Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kira Sözleşmesinde Teminat Mektubu

Yanıt
Old 18-09-2006, 10:23   #1
Ezgi TUGAY

 
Soru Kira Sözleşmesinde Teminat Mektubu

İhale sonucu kiralanan bir gayrimenkulun 3 yıllık kira sözleşmesinde her yıl teminat mektubu verileceğine dair konulan hüküm bağlayıcı mıdır? Şöyle ki bir arkadaşımdan Yargıtay'ın kira sözleşmelerinde teminat mektubu verilmesine dair hükmü kiralayan açısısından kötüniyet olarak değerlendirdiğini duydum(zaten kira sözleşmesi kiralayan açısısından teminat, teminat mektubuna ne gerek var mantığıyla) ANCAK söz konusu Yargıtay Karararını ne yazık ki bulamadım. Bu konuda bilgisi olan var mı?
Teşekkürler...
Old 19-09-2006, 03:04   #2
ibreti

 
Varsayılan

İhale ile kiralamada kiralama şartlarına kira paraları için teminat mektubu verilmesi şartı konulduysa bu kiralama şartlarından sayılır. Ve bu hüküm bağlayıcıdır.
Arkadaşınızdan duyduğunuzun teminat mektubuna ve temenita senetlerine ve bunların nasıl kullanılacağına dair epeyce iç tihat var.

Mesela;

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/13404

K. 2004/11556

T. 29.11.2004

• MUARAZANIN HAKSIZLIĞININ TESPİTİ VE ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesine Aykırı Olarak Kira Bedelinin Artırıldığı ve Teminat Mektubunun Haksız Olarak Paraya Çevrildiğinden Bahisle )

• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davacı Kiracı Sözleşmeyi Feshetmeyerek İmzalamak Suretiyle Kendini Bağladığından Davalının Yeni Kira Bedelini Tespit Hakkının Bulunmadığını İleri Sürememesi )

• TACİRLER ARASI İŞYERİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Davacı Kiracı Sözleşmeyi Feshetmeyerek İmzalamak Suretiyle Kendini Bağladığından Davalının Yeni Kira Bedelini Tespit Hakkının Bulunmadığını İleri Sürememesi )

• KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sözleşme ile Kararlaştırıldığından ve Taraflar Tacir Olduğundan İşlemin Hukuka Uygun Olması )

• KİRA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sözleşme Sonunda Feshedilmediği Taktirde Aynı Bedelle Bir Yıl Uzamış Sayılma Kuralının Tacir Taraflar Arasındaki Sözleşme ile Değiştirildiğinden Bunlara Uygulanamaması )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMİŞ SAYILMASI ( Sözleşme Bitiminde Feshedilmeyen Kira Akdinin Aynı Bedelle Bir Yıl Uzamış Sayılması )

