Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Anayasamızdaki gereksiz hükümler.

Yanıt
Old 07-02-2007, 17:06   #1
av.adnanyilmaz

 
Varsayılan Anayasamızdaki gereksiz hükümler.

Ben daha somut olarak 1982 Anayasasındaki hangi madde, fıkra veya sözcüklerin gereksiz ve anayasacılık mantığına aykırı olduğu konusunda forumdaki meslektaşlarımdan ve genç hukukçulardan eleştiri ve yeni öneriler bekliyorum.
Örneğin ben şahsen anayasamızın 10. maddesinin 1. fıkrası varken 2. fıkranın eklenmesini hiçbir zaman anlamadım. Zira birinci fıkrada "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir" demekte iken kalkıp "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir..." şeklinde aynı şeyi tekrarlamanın ne lüzumu vardı. Bu malumu ilam etmekten başka nedir?
Benzeri hususlarda sayın üyelerin katkılarını bekliyorum.
Old 07-02-2007, 23:01   #2
oguzhand0

 
Varsayılan

Diğer hükümleri bilemem; bir bilgim yok ancak sizin bahsettiğiniz hükmün yani AY 10/2'nin eklenme düşüncesinin çok açık olduğu görüşündeyim.Biliyorsunuz ki anayasamız oldukça kazuistik bir anayasa.Ve sonradan eklenen bazı ayrıntı hükümlerinin de bazı özel amaçları olabilir.Örneğin sizin bahsettiğinzi hüküm.10/1'de cinsiyet ayrımı geçersizdir denmiş.Ancak ülkemiz kadın erkek haklarının yada hak kullanışlarının eşit olmadığı bir ülke.Ve anayasamızda bu sebepten ötürü bunun üstünü bir kez daha çizmek istemiş olabilir.
Ayrıca birinci ve ikinci fıkraların aynı anlamı ihtiva ettiğini söylemek pek doğru değil bence.
1.fıkrada cinsiyetin dışında dil, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhepten de bahsedilmiş ve bu niteliklerin kanunun uygulanmasında önemi olmadığı tescillenmiş.
Ancak 2.fıkrada kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu söylenmiş ve bu durumunda devletin korumasında olduğu belirtilmiş.
Yani dediğim gibi varsa diğer maddeler için bir şey diyemem ancak bu iki farklı fıkranın hem kazuistik anayasa yönünden hem de içerdiği anlam yönünden farklı olduğunu düşünüyorum.
Eğer kafanıza takılan benzer fıkra yada maddeler de varsa onları da söyleyin.Mantıklı bir açıklama getirilebileceğine inanıyorum
Old 07-02-2007, 23:31   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Biliyorsunuz ki anayasamız oldukça kazuistik bir anayasa.Ve sonradan eklenen bazı ayrıntı hükümlerinin de bazı özel amaçları olabilir.Örneğin sizin bahsettiğinzi hüküm.10/1'de cinsiyet ayrımı geçersizdir denmiş.Ancak ülkemiz kadın erkek haklarının yada hak kullanışlarının eşit olmadığı bir ülke.Ve anayasamızda bu sebepten ötürü bunun üstünü bir kez daha çizmek istemiş olabilir.
Ayrıca birinci ve ikinci fıkraların aynı anlamı ihtiva ettiğini söylemek pek doğru değil bence.

