Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Vekalet Ücreti/ Kesinleşme Şartı

Yanıt
Old 09-10-2007, 08:53   #1
av.havva

 
Varsayılan Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Vekalet Ücreti/ Kesinleşme Şartı

herkese günaydın
kadastro mahkemesinde kadostro tesbitine itidaz davaları açtık.Kararlar kesinleşmeden karşı tarafın avukatı vekalet ücretleri için takip başlatmış.karar kesinleşmeden icraya veremez bildiğim kadarıyla yanılmıyorum degil mi?ilama dayanarak takip başlattığı içiin itiriz edemiyorum.şikayettmi etmeliyim Yoksa İcra mahkemesine başvurup icranın geri bırakılmasınımı isteyim.Simdiden teşekkürler.
Old 09-10-2007, 11:18   #2
ilastepe

 
Varsayılan

taşınmaz üzerindeki kişisel haklara ilişkin hükümlerin icra edilmesi için ,bunların kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.Ancak mülkiyet hakkına dayanılarak alınan tahliye ilamı kesinleşmeden icra olunamaz.Sizin davanızıda yorum yoluyla bunlara benzetebilirsiniz belki.Ancak kadostroya ilişkin olarak kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar içinde bir düzenleme yoktur.
Old 09-10-2007, 16:41   #3
Bahadır Turan DURMAZ

 
Varsayılan

İcra takibi için kararın kesinleşmesinin beklenmesi her ilam için geçerli olan bir husus değil. Kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek olmayan ilamların icraya konması durumunda, kararı temyiz ettiğinize dair temyiz şerhi ile birlikte bir bankadan aldığınız (icra takibi son hesap tutarı kadar) teminat mektubunu icra dosyasına ibraz ederek, tehir-i icra kararı almak için mehil istersiniz. İcra müdürlüğü size 45 günlük bir mehil verir. Almış olduğunuz mehil ile birlikte Yargıtay'ın ilgili dairesine (temyiz ettiğiniz dava hangi dairede ise) esas numarasını vererek 'tehir'i icra' kararı almak istediğinizi belirtirsiniz. Dairesine göre aynı gün veya en geç bir hafta içinde almış olduğunuz tehir-i icra kararını mehil süresi içinde (harcını yatırdıktan sonra)icra dosyasına ibraz ettiğiniz vakit, icra konusu borcu karar kesinleşinceye kadar ertelemiş olursunuz.

S - Neden teminat mektubu?
C - Teminat mektubu yerine nakit ödeme yaparsanız, kararın bozulması halinde yapmış olduğunuz ödemeyi aynen iade alırsınız. Yani aradan geçen yıllar için ek olarak faiz alamazsınız bu durumda sizin zararınızadır.

S - Tehir-i İcra kararı getirmek için mehil aldığımda takip durur mu?
C - Elbette
Old 09-10-2007, 19:46   #4
üye15755

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.havva
herkese günaydın
kadastro mahkemesinde kadostro tesbitine itidaz davaları açtık.Kararlar kesinleşmeden karşı tarafın avukatı vekalet ücretleri için takip başlatmış.karar kesinleşmeden icraya veremez bildiğim kadarıyla yanılmıyorum degil mi?ilama dayanarak takip başlattığı içiin itiriz edemiyorum.şikayettmi etmeliyim Yoksa İcra mahkemesine başvurup icranın geri bırakılmasınımı isteyim.Simdiden teşekkürler.

sorunuzun cevabı:

Mahkeme ilamının hükün fıkrasını bütünsel olarak değerlendirip bu soru cevaplanamaz. Hüküm fıkrasının her maddesini ayrı ayrı ele almak, ayrı ayrı icra konulabilirliğini değerlendirmek gerekecektir.

Bu ne demek? Bu şu demek: yerel mahkemece verilen kararda, hüküm fıkrasında alt alta numaralandırılarak hükümler tek tek verilir.

Mesela;

HÜKÜM

1-)taşınmazın davacı tarafa adına tesciline
2-) taşınmaz üzerindeki yapının yıkılmasına
3-) Davalının bugüne kadar taşınmazı kullanmasından dolayı.... YTL ecrimisil bedelinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
4-) Davacı yan kendini vekille temsil ettirdiğinden ..... YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
5-) Peşin verilen ..... YTL harcın mahsuP edilerek bakiye .... YTL karar harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesine yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

diye bir hüküm kuruldu diyelim.