6570/m.11

ÖZET : Davacı kiracı, sözleşmeyi feshetmeyerek çekince ile de olsa imzalamak suretiyle kendini bağlamış olup, davalının yeni kira bedelini tespit hakkının bulunmadığını ileri sürmesi doğru olmadığı gibi, davalının da bu yetkisini kullanırken, hak etmediği ve tarifedeki esaslara aykırı düşen bir yararı sağlaması da hukuken korunamaz. Davalının tarifeye göre belirlenmesi gereken kira bedelinin makul olup olmadığı, kiralanan işyerlerinin bulundukları yer itibariyle, bedelinin piyasa rayicine uygun düşüp düşmediği, davalının sonuçta objektif iyiniyet kurallarında uygun olarak artırım yetkisini kullanıp kullanmadığı hususlarının üzerinde mahkemece durulması gerekmektedir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.11.2003 tarih ve 2003/405-2003/076 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali iken sonra İç Hatlar Terminali'ne dönüşen yerde, 1 nolu kitapevi satış dükkanını 2.027.000.000-TL 3 ve 4 nolu kuruyemiş ve şekerleme satış dükkanını ise 2.155.000.000-TL üzerinden 05.01.2002 tarihinden itibaren 1 yıl süreli olarak davalı işletmenin kiracısı iken, davalının 1 nolu yer için 2.826.797.000-lira 3 ve 4 nolu yer için 2.932.955.000-lira olarak kira bedelinin 2003 yılı için arttırdığını 16.12.2002 tarihli yazı ile bildirdiğini, müvekkilinin mevcut kira bedelinin dahi, işyerinin Dış Hatlar Terminalinde bulunduğu dönemin esas ve kriterlerini yansıtması nedeniyle fahiş olduğu dolayısıyla İç Hatlar Terminali olarak yapılan değişim nedeniyle kira bedelinin indirilmesi gerektiği hususlarını müvekkilinin 17.12.2002 tarihli cevabi ihtarname ile bildirdiğini, 2003 yılı için açık veya zımni irade ile veya mahkeme kararı ile belirlenmiş bir kira bedeli bulunmadığı halde, davalının ödenmeme üzerine 10.156.800.000-lira tutarındaki teminat mektubunu paraya çevirdiğini müvekkiline 28.04.2003 günü bildirdiğini, tekrar aynı miktarda teminatın 30 gün içinde tamamlanması halinde sözleşmenin 6/c maddesi uyarınca, sözleşmenin feshedilebileceğinin de müvekkiline bildirilmesi suretiyle davalının muaraza yarattığını, kira bedelinin indirilmesine ilişkin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davalı aleyhine dava açtıklarını ileri sürerek, teminat mektubunu haksız olarak paraya çevrildiğinin tespitine, muarazanın haksızlığının tespiti ile ödenmesine, 10.156.800.000-TL mektup bedelinin temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının terminal değişikliğini bile bile sözleşmeyi imzaladığını, diğer kiralara yapılan zam oranlarına göre kira bedelinin belirlendiğini, sözleşmenin 6/d maddesine dayanarak müvekkilinin artış yaptığını, 6/c maddesi uyarınca da teminatı paraya çevirdiğini ve teminatın tamamlanmasını istediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamına ve toplanan kanıtlara göre, sonradan iç hatlar terminaline dönüştürülen yerde kalan işyerleri ile ilgili sözleşmelere davacının önceden çekince koyduğu, 6570 sayılı yasa'nın 11 nci maddesi gereğince, sözleşmenin bir yıl aynı bedel ile 2003 yılı için uzamış olduğu ve davacının bu bedeli ödediği, bu durumda davalının tek taraflı işlemlerinin yasal olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile muarazanın önlenmesine, teminat mektup bedelinin iadesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz etmiştir.
Dava, tacirler arası kira sözleşmesine dayanmaktadır.
Uyuşmazlık, davalı kiralayanın, dava konusu işlemlerinde haklı olup olmadığı noktasında toplanmıştır.
Sözleşmenin 5/e bendinde, sözleşmenin bitiminden 30 gün önce feshi ihbarda bulunmak koşulu ile tarafların, sözleşmeyi feshedebileceği, aksi halde kendiliğinden yenilenmiş sayılabileceği, 6/a bendinde ise, sözleşmenin yenilenmesi ya da yenilenmiş sayılması halinde, kiralayanın d bendi uyarınca kira bedelini yeniden tespit hakkının bulunduğu; 6/c bendinde ise, kiralayanın, zamanında ödenmeyen kira bedeline ilişkin alacağını teminattan mahsup edebileceği, eksik kalan teminatı kiracı iki ihtara rağmen 30 gün içinde tamamlamaz ise, sözleşmeyi kiralayanın feshedebileceği, 6/d bendinde ise, kiracının, kiralayanın ücret tarifesindeki esaslarını ve kiralayanın buna göre belirleyeceği yeni dönem kira bedelini ödemeyi kabul ettiği yazılıdır.
Davalının yeni dönem kira bedelini tek taraflı belirlediği, davacının bu bedeli değil, önceki dönem kira bedelini ödemesi üzerine davalının sözleşmenin 6/c ve 6/d bentlerinde yazılı işlemlere başvurduğu hususları eksiksiz olup, öncelikle davalının yeni dönem kira bedelini tek taraflı olarak belirleyip belirleyemeyeceği çekişmenin esasını oluşturmaktadır.
Davacı kiracı, sözleşmeyi feshetmeyerek çekince ile de olsa imzalamak suretiyle kendini bağlamış olup, davalının yeni kira bedelini tespit hakkının bulunmadığını ileri sürmesi doğru değildir. Ne var ki, davalının bu yetkisini kullanırken, hak etmediği ve tarifedeki esaslara aykırı düşen bir yararı sağlaması da hukuken korunamaz. Davalının tarifeye göre belirlenmesi gereken kira bedelinin makul olup olmadığı, kiralanan işyerlerinin bulundukları yer itibariyle, bedelinin piyasa rayicine uygun düşüp düşmediği, davalının sonuçta objektif iyiniyet kurallarında uygun olarak artırım yetkisini kullanıp kullanmadığı hususu üzerinde durulmalıdır. Mahkeme ise, davacının tacir olduğunu, basiretli davranması gerektiğini ve sözleşmenin yenilenmesi koşullarını tarafların kararlaştırdıklarını gözden kaçırarak, somut olayda uygulama yeri bulunmayan 6570 sayılı Kanunu'nun, kiracı lehine kendiliğinden yenilemeye ilişkin 11 nci madde hükmüne göre uyuşmazlığı ele almış olup, sözleşmenin aynı bedel ile yenilendiği, buna bağlı olarak, davalının dava konusu işlemlerinin yasal olmadığı sonucuna varılarak, davayı kabul etmiş, davacının başka mahkemeye açtığını bildirdiği kira bedeli indirim davası üzerinde bir tartışma ve gerekçe de ortaya koymamıştır.
O halde mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde davanın ele alınması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yanlış hukuki nitelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 29.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 19-09-2006, 18:16   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.Tugay,