Kesinlikle katılıyorum..
Old 08-02-2007, 15:18   #4
av.adnanyilmaz

 
Varsayılan Anayasamızdaki gereksiz hükümler

Sayın Dayar, ben bu hükmü eleştirirken Türkiyedeki mevcut durumu tartışma dışı bırakarak ve sadece anayasacılık mantığı çerçevesinde bakılmasını istedim. Yani kadın haklarının tartışılmasından ziyade anayasamızdaki bu tür gereksiz hükümlerin hiç birşeyi değiştirmeyeceğini vurgulamak istedim. 10/1 maddedeki cinsiyet ayrımı yasağı ve genel olarak 10 madde zaten eşitliği-ve bu arada cinsiyet eşitliğini- sağlamak amacıyla konulmuş hükümlerdir. Sorun Anayasal boşluk değil, bunu sağlayacak kanun hükümlerinin ve siyasal iktidarların olmayışıdır. Ayrıca Devlet sadece bu hükmü yerine getirmekle değil Anayasamızdaki bütün hükümlerin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sizin söylediğiniz mantıkla olaya bakarsak yeni bir fıkra eklenip örneğin müslümanlar, hıristiyanlar, museviler eşit haklara sahiptir veya alevi ve sünniler eşittir... gibi hükmlerin de eklenmesi gerekir. Çünkü 1. fıkrada dil, ırk, renk, cisiyet, siyasi düşünce, din, mezhep... eşitliği sağlanmışken 2. fıkrada tekrar cinsiyet eşitliğini vurgulaması malumu ilamdır. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum ki; ben de kadın erkek eşitliğinin olmadığına inanıyorum ve bu başlık altında da onu tartışmıyoruz zaten. Ancak bunun kanun koyucu tarafından çıkarılacak ve daha uygulanabilir kanun hükümleriyle sağlanması gerekirken sırf siyasi endişelerle anayasayı şişirmek sakıncalıdır. Çünkü anayasanın 10/2 maddesinin kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına hiçbir katkısı yoktur. Saygılar...
Old 01-04-2007, 23:59   #5
Av.K.P

 
Varsayılan

Sn.Av.Adnan Yılmaz,
Anayasa Hukukunda kişilere tanınan hak ve hürriyetler; negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olarak sınıflandırılmaktadır. Hukuk fakültesinde Jellinek'in klasikleşen ve benimsenen ayrımının bu olduğu öğretilmişti Anayasanın 10/1'de "eşitlik hakkı" negatif statü hakkı olarak düzenlenmiştir. Yani devlet bu alana müdahalede bulunamaz. Birey iktidara karşı korunur ve devlete pasif bir rol düşmektedir. Ancak 2.fıkra ile negatif statü hakkı ötesinde ayrıca pozitif statü hakkı niteliği kazandırılmıştır. Yani devletin burda belli bir davranışta bulunması gereklidir. Böylelikle birey, devletten bazı hizmet ve yardımlarda bulunmasını isteyebilir( Bunu nasıl isteyeceği ayrı bir tartışma konusu) 1.fıkra ile söz konusu hakların Anayasa hükümlerine aykırı biçimde sınırlanmamaması; 2.fıkra ile ise yasama organına siyasal nitelikte direktif vermek ve yol göstermek amaçlanmıştır. Sizin de dediğiniz gibi, eşitliği sağlamak siyasal iktidarın işidir ve gerekli yasal düzenlemelerle bunu sağlayacaktır. İşte 2. fıkra, program hüküm niteliği ile siyasal iktidara bu görevi yüklemektedir. Ben, Anayasa tekniği açısından bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
Old 03-04-2007, 19:01   #6
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Cinsiyeti vurgulaması sizi neden rahatsız etti bilmiyorum. Ama insanların ırk, renk, din, dil ve cinsiyet yönünden eşit olduklarının öngörülmesi tarihsel anlamlarla yüklüdür. Aslına bakarsanız insanlar eşittir demek de mümkündür ama insanlığın yaşadığı öyle büyük acılar vardır ki ve kadınların kadın oldukları için yaşadıkları acılar bu nedenle vurgulama ihtiyacı duyulmuştur.
Bilinmelidir ki anayasalar teknik metinlerden ibaret değildir o ulusun tarihini, sancılarını, coşkularını da yansıtır.
Old 09-04-2007, 19:04   #7
eren60

 
Varsayılan

Kadınlara haklar verme konusunda ilklere imza atmış bir devletin Anayasasına da bu yakışır. Kadın-erkek eşitliği vurgulanmış ve bu eşitliği sağlaması hususunda devlete görevi hatırlatılmıştır. Bunda hiç bir sakınca görmüyorum...

