Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KEY ödemeleri Basın Açıklaması-Destek İmzaları

Yanıt
Old 24-07-2008, 21:42   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan KEY ödemeleri Basın Açıklaması-Destek İmzaları

Merhaba

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi ve Derneği olarak (Diğer kadın kuruluşları ile dayanışma yaparak)KEY ödemelerinde kadına yönelik eşitsizlik ayrımcılık konusunda bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz.

Kadınlara yapılan eşitsizliği ve ayrımcılığı onaylamıyorsanız,imza kampanyasına destek verebilirsiniz.


Alıntı:
KEY ÖDEMELERİNDE KADINA AYRIMCILIK KONUSUNDA
BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanunun 1 Mad.de “Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Belirtilen düzenleme 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,Anayasa Mad.10,4190/son A:İ.H.S ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağı temel haklarına aykırılık oluşturmaktadır.

Bu düzenleme eşit hak ve özgürlüklerden yararlanması gereken kadın yurttaşlar bakımından mağduriyet yaratmaktadır. Eşlerden her ikisi de yardım alacaksa ödemenin aile reisine yapılması şeklinde yapılan düzenlemede erkek eşin kayırılması ,eşler arasındaki eşitlik prensibine aykırıdır.Oysa aile reisi kavramı yasalardan çıkarılmış olup haklarda ve borçlarda eşler arasında eşitlik kabul edilmiştir.Buna rağmen tarihe gömülmüş bir kavrama yeniden hayatiyet kazandırma çabası olarak değerlendirilebilecek bu düzenleme kabul edilemez.Evli olan kadın ve erkek eşit itibarlı yurttaşlardır ve erkek eş lehine yapılan bu düzenlemenin kabul edilebilir,makul ve zorunlu hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır.

Asıl önemli mağduriyet ise boşanmış kadınlar bakımından gerçekleşmektedir.Eşler boşanmış olmalarına karşılık boşanma öncesi döneme ilişkin ödemeler erkeğe yapılacaktır..Bu durumda yasal anlamda bir eş ve evlilik olmadığı halde,erkeğin kadının temsilcisi gibi davranarak boşandığı eşinin parasını tahsil etme yetkisi ile donatılması akıldışıdır.Ödemelerin eski erkek eşe yapılması hukukun genel ilkelerine aykırıdır.

Bu biçimi ile eski eşe yapılacak ödemeler yolu ile hükümet kadınlara olan borcunu ödemiş sayılmayacaktır.Borç devam edecek ve asıl hak sahiplerine bu borcu yeniden ödemek durumunda kalacaktır..Borcu bilerek haksahibi olmayan kişiye ödeyen hükümet borcundan kurtulmuş sayılmaz..

Bu ayrımcılık yasağına aykırı düzenleme yukarıda belirtilen 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,Anayasa Mad.10, 41 ve 90/son A:İ.H.S ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ilkeleri ile uyumlu değildir.

Belirtilen nedenlerle;

1-Hükümete,bu konuda işlem yapan idare makamlarını kadının insan haklarına saygı göstererek Anayasa ve taraf olduğumuz sözleşmelerde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun biçimde davranmaya davet ediyor, kadınlara olan borçların kadınlara ödenmesini ve kabul edilemez yanlışlığın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.

Aksi uygulama ile hükümetin kadınlara olan borcunu ödememiş sayılacağını,mevcut uygulamanın devam etmesi halinde Türkiye Hükümetinin Türk Medeni Kanunu,Anayasa uluslar arası sözleşmelere uygun davranmaması nedeniyle sorumlu olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

2-Biz,hukuka aykırı düzenlemelerin mağdurlarını yasa yollarına başvurmaya çağırıyoruz

Haydi Kadınlar Yargıya…..


Ek :Hukuksal Dayanaklar:
Anayasa
Mad.10 ;– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Mad.41: . Aile, Türk toplumunun temelidir. (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.17) "ve eşler arasında eşitliğe dayanır."

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Madde 14
Ayırımcılık yasağı

Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır

Eek 7.protokol
5-Madde:Eşler arasında eşitlik

Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde bir medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar. Bu madde devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarını engellemez.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi:
Madde l İşbu Sözleşmeye göre "Kadınlara karşı ayrım" deyimi kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsivete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir.