Bu hükmün maddelerine tek tek bakılır; hüküm fıkrası içinde kanununun kesinleşmeden icraya konulamaz diye ayırdığı bir madde var ise bu madde icraya konulamayacaktıR. Ama kanuna göre kesinleşmeden icraya konulabilen bir hüküm maddesi var ise bu maddeye istinaden sadece o madde için icra takibi yapılabilecektir.
Yukarıdaki örneğimize dönecek olursak, verilmiş bir karar olmasına rağmen karar kesinleşmediğinden hükmün 1. ve 2. maddeleri icraya konulamayacak (1 ve 2. maddde taşınmazın aynına ilişkin karar oldukları için, ilam kesinleşmeden taşınmaz davacı adına tescil edilemeyecek, üzerindeki bina yıkılamayacak); ama aynı karar ile, 3., 4., ve 5. maddedeki hükümler para alacağına müteallik olduğundan ve para alacaklarının icraya konulması için kesinleşmesi gerekmediğinden, icraya konulabilecektir.

Sizin sorunuza dönecek olursak, her ne kadar Kadastro Mahkemesi kararı kesinleşmese de, hükmün taşınmazın aynına ilişkin maddesinden mücerret olarak vekalet ücreti bir para alacağı olduğundan, ilam kesinleşmeden icraya konulabilir.

Saygılar.
Old 09-10-2007, 20:47   #5
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu hükmün maddelerine tek tek bakılır; hüküm fıkrası içinde kanununun kesinleşmeden icraya konulamaz diye ayırdığı bir madde var ise bu madde icraya konulamayacaktıR. Ama kanuna göre kesinleşmeden icraya konulabilen bir hüküm maddesi var ise bu maddeye istinaden sadece o madde için icra takibi yapılabilecektir


Değerli Meslektaşım,

Avukatlık ücreti, esasın eklentisi olduğu için esasla aynı kaderi paylaşacaktır


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/10086

K. 2005/13401

T. 21.6.2005

• TAPU İPTAL VE TESCİLİNE İLİŞKİN İLAM ( Taşınmazın Aynı İle İlgili Bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )

• TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Tapu İptal Ve Tesciline İlişkin İlam - H.U.M.K.’nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )

• EKLENTİ VE AYRINTILAR ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Avukatlık Ücreti De Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )

1086/m.443/4

ÖZET : Takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz. O halde, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz. O halde, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.Kabule göre de; Mahkemece evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına rağmen lehine vekalet ücretine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 09-10-2007, 21:05   #6
üye15755

 
Varsayılan

Bu Yargıtay da akşamdan sabaha içtihat mı değiştiriyor ne... Bu mevzu kanunda sarahaten beyan edilmediğinden ben de Yargıtay kararlarından yola çıkarak yukarıdaki mütalaa mı yazdım. Bizzat vekil olduğum davalardaki cereyanı aktardım buraya. Ama bakınız siz de ayrı bir karar bulmuşsunuz. Ben de benim mütalaamın menşei yargıtay kararını neşredip zihinleri bulandırmayayım. Başlığı açan meslektaşımızın işine yukarıdaki karar yarayacağı için, yukarıdaki kararı mesnet gösterip yapılan takibte, şikayette bulunabilir. Ama ters tarafta bulunan meslektaşımız olursa(yani kesinleşmeden icraya konamayan ilamın, para alacağına müteallik kısımlarını icraya koymak isteyen) bu alacaklarının icraya konulabilmesine cevaz veren kararı da burada neşredebilirim.

Saygılar...
Old 09-10-2007, 22:00   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Ancak kadostroya ilişkin olarak kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar içinde bir düzenleme yoktur.KADASTRO KANUNU
KARARLARIN TEBLİĞİ, KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE İLAMLARIN İNFAZI:
Madde-32
Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre re'sen taraflara tebliğ olunur. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulur.

Mahkeme, kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder.

Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa, bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita, ilama eklenir.
Old 09-10-2007, 23:38   #8
üye15755

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan ÇIRAK
sorunuzun cevabı:

Mahkeme ilamının hükün fıkrasını bütünsel olarak değerlendirip bu soru cevaplanamaz. Hüküm fıkrasının her maddesini ayrı ayrı ele almak, ayrı ayrı icra konulabilirliğini değerlendirmek gerekecektir.

Bu ne demek? Bu şu demek: yerel mahkemece verilen kararda, hüküm fıkrasında alt alta numaralandırılarak hükümler tek tek verilir.

Mesela;

HÜKÜM

1-)taşınmazın davacı tarafa adına tesciline
2-) taşınmaz üzerindeki yapının yıkılmasına
3-) Davalının bugüne kadar taşınmazı kullanmasından dolayı.... YTL ecrimisil bedelinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
4-) Davacı yan kendini vekille temsil ettirdiğinden ..... YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
5-) Peşin verilen ..... YTL harcın mahsuP edilerek bakiye .... YTL karar harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesine yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

diye bir hüküm kuruldu diyelim.