saygılarımla;
Old 13-04-2007, 16:35   #8
av.adnanyilmaz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Cinsiyeti vurgulaması sizi neden rahatsız etti bilmiyorum.
Sayın Özge Yücel; cinsiyetin vurgulanması değil beni rahatsız eden. Ben tekrarın anayasa hukuku bilimi açısından dayanağını arıyordum. Bunu da Av.K.P açıkladı. Gerçekten hislerden uzak, tamamen bilimsel bir açıklama. Kendisine teşekkür ederim.
Old 13-04-2007, 16:50   #9
Av.Turan

 
Varsayılan

[quote=Özge Yücel]Cinsiyeti vurgulaması sizi neden rahatsız etti bilmiyorum. /quote]
Özge hanım zaten birinci fıkrada belirtilmiş olan eşitlik var.cinsiyetin üzerine basarak tekrar söylemek boşdur bence de.eğer istine bsarak birdaha söylüyorsanız bu sizin o konuda fark gördüğünüzü ama bu farkı kapatmaya çalıştığınızı gösterir. yoksa kadınların adının geçmesinden kimse rahatsız olmaz. kadın Annedir.hepimiz annelerimize minnettarız.
Old 17-04-2007, 08:24   #10
faruksa

 
Varsayılan

İnsanlar insan olmak bakımından eşittirler.Her insan hür ve eşit doğar.Erkeğin kadına Kadının erkeğe doğasından ziyade üstünlüğü yoktur.Anayasa bu kadar geniş düzenlemeler içermeli mi ?
Bence sözkonusu 'cinsiyet' sözcüğü değil ama çok fazla ayrıntı var.Bu da Anayasanın ruhuna ve sistematiğine terstir.
Ayrıca Anayasa devletin organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkiyi,insan hak ve özgürlüklerini gösteren yazılı metin ve ya teamüllerdir.Hal böyleyken 'Ormanların korunması' ile ilgili düzenlemeler bile Anayasamızın kazuistik bir yöntemle,kanunla ve yönetmelikle düzenlenmesi gereken birçok şeyi anayasa hükmü olarak düzenlmesi yanlıştır.Saygılarımla
Old 16-05-2007, 16:17   #11
zeuuss

 
Varsayılan

tam olarak hatırlayamamakla birlikte bir madde vardı: ''dinlenmek calışanın hakkıdır'' gibi..
ne gereği vardı konuluş gerekcesi nedir anlamış değilim.
Old 16-05-2007, 17:01   #12
oguzhand0

 
Varsayılan

Alıntı:

Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

MADDE 50.– Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenirBence bu da; hakların güvenceye alındığını göstermek amacıyla, hakkı perçinlemek amacıyla anayasaya konan bir paraf.

Gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
Old 17-05-2007, 16:31   #13
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Kadını sadece anne olarak zihinlerde canlandırmak anne olduğu için değer vermek gibi bir algıya yol açar. Ayrıca hakları farklı değil ama gerçeklikte kadın ezilmektedir. Yine söylüyorum ki dinlenme hakkında da kadın-erkek eşitliğinde de tarihin bize gösterdiği acılar, savaşımlar ve zaferler toplumsal sözleşme niteliğindeki anayasamıza yansımıştır ve çok doğaldır. Çünkü anayasalar birer teknik metinden öte o ulusun ortak heyecanlarını, ülkülerini de yansıtır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayıplı aracın iadesi için BK hükümleri çerçevesinde başvurulcağimiz hükümler neler? av_mesutkaya Meslektaşların Soruları 6 26-12-2007 16:49
1163 sayılı Kooperatifler yasasına muhalefet suçlarında 5237 sk TCK ‘da lehe hükümler dark Hukuk Soruları Arşivi 0 10-11-2006 17:05
İş Kanunu,kıdem İhbar Tazminatları Ve Gereksiz Sağlık Raporu feyza Hukuk Soruları Arşivi 3 14-08-2002 10:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06568909 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.