Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

eser sözleşmesi bağlayıcılığı

Yanıt
Old 08-07-2006, 15:47   #1
balturk

 
Varsayılan eser sözleşmesi bağlayıcılığı

değerli meslektaşlarım,

Müvekkil şirket ile bir kooperatif arasında eser sözleşmesi yapılıyor.Ve binanın inşaatı tamamlanıp teslim ediliyor.2 Yıl sonra çatı kısmı su geçi.rdiği gerekçesi ile müvekkil şirkete tazminat davası açılıyor.
Davayı apartman yönetim kurulu adına bir yönetici açıyor..Sözleşme tarfı olan kooperatif ise tasfiye aşamasında olup henüz tasfiye almamıştır.Davacı vekili davacı sıfatına tyaptığımız itiraza davayı katt malikleri kurulu adına açtığını iddia ediyor..Öyle bir vekaletname dosyada yok.dava dilekçesinde de davacı apartman yönetimi yöneticisi.Bu durmda dava davacı sıfatı nedeniyle mi reddedilir.Savunmamız ne olmalı.acil yardımınıza ihtiyacımız var.hakim kat malikleri listesini istemiştir.Saygılarımla...
Old 08-07-2006, 15:53   #2
avfehmi

 
Varsayılan

Gizli ayıp sebebi ile davayı, sözleşmenini tarafı olan ve halen fiili olarak devam eden kooperatifin açması gerekmektedir.Eğer tasfiye edilmiş olsa ve fiilen son bulmuş olsa idi Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanabilir idi.( kooperatif tüm vecibelerini yerine getirip, hakkını kat maliklerine devrettiği için)Bu halde, davanın husumet yokluğundan reddi gerekir.
Old 08-07-2006, 16:09   #3
balturk

 
Varsayılan

teşekkürler.fakat mahkemenin kat malikleri listesini celp etmesi pek mantıklı gelmedi.Bizim savunmamız da bu yönde fakat yerel mahkeme kat malikleri listesini istemiş bulunmaktadır..kooperatif tasfiye edilmiş olsa bile ticaret sicilden terkin edilmediği müdddetçe tüzel kişiliği devam eder.
Old 09-07-2006, 00:50   #4
ibreti

 
Varsayılan

Apartman Yöneticisi sadece KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN (ve kat mülkiyeti yasası kapsamında değerlendirilen kat malikleri kurulu kararı, yönetim planı vb) doğan hallerde kat maliklerinin vekili gibidir. Bu halde dahi yöneticinin meni müdahale, ecrimisil vb. taleplerle üçüncü kişilere (ya da katmaliklerine) karşı dava açabilmesi için YETKİLENDİRİLMİŞ olması gerekir.

Somut olayda yüklenici Şirket ile eser sahibi Kooperatif (tasfiye halinde ) arasında akdi ilişki mevcuttur. Apartman yöneticiliği bu sözleşmenin tarafı olmadığı gibi taraflara halef de değildir.

Davaya konu olay KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN kaynaklanmadığı için apartman yöneticisinin burada dava açma yetkisi yoktur. Kat malikleri kurulunca yetkilendirilmiş olsa bile olay kat mülkiyetinden kaynaklanan bir tazminat alacağı olmadığı için dava açma yetkisi yine yoktur.

Kooperatif tasfiye halindedir; ancak, henüz tasfiye edilmemiştir. Bu halde davanın TASFİYE MEMURLARINCA açılması gerekirmiş gibi bir yanılsama oluşmaktadır. Tasfiye memurlarının dava açma yetkisi TASFİYE AMACI ile sınırlıdır. Olayı, Kooperatifin tasfiyesi amacı içinde değerlendirebilir miyiz?
Bunu bilemiyorum.

