Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Katki Payi Davasi

Yanıt
Old 24-11-2006, 21:35   #1
empas

 
Varsayılan Katki Payi Davasi

Selam…

Eski M.K.

m:151 f2 :” Karı koca yekdiğerine karşı bu birliğin saadetini müttehhiden temin ve çocukların iaşe ve terbiyesine beraberce ihtimam etmek hususlarını iltizam etmiş olurlar.”

m.152:”Koca, birliğin reisidir. Evin intihabı karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir.”

m.155:” Evin daimi ihtiyaçları için koca gibi kadın dahi birliği temsil hakkını haizdir.”

m.161:” Karı kocadan biri; aile vazifelerini ihmal eder yahut diğerini tehlikeye, hacalete veya zarara maruz bırakırsa müteessir olan taraf hakimin müdahalesini talep edebilir.

m.190:” Koca, karısının münasip bir derecede aile masrafına iştirakini isteyebilir. İştirakin miktarında ihtilaf ederlerse her biri iştirak miktarının tespit edilmesini, mahkemeden isteyebilir.
Karının bu suretle iştiraki kocanın hiç bir vakitte iade ve tazmin mükellefiyetini icabetmez.

Önceki medeni kanun hükümlerine tabii ve mal ayrılığının cari olduğu bir evlilik boşanmayla sona ermiştir.Ancak malların paylaşımında proplem yaşanmaktadır.Malların hemen hepsi kadın eş adına kayıtlıdır.Koca,bu mallarda katkısı olduğunu iddia etmektedir.Eşlerin her ikisi de memurdur.Yani gelirleri eşittir.Eşlerin her ikisine de evliliğin devamı müddetince (Anne veya babalarından) miras kalmamıştır.Yani eşlerin her ikisinin de maaşları dışında bir gelirleri yoktur.Kadın eş,malların kendi adına kayıtlı olmasına dayanarak bu malların tamamını kendi geliriyle aldığını iddia etmektedir.Davada halim, eşlerin evliliğin başlangıcından bu yana gelirlerini kanıtlamalarını istemiştir.Buraya kadar iyi,güzel.Fakat hakim,eski medeni kanunun 152.Maddesi gereğince evlilik birliğinin tüm ekonomik külfetinin kocaya ait olduğunu belirterek kadının evlilik birliğinin giderlerinden hiç sorumlu olmayacağını vurgulamaktadır.Yani kadının kendi gelirinin bir kısmını dahi evlilik birliğinin giderlerine sarf etme yükümü olmadığını,gelirini istediği gibi değerlendirebileceğini,harcayabileceğini ifade etmektedir.Bu durumda kocanın,evlilik birliği için harcama yapma sorumluluğu gereği,evlilik için yapmış olduğu harcamalardan geriye bir geliri kaldığı anlaşılabilirse,bu mallarda o oranda katkısı olmuş olacağı sonucu çıkıyor.Deyim yerindeyse kadın eş,bir sıfır önde başlamış oluyor davaya.Bu durum ise,hakkaniyete aykırı gibi geliyor bence…

190.Maddedeki,kocanın karısından aile masrafına iştirakini isteyip istemediği nasıl kanıtlanabilir acaba ?

Bu hususlarla ilgili içtihat konusunda yardımcı olabilecek veya görüş ve önerilerde bulunacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 25-11-2006, 04:14   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:


**************
TAZMİNAT DAVASI - KATKI PAYININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ - EKSİK İNCELEME - EDİNİLEN MALDAKİ KATKI ORANLARININ SAPTANMASI
KAYIT NO : 93210
**************
Esas Yılı : 2005
Esas No : 406
Karar Yılı : 2005
Karar No : 6940
Karar Tarihi : 21.04.2005
Daire No : 13
Daire : HD
**************
ÖZET: Davacı, davalı ile birlikte çalışarak evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazlardaki katkı payının olduğunu bunun karşılığı olan tazminatın ödetilmesini istemiştir. BU hususta mahkemece yapılacak iş dava konusu taşınmazların satın alındığı tarihlerdeki değerlerinin belirlenmesi, tarafların gelirleri, ekonomik ve sosyal durumları davalı kocanın evi geçindirmekle de yükümlü olması gözetilerek edinilen maldaki katkı oranlarının saptanması, bu oranın taşınmazların dava tarihindeki değerine uygulanması gerekir.
**************
(4721 S. K. m. 218, 219)
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Karar
Davacı, davalı ile 1980 yılında evlendiklerini Almanya'da yaşadıklarını, 1999 yılında boşanma davası açtığını, evlilik birliği süresinde kendisinin de çeşitli işlerde çalıştığını birlikte kazanılan paralarla Türkiye'de çeşitli taşınmazlar edindiklerini, güvene dayalı olarak tapu kayıtlarının davalı adına düzenlendiğini, alman taşınmazlarının yan hissesinin kendisine ait olduğunu ileri sürerek 50.000.000.000 TL'nin faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının katkısı bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, taşınmazların sürüm değerlerinin yarısı olan 26.785.336.825 TL. üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektiriri nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının ve davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, davalı ile birlikte çalışarak evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazlardaki katkı payının olduğunu bunun karşılığı olan tazminatın ödetilmesini istemiştir. Dosyaya sunulan belgelerden davacının da çeşitli işlerde çalışmak suretiyle gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş dava konusu taşınmazların satın alındığı tarihlerdeki değerlerinin belirlenmesi, tarafların gelirleri, ekonomik ve sosyal durumları davalı kocanın evi geçindirmekle de yükümlü olması gözetilerek edinilen maldaki katkı oranlarının saptanması, bu oranın taşınmazların dava tarihindeki değerine uygulanması suretiyle bulunacak miktarın tazminat olarak ödetilmesine hükmetmekten ibarettir. Eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
3- Mahkemece alman bilirkişi raporlarına göre belirlenen taşınmaz değerlerine göre davacı payına düşen miktar orana göre 32.783.336.825.-TL. olduğu halde nasıl hesaplandığı açıklanmadan 26.785.336.825.-TL.'ye karar verilmesi de kabul şekli bakımından yanlış olup bozma nedenidir.
Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince davalı üçüncü bent gereğince davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 21.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.