Madde 2
Taraf Devletler, kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki hususları taahhüt ederler :

a) Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasalarına ve diğer ilgili yasalara henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını sağlamayı,

b) Kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptırımları da içeren yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi.

c) Kadın haklarının erkeklerle eşit temelde himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve diğer kuruluşlarla kadının her tür ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlamayı,

d) Kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından kaçınmayı ve kamu yetkilileri ile kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağlamayı,

e) Herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayrım yapma girişimini önlemek için bütün uygun önlemleri almayı,

f) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamalan. değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı,

g) Kadınlara karşı avnmcılık oluşturan bütñn ulusal cezai hükümleri vürürlükten kaldırmayı.

Madde 3- Taraf Devletler kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için,özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere bütün alanlarda, erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu haklan kullanmalarını garanti etmek amacıyla yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alacaklardır.

Madde 5-
Taraf Devletler aşağıdaki bütüzı uygun önlemleri alacaklardır:

a- Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek,

Türkiye Hükümetinin Görev ve Sorumluluğu:

(Değişik: 9.2.2008-5735/1 md.) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar şeklinde düzenleme görmezlikten gelinmekte ve Anayasal bir hak ihlal edilmektedir.

Yine Anayasa md90/ son Usulüne uygun olarak kabul edilen uluslar arası sözleşmelerin iç hukuk normu niteliği taşıdığı,sözleşme ile yasanın çatışması durumunda sözleşme hükümlerinin uygulanacağı düzenlemesini yapmıştır.
Old 28-07-2008, 12:06   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

KEY ÖDEMELERİNDE KADINA AYRIMCILIK KONUSUNDA
BASIN AÇIKLAMASI


Bilindiği gibi 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanunun 1 Mad.de “Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Belirtilen düzenleme 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,Anayasa Mad.10,4190/son Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağı temel haklarına aykırılık oluşturmaktadır.

Bu düzenleme eşit hak ve özgürlüklerden yararlanması gereken kadın yurttaşlar bakımından mağduriyet yaratmaktadır. Eşlerden her ikisi de yardım alacaksa ödemenin aile reisine yapılması şeklinde yapılan düzenlemede erkek eşin kayırılması ,eşler arasındaki eşitlik prensibine aykırıdır.Oysa aile reisi kavramı yasalardan çıkarılmış olup haklarda ve borçlarda eşler arasında eşitlik kabul edilmiştir.Buna rağmen tarihe gömülmüş bir kavrama yeniden hayatiyet kazandırma çabası olarak değerlendirilebilecek bu düzenleme kabul edilemez.Evli olan kadın ve erkek eşit itibarlı yurttaşlardır ve erkek eş lehine yapılan bu düzenlemenin kabul edilebilir,makul ve zorunlu hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır.

Asıl önemli mağduriyet ise boşanmış kadınlar bakımından gerçekleşmektedir.Eşler boşanmış olmalarına karşılık boşanma öncesi döneme ilişkin ödemeler erkeğe yapılacaktır..Bu durumda yasal anlamda bir eş ve evlilik olmadığı halde,erkeğin kadının temsilcisi gibi davranarak boşandığı eşinin parasını tahsil etme yetkisi ile donatılması akıldışıdır.Ödemelerin eski erkek eşe yapılması hukukun genel ilkelerine aykırıdır.

Bu biçimi ile eski eşe yapılacak ödemeler yolu ile hükümet kadınlara olan borcunu ödemiş sayılmayacaktır.Borç devam edecek ve asıl hak sahiplerine bu borcu yeniden ödemek durumunda kalacaktır..Borcu bilerek haksahibi olmayan kişiye ödeyen hükümet borcundan kurtulmuş sayılmaz..

Bu ayrımcılık yasağına aykırı düzenleme yukarıda belirtilen 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,Anayasa Mad.10, 41 ve 90/son Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ilkeleri ile uyumlu değildir.

Belirtilen nedenlerle,Biz aşağıda imzası olanlar;

1-Hükümete,bu konuda işlem yapan idare makamlarını kadının insan haklarına saygı göstererek Anayasa ve taraf olduğumuz sözleşmelerde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun biçimde davranmaya davet ediyor, kadınlara olan borçların kadınlara ödenmesini ve kabul edilemez yanlışlığın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.

Aksi uygulama ile hükümetin kadınlara olan borcunu ödememiş sayılacağını,mevcut uygulamanın devam etmesi halinde Türkiye Hükümetinin Türk Medeni Kanunu,Anayasa uluslar arası sözleşmelere uygun davranmaması nedeniyle ulusal ve uluslar arası alanda sorumlu olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

2-Biz,hukuka aykırı düzenlemelerin mağdurlarını yasa yollarına başvurmaya çağırıyoruz

Haydi Kadınlar Yargıya…..

