Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamuya Dilekçelerin Cevap Süresi: 30 Gün

Yanıt
Old 26-04-2003, 12:14   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan Kamuya Dilekçelerin Cevap Süresi: 30 Gün

Sayın Hukukcular,

Dilekçe Kanununda 11.1.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir düzenleme ile vatandaslarin kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve sikâyetleri hakkinda cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirildi .

Yasalardaki değişiklikler başka yasalardaki düzenlemeler ile yapıldığından, gözünüzden kaçmış olabileceği düşüncesi ile bu değişikliği bildirme gereği duydum.

Ocak ayındaki değişiklikten henüz kamu kurumlarında çalışanların dahi bilgisi olmaması nedeni ile, ilgili Resmi Gazete'yi yanınızda taşımanızı öneririm:

Saygılarımla

Bir Dost
Old 01-05-2003, 12:57   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

11.1.2003 tarihli ve 4778 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN'un 28.maddesi ile değişik dilekçe kanununun yeni 8. maddesi -
Alıntı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir"


Değerli büyüğümüz, Sayın Bir Dost,Bahsettiğiniz değişiklik bu madde ile mi gelmiştir?Bu 30 günlük süre dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri mi yoksa diğer vatandaşlarca gönderilenleri de mi kapsamaktadır?Yoksa bahsettiğiniz değişiklik bu kanunun farklı bir maddesinde midir?Yine bu değişiklik İdari Yargılama Usul Kanunu madde 11/2
Alıntı:
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
deki süreyi zımnen ilga mı etmektedir?Zaman ayırıp konuyla ilgili bizleri aydınlatabilirseniz çok memnun kalacağız efendim
Old 01-05-2003, 19:35   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Jus,

İlgili madde aşağıdadır:

MADDE 27. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. - Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Maddenin eski hali de aşağıdadır:

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:

Madde 7 - Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 02-05-2003, 18:11   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Jus,

Değişen kanun idarenin dilekçelere yanıt vermesi ile ilgilidir. 30 günlük süre Dilekçinin dileğinin yerine getirilme süresi değildir . Dileğin yerine getirilmesi (veya getirilemeyeceğinin belli olması) 30 günden uzun sürerse, idare, 30 gün içinde işlemin hangi aşamada olduğunu dilekçiye bildirir; işlem bittiğinde tekrar işlemin olumlu ya da olumsuz sonucu hakkında idarenin kararını bildirir. 60 günlük dava açma süresi idarenin bu son bildirimi ile başlar.

İYUK'ndaki idarenin 60 günlük cevap verme süresi ise, idarenin hiç yanıt vermemesi hali ile ilgilidir . İdare dilekçinin başvurusundan itibaren 60 günlük süre içinde hiç yanıt vermezse, dilekçiye olumsuz yanıt vermiş sayılır. Ve bu yanıtsız geçen 60 günlük süre sonunda dava açma hakkı doğar. (Dava açma süresi de 60 gündür)

Açıklama biraz karanlık kaldı. Ama sizin anlayışınıza sığınıyorum.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 05-05-2003, 21:31   #7
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Bir örnek ışığında bu yasal değişikliği irdeleyelim:
Bir memur, kurumuna dilekçe ile başvurarak bir talepte bulunur. Dilekçe Kanununa göre, 30 gün içinde memura gerekçeli cevap verilmesi gerekir.
Fakat, idare İYUK.m.11/2'deki hakkını kullanarak 60 gün beklemeyi tercih eder ve böylece dilekçeyi "zımni red" ile cevaplandırır.
Kanımca, idare 30 gün içinde dilekçeye cevap vermek zorundadır.
60 gün beklemek sorumluluğunu gerektirir.
Ayrıca idarenin cevap vermek için 60 gün beklemesi, memurun idari yargıda dava açma süresini de geciktirmiş olmaktadır.
Aksi halde, Dilekçe Kanununu değiştirmenin ne anlamı kalır?
Old 05-05-2003, 23:35   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Hukuk Doktoru,

Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanundaki idareye tanınan 30 günlük süre, dilekçedeki isteğin yerine getirilmesi için işlem yapılması veya karar verilmesi süresi değildir. Sadece dilekçinin merakını giderecek bir ''yanıt verilme'' süresidir.

Yerine getirme işlemi veya kararının süresi İYUK'na göre 60 gündür ki, 60 gün boyunca hareketsiz kalan idarenin bu işlemi yapmayacağı 61.gün anlaşılmaktadır.

