Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhaleye 2 teklif mektubu sunulması,teklif mektubunun zorunlu unsurları taşımaması

Yanıt
Old 09-11-2006, 12:10   #1
av.cemile

 
Soru İhaleye 2 teklif mektubu sunulması,teklif mektubunun zorunlu unsurları taşımaması

Konu şöyle:Bir firma katıldığı ihaleye geçerli bir teklif mektubu sunmakla birlikte, sehven, aynı ihale dosyasının içine, sadece imza bulunan ve teklif mektubunun zorunlu unsurlarını taşımayan(Şartnamenin kabul edildiği ve teklif edilen fiyat) 2. bir teklif mektubu sunuyor.İhale komisyonu bu nedenle firmayı üst makamlara şikayet ediyor ve firma 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan men ediliyor.Şimdi soru şu:Teklif mektubunda bulunmasu gereken zorunlu unsurları taşımayan ikinci teklif mektubu 4734 sayılı KİK 17/b. maddesinde sayılan birden fazla teklif vermek şartını oluşturur mu?
Old 09-11-2006, 18:24   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.av.cemile,
KİK m.36 uyarınca m.30/1'e uygu olmayan zarflar tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. KİK m.37 uyarınca da usulüne uygun olmayan tekliflerin ilk oturumda değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Şartlara uygun olmayan bir teklif hakında yapılması gereken işlem m.36-37'de gösterilmiştir. Bence bunun 17/d'ye girmediği, sehven verilen bir teklif olduğu ve geçerli olmadığından "teklif" dahi sayılmayıp değerlendirmeye alınmaması gerektiği zorlanabilir. Ancak, bildiğiniz gibi 17/d verilen teklifin geçerliliğinden bahsetmemekte sadece teklif verilmiş olmasını düzenlemektedir. Örnek bir Danıştay kararı yolluyorum.
Saygılar.

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2005/1819
K. 2005/4728
T. 26.9.2005
• İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Fiilin "Yasak Fiil ve Davranış" Niteliğinde Olmadığı - Kararın Davacı Şirketin Ticari İtibarını Zedeleyeceği ve Güvenilirliğini Azaltacağından Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( İhaleye Katılmaktan Yasaklanma/Fiilin "Yasak Fiil ve Davranış" Niteliğinde Olmadığı - Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gereği/Kararın Davacı Şirketin Ticari İtibarını Zedeleyeceği ve Güvenilirliğini Azaltacağı )
• ŞİRKETİN TİCARİ İTİBARININ ZEDELENMESİ ( Güvenilirliğinin de Azaltılması/İhaleye Katılmaktan Yasaklanma - Fiilin "Yasak Fiil ve Davranış" Niteliğinde Olmadığı/Şirketin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
• İHALEDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞ ( Niteliğinde Olmayan Fiil İçin İhaleye Katılmaktan Yasaklanma Kararı Verilmesi - Davacı Şirketin Ticari İtibarını Zedeleyeceği ve Güvenilirliğini Azaltacağından Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
4734/m. 17/a
ÖZET : Davacı şirketin 1 ( bir ) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına neden olan eyleminin 4734 sayılı Yasa'nın 17/a maddesi kapsamında "Yasak fiil ve davranış" niteliğinde olmadığı, bu gerekçeyle verilen yasaklama kararı davacı şirketin ticari itibarını zedeleyeceğinden ve güvenilirliğini azaltacağından, davacı şirketin söz konusu işlem nedeniyle uğradığı manevi zarara karşılık makul bir tazminata hükmedilmesi gerekir.

İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 10.03.2004 tarihli ve E:2003/1457, K:2004/295 sayılı kararının; iptale ilişkin kısmı davalı idare tarafından, komisyon tutanağında belirtilen hususun Yasa'nın 17/a maddesi kapsamında öngörülen yasaklama kararını gerektirdiği, redde ilişkin kısmı ise davacı tarafından; yasaklı kaldığı 1, 5 yıllık süre içinde maddi ve manevi zarara uğradığı, zararın miktarının bilirkişi incelemesi yaptırılarak tespit edilebileceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Savunmasının Özeti: Yasal dayanağının bulunmadığı öne sürülen davacı temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davacının Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Erkan DEMİRTAŞ'ın Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının davacı şirketin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 yıl süreyle katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmı ile maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmı yönünden temyiz istemlerinin reddi ile bu kısımların onanması, manevi tazminata ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nevzat ÖZGÜR'ün Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davacı şirketin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 ( bir ) yıl süreyle katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı idarenin 03.06.2003 tarih ve ... sayılı işleminin iptali ile 150.000.000.000.-TL maddi ve 200.000.000.000.-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; teklif mektubunun usulüne uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılan davacının eyleminin 4734 sayılı Yasa'nın 17. maddesinde yer alan "yasak fiil ve davranış" niteliğinde olmadığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının 150.000.000.000.-TL maddi, 200.000.000.000.-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemine gelince; Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında, "İdarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunun" hükme bağlandığı, İdarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için, ortada somut bir zararın bulunması ve bunun idareye yüklenebilen bir işlem veya eylemden doğması, başka bir deyişle, zararla idari faaliyet arasında illiyet bağı bulunması gerektiği, bakılan davada, dava konusu edilen 1 ( bir ) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma işleminin, Mahkemelerince hukuka aykırı bulunmuş olmasına karşın, anılan işlem nedeniyle davacının uğradığı maddi zarara ilişkin somut hiçbir verinin sunulamaması karşısında, maddi tazminat isteminin kabulüne olanak bulunmadığı, manevi tazminat istemi yönünden ise; dava konusu işlemin niteliği itibariyle, davalı idareyi manevi tazminatla yükümlü tutabilecek nitelikte ağır hizmet kusuru bulunmadığı gibi, olayda manevi zararın oluştuğundan da söz edilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, maddi ve manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, taraflar kararın aleyhlerine olan kısımlarını temyiz etmişlerdir.

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın dava konusu işlemin iptali ve maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın belirtilen kısımlarının bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Temyize konu kararın manevi tazminat istemine ilişkin kısmına gelince;

Manevi tazminat, patrimuanda meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır.

Manevi tazminata hükmedilmesi için kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucu doğuran olayların meydana gelmesi ve idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eylemi sonucunda ağır bir elem ve üzüntünün duyulmuş olması veya şeref ve haysiyetinin rencide edilmiş bulunması gerekir.

Manevi tazminata hükmedilirken ilgililerin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak olay nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın kısmen giderilmesini ifade edecek, idarenin hukuka aykırılığını ortaya koyacak ve hukuka aykırılığı özendirmeyecek bir miktarın belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda; 13.03.2003 tarihinde ... Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 4 kalem yemek alım ihalesine katılan davacı firmanın teklif mektubunun içinde bir adet şikayet dilekçesi ve 56 adet boş A4 kağıdı bulunması üzerine ihale dışı bırakıldığı, ayrıca davacının bu eyleminin 4734 sayılı Yasa'nın 17/a kapsamında "yasak fiil ve davranış" niteliğinde olduğu gerekçesiyle 1 ( bir ) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemin oluşturulduğu anlaşılmakta olup, davacının eylemi "hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek" niteliğinde olmadığından, bu gerekçeyle verilen yasaklama kararının davacı şirketin ticari itibarını zedeleyeceği, güvenirliğini azaltacağı açıktır.

Bu nedenle davacı şirketin söz konusu işlem nedeniyle uğradığı manevi zarara karşılık makul bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken istemin reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. madde uyarınca, davalı idarenin temyiz istemi ile davacının temyiz isteminin maddi tazminata ilişkin kısmının reddiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 10.03.2004 tarih ve E:2003/1457, K:2004/295 sayılı kararının, dava konusu işlemin iptali ve maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle mahkeme kararının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin bölümünün bozulmasına, dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 26.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

danx
Old 11-11-2006, 10:37   #3
av.cemile

 
Olumlu

Cevabınıza teşekkür ederim.Mesele en azından kafamda somutlaşmış olcak kısmen de olsa.Bu konuda içtihat bulamamıştım.Birebir olmasa da faydalı oldu.Sağolun.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekaletname sureti ile yetki belgesinin birlikte sunulması halinde baro pulu? resume Meslektaşların Soruları 19 29-01-2019 15:10
Avukatın Aşk Mektubu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 4 28-04-2014 11:01
tehdit suçunun unsurları Koray Ö. Meslektaşların Soruları 12 13-12-2011 10:19
Kira Sözleşmesinde Teminat Mektubu Ezgi TUGAY Meslektaşların Soruları 3 19-09-2006 20:17
Mahkemece İstenen Delilin Ücret Karşılığı Sunulması nejan Meslektaşların Soruları 3 25-05-2002 11:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03777289 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.