Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hatalı saat okumayüzünden fark elektrik borcu

Yanıt
Old 15-12-2006, 19:51   #1
Av.Ufuk

 
Varsayılan hatalı saat okumayüzünden fark elektrik borcu

Müvekkilim işyerini kiraya verir bir kaç kez kiracı da değişir.Elektrik saati kendi üzerine olduğu için arada faturalar ödeniyor mu diye kontrol de eder.Tedaş günün birinde der ki senin saatini yanlış okumuşuz Son 8 yılda benim görevli senin saatindeki son rakamı virgülden sonra zannetmiş (1958,3 gibi) halbu ki senin saatin 19583 müş (misal olarak verildi)der.Bir güzel 7 Milyar faturayı keser.

Biz icra işlemleri başlamadan menfi tespit davası açtık.Dilekçemizde ağırlıklı olarak kurumun kendi kusuru yüzünden müvekkili bu şekilde toplu para yükü altına sokamayacağını belirttik.5 yıldan fazlası için zamanaşımı definde bulunduk.İdari işlemlerin geriyeyürüyemeyeceğinden falan bahsettik.Velhasıl tutar bir dal bulmaya çalıştık.

Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum.Tedaşın kusuru kendi yanına mı kalır.Ben kiracım faturaları ödüyormu diye kontrol ederken sen kiracı tüydükten sonra bana bu şekilde sürpriz yapman normal midir.Elektrik borcunda zamanaşımı 10 yıl mıdır yoksa 5 mi.
Old 15-12-2006, 20:30   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/1381

K. 2005/7233

T. 28.4.2005

• ELEKTRİK ALACAĞI İÇİN YAPILAN TAHAKKUKA KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Zamanaşımı Süresi )

• ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Elektrik Alacağı İçin Yapılan Tahakkuka Karşı Açılan Menfi Tesbit Davasında )

• MENFİ TESBİT TALEBİ ( Elektrik Alacağı İçin Yapılan Tahakkuka Karşı - Zamanaşımı Süresi )

818/m.125

2004/m.67


ÖZET : Davacı mal müdürlüğü, davalı kurumun Hükümet Konağında kullanılan elektrik bedeli için tahakkuk ettirdiği borca karşı menfi tesbit talebinde bulunmuştur. Davacının 1986 yılında davalının elektrik abonesi olduğu, ne varki 1986 yılından 31.5.2002 yılına kadar elektrik sayacının 6 haneli olmasına rağmen 5 haneli olarak okunduğu ve bu nedenle bu tarihler arasında eksik yapıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Davalı, kurum elemanlarının bu durumu tesbiti üzerine, 31.5.2002 tarihli fatura ile eksik tahakkuk edilen elektrik bedelinin ödenmesini istemiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda faturada 1.6.2001 tarihinden 31.5.2002 tarihine kadar olan dönem gösterildiğinden, sadece bu döneme münhasır olmak üzere davalının alacağı hesaplanarak 4.149.539.423 TL davacının borçlu olduğunun tesbitine karar verilmiştir. Ne varki davacının da kabul ettiği üzere, davaya konu olan alacak 1986 yılından 31.5.2002 tarihine kadarki eksik tahakkuku içermektedir. Davacı bunu kabul etmekle birlikte, davalının öğrenme tarihinden itibaren ancak 1 yıl her halükarda 5 yıllık elektrik bedelini isteyebileceğini, dava konusu alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürmektedir. Davacının da kabul ettiği üzere dava özünde bir alacak davası olup, BK.nun 125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Hal böyle olunca davalı 31.5.2002 tarihinden geriye doğru 10 yıl süre için eksik tahakkuk edilen elektrik bedelini davacıdan isteyebilir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı mal müdürlüğü, davalı TEDAŞ tarafından 31.5.2002 tarihli fatura ile Hükümet Konağı'nda 1.6.2001-31.5.2002 tarihleri arasında 304-807 kw/h. elektrik tüketilmiş olduğundan bahisle 48.290.780.000 TL elektrik bedeli tahakkuk ettirildiğini, faturaya itirazları üzerine, 1986 yılında aboneliğin başladığı tarihten bugüne kadar elektrik sayacının 6 haneli olmasına rağmen 5 haneli olarak okunduğu, bu nedenle eksik tahakkukun hesaplandığının bildirildiğini, hatalı bir okuma var ise kusurlarının olmadığını ve 1 yıllık her halükarda 5 yıllık elektrik bedelinin istenebileceğini, alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürerek, 48.290.780.000 TL borçlu olmadıklarının tesbitine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, elektrik sayacının yanlış okunması nedeniyle 1.6.2001-31.5.2002 tarihleri arasında fatura edilmeyen, davacı tarafından davalıya ödenmesi gereken elektrik bedelinin 49.290.000.000 TL olmayıp, 4.149.539.423 TL olduğunun tesbitine karar verilmiş; hüküm, davalı ve davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davacının 1986 yılında davalının elektrik abonesi olduğu, ne varki 1986 yılından 31.5.2002 yılına kadar elektrik sayacının 6 haneli olmasına rağmen 5 haneli olarak okunduğu ve bu nedenle bu tarihler arasında eksik yapıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Davalı, kurum elemanlarının bu durumu tesbiti üzerine, 31.5.2002 tarihli fatura ile eksik tahakkuk edilen elektrik bedelinin ödenmesini istemiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda faturada 1.6.2001 tarihinden 31.5.2002 tarihine kadar olan dönem gösterildiğinden, sadece bu döneme münhasır olmak üzere davalının alacağı hesaplanarak 4.149.539.423 TL davacının borçlu olduğunun tesbitine karar verilmiştir. Ne varki davacının da kabul ettiği üzere, davaya konu olan alacak 1986 yılından 31.5.2002 tarihine kadarki eksik tahakkuku içermektedir. Davacı bunu kabul etmekle birlikte, davalının öğrenme tarihinden itibaren ancak 1 yıl her halükarda 5 yıllık elektrik bedelini isteyebileceğini, dava konusu alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürmektedir.
Davacının da kabul ettiği üzere dava özünde bir alacak davası olup, BK.nun 125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Hal böyle olunca davalı 31.5.2002 tarihinden geriye doğru 10 yıl süre için eksik tahakkuk edilen elektrik bedelini davacıdan isteyebilir. Öyle ise mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak 31.5.2002 tarihinden geriye doğru 10 yıl süre için davacının borçlu olduğu miktar saptanmalı ve hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir.
2- Öte yandan davacı yararına tarifede gösterilen miktarın altında vekalet ücretine hükmedilmiştir. Yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 20. maddesinde "Avukatlık Ücretinin taktirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı" belirtilmiştir. Bu hükmün gözardı edilerek kabul edilen miktar üzerinden davacı yararına eksik vekalet ücretine hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davalı, 2. bentte açıklanan nedenle davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde davalıya iadesine, 28.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 15-12-2006, 22:03   #3
Av.Ufuk

