Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun İptali - Tedbir - Rüçhan - İpotekli Taşınmaz -

Yanıt
Old 30-03-2019, 15:39   #1
tiryakim

 
Mutsuz Tasarrufun İptali - Tedbir - Rüçhan - İpotekli Taşınmaz -

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Banka vekilliği yapmaktayım. Bankamıza ipotek veren borçlu Ali, bankamıza ipotek verdikten sonra taşınmazını ipotekli olarak Ayşe'ye devir etmiştir. Taşınmazın bankamıza İpotek Tarihli 23.06.2016 Tarihidir. Daha sonra banka tarafından Ayşe'ye de ihtarname gönderilmiştir.

Daha sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile hem Ali'ye hemde taşınmazı ipotekli devir alan Ayşe'ye takip başlattık.

Kıymet takdiri yaptırdık ve kıymet takdirini tebliğe çıkardık. Kıymet Takdiri kesinleşti.

Daha sonra taşınmaz satışını talep ettik. Taşınmazın satışı talep ederken icra müdürlüğü tarafından tapunun takdiyatlı kayıt örneğini Uyap üzerinden çıkartıldı.

Bankamıza ipotekli taşınmazda Asliye hukuk mahkemesinin tasarrufun iptali davası sebebiyle tedbir koyduğunu gördük.

İcra Müdürlüğü tedbir koyan mahkemeye satışa devam edilip edilmeme konusunda müzekkere yazdı.

Mahkemenin ipotekli taşınmaza Tasarrufun iptali davasından dolayı Tedbir koyduğu tarih ise 21.05.2018'dir. Tedbirin nedeni ise Borçlu Ali'nin başka bir borcundan dolayı açılan tasarrufun iptali davasıdır.

İcra Müdürlüğü tedbir koyan mahkemeye satışa devam edilip edilmeme konusunda müzekkere yazdı.Mahkemede cebri icra yolu ile satışın yapılamayacağı hususu konusunda icra ya cevap verdi.

Mahkemenin yazı cevabı hakkındaki düşüncelerinizi ve Yargıtay ilamı paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkürler...
Old 01-04-2019, 00:46   #2
Avsuzhan

 
Varsayılan

İşinize yarayabilir meslektaşım.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/22335
K. 2011/5578
T. 5.4.2011
• İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
• RIZAİ DEVİR ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
• FESİH SEBEPLERİ ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
• İHALENİN FESHİ ( Tedbir Verilen Davaların Tamamının Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Davalar Olduğu ve Tedbirin de Kaldırıldığının Bildirilmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
2004/m.366
1086/m.101
ÖZET : İcra müdürü bu son mahkeme yazıları doğrultusunda ihtiyati tedbir kararının satışa engel olmayacağını düşünerek ihaleyi yapmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere ihtiyati tedbir kararlarında cebri icra yolu ile satışın önleneceğine dair bir ibare bulunmadığı gibi, dosyaların görevsizlikle geldiği tüketici mahkemeleri de ihtiyati tedbir kararının cebri icra yolu ile satışı önlemeyeceği yorumunda bulunmuşlardır.

Dairemizin süregelen içtihatlarına göre tedbir kararları, sadece malikin taşınmazı üçüncü kişilere rızai devrini ve tasarruflarını engeller. Yoksa üçüncü kişilere cebri icra yolu ile satışını engellemez. O halde mahkemece ileri sürülen diğer fesih sebepleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, tedbir verilen davaların tamamının taşınmazın aynından kaynaklanan davalar olduğu ve tedbirin de kaldırıldığının bildirilmediği gerekçesiyle davanın kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı ve alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına H.U.M.K.'nun 438. ve İ.İ.K.'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

2-) Şikayetçi hissedarlar vekili, diğer şikayetleri ile birlikte ihalesi yapılan taşınmaza ilişkin olarak mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararı olduğundan bahisle 24.9.2007 tarihli ihalenin feshini talep etmiştir. Somut olayda şikayetçiler tarafından tamamen satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptal ve tescil davaları açılmıştır.

Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2005/955 esas numara ile açılan davada, tapu kayıtlarına tedbir şerhi işlenmesi için müzekkere yazılmasına, dosya kapsamı karşısında bu aşamada icra takibi işleminin durdurulması talebinin reddine 13.6.2005 tarihinde karar verilmiştir. Aynı yöndeki ihtiyati tedbir kararı 13.6.2005 tarihinde Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2005/956 esas sayılı dosyasından da konulmuştur. Yine Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/308 esas sayılı tapu iptal tescil davasında, 30.6.2005 tarihinde borçlunun tapu kaydındaki hissesi üzerine %15 teminat ile ihtiyati tedbir konulmasına, Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü'nün 2004/3036 talimat sayılı dosyası ile yürütülen satışın durdurulması talebinin ise mahkemenin yetki ve görevinde olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

Her üç mahkemeden verilen ihtiyati tedbir kararları 5.7.2005 tarihinde tapuya şerh edilmiştir.