Aşağıda kira sözleşmesinde teminat mektubu verilmesinin mümkün olması ile ilgili bir kararı yolluyorum.
Saygılar


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 1984/4928

K. 1984/5674

T. 24.9.1984

• TEMİNAT MEKTUBU ( Kira Sözleşmesi )

818/m.110

DAVA VE KARAR : Davacı vekili, Selver ile belediyeye ait büfenin kiralanması sözleşmesi için alınan teminat mektubunun sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle paraya çevrilmesi ve gelir yazılması davalı bankadan istendiği halde, teminat mektubunun Ali adına verilmiş olup onun şahsi adına girdiği taahhütler için bulunduğunu, Selver adına verilmiş teminat mektubu olmadığı gerekçesiyle talebi karşılamadığı ileri sürülerek teminat mektubu tutarı 182.318 liranın davalı bankadan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, teminat mektubunun sözleşmenin tarafı olan Selver ile ilgisi olmadığı Ali'nin vekil sıfatıyla hareket edip sorumlu olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar davacı belediye vekili tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizce onanmıştır. Bu kere belediye vekili 15.6.1984 tarihli dilekçesiyle karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Her ne kadar 28.6.1982 tarihli belediye başkanlığına hitaben düzenlenen teminat mektubunda lehtar alacak Ali'nin adı yazılı ise de, teminat mektubunda açıkca belediye çay bahçesi lokali kirası için düzenlenecek mukavelenin teminatı olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu kira mukavelesi ise belediye ile Selver vekili Ali arasında yapılmıştır. Kira mukavelesini Ali vekil olarak imzalamıştır. Teminat mektubunda belediye bahçesinin kira sözleşmesine yollama yapılması, bu kira sözleşmesini Ali'nin vekil olarak imzalaması, adı geçen vekilin kendi adına ve hesabına belediye çay bahçesi lokali için kira sözleşmesi yapmış olduğu iddia ve ispat olunmaması olgularından, teminat mektubuna lehtar olarak Ali'nin adının yazılmasının maddi hataya dayandığı dava konusu teminat mektubunun Ali'nin vekil olarak imzaladığı çay bahçesi büfesi kirası için verildiği sonucu çıkmaktadır. O halde, teminat mektubunun belediye ile Selver vekili Ali arasındaki kira sözleşmesinin teminat olarak verildiği kabul edilmek suretiyle, davacının teminat mektubunun ödenmesi isteği incelenmeli ve sonucuna göre karara bağlanmalıdır. Mahkemece, Selver lehine bir taahhüt bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yasaya aykırıdır. Davacının temyizi üzerine kararın bu nedenle bozulması gerekirken yanılma sonucu onandığı anlaşıldığından, davacının karar düzeltme istemi kabul edilmeli ve karar açıklandığı şekilde bozulmalıdır.
SONUÇ : Usulün 440-442. maddeleri uyarınca davacının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 14.5.1984 gün ve 3055/3686 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 19-09-2006, 20:17   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Şöyle ki bir arkadaşımdan Yargıtay'ın kira sözleşmelerinde teminat mektubu verilmesine dair hükmü kiralayan açısısından kötüniyet olarak değerlendirdiğini duydum(zaten kira sözleşmesi kiralayan açısısından teminat, teminat mektubuna ne gerek var mantığıyla) ANCAK söz konusu Yargıtay Karararını ne yazık ki bulamadım.

Arkadaşınız yanlış biliyor. İrade serbestisi içinde taraflar 6570 sayılı kanuna aykırı olmayan her türlü koşulu kira sözleşmesine koyabilirler. Teminat koşulu da konabilir.

Kira sözleşmesi kiranın miktarı ve sözleşmenin başlangıç tarihini belirlemekte işe yarar ve kendi başına hiç bir teminat sağlamaz.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatın Aşk Mektubu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 4 28-04-2014 11:01
Kira alacağı, tehir-i icra, teminat, muacceliyet Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 14 18-04-2012 11:46
Tehir-i İcra için Teminat Mektubu Adli Tip Meslektaşların Soruları 26 12-12-2011 13:26
Kaçmak İsteyenlere Laos Mektubu Av.Armağan Konyalı Site Lokali 1 07-01-2011 17:04
Kredi Sözleşmesinde Zamanaşımı Kadir Çekin Hukuk Soruları Arşivi 2 01-03-2002 21:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04168200 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.