Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ticari Duyurular Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları. Hukukla ilgili tüm ticari ilanlar için.

Anayasa Kitabı

Yanıt
Old 26-09-2006, 18:14   #1
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Anayasa Kitabı

Sayın Üyeler,

İş Bankası Yayınlarından, 1966 yılında basılan ve 2 cilt olduğu söylenen ANAYASA isimli kitabı satın almak istiyorum.

Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara komisyon ücreti olarak teşekkür edeceğim.

Saygılarımla
Old 18-12-2006, 17:12   #2
anti-leviathan

 
Varsayılan

Bu mesajın hala hükmü var mı?
Eğer var ise yaklaşık 15 gün sonra Ankara'da olacağım ve İş Bankası Yayınları Kitabevi yurda çok yakın.. sizin için soracağıma emin olun!..
Old 18-12-2006, 20:37   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Suat Bey,
İş Bankası Yayınlarından 1966 ylında çıkan Kazım Öztürk'ün kitabını arıyorsanız bu kitap bildiğim kadarıyla sadece kütüphanelerde bulunabiliyor. Bu kitap üç cilt.

Bilkent Kütüphanesinden fotokopi çektirmemi ister misiniz?

Saygılar.
Old 19-12-2006, 18:53   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan anti-leviathan
Bu mesajın hala hükmü var mı?
Eğer var ise yaklaşık 15 gün sonra Ankara'da olacağım ve İş Bankası Yayınları Kitabevi yurda çok yakın.. sizin için soracağıma emin olun!..

Sayın anti-leviathan,

Mesaj hala geçerli. İlginiz için teşekkür ederim.Bulabileceğinizi sanmıyorum ama zahmet almayacaksa sorun.

Sayın Işıl Yılmaz,

Size de ilginizden dolayı teşekkür ederim. Kitap bana değil, benim için önemiolan bir üstada lazım. Kendisine ulaşamadım, fotokopi yeterli derse ve size de zahmet olmazsa yardım talep edeceğim.

Saygılarımla
Old 25-12-2006, 20:07   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ISIL YILMAZ
Suat Bey,
İş Bankası Yayınlarından 1966 ylında çıkan Kazım Öztürk'ün kitabını arıyorsanız bu kitap bildiğim kadarıyla sadece kütüphanelerde bulunabiliyor. Bu kitap üç cilt.

Bilkent Kütüphanesinden fotokopi çektirmemi ister misiniz?

Saygılar.

Sayın Yılmaz,

Kitap 3 ciltmiş; ancak son cilt avukat abimizde varmış. Dolayısıyla ilk 2 ciltin fotokopisi çok güzel bir yılbaşı armağanı olacak...

İlgi ve emek için teşekkür ederim.

Saygılarımla
Old 26-12-2006, 03:30   #7
anti-leviathan

 
Mutsuz öyle olsun

öyle olsun bakalım
umarım muvaffak olursunuz fotokopi olayında, siz sanırım hallettiniz ben o yurdun yakınındaki o küçük ama sıcak kitapevine uğramayayım artık..

şaka bir yana..
umarım arkadaşınız yeni yılına o kitapları okurken girmez
Old 26-12-2006, 11:46   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan anti-leviathan
öyle olsun bakalım
umarım muvaffak olursunuz fotokopi olayında, siz sanırım hallettiniz ben o yurdun yakınındaki o küçük ama sıcak kitapevine uğramayayım artık..

şaka bir yana..
umarım arkadaşınız yeni yılına o kitapları okurken girmez

Siz İş Bankası Yayınları'na uğrayacağım demiştiniz. Orada olmadığı haberini aldık.

Ama aslolan aslıdır; fotokopi değil...

Eğer siz aslını bulabilirseniz, çok makbule geçecektir. Aslı bulunamazsa, fotokopisi ilaç olacaktır.

Saygılarımla
Old 28-12-2006, 03:39   #9
ibreti

 
Varsayılan

Üstad, yasaya göre aradığınız eserin bir nüshasının İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde ve bir nüshasının da İstanbul Umumi Kütüphanesinde bulunması gerekiyor.

Alanya'dan bu kadar yardım edebiliyorum

Saygılarımla..
----

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNUKanun Numarası : 2527

Kabul Tarihi : 21/6/1934

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/7/1934 Sayı : 2741

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 508Madde 1 – Türkiye'de her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen ikinci maddede yazılı basma yazı ve resimleri basanlar bunların beş nüshasını Maarif Vekaletinin emrine vermeğe mecburdurlar.

Madde 2 – Birinci maddeye göre verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimler şunlardır:

Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her çeşit resimler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar.

Memleketin kültür hayatiyle alakası olduğu Maarif Vekilliğince tesbit ve ilan olunan eserler de bu mecburiyete tabi tutulabilir.

Madde 3 – Yukarki maddede yazılı eserler azami on beş gün içinde Maarif Vekaletinin bu işle alakalı teşkilatına gönderilmek üzere makbuz mukabilinde mahalli Maarif idarelerine verilecektir.

Madde 4 – Hükümetçe mahrem tutulan neşriyat müstesna olmak üzere resmi matbaalar veya resmi müesseseler tarafından çıkarılan basma yazı ve resimler de bu kanun hükmüne tabidir.

Tahviller, çekler ve pullarla kıymetli kağıtlar da üzerlerine iptal edildiği işaret ait olduğu Vekalet, daire ve müesseseler tarafından üçüncü maddede yazılı teşkilata verilir.