Daha sonra icra müdürlüğünce sorulması üzerine, Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/955 esas sayılı dosyasından verilen 2.4.2007 tarihli mahkeme cevabında, davanın taşınmazdaki hissenin aynına yönelik olması nedeniyle, cebri icra satışlarının da ihtiyati tedbir konusu olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde aynı mahkemenin 2005/956 esas ve 12.4.2007 tarihli cevabında da cebri icra satışlarının ihtiyati tedbir konusu olduğundan bahsedilmektedir. Bu mahkemeden dosyanın görevsizlikle geldiği İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2007/373 esas sayılı dosyasından verilen 2.7.2007 tarihli cevabi yazıda ise H.U.M.K.'nun 101 vd, gereğince konulmuş bulunan tedbirin halen devam ettiği, tedbirin icra yoluyla satışa engel olup olmayacağının icra müdürlüğünün takdirinde olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde Küçükçekmece 2. Sulh Mahkemesi'nin 2005/955 esas sayılı dosyasının görevsizlik kararı ile geldiği İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nin 2007/396 esas sayılı dosyasından 29.6.2007 tarihinde verilen cevapta; "... 13.6.2005 tarihinde verilen tedbir kararı ile icra takibinin durdurulması talebinin reddine karar verildiğinden, yürürlükte olan bu tedbir kararının takip işlemlerini engelleyici bir niteliği yoktur." denilmektedir. İcra müdürü de bu son mahkeme yazıları doğrultusunda ihtiyati tedbir kararının satışa engel olmayacağını düşünerek ihaleyi yapmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere ihtiyati tedbir kararlarında cebri icra yolu ile satışın önleneceğine dair bir ibare bulunmadığı gibi, dosyaların görevsizlikle geldiği tüketici mahkemeleri de ihtiyati tedbir kararının cebri icra yolu ile satışı önlemeyeceği yorumunda bulunmuşlardır.

Dairemizin süregelen içtihatlarına göre tedbir kararları, sadece malikin taşınmazı üçüncü kişilere rızai devrini ve tasarruflarını engeller. Yoksa üçüncü kişilere cebri icra yolu ile satışını engellemez.
O halde mahkemece ileri sürülen diğer fesih sebepleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, tedbir verilen davaların tamamının taşınmazın aynından kaynaklanan davalar olduğu ve tedbirin de kaldırıldığının bildirilmediği gerekçesiyle davanın kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : İhale alıcısı ve alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 5.4.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-11-2020, 11:55   #3
hukukçu45

 
Varsayılan

Sayın tiryakim dosyanın devamı nasıl gerçekleşti benzer bir durum var. bilgi verebilirmisiniz. iyi çalışmalar
Old 25-11-2020, 13:09   #4
furugferruhzad

 
Varsayılan

Merhaba Sayın Meslektaşım;

İhtiyati tedbir öğretide kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalının (dava konusu ile ilgili olarak) hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelikte, geniş veya sınırlı olabilen hukuki korumadır. şeklinde tarif edilmiştir.Anılan tariften de anlaşılacağı üzere ihtiyati tedbirin diğer fonksiyonları yanında davanın devamı sırasında ve verilecek hükmün kesinleşmesine kadar olan süreç içerisinde dava konusu şey üzerinde(mülkiyetin ihtilaflı olduğu davalarda) yeni bir takım ihtilafların çıkmasını da önleyici niteliği itibariyle geçici bir hukuki korumadır. 6100 sayılı HMK'nun 389.maddesinin 1.fıkrasında ihtiyati tedbir talebinin ancak "uyuşmazlık konusu hakkında" istenip uygulanabileceği öngörülmüş ve para alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir değil, İİK'nun 257. maddesinde düzenlenmiş ihtiyati haciz talep edilebileceği belirtilmiştir.Verilen ihtiyati tedbir malın üçüncü kişilere yapılacak olan rızai devrini engeller.İhtiyati tedbir hacizin önüne geçemez sıra cetvelinde yer almaz.(Mahkeme tedbir kararında icrai satışları da engelleyecek şekilde dememişse)Ancak tasarrufun iptali davalarında yargıtay ihtiyati tedbir verilse bile bunun ihtiyati haciz mahiyetinde olduğunu içtihat etmiştir.Bu sebeple verilen ihtiyati tedbir ihtiyati haciz mahiyetinde sayılacağından mahkemenin verdiği cevap doğrudur.
Old 26-11-2020, 19:47   #5
tiryakim

 
Varsayılan

icra müdürlüğü işlemini şikayet ettik karar lehimize çıktı. satışı yaptık
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Kanalı ile Taşınmaz Satışlarından Tasarrufun İptali Davası tiryakim Meslektaşların Soruları 5 01-06-2016 09:15
İpotekli Taşınmaz - Kiracı Av. D. Can Koçak Meslektaşların Soruları 2 31-05-2014 22:39
Tasarrufun İptali Davası mı yoksa muvazaa nedeni ile tasarrufun İptali mi açılır ? tiryakim Meslektaşların Soruları 14 07-03-2012 12:16
Tasarrufun İptali davasında ihtiyadi tedbir kararı alınması ve velayet sorunu av.knel Meslektaşların Soruları 12 29-04-2009 17:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04105210 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.