Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi -2004-istanbul Barosu

Yanıt
Old 26-01-2004, 18:07   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Mesaj Avukat-vekileden Arasındakien Az Ücret Çizelgesi -2004-istanbul Barosu

01.01.2004-30.06.2004 DÖNEMİ

AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ


İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 11.12.2003 gün ve 47/14 sayılı kararı ile kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.
Avukatlık ücreti sözleşmesi yazılı olarak yapılır.

Avukatlık ücreti peşin ödenir ve KDV ayrıca eklenir.Masraflar müvekkile aittir.

İlamların icrası için, davacı veya davalı vekiline C/5 bendindeki ücret ayrıca ödenir.


A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Mirasçılık belgesinin alınması
600.000.000 TL

2 Tahliye Davası
1.500.000.000 TL
’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

3 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası
1.700.000.000 TL
' den az olmamak üzere dava konusumalın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’u

4 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar
750.000.000 TL

5 Vesayet ve Kayyım Davaları
1.100.000.000 TL

6 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar
1.500.000.000 TL

7 Mirasçılık belgesinin iptali Davası
1.500.000.000 TL

8 Mirasta defter tutulması
1.500.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
9 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde


1.500.000.000 TL


’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
b) Davalı Vekilliğinde
1.100.000.000 TL
' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i
10 Delil tespit istemi
800.000.000 TL

11 Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12
Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)
600.000.000 TL

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme,Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları
1.560.000.000 TL


2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)
1.600.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3 Boşanma Davaları

a) Anlaşmalı
1.200.000.000 TL


b) Çekişmeli
2.100.000.000 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları
2.100.000.000 TL


5 Nafaka Davası
1.200.000.000 TL


6 Tenkis Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

7 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

8 Vasiyetnamenin iptali Davası
2.500.000.000 TL


9 Mirasta iade Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

10 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11 Tapu iptali ve Tescili Davaları
2.100.000.000 TL
’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

12 Şuf’a Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

13 Geçit Hakkı Davası
2.100.000.000 TL


14
Ecrimisil Davası
1.600.000.000 TL
'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

15
Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

16
Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

17
Tespit Davası
1.600.000.000 TL

18
Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava
2.100.000.000 TL

19
Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava
2.100.000.000 TL

20
Tenfiz ve Tanıma Davaları
2.100.000.000 TL

21
Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları
1.600.000.000 TL

22 Tüketici mahkemeler
1.100.000.000 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I
22
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
1.200.000.000 TL 'den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I

24
Evlat Edinme Davası
1.600.000.000 TL
C- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Menfi tespit ve İstirdat Davaları
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 İstihkak Davaları
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3 İcra Tetkik Mercii’nin görevini giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
1.100.000.000 TL

4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları
2.100.000.000 TL
'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 İcra Takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri
1.100.000.000 TL
Takip konusu alacağın % 10’u

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri
1.100.000.000 TL


6
İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
1.100.000.000 TL
D- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar
1.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar
1.100.000.000 TL

E- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 İptal Davası
2.100.000.000 TL


2 Tam yargı Davası
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
2.100.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
F- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi

a) Sanık Vekilliği
3.200.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
2.600.000.000 TL

2 Asliye Ceza Mahkemesi

a) Sanık Vekilliği
2.100.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
1.600.000.000 TL

3
Sulh Ceza Mahkemesi
1.100.000.000 TL

4 Askeri Ceza Mahkemesi
a) Sanık Vekilliği 2.100.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği 1.600.000.000 TL

5
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi


a) Sanık Vekilliği
2.100.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
1.600.000.000 TL
G- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saat için)

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
220.000.000 TL
75.000.000 TL

2 Yazılı danışma
430.000.000 TL

3
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
430.000.000 TL

145.000.000 TL

4
Harcanan zamana göre yapılan Huk.Yard.

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
220.000.000 TL

75.000.000 TL

5
İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme
360.000.000 TL

6 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler
600.000.000 TL

7 Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri
600.000.000 TL

8 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler
2.100.000.000 TL

9 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi
600.000.000 TL

10 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştayda Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)
1.200.000.000 TL

11 Şirket Anasözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, vasiyetname vb. Düzenlemeler
2.100.000.000 TL

12 Hazırlık soruştumasında bulunma
600.000.000 TL

13
Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler
1.100.000.000 TL

b) Kooperatif

ba) 100'den az üyeli

bb) 100'den yukarı üyeli


1.100.000.000 TL

1.600.000.000 TL

c) Anonim Şirket

ca) 25 milyardan az sermayeli

cb) 25 milyar ve yukarı sermayeli


1.600.000.000 TL

2.100.000.000 TL

14
Anasözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler
1.100.000.000 TL

b) Kooperatif
1.600.000.000 TL

c) Anonim Şirket
2.100.000.000 TL

15
Şirket Genel Kurul İşlemleri

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.
1.100.000.000 TL

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş.
1.300.000.000 TL

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.
1.600.000.000 TL

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.
2.100.000.000 TL

16
Şirket Pay Devri
1.100.000.000 TL

17
Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri
2.650.000.000 TL

18
Sayıştay Davaları
2.650.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19
Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri
1.200.000.000 TL