Madde 5 – Birinci maddede yazılı mecburiyetten aşağıda gösterilen basma yazı ve resimler müstesnadır:

a) Resmi dairelerin cetvelleri, defterleri, makbuzları, formülleri, başlıklı kağıt ve zarfları gibi her türlü hizmet evrakı;

b) Ticarethanelerin, şirketlerin ve fabrikaların tarife, etiket, fatura, defter, ilan gibi basma yazı ve resimleri;

c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve ilan kartları, başlıklı kağıt ve zarflar ve lokantaların yemek listeleri gibi şahsi basma yazı ve resimler ve her nevi biletler.

Sayfa 1


1402-1404Madde 6 – Tadilen veya aynen tekrar tabolunan hatta yalnız kabı değişen eserlerin de tekrar verilmesi mecburidir.

Madde 7 – Türkiye'de mütemekkin hakiki ve hükmi şahıslar tarafından, Türkiye'de neşredilmek üzere, ecnebi memleketlerde bastırılarak Türkiye'ye ithal edilen eserler dahi işbu kanunun hükümlerine tabidir. Ancak bu türlü eserleri üçüncü maddeye göre Hükümete vermekle bu eserlerin Türkiye'deki neşirleri mükelleftir.

Madde 8 – Bu kanuna göre derlenecek eserler aşağıda yazılı yerlere verilir:

a) Bir nüsha milli kütüphaneye (bu kütüphane teşkil olununcaya kadar derlenen basma yazı ve resimler Maarif Vekilliğinin bu işe memur edilen teşkilatı tarafından hıfzolunur);

b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;

c) Bir nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine;

d) Bir nüsha İstanbul Umumi Kütüphanesine;

e) Bir nüsha İzmir Umumi Kütüphanesine.

Madde 9 – Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma yazı ve resimlere ait mecburiyetler de her forma, cüz veya cildin çıkarılan nüshalarının verilmesi suretiyle ifa olunur.

Madde 10 – Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermiyenler Maarif İdaresinin müzekkeresi üzerine yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen vermekle de yükümlü tutulur.(1)

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 11 – Usulü dairesinde aldıkları ruhsatnamelerle Türkiye'de hafriyat yapan yabancı mütehassıs ve alimler yaptıkları bu hafriyata ait olarak Türkiye dışında bastırıp neşrettirdikleri eserlerin altı nüshasını Maarif Vekilliği emrine vermeğe mecburdurlar. Bu gibilere hafriyat için izin verildiği sırada bu madde hükmüne riayet edeceklerine dair kendilerinden yazılı taahhüt alınır.

Bu maddeye göre Maarif Vekilliği emrine verilen nüshalar aşağıda yazılı yerlere dağıtılır:

a) İki nüsha Milli kütüphaneye (Bu kütüphane teşkil olunıncıya kadar Maarif Vekilliğinin derleme işlerini görecek teşkilat tarafından hıfzolunur);

b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;

c) Bir nüsha Maarif Vekilliği Müzeler Dairesi Kütüphanesine;

d) Bir nüsha İstanbul Asarı Atika Müzeleri Kütüphanesine;

e) Bir nüsha Türk Tarihi Tetkik Heyeti Kütüphanesine;

Madde 12 – Hükümetçe menolunan ve müsadere edilen basma yazı ve resimlerin beş nüshası bu işe memur makamlar tarafından Maarif Vekilliği emrine teslim olunur. Şu kadar ki açıkta tutulması caiz görülmiyen böyle basma yazı ve resimler kilit altında ayrıca muhafaza olunur.

Madde 13 – Bu kanunda gösterilen vazifeleri yapmakla beraber derlenen eserleri teslim almak, tasnif, kayıt ve muhafaza etmek ve her nevi kitabiyat fihristlerini tanzim ve neşretmek işleriyle uğraşmak üzere derece, adet ve maaşları (1) numaralı cetvelde gösterilen memurlar, 2287 numaralı kanunun 23 üncü maddesine bağlı cetvelin (Maarif Daireleri) kısmına ilave olunmuştur.

Madde 14 – 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Maarif Vekaleti kısmında Devlet Matbaası kadrosunda derece adet ve maaşları (2) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır.

Madde 15 – Bu kanun neşri tarihinden müteberdir.

Madde 16 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.__________________

(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada alan "mahkemece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur." İbaresi, "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen vermekle de yükümlü tutulur." Olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Old 29-12-2006, 19:46   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın İbreti,

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ancak bu yaptığınız iyilik mi yoksa kötülük mü şimdilik karar veremedim.

Çünkü bana İstanbul'da kütüphanelerinde olan bir şeyi neden Sayın Işıl Yılmaz'dan talep etmişsin diyorsunuz.

Umarım Işıl Hanım sizin mesajı okumaz.

Saygılarımla
Old 30-12-2006, 11:47   #11
ibreti

 
Varsayılan

Özür dilerim.
Ülkemizin yasa ile kurulan 5 ayrı milli bibliyografyası var ve haberdar olunsun istedim.
Günün birinde belki bir başka eser gerek olursa milli bibliyografya durumundaki bu yerlerde bulunabilir.
Sayemde batan dergilerin bile her sayısının birer nüshası bu yerlerde mevcut

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ceza hukuku genel ders kitabı önerisi SMK38 Hukuk Lisans Eğitimi 41 08-08-2007 11:14
Anayasa Deişikliklerinin Anayasa Mahkemesince Denetlenmesiyle İlgili Bir Soru Batu Han Meslektaşların Soruları 2 24-01-2007 13:22
Turgut Akıntürk 'ün Eşya Hukuku kitabı SMK38 Hukuk Lisans Eğitimi 4 04-11-2006 14:34
Anayasa (38/7) Av. Hulusi METİN Hukuk Sohbetleri 0 10-02-2002 14:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05656409 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.