Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ayıplı Mal (Yargıtay Kararı)

Yanıt
Old 21-08-2006, 15:49   #1
Av.Ceylan Pala Karadağ

 
Varsayılan Ayıplı Mal (Yargıtay Kararı)

T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SAYI:
ESAS 2003 KARAR
2807 7307
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ :G 1.Tüketici Mahkemesi
TARİHİ :9.9.2002
NO :314-381
DAVACI :F A
DAVALI :S G


Taraflar arasındaki eşya iadesi alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.
K A R A R
Davacı, davalıya ait mağazadan 22.20 metre koltuk döşeme kumaşı satın alarak koltuklarına döşettiğini ancak kumaşta yer yer renk değişikliği olduğunu, durumu davalıya bildirdiğini ancak sonuç alamadığını, hakem heyetinin lehine karar verdiğini ileri sürerek, kumaşın aynen, olmadığı takdirde ilamın icrası sırasında İİK. nun 24.maddesi gereğince bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece davanın kabulü ile 22.20 metre koltuk döşemelik kumaşının aynen olmadığı takdirde icra aşamasında belirlenecek değerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle Tüketici Hakem Heyeti kararları 4077 sayılı kanunun 22.maddesi gereğince Tüketici mahkemelerinde delil olarak kabul edilebileceğine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-4077 sayılı kanunun 4.maddesi, satılan malın ayıplı olması halinde, alcıya aldığı malı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının, satım bedelinden indirilmesi ya da ücretsiz tamir talebi imkanı tanımıştır. Bu haklar bozucu inşai haklardan olup, bunlardan biri kullanıldıktan sonra davalının aleyhine olacak şekilde
değiştirilemez. Davacı, dava dilekçesinde öncelikle kumaşların yenileri ile değiştirilmesini istemiştir. Davacı bu hakkını kullanırken ayıplı malı da iadeye hazır olduğunu bildirmek zorundadır. Mahkemece davacının davalıdan alıp kullandığı kumaşları iade yönünde bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA,peşin harcın istek halinde iadesine, 3.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Old 20-09-2006, 20:55   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Doğru bir karar olmuş.Çünkü kararla ayıplı olan mal yenisi ile değiştirilecek ve ayıplı mal alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir.TKHK ve BK'nun ayıp hükümleride bu şekildedir.
Old 09-12-2007, 21:33   #4
BURCUKK

 
Varsayılan

sigortalattırılan bir cep telefonunun ayıplı olması halinde satıcının sorumluluğu var mıdır?sigorta şirketi bu malın bedelini ödemekten kacınabilir mi?
Old 14-12-2007, 17:16   #5
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
sigorta şirketi bu malın bedelini ödemekten kacınabilir mi?


Sigorta klozlarını bilmeden bu soruya yanıt vermek çok zor. Sigorta poliçesini incelediniz mi?

Saygılar.
Old 09-04-2009, 11:58   #6
Yusuf ayık

 
Varsayılan

Ayıplı malda tüketici ıslah ile tercih hakkını değiştirebilir.

13. Hukuk Dairesi 2007/5987 E.N , 2007/10970 K.N.

İlgili Kavramlar

AYIPLI MAL
ISLAH
TÜKETİCİ

Özet
ÖZET: TÜKETİCİ, SATIN ALDIĞI MALIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE; BEDEL İADESİNİ DE İÇEREN SÖZLEŞMEDEN DÖNME, MALI AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRME, AYIP ORANINDA BEDEL İNDİRİMİNİ TALEP ETME YA DA MALIN ÜCRETSİZ ONARIMININ YAPILMASINI İSTEME HAKLARINA SAHİPTİR. TÜKETİCİ, BU HAKLARDAN HERHANGİ BİRİNİ SEÇMEYE ZORLANAMAZ.