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği (KAHDEM)

İmzalayanlar:

Ahu Güneyli

Akdam Adana

Akl-tk (avrupa kadin lobisi turkiye koordinasyonu)

Alev Ayan

Amargi Kadın Kooperatifi

Anayasa kadin platformu

Ankara kadin platformu

Ankarali feministler

Arzu Dirican

Arzu Kaykı

Ayşegül Eriş

Ayşegül Kanat

Ayten Güneş

Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi

Behiye Berksun

Berrin Gürçay Dilekçi

Birgül Yılmaz

Boran Başak Koç

Candan Dumrul

Cengiz Aladağ

Ceren Şahin

Cihan Baysal

Çağlayan Kovanlıkaya

Çiğdem Akça

Çiğdem Aydın

Dilek Üzümcüler

Ebru Sorgun

Ece Yıldız

Elif Uçar

Emel Çavusoglu

Emel Denizaslanı

Emel Sungur

Emina Baz

Eser Durmaz

Esra Bas

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Muğla Grubu

Fahriye Abbak

Fatma Benli

Fatma Ergün

Fatma Hoşgör

Feride Yonar

Filiz Ayla

Filiz Karakuş

Filmmor

Firdevs Hoşer

Funda Ekin

Girişimci Kadın Derneği-İzmir

Gonca Şencan

Gökçe kartaler

Gökkuşağı Kadın Derneği

Gül Taner

Gülay Coşkun Tan

Gülçin İsbert(Eğitim-Sen Kadın Sekr.

Güldünya Kadın Derneği

Habibe Yılmaz Kayar

Haşıme Akbakın

Hediye Özsoylu

Hediye Soran

Hulya Ide

Hülya Gülbahar

Işıl Yılmaz

İlnur Genç Kuzucu

İpek Tuncay

İris Eşitlik Gözlem Grubu

İşıl Monkul

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Ka-Der

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği

Kadin dayanisma vakfi

Kamile Yılmaz

Kaos GL Derneği

L.Nilgün Aklar

Mavi Kalem Derneği

Med-iz (kadinlarin medya izleme grubu)

Mehmet Saim Dikici

Melek Özmen

Müge Yetener

Müjgan Güneri

Münire Dağ

Mürüvvet Yılmaz

Müzeyyen Alpşen

N.Özlem Şanlı Yürüdü

Nafiye Şanlı Güneş

Naile Uzun

Nebahat Dinler

Necla Akgökçe

Neslihan Cengiz

Nilgün Aktaş

Nilgün Yurdalan

Nisan Kuyucu

Nurdan Yılmaz

Nurperi Sancak

Nursen Modan Sengur

Nükhet Sirman

Önder Sarptürk

Özay İbrahimbaş

Özge Yücel

Özgün Baltacı

Özgür Han

Pembe Hayat Lgbtt Derneği

Perihan Dostgül

Perihan Tunçbilek

Ruhan Turhan

Sahra Daşdemir

Saliha Şanlı

Salime Tarihci

Seda Banu Akyüz

Sefa Yasin Erkaymaz

Selin Dağistanlı

Selin Nakipoğlu Akın

Sema Turan Yapıcı

Semire Nergiz Toz

Semra Canbulat

Sermin Sever

Serpil Tuncay

Servet Şahin

Sevda Karaca

Sevil Ergüney

Sevim Gokce

Sezin Yenen

Sibel Yalın

Sinem Turhan

Suat Ergin

Şaizer Şeker

Şehriban Şeker

Şenay Tavuz

Şule Akdağ

Tck kadin platformu

Tülay Afşar

Uçan Süpürge

Ufuk Bozoğlu

Ülfiye Şeker

Van Kadın Derneği


Vecihe Tunca

Yasemin Aydın

Yasemin Öz

Zehra Kabasakal Arat

Zekiye Özkoçer

Zelal Yalçın

Zeynep Karadadaş

Zeynep Kıvılcım Forsman

Not:Grup ve kurum/kuruluşlar koyu renk işaretlenmiştir.Sıra alfabetiktir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlerici Avukatlar Derneği Basın Açıklaması mehmetseyrek Adliye Duvarı 0 27-02-2008 09:06
Genç Avukatlardan Basın Açıklaması Av.G.K. Hukuk Haberleri 5 01-06-2007 16:00
Yargıtay'dan Basın Açıklaması 30.6.2005 Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 01-07-2005 16:14
Ortak Basın Açıklaması;Savaşa Hayır Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 09-01-2003 16:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04518700 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.