Öte yandan kooperatif tasfiye aşamasında olmasına rağmen, yapılan inşaatta KAT MÜLKİYETİ kurularak FERDİLEŞTİRME GERÇEKLEŞTİ İSE, ferdileştirme ile (tapuya tescil edilmese bile) mülkiyet özgülenen paydaşa geçeceğinden (Yargıtay HGK. 8.3.1995 gün ve 1995/18-5 E. 1995/148 K. Sayılı kararı,
Yargıtay 1.HD. 3.7.2003 gün ve 2003/7276 E. 2003/8102 K. Sayılı kararı,
Yargıtay 18.HD. 5.6.2003 gün ve 2003/4074 E. 2003/4777 K. Sayılı kararı,
Yargıtay 3.HD. 25.11.2004 gün ve 2004/13170 E. 2004/12971 K. S.Kararı)
her bir kat maliki kendi zararını tazmin için (halefiyetten dolayı) dava açabilir.

Kesin olan birşey varki;
Apartman yönetimi kat maliklerinin kişisel hakları için dava açma yetkisine sahip değildir!
----
Birebir örtüşmese de yakın çözüm üreten bir karar...
---

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4511

K. 2005/1092

T. 28.2.2005

• APARTMAN YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ ( Yöneticilerin Taraf Olduğu Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Yazılı Sözleşmeye Dayanarak Yöneticilerin Dava Açabileceği/Yazılı Eser Sözleşmesi Yoksa Apartman Yönetiminin Kat Maliklerinin Kişisel Hakları İçin Dava Açamayacağı )

• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Apartman Yönetiminin Kat Maliklerini Temsilen Açtığı Davada Taraf Ehliyeti - Yazılı Eser Sözleşmesi Varsa Yükleniciye Karşı Sözleşmeye Dayanarak Dava Açılabileceği )

• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mahkemece Taraflar Duruşmaya Davet Edilip Dinlenmeden Dosya Üzerinden Hüküm Kurulamaması - Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Dayalı Açtığı Davada Taraf Ehliyeti )

• TARAF EHLİYETİ ( Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Aykırı Davranan Yükleniciye Karşı Dava Açması )

• HUSUMET ( Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Aykırı Davranan Yükleniciye Karşı Dava Açması )

818/m.355,358

1086/m.73

ÖZET : HUMK.nun 73. maddesine göre hakim, usulen tarafları duruşmaya davet etmeden hükmünü veremez. Bu madde hükmüne aykırı olarak taraflar duruşmaya davet edilmeden evrak üzerinde yapılan inceleme ile davanın reddi doğru olmamıştır. Davalılar ile davacı apartman yönetimi arasında yazılı eser sözleşmesi varsa davacı yönetimin bu sözleşmeye dayalı olarak dava açabileceği kabul edilmeli, yazılı sözleşme yoksa yönetici, diğer maliklerin kişisel hakları için dava açamayacağından davayı açan avukata diğer maliklerden alınma vekaletnameleri ibraz etmesi için süre verilmeli, bu şekilde işin esası incelenerek, vekalet verenler ile sınırlı olarak sonuca gidilmelidir. Tüm bu yönler gözetilmeden Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesi doğru olmamıştır.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : HUMK.nun 73. maddesine göre hakim, usulen tarafları duruşmaya davet etmeden hükmünü veremez. Bu madde hükmüne aykırı olarak taraflar duruşmaya davet edilmeden evrak üzerinde yapılan inceleme ile davanın reddi doğru olmamıştır. Dava, kat malikleri adına yöneticinin vekalet verdiği avukat tarafından açılmıştır. Öncelikle dava konusu taşınmaza ait tapu kayıtları ve kat malikleri kurulu kararları ile varsa sözleşmelerin dosyaya ibrazı sağlanmalı, tarafların ana taşınmazda kat maliki olup olmadıkları ve sıfatları açığa kavuşturulmalı, davalılar ile davacı apartman yönetimi arasında yazılı eser sözleşmesi varsa davacı yönetimin bu sözleşmeye dayalı olarak dava açabileceği kabul edilmeli, yazılı sözleşme yoksa yönetici diğer maliklerin kişisel hakları için dava açamayacağından davayı açan avukata diğer maliklerden alınma vekaletnameleri ibraz etmesi için süre verilmeli, bu şekilde işin esası incelenerek, vekalet verenler ile sınırlı olarak sonuca gidilmelidir. Tüm bu yönler gözetilmeden Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 28.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


