Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekalet ücreti için İhtiyati haciz ve İhtiyati tedbir

Yanıt
Old 19-12-2011, 16:23   #1
Av.Mustafa yağan

 
Varsayılan Vekalet ücreti için İhtiyati haciz ve İhtiyati tedbir

Merhaba Sayın Meslektaşlarım;
müvekkil ile vekalet ücret sözleşmesi yaptım,sözleşmeye göre hükmedilen miktarın üzerinden net %25 alacağım,bu ücretin ödenmesi için davanın kesinleşmesi beklenmeyecektir dava sonunda ücret ödenecektir ve 2 yıl şehir dışına gidip geldim davada bilirkişi raporu lehimize geldi davayı ıslah ettim ve davanın bitimine yakın müvekkil bana verdigi vekaletteki ahz-u kabza yetkisini geri aldı,diğer yetkilerime dokunmadı..kararı icraya koydum borçu parayı yatırmak üzere fakat ben ahz-u kabza yetkim olmadığı için para çekemeyecegim sorum şu;
1-Dava karşı vekalet ücreti ile icra vekalet ücretini ahz-u kabza yetkim olmadığı halde kendim çekebilirmiyim,
2-Müvekkil vekalet ücreti ve karşı vekalet ücretlerini müvekkilin icra dosyasından çekmemesi için önce ihtiyati haciz kararı istedim"yargılamayı gerektirir"diye mahkeme red etti oysa İİK 257 de böyle bir şart yok,adi senede ih.haciz veriyorlar fakat ücret sözleşmesine vermiyorlar kaldı ki senetlerde yargılamayı gerektirebilir mesale sahte olabilir,Bunun üzerine bu sefer ihtiyati tedbir istedim mahkeme HMK 389 u yanlış yorumlayarak sadece dava konusu olmuş konuda ihtiyati tedbir istenebilir gerekçesi ile red etti,şimdi müvekkil parayı çekip ortadan kaybolacak ben nasıl vekalet ücretini tahsil edebilirim..ilamsız takip yapsam itiraz eder bu arada 3.kişi borçlunun yatırdığı parayı çekmiş olur....pratik önerisi olan arkadaş var mı?
Old 19-12-2011, 18:01   #2
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

İlamda adı geçen karşı vekalet ücreti ve icra dosyasından doğan vekalet ücreti Avukatlık Kanunu gereği avukata ait olacağı için bu bedel kadar icra dosyasında tahsilat yapabilmelisiniz. İcra Müdürü ret kararı verirse şikayet yoluna gitmelisiniz. Ancak dava dan dolayı anlaşma yaptığınız %25 oranındaki vekalet ücreti için takip yaparak kesinleştirmeli -itiraz gelirse de İ.Tedbir istemli dava açmalısınız.... görüşündeyim.
Old 19-12-2011, 18:16   #3
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Ücret sözleşmesine dayalı alacak davasınızı açıp tedbir talebinde bulunsanız,icra takibi yapmak ve tebligat daha uzun sürer...Ya ne güvensizliktir bu vekaletteki ahzu kabza yetkisini kaldırmak!!!ve bu aklı verenin bir avukat mı olduğu şüphesi
Old 22-12-2011, 13:26   #4
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

icra takip dosyalarından Alacaklı vekilinin özel yetkiye gerek olmaksızın (ahzu kabz) ödemeyle yükümlü kılınan paranın dışında kalan vekalet ücreti ve yargılama giderlerini alabilir kaldı ki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi ile; dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. (HGK 03.04.2002 Tarih ve 2002/19-249 E, 2002/7258 K sayılı ilamı)***
Old 22-12-2011, 17:00   #5
Avukat Ramazan

 
Varsayılan

parayı dosyaya yatırtmayın eğer yapabiliyorsanız. dava açıp tedbir isteyin ondan sonra parayı dosyaya yatırtın ve müvekkilinizle anlaşmaya çalışın.diğer arkadaşlarında söylediklerine katılıyorum. fakat benimki hukuki bir yol değil pratik bir çözüm olabilir.
Old 23-12-2011, 08:57   #6
Özgül04

 
Varsayılan

Parayı çekmek için vekaletname de artık ahzu kabz yetkisi içermesi şart değil diye yine THS de okumuştum. Konuya ilşkin Adalet Bakanlığının ilgili yazısı aşağıdadır.
T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[02]-159-2011/3723/29359 24/11/2011