DAVA DİLEKÇESİ ISLAH EDİLEREK TERCİH HAKKI DEĞİŞTİRİLEBİLİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 09.07.2004 tarihinde davalılardan T... Oto A.Ş.'den satın almış olduğu otomatik vitesli Ford Fusion marka aracın yokuş çıkmakta zorlandığını, yetkili servise başvurmasına rağmen sorunun çözülemediğini ileri sürerek, araç bedeli olan 27.000.000.000 TL ile, aracı satın alırken bankadan çekmiş olduğu 19.000.000.000 TL'lik kredinin, karar tarihine kadar işleyecek olan kredi faizlerinin davalılardan müteselsilen tahsiline, ayrıca davalının anlaşmalı olduğunu bildirerek yönlendirdiği hurda araç satıcısından araç almak için ödediği 2.250.000.000 TL'nin de iadesine, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise, ayıplı aracın aynı model ve tipte başka bir araçla değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, araçta herhangi bir imalat hatasının bulunmadığını savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu hükme esas alınarak aracın ayıplı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu aracın iade edilmesi halinde ödenen 26.945,00 YTL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Davacı, 09.07.2004 tarihinde satın almış olduğu aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, öncelikle ödemiş olduğu bedelin iadesini, bu talebinin kabu| edilmemesi halinde ise aynı model ayıpsız bir araçla değiştirilmesini talep etJ miş, 28.11.2006 tarihli ıslah dilekçesi ile de, dava konusu araçla dava açıl] diktan sonra 19.09.2006 tarihinde trafik kazası geçirdiğini, kaza sonucu aracın tam hasarlı olduğu kabul edilip pertotal işlemine tabi tutularak aracın trafikten kaydının silindiğini, sigorta şirketi tarafından da kendisine 21.870,00 YTL ha| sar tazminatı ödendiğini, bu nedenle aracın iadesi mümkün olmadığından dava dilekçesinde talep etmiş olduğu 26.945,00 YTL araç bedelinden sigorta şirketince ikinci el araç bedeli olarak ödenen 21.870,00 YTL mahsup edilerek, bakiye 5.075,00 YTL'nin ihtar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödetilmesin'! talep etmiştir. Yargılama sırasında alınan 13.04.2006 tarihli bilirkişi kurulu raporunda açıkça belirtildiği üzere, aracın yokuş yukarı çıkmak için gerek düz vites gerekse otomatik vites seçeneğinde zorlandığı, geri kaymanın 1,5-2 metreye yakın olduğu, bu durumun imalat hatasından kaynaklandığı anlaşılmakta olup, mahkemenin kabulü de bu yöndedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi hükmü uyarınca tüketici, satjn aldığı malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde satıcıdan, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Tüketici, yasanın kendisine tanıdığı bu dört seçenekten birini tercih etmek hakkına sahip olup, bunlardan herhangi birini kullanmaya zorlanamaz. Dava konusu olayda, davacı tercih hakkını öncelikle bedel iadesi, olmadığı takdirde aracın yenisi ile değiştirilmesi olarak kullanmışsa da, daha sonra 19.09.2006 tarihli ıslah dilekçesi ile aracın geçirmiş olduğu trafik kazası ve pertotal işlemi nedeniyle aracı iade etmesinin mümkün olmadığını bildirerek, satış bedelinden sigorta şirketinden almış olduğu tazminat miktarını mahsup ederek kalan 5.075,00 YTL'nin ödetilmesini istemiştir. Pertotal işlemi nedeniyle satışa konu olan aracın iadesi mümkün olmadığına, davacının da talebini, az yukarıda belirtilen, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde kendisine tanınan seçimlik haklardan olan "ayıp oranında bedel indirimi" olarak ıslah etmiş olmasına göre, davacının ıslah dilekçesindeki talebi dikkate alınarak, satış konusu aracın ayıplı değeri ile ayıpsız değeri arasındaki farkın bilirkişi aracılığıyla belirlenerek, tespit edilecek miktarın, ıslah dilekçesindeki talep aşılmamak suretiyle ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, ıslah dilekçesi ve satış konusu aracın iade imkanının kalmadığı gözardı edilerek yazılı şekilde aracın iade edilmesi koşuluyla ödenen bedelin davalılardan tahsiline karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

S o n u ç: 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün taraflar yararına (BOZULMASINA), 2. bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde 1.486,20 YTL'nin davalı T... Oto A.Ş.'ye, 1.468,20 YTL'nin davalı F... Oto'ya iadesine, 24.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 08-03-2012, 12:35   #7
eser_29

 
Varsayılan

Benim sorum; ayıplı malın iadesine dair ilamın icrası üzerine olacaktı.

Davalı 2 firmadır, birisi ana üretici diğeri ise satıcıdır. Dava tüketici lehine sonuçlanmış olup ürünün davalılara iadesi ile ürün bedelinin davalılardan tahsiline karar verildi. İlam icraya konulmuş olup ürün satıcısı kararı temyiz edip teminat olarak ilam bedelini icraya depo edip tehiri icra kararı için süre istemiştir. Buna mukabil ana üretici ise teminat ve benzeri herhangi bir sebep bildirmeden ilamdaki rakamın tamamını icra dosyasına yatırmıştır ve mahkeme kararını da temyiz etmemiştir.

Ana üreticinin yatırdığı parayı çekmemizde sanırım herhangi bir mahsur ve mani yok. Buna mukabil biz ürünü satıcı olan (davayı temyiz edip, tehiri icra isteyen) firmaya değil üretici olan firmaya teslim etmeliyiz tahmin ettiğim kadarı ile. Davacı ürünü Ankara'daki satıcıdan temin etmiştir, ana üreticinin adresi İstanbul.

Ürünü davacı Ankara'da yed-i emin depolarından birisine bırakıp icra dosyası üzerinden muhtıra mı göndermesi gerekir ? Bunun uygulaması nasıl ?
Old 10-03-2012, 18:33   #8
zedo

 
Varsayılan parayı ödeyene

parayı ödeyene teslim etmelisiniz
Old 10-03-2012, 20:23   #9
eser_29

 
Varsayılan

Nasıl ? Uygulamada bu nasıl yapılıyor. Müvekkil Ankara'da parayı yatıran İstanbul'da. Elden mi teslim edeceğiz, kargo ile mi göndereceğiz yoksa yediemin deposuna mı bırakacağız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayıplı Mal -Ayıplı Otomobil- Konusunda Emsal Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Av. Levent Kıray Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 16 13-08-2012 08:55
Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat İstemi (Yargıtay Kararı) Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 6 01-05-2012 23:37
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 09-12-2006 15:33
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 29-11-2006 17:08
Bir Yargıtay Kararı arıyorum... nephilis Meslektaşların Soruları 2 08-09-2006 21:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04439998 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.