 
Varsayılan

hadi ya kesin kaybettik o zaman.bizim dosyada 13. hukuk dairesine mi gidecek.Valla olayımıza da tıpatıp uyuyor.
Old 15-12-2006, 22:08   #4
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Müvekkile de üzülüyorum.Avukatlık ücreti ödedi.2 defa keşif masrafı ödedi.Davanın harcını ödedi.Bir de ücreti vekalet ödeyecek.Bütün bunlar Tedaşın kusuru yüzünden.Bir de bu 7000,00_ytl yi faiz,icra masrafı,icra avukatlık ücreti ile beraber ödemek zorunda kalacak.
Old 15-12-2006, 22:17   #5
Av.Ufuk

 
Varsayılan

2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN

Madde 126 - Aşağıdaki alacak veya davalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur:

1 - Alelümum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki davalar.

2 - Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına müteallik davalar.

3 - (Değişik bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Sanatkarların veya esnafın emeklerinin karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar;

4 - (Ek bent: 29/06/1956 - 6763/41 md.) Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar ile bir şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıplariyle şirket veya ortaklar arasındaki davalar, vekalet akdinden, komüsyon aktinden, acentalık mukavelesinden, ticari tellallık ücreti davası hariç, tellallık akdinden doğan bütün davalar, mütaahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün davalar.
Old 16-12-2006, 11:08   #6
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Bence kıyas yoluyla elektrik borcu bu maddeye sokulabilir.
Old 10-02-2012, 10:50   #7
E.Polat

 
Varsayılan

Sayın Av. Ufuk davanızın sonucu ne oldu aynı durumla karşı karşıyayız, tamamen Bedaş'ın kusuru ile yanlış çarpım faktörünün uygulanması sonucu müvekkile fahiş tutarlı bir fatura tahakkuk ettirildi. Paylaşırsanız sevinirim.

İyi çalışmalar.
Old 25-02-2013, 20:43   #8
uygarugur

 
Varsayılan

Herkese iyi akşamlar.
Bahsedilen konu hakkında benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Yaptığım araştırmalarda halen daha somut bir sonuç bulamadım. Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarımın açıklık getirmesini dilerim.
Old 10-12-2013, 15:36   #9
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan E.Polat
Sayın Av. Ufuk davanızın sonucu ne oldu aynı durumla karşı karşıyayız, tamamen Bedaş'ın kusuru ile yanlış çarpım faktörünün uygulanması sonucu müvekkile fahiş tutarlı bir fatura tahakkuk ettirildi. Paylaşırsanız sevinirim.

İyi çalışmalar.


sonuç noldu paylaşırsanız sevinirim...aynı sorun müvekkilimde de mevcut yanlış çarpım uygulanması ile son dönemde fahiş bir fatura gönderilmiştir...ne yapılması gerektiğini ve davanızın sonucunu da paylaşırsanız sevinirim...cevap veren tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler
Old 10-12-2013, 19:47   #10
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Hatırladığım kadarı ile kısmen kabul kısmen red çıkmıştı.Kısmen kazandığımız rakam önemli bir miktar değildi.Yargıatay onadı.Dosyanın Yargıtayda çok da incelendiğini düşünmüyorum açıkçası.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hatalı Enjeksİyon Nedenİyle Sİnİr Hasari-saĞlik BakanliĞinin SorumluluĞu Av. Başak SANCAR Meslektaşların Soruları 21 07-03-2017 12:28
fark kıdem tazminatı alacağı Av.mdogan Meslektaşların Soruları 5 27-05-2008 14:45
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi : TCK başlığı hatalı mı? canerilkan Hukuk Soruları Arşivi 10 11-01-2007 13:19
Kiracının Elektrik Borcu Kimin??? sniper76 Hukuk Soruları Arşivi 2 11-11-2004 09:01
21 Aralık Saat 21.00 De Av. Adil Giray ÇELİK Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 29 23-12-2002 21:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04992294 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.