(Not: İçtihat, Kazancı İçtihat Bankasından alınmıştır.)
Old 05-11-2009, 20:11   #5
zlm

 
Varsayılan

Merhabalar Sayın ibreti,benim de sizin sunmuş olduğunuz yargıtay kararına benzer bir davam var nası l bir yol izlemem gerektiğini hususunda yardımcı olabilirmisiniz?
Müvekkil kooperatif ve müteahhit şirket aralarında inşaat – eser sözleşmesi yaparlar ve müteahhit binayı inşa eder ve daireler 2005 aralık da üyelere ve arsa sahiplerine teslim edilir. Ve 2006 yılında apartman yönetim kurulu oluşturulur.
Ağustos ayında apartman yönetim kurulunu temsilen yönetici tarafından, müvekkil kooperatif ile müteahhit şirket aleyhine bina ve daireler içindeki proje ve eser sözleşmesinde mahal listesine aykırılıktan dolayı delil tespiti yaptırılır. Bilirkişi raporunu müvekkiller tebliğ alır.
Sizlere sormak istediğim husus ; apartman yönetim kurulunun böyle bir delil tespiti davası açma ehliyeti var mıdır??? ( olmadığını düşünmekteyim. Ap. Yönetimi ile ne kooperatif ne de müteahhit arasında herhangi bir sözleşme yapılmamış.)
Yapılan tespitte bilirkişiler tek tek her bir daireyi ayrı ayrı gezmiş ve eksikleri tespit etmiştir. Bilirkişiler kooperatiften herhangi bir belge talebinde bulunmamıştır. Oysaki kooperatif genel kurul toplantılarında mahal listesinde bulunan ve hak edişi artırıcı talepler üyeler tarafından oylanarak yapılmaması yönünde karar alınmıştır. Bilirkişiler sadece proje ve mahal listesine göre tespit yaparak rapor düzenlemişleridir.
Bilirkişiler bina yönetiminin açtığı davada, üyelerin evlerini bu şekilde eksikleri tespit edebilir mi?
Ayrıca bilirkişiler dairelerin 2005 sonu 2006 yılı başından bu tarafa üyeler tarafından oturulduğu ve haliyle yıpranması ile ilgili olarak raporlarında her hangi bir tespitte bulunulmaması lehe bir durumdur?
Tespit dosyasında avukata verilen vekaletnamede şahıs olarak değil sadece yönetim kurulu adına yöneticinin imzası bulunması bizim lehimize midir? Apartman karar defterinde dava açması için daire sahiplerinin yöneticiye yetki vermiş olsa dahi bu durum taraf ehliyetinin olmadığınıda göstermez mi? Ayrıca binada üyeler dışında arsa sahipleri ve üyelerin evlerini sattıkları yeni ancak kooperatife üye olmayan yeni maliklerinin ve kiracıların da olması ihtimalinide düşünerek bu da lehe bir durum sayılır mı?
Tespit bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı bildirirken taraf ehliyetinin olamadığı hususunun belirtilmemesi sonradan müvekkil koop. Ve müteahhit firmaya karşı açılacak olan esas davada sorun teşkil eder mi?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Eser Sözleşmesi /Hizmet Sözleşmesi Fatma KAPUÇAM Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 14 19-10-2011 11:54
FSEK anlamında"eser"; "Mezdeke"oryantal grup adı ve oluşturdukları karakter eser mi? Aslı Hukuk Soruları Arşivi 6 27-12-2006 01:32
İçtihat / Eser Sözleşmesi- Tüketici Kavramı Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 21-11-2006 15:36
eser sözleşmesi stjservet Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 5 17-08-2006 20:11
Belediyenin yaptığı sözleşmenin bağlayıcılığı Viyola Meslektaşların Soruları 2 29-04-2006 14:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04407096 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.