Hakimi doğrulayan bir karar.. Hakkaniyete aykırı olduğu konusuna ise aynen katılıyorum. Söz konusu madde bu görevi tümüyle ihmal ederek, sorumsuz davranışlar içerisinde bulunan erkek eş için getirilmiş olup, böylesi bir katkı payının hesabında dikkate alınmasının hiçbir mantığı yoktur. İspat konusunda ise biraz limiteri zorlamak gerek, ilk olarak tanık dineltilebilir. Öte yandan evlilik kredi kartlarının kullanıldığı bir döneme denk geliyorsa.. Kadının kredi kartı olup olmadığı ve ekstrede yalnızca şahsi harcamaların mı yoksa evin ortak giderine ilişkin harcamaların da bulunup bulunmadığını araştırırdım. Ya da kadının maaş hesabını incelemek de işe yarayabilir. Buradan verilmiş elektrik, su vs. otomatik ödeme talimatları bulunabilir.vs. Biraz fantazi gibi ama kayda girmiş veya girebilecek ne varsa bulup, kadının da katıldığını ispat etmeye çalışabilirsiniz. Kayıt altına girmiş ne varsa bulup, kadının katılımının ciddi boyutlarda olduğu yönünde bir kanaat oluşturabilirsiniz.
Old 25-11-2006, 20:12   #3
empas

 
Varsayılan Sn.Avukat Can DOĞANEL

Selam...
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ediyorum.

Umarım kararla birlikte eklediğiniz değerli yorumunuzu yanlış anlamamışımdır.Davamızda davacı olan koca...Yani,katkı payı olduğunu iddia eden erkek,kadın değil.Siz, sanıyorum sanki deyim yerindeyse,kadın davacıymış gibi düşünmüşsünüz.Farkı algılamış olabilirim.Ama kararınız ve yorumunuz işe yaradı,sağolun...

selam ile..
Old 26-11-2006, 01:13   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hayır algılamam doğrudur. Kadının ekstrelerini, harcamalarını inceleyin derken, örneğin, market alışverişi yapmış gıda, vs. ev ihtiyaçları için harcamalar yapmış olabilir. Ya da elektrik, su faturası vs. kadın üzerinedir veya maaş hesabından düzenli olarak otomatik ödenmiştir. Siz kadının Aile Masraflarına iştirak ettiğini ispatlamaya çalışmıyor musunuz? Yani kadın da ev masraflarına katılıyordu, dolayısıyla ev masraflarına ortaktı. Bu nedenle katkısı bu harcamasının dışında kalan miktarla sınırlıdır diyeceksiniz. Yoksa kadın ev masrafına katılmıyordu diyerek bir yere varamazsınız. Kararda da görüldüğü gibi aksi halde ev masraflarından yalnızca sizin sorumlu olduğunuz kabul edilip sizin katkı payınız budanacaktır.
Old 26-11-2006, 18:42   #5
empas

 
Varsayılan

Selam,

Sayın DOĞANEL,ben bir önceki mesajınızı da sizin son yazdığınız açıklamaların paralelinde düşünmüştüm de emin olamamıştım.Evet,son yazdıklarınızla paralel düşüncedeyim.Ne demek istediğinizi anladım.Gerçekte kadının da ev masraflarına zaman zaman iştirak ettiğini biliyoruz.Şimdi bütün mesele,geçmişe dönük kredi kartı extrelerini temin etmeye çalışmak.Çok zor olacak;ama bakalım. Emeğiniz için bir kez daha teşekkür.
Old 27-11-2006, 02:12   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Aslında çok zor değil, mahkeme müzekkere ile ister.. Ya da kurumlar genelde maaş için aynı bankayla çalışır ve o banka memurlara kredi kartı dağıtır. Sırf o bankada bile araştırsanız banka kayıtlarından bulabilirsiniz herhalde.. Elden takiple halledebilirsiniz..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukata “heyete Hakaret Davasi” Admin Hukuk Haberleri 175 11-09-2011 16:36
Mal Beyani Ceza Davasi özge akbıyık izmir Meslektaşların Soruları 9 27-05-2011 13:29
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Miras Hukuku Çalışma Grubu 8 02-03-2007 22:43
Sağ kalan eş, miras payı haricinde, muris kocanın mirasından KATKI PAYI ALIR MI Av.Neşet Açıkgöz Meslektaşların Soruları 9 27-01-2007 15:11
Basbakanliga 'hasankeyf' Davasi. ISIL YILMAZ Hukuk Haberleri 0 28-09-2006 13:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04513407 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.