan alacaklıyı hasım göstererek, alacak iddia edilen miktara göre görevli mahkemede mirasın hükmen reddinin tespiti talepli bir dava açarsınız, ya da;

2-Böyle bir dava açmaz, takibe girişilmesi veya alacak davası açılması halinde, terekenin borca batık olduğunu, mirasın hükmen reddedilmiş sayılması gerektiğini icrada itiraz, davada cevap yoluyla bildirirsiniz.

Her iki halde de Mahkeme murisin ölüm tarihinde aktif ve pasifinin tespitine yönelik araştırma yapmak durumundadır. Yeter ki aktiften miras payı alınmış, yani miras kabul edilmiş olmasın.

Saygılarımla, kolaylıklar dilerim.

Antalya'ya selamlar!
Old 25-05-2007, 07:52   #7
mpsorhun

 
Varsayılan

teşekkürler şehper hanım, bu hususlar doktrinle mi ortaya konuluyor veya yargıtay kararı mı var? Varsa karar numaraları nelerdir? tekrar çok ama çok teşekkürler
Old 22-08-2016, 13:06   #8
Av Gülden

 
Varsayılan

yapılan icra takibinde borçlunun mirasçıları ödeme emrine itiraz ederken mirası hükmen reddettiklerini de itiraza eklemişlerdir ancak mirasçılar murisin ölüm aylığını almaktadırlar bu durumda borçlu murisin aktifinden miras payı almış olurlar mı?
Old 22-08-2016, 13:11   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av Gülden
yapılan icra takibinde borçlunun mirasçıları ödeme emrine itiraz ederken mirası hükmen reddettiklerini de itiraza eklemişlerdir ancak mirasçılar murisin ölüm aylığını almaktadırlar bu durumda borçlu murisin aktifinden miras payı almış olurlar mı?

Merhaba,

Hayır sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar miras reddine engel teşkil etmez.

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
mirasın reddi Av. Nurgül Meslektaşların Soruları 8 24-01-2009 14:22
Mirasın Reddi av.sertan Meslektaşların Soruları 4 10-05-2007 20:59
Mirasın Reddi a.lawyer Meslektaşların Soruları 9 06-12-2006 09:33
mirasın reddi av.selcukacar Miras Hukuku Çalışma Grubu 7 16-09-2006 09:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06216693 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.