Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

UyuŞturucu Madde Veya AlkollÜ AraÇ Kullananlarin SÜrÜcÜ Belgelerİ Gerİ Alinamaz

Yanıt
Old 24-01-2011, 12:32   #1
Aydın Akpınar

 
Varsayılan UyuŞturucu Madde Veya AlkollÜ AraÇ Kullananlarin SÜrÜcÜ Belgelerİ Gerİ Alinamaz

Uyuşturucu madde kullananların veya alkollü araç kullananların sürücü belgelerinin geri alınıp alınamayacağı konusunda görüşlerimi açıklamak isterim .

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI başlıklı 48. maddesi: ” Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır.
…
(Değişik fıkra: 08/01/2003 - 4785 S.K./3. md.) Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır .”

Aynı kanunda uyuşturucu madde kullananların sürücü belgelerinin geri alınması ile ilgili düzenlemeler de vardır.

Alkollü araç kullananların veya uyuşturucu maddelerle ilgili TCK 188,191 v.d maddelerinden mahkum olanların sürücü belgesinin özel yasadan kaynaklanan bir düzenleme gereği geri alındığı diğer deyişle ilgilinin genel olarak TCK içinde ve Özel olarak TCK 53. maddesi içerisinde yer almayan güvenlik tedbirine maruz bırakıldığı açıktır.
Bu kısıtlılığın özel yasadan ( = TCK dan değil Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan) hak yoksunluğu olduğu açıktır.

5237 Sayılı TCK.'nun Özel kanunlarla ilişkisini düzenleyen 5/1. maddesinde; "Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır .” hükmüne yer verilmiştir .

Bu düzenleme karşısında,5237 sayılı yeni TCK.'nun genel yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan diğer kanunlarda yer alan, çeşitli suç tanımlarının yanı sıra, örneğin teşebbüse, iştirake, suçların ıçtımaına, sorumluluğun esaslarına, müsadereye, feri ceza" olarak kamu hizmetlerinden yasaklılığa, cezanın ertelenemeyeceğine veya para cezasına çevrilemeyeceğine ilişkin hükümler, bu tarihte zımnen ilga edilmiş olacaktı. _

Ancak, ilgili kanunlarda TCK.'nun sistemine uygun gerekli değişiklikleri hemen gerçekleştirme imkanının olmaması nedeniyle bu hükmün ülkemiz hukuk uygulamasında ortaya çıkarabileceği sonuçlar kaygı verici görülerek 11.05.2005 tarihli ve 5349 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna bir geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; "Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır." hükmüne yer verilmiş ve 18.05.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5349 sayılı yasanın 6. maddesi ile getirilen düzenleme ile de değişiklik yapma süresi 31 Aralık 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konumuza döndüğümüzde ; ilgilinin sürücü belgesinin özel yasadan kaynaklanan bir düzenleme gereği geri alındığı diğer deyişle davacının genel olarak TCK içinde ve Özel olarak TCK 53. maddesi içerisinde yer almayan güvenlik tedbirine maruz bırakıldığı açıktır.

Yukarıda açıklandığı üzere 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TCK.'ya ve özelde TCK 53. maddesine aykırı güvenlik tedbirine ve bu arada belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirine başvurulamayacaktır. TCK.'nun 7. maddesi uyarınca lehe olan kanunun uygulanması prensibi gereği bu kuralların önceki tarihli suçları da kapsayacağı tartışmasızdır.

Bu kararla uyuşturucu madde kullanmak , satmak v.b maddelerden dolayı hapis cezası alanların sürücü belgelerinin geri alınmasına dair kararların bile yukarıda bahis ettiğimiz gerekçeyle kaldırılması gerektiği görülmektedir

Bu itibarla ; ilgilinin sürücü belgesinin geri alınması şeklindeki hak yoksunluğu TCK.'nun getirdiği düzenlemelere aykırı olduğundan ve 01.01.2009 tarihi itibariyle bu yöndeki bir tedbir veya hak yoksunluğu uygulanamayacağından sürücü belgesinin geri alınması yönündeki kararların yasal dayanakları bulunmamaktadır .
Old 26-01-2011, 22:48   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Bilgilerinize... Saygılar.

Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
TCK.MADDE 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin Kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.
(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.
Old 27-01-2011, 11:22   #3
Stj. Av. Emrah İRVEN

 
Varsayılan

Ömer bey sağolasun TCK m. 53'ü belirtmiş.
Bu maddenin son fıkrasını tekrar etmek istiyorum.
TCK m. 53/6: Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.
Yazınızda 1 Ocak 2009'dan sonra artık sürücülerin alkol ya da uyuşturucu made kullnaması dolayısıyla sürücü belgelerinin geri alınamayacağını çünkü bu tarihten sonra Türk Ceza Kanunu'nun genel nitelikli hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza içeren diğer kanunların hükümleri hakkında da uygulanacağını belirtmişsiniz. Eğer 1 Ocak 2009'dan itibaren TCK'nın genel nitelikli hükümleri bu şekilde uygulanacaksa; bu durumda yazınızda vardığınız sonucun tam tersi bir yargıya varmaz mıyız? Asıl bu tarihten itibaren alkol ya da uyuşturucu madde kullanan sürücülerin sürücü belgeleri artık TACK m. 53/6'ya göre geri alınabilecektir çünkü TCK'nın genel nitelikli hükümleri ancak bu tarihten sonra Karayolları Trafik Kanunu'nun bu ceza içeren hükümleriyle ilgili olarak uygulanabilecektir. Vardığınız kanının yanlış olduğu kanaatindeyim.
Old 06-02-2011, 22:08   #4
Aydın Akpınar

 
Varsayılan taksirli suçtan mahkumiyet

dikkat edilirse kanunda taksirli suçtan mahkumiyetten bahis ediliyor. Kabahat türünden bir davranıştan bahis edilmiyor
Old 06-02-2011, 22:29   #5
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Aydın Akpınar
dikkat edilirse kanunda taksirli suçtan mahkumiyetten bahis ediliyor. Kabahat türünden bir davranıştan bahis edilmiyor

Açılmış bir kamu davasında, sürücü belgesi TCK.ya göre alınır. Kamu davası yoksa, trafik ekiplerince yapılan kontrollerin yasal dayanağı olan 2918 sayılı yasaya göre idari para cezası ve sürücü belgesinin alınması söz konusu olur. İkisini ayırmak gerekir. Kamu görevlileri TCK.ya göre sürücü belgesini alamayacağı gibi mahkemeler de 2918'e göre alamazlar. Konunun teknik olarak Kabahatler Kanunu ile de bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesinin geri alınması.. dark Ceza Hukuku Çalışma Grubu 7 25-04-2013 12:51
Uyuşturucu Madde Kullanma-Uyuşturucu Madde İmal ve Tİcareti Ayırımı Veli KARATAŞ Meslektaşların Soruları 8 17-03-2012 02:04
park halindeki araç için alkolden sürücü belgesi geri alınabilir mi? aes Meslektaşların Soruları 23 07-02-2011 19:14
AraÇ Km Sİ İle Oynama Km Gerİ Alma... Acİl avukat_12 Meslektaşların Soruları 1 07-11-2010 12:36
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ararat-heja Meslektaşların Soruları 2 27-02-2010 11:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04437804 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.