Konu :6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Hukuk Müşavirliği)

İlgi : 01/11/2011 tarih ve 7364 sayılı yazınız

İlgi yazıda, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 63.

maddesinde "Sarahaten mezuniyet verilmemişse vekil sulh olamaz ve aharı tahkim veya ibra

ve davadan hiçbir suretle feragat veya hasmın davasını ve teklif olunan yemini kabul veya

mahkümünbihi kabız ve haczi fekkedemez. Yeminin kabul veya reddini beyan için salahiyet

ancak yemin edecek kimse tarafından yemin teklif olunan meseleye ittıla kesbettikten sonra

verilebilir"

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun söz konusu hükme karşılık gelen

"Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller" yan başlıklı 74. maddesinde ise

"(1) Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını

ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil

edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi

yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık

çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı

ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri

sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği

açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez."

Hükümlerinin yer aldığı, ancak yeni düzenlemede "hükmolunacak şeyi teslim almaya"

ifadesine yer verilmediği belirtilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun

yürürlüğünden önce verilmiş olan vekaletnamelerde kendisine "ahzu kabz" yetkisi verilmemiş

olan vekillerin söz konusu Kanunun yürürlük tarihinden sonra da bu yetkiyi kullanmalarının

engellenmesi için kanuni düzenleme yapılması talep edilmiştir.

Konu incelendi;

Bilindiği üzere, vekalet akdine ilişkin olarak Borçlar Kanununun 386 ncı maddesinde

"Vekalet, bir akittirki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idaresini

veya takabbül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler.

Diğer akitler hakkındaki kanuni hükümlere tabi olmayan işlerde dahi, vekalet

hükümleri cari olur.

Mukavele veya teamül varsa vekil, ücrete müstahak olur."

388 inci maddesinde "Vekalet akdinin şümulü mukavele ile sarahaten tesbit edilmemiş

ise, taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir.

Vekalet, vekilin takabbül eylediği işin yapılması için icabeden hukuki tasarrufları ifa

salahiyetini şamildir.

Hususi bir salahiyeti haiz olmadıkça vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim

edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir gayrimenkulü temlik veya bir

hak ile takyit edemez."

hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda aslolan vekaletin kapsamının sözleşmeyle tespit edilmesi ve vekil

edenin iradesini yansıtmasıdır. Bu nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun

yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ve "ahzu kabz" yetkisi içermeyen

vekaletnamelere dayanılarak 01/10/2011 tarihinde ve sonrasında vekaletnamede bulunmayan

bir yetkinin, dolayısıyla "ahzu kabz" yetkisinin vekalet verenin iradesine aykırı bir şekilde

kullanılamıyacağı, söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra

düzenlenen vekaletnamelerde ise aksi belirtilmediği sürece ahzu kabz yetkisinin

kullanılabileceği, açıklanan nedenlerle konuya ilişkin olarak kanuni bir düzenleme

yapılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte, konuya ilişkin olarak

mahkemelerin yargı yetkisi kapsamında verecekleri kararların asıl olacağı kuşkusuzdur.

Bilgilerine rica ederim.

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür
Old 23-12-2011, 09:19   #7
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ahmet ÖZGÜL
Parayı çekmek için vekaletname de artık ahzu kabz yetkisi içermesi şart değil diye yine THS de okumuştum...
Ahzu kabz yetkisine kısaca şu şekilde değinilmişti:http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=68091

Bağlantıyı incelediğinizde, HMK öncesi ve sonrasına ilişkin farklı iki durumun olduğunu göreceksiniz. Saygılarımla..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Talep edilen İhtiyati Tedbir yerine re'sen İhtiyati haciz kararı verilebilir mi? guyar Meslektaşların Soruları 5 01-10-2019 20:15
İhtiyati haciz/ Esas takip vekalet ücreti ve masraflar ödenir mi? Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU Meslektaşların Soruları 12 09-08-2016 09:50
İhtiyati tedbir ve haciz abra Meslektaşların Soruları 5 08-04-2011 13:35
Teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Mümkün mü? turbo Meslektaşların Soruları 1 31-12-2008 16:50
İhtiyati Tedbir Ve Haciz ali Hukuk Sohbetleri 3 01-05-2004 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05189896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.