20
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

a) Duruşmalı
6.000.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız
4.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

21 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri
1.200.000.000 TL
Old 29-01-2004, 21:27   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Habibe hanım
Tarifenizi görünce İstanbul'a taşınmaya karar verdim
Hiç 33 adliye falan demeyiniz, 330 da olsa cazip görünüyor
Hele veraset ilamı için 600.000.000.TL.ücret tavsiyesine bayıldım
Saygılarımla
Old 30-01-2004, 17:29   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bence de buyrun gelin. ama önce 1 ay bir yerde deneme yapın. Fikriniz değişebilir.

Uzaktan davulun sesi çok hoş gelirmiş.
Old 30-01-2004, 23:06   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Tikici;
Tarifelerin biraz daha makul ve mantıklı olması gerektiğini düşünüyorum.. Normal bir veraset ilamı için (nüfus kayıtlarına ulaşılamayan, tanık dinlenmesi gereken vs.leri dışarıda tutuyorum) asgari 600.000.000.TL.+ %18 KDV talebi sizce de oldukça hoş değil mi??
Veraset ilamı veraset ilamıdır, Ayvalık 'ta da aynı yöntemle alınır, İstanbul'da da size en yakın 33 adliyeden tercih edeceğiniz herhangi birinde..Faks ücreti de, harç tutarı da aynıdır.. Sizce de biraz fazla afaki ve ülke gerçeklerine ters düşen bir rakam değil mi?
Hele imar para cezaları daha da ilginç..Ortalama imar para cezasının 2-3 milyar TL olduğu bir ülkede , siz aynı tutarda vekalet ücreti talep edin.. Siz de, müvekkil adayı tarifeyle belirlenen ücreti ödemektense dava açmamayı niye tercih etti ve neden bürodan gülümseyerek ayrıldı sorusunu sorar mıydınız?
Saygılarımla...
Halihazırda taşralı avukat
Old 13-02-2004, 20:02   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Estagfurullah sayın Sehper,

Bu ücret tarifelerinin her zaman uygulanmadığını belirtmek isterim. Belki de ben hiç uygulamadım. Ufak tefek iş dediğimiz veraset vs. gibi işleri hatır için yaptım hep ve ücret almadım. Diğer ücretleri ise, kendi tarifeme uygun tayin ettim)

Kısaca, avukatlık mesleği iyi para kazandırabilir. Ama her zaman bu böyl değildir. Masraflar anormal fazladır. Davulun yakındaki sesi genelde masraflardır. Hele bir de 3-5 ay yeni dava alamadığınızı düşünürseniz sermayeden yersiniz bu da ayrı bir davul sesidir.

Lütfen taşralı avukat ifadesini kullanmayınız. Avukat avukattır. Ben ne metro avukatlar gördüm)

Buyrun gelin İstanbul' a elimizdne gelen yardımı esirgemeyiz.
Saygılarımla.
Old 30-04-2004, 14:04   #6
vesaire

 
Mutlu

Sayın A.Mehmet S.Tikici,
Sayın Sehper ile bu hoş çekişmeniz ilgimi çekti ve doğrusunu isterseniz beni gülümsetti...Sanırım İstanbul Barosu'nun taşralı veya metro kamu avukatlarının bordrolarından haberi bulunmamakta...15 yıllık 5/2 derece/kademedeki üç avukatın toplam maaşı yeni TİS ile bir işçi maaşı dahi etmemekte bu ülkede...
Saygılarımla
Old 30-04-2004, 17:22   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Elbette üzüntü verici bir durum. TİS ile çalışan işçi şanslı işçidir. 1 işçi eşittir= 3 Avukat gibi algılanması en büyük tehlikedir. Varsın şimdilik para olarak 3 mislini alsınlar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Amerika'daki Avukat Istanbul Barosu'na Uye Olabilir Mi? commonlaw Meslektaşların Soruları 3 10-10-2006 12:56
En Az Ücret Çizelgesi Gelecegin Hukukcusu Hukuk Soruları Arşivi 1 02-11-2005 15:12
1999 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Çizelgesi gunergok Meslektaşların Soruları 3 28-03-2005 16:59
En Az Ücret Çizelgesi 01.01.2003-30.06.2003 DÖNEMİ Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 07-02-2003 19:40
En Az Ücret Çizelgesi -İstanbul Barosu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 23-08-2002 22:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04368901 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.