Elbette ki doğrusu, idarenin dilekçedeki dileği kabul etmeyecekse bir an önce bunu dilekçiye bildirmesidir. Bu görüşünüze katılıyorum. Ama Dilekçe Kanunu doğruyu yapmayan idareleri buna zorlayan bir kanun değildir. Kanun 30 gün içinde işlemin sonucunu veya safahatını bildirme yükümlülüğünden ileri gitmemektedir. Örneğin, 30 gün sonra verilecek yanıtta ''dilekçeniz hukuk işleri müdürlüğüne gönderilmiş olup, yanıtı beklenmektedir'' yazıldığında dilekçinin bu bilgiden bir anlam çıkarması mümkün değildir. Aynı biçimde dava açması da mümkün değildir. Dava açmak için dileğinin reddedildiğinin açıkça bildirilmesini beklemesi veya 60 günlük sessizliği sayması gerekir.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 06-05-2003, 09:13   #9
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Bendeniz olaya biraz farklı bakıyorum.
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun (02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı Kanunla değişik) 7. maddesinin kenar başlığı gayet açık: "dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi". Madde metninde ise şöyle denilmektedir: "...başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir".
Bu süre maddenin eski halinde iki ay idi.
Dilekçe hakkını anlamlı kılan cevap verme süresidir.
Sürenin kısaltılmış olması, daha kısa sürede dilekçenin incelenmeye zorlanarak ilgiliye iki ay beklemeden cevap verilmesinin sağlanması olmalıdır.
Aksi halde süre kısaltan yasal değişikliğin ne anlamı olabilir?
Şimdi idarenin 30 gün içinde ''dilekçeniz hukuk işleri müdürlüğüne gönderilmiş olup, yanıtı beklenmektedir'' şeklinde bir cevap vermiş olması ilgiliye nasıl bir yarar sağlayabilir?
Daha doğrusu, idare böyle bir kaytarma cevap verebilecekse, bunu iki ay veya 30 gün içinde yapmış olmasının ne farkı vardır?
Ayrıca 30 gün içinde "gerekçeli cevap verme" yükümlülüğü öngörülmüş ise, bu tür bir havale bildirimini gerekçeli cevap sayabilir miyiz?
Ayrıca dilekçe hakkının siyasi haklar ve ödevler arasında düzenlenmiş anayasal bir temel hak olduğunu ve hakkın kullanılma esaslarını açıklayan kanunun da onun güvencesini teşkil ettiğini unutmayalım.

"VII. Dilekçe hakkı
Madde 74.- ( 3.10.2001-4709) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
(3.10.2001-4709) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir".

M.74/II'nin 2001 yılında değiştirilmeden önceki haline bakalım:
"Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir".
2001 yılında bu hükme "gecikmeksizin" ilavesi yapıldı.
Şimdi bu ilavenin ve ona dayalı olarak yapılan süre kısaltması değişikliğinin hiç bir anlamı olmayacak mı?
Kanımca İYUK'daki 60 günlük süreyi bu anayasal ve yasal düzenlemelere paralel şekilde 30 güne indirmek en doğrusu olacaktır.
Selam ve saygılar...
Old 06-05-2003, 18:55   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Hukuk Doktoru,

Hülyalarınıza hak veriyorum. Ama, keşke benim hak vermem haklı olmanıza yetse....

''''veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir'' ifadesinden anlaşılan ve anlaşılması gereken sözcüklerin kendi anlamlarıdır.

Sizin temenninizin karşılığı olan ifade ise şöyle olmalıdır:
'''İdare işlem sonucunu veya verdiği kararı gerekçesi ile birlikte gecikmesizin ve en geç 30 gün içinde dilekçiye bildirir''

Umarız birgün öyle de olur....

Saygılarımla

Bir Dost
Old 06-05-2003, 23:22   #11
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Pozitif (olan) hukuku, olması gereken (ideal) hukuk ölçüleri içinde yorumlamak ve bu ideal ölçülere yaklaştırmak, adalet tutkunu hukukçuların temel işlevidir.
Old 06-05-2003, 23:45   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Hukukdoktoru,

Umarım tıp doktorları teşhis koyarken bu işlevi üstlenmezler.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 07-05-2003, 00:00   #13
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Tıp biliminde ve uygulamasında bu tür bir ayrım olmadığından endişenize mahal yoktur!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sİz Olsaniz Bu Sorulara Ne Cevap Verİrdİnİz??? YASEMİN Site Lokali 4 30-10-2006 23:18
Kamu Kuruluşlarının Cevap / Temyiz Süresi Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 4 27-10-2006 23:02
Boşanma davasına cevap Av. Can DOĞANEL Meslektaşların Soruları 3 05-09-2006 07:35
Kiracı ( Lütfen Cevap Veriniz) bora100 Hukuk Soruları Arşivi 5 06-09-2003 20:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05065608 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.