Bu hükmün maddelerine tek tek bakılır; hüküm fıkrası içinde kanununun kesinleşmeden icraya konulamaz diye ayırdığı bir madde var ise bu madde icraya konulamayacaktıR. Ama kanuna göre kesinleşmeden icraya konulabilen bir hüküm maddesi var ise bu maddeye istinaden sadece o madde için icra takibi yapılabilecektir.
Yukarıdaki örneğimize dönecek olursak, verilmiş bir karar olmasına rağmen karar kesinleşmediğinden hükmün 1. ve 2. maddeleri icraya konulamayacak (1 ve 2. maddde taşınmazın aynına ilişkin karar oldukları için, ilam kesinleşmeden taşınmaz davacı adına tescil edilemeyecek, üzerindeki bina yıkılamayacak); ama aynı karar ile, 3., 4., ve 5. maddedeki hükümler para alacağına müteallik olduğundan ve para alacaklarının icraya konulması için kesinleşmesi gerekmediğinden, icraya konulabilecektir.

Sizin sorunuza dönecek olursak, her ne kadar Kadastro Mahkemesi kararı kesinleşmese de, hükmün taşınmazın aynına ilişkin maddesinden mücerret olarak vekalet ücreti bir para alacağı olduğundan, ilam kesinleşmeden icraya konulabilir.

Saygılar.


Mesela şu karar:

T.C.
YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/14935

K. 2005/18780

T. 3.10.2005

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Alacaklı; Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin kamulaştırmasız el atma nedeniyle alacak ve taşınmazın idare adına tapuya kayıt ve tesciline ilişkin ilamın tazminata ilişkin kısmını takip konusu yapmıştır. Söz konusu ilamda hükmedilen tescil kararı kamulaştırma yasası uyarınca verilmiş olup bu konuda taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmamaktadır. HUMK.nun 443/4. maddesi uyarınca sözkonusu ilamda hükmedilen tazminatın gayrimenkulün aynına ilişkin olmadığından kesinleşmeden infazı mümkündür. İcra mahkemesince aksine düşüncelerle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 3.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dikkat ederseniz bu davada da gayrimenkulün aynına ilişkin terkin ve tescil söz konusu. Ama buna rağmen karar kesinleşmeden bedelin tahsili için ilamın icraya konulabileceği Yargıtayca kabul edilmiştir.
Burada bir ayırım var, belki bu kararı farklı kılan da bu ayırımdır:

"her ne kadar dava gayrimenkulün aynına ilişkin de olsa, gayrımenkulün aynına ilişkin niza yoktur" diye belirtilmiş kararda. yani davanın neticesinde verilen karar gayrimenkulün aynına müessirdir ama davada çekişme konusu değildir diyor. Her halükarda müdahele edilen kısım tapuda müdahelede bulunan idare lehine terkin edilecektir. Bunun için, her ne kadar dava gayrimenkulün aynına müteallik olsa da, tazminat şeklinde tezahür eden bedeli havi ilamı kesinleşmeden icraya koymak mümkün olmaktadır.

Dediğim gibi Yargıtaydır işte....

Hürmetler...
Old 09-10-2007, 23:46   #9
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Çırak,

Söz konusu karar kamulaştırmasız el atmaya dayanan tazminat davasıdır.

Yargıtay tarafından bu davaların haksız fiil temelli davalardan farklı görülmediği, bu davaların ayni hakka ilişkin davalar olmadığı zaten kabul edilmektedir. Bu konuda bir sorun yok.

Bu nedenle,infazı için kesinleşmesi gereken ilamların eklentileri içinde aynı şey geçerlidir. Bu konuda çok fazla içtihat var.
Old 10-10-2007, 11:51   #10
Av.Kemal

 
Varsayılan

aslında vekalet ücrtleri konusunda biz avukatlar kendi aramızda akit yapsak da,kararları kesinleştikten sonra icraya koysak daha iyi olacak.(biz birbirimizin halinden anlarız ancak )
sevgiler-saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırma davasında verilen kararın icraya konulması için Kesinleşme Şartı var mı? akgnc Meslektaşların Soruları 7 29-04-2016 09:24
menfi tespit vekalet ücreti kesinleşme Hasan Coşkun Meslektaşların Soruları 11 17-02-2014 11:28
Menfi Tespit-Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri-Kesinleşme Şartı Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 4 12-04-2013 17:32
Kadastro Tespitine İtiraz av.selcukacar Meslektaşların Soruları 4 27-02-2009 16:03
6183 m.24 Tasarrufun İptali Davasında Kamu Alacağının Kesinleşme Şartı Var Mıdır? Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 2 10-05-2008 23:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05829406 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.