Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

DMK 92/2 kapsamında memurluğa geri dönme

Yanıt
Old 06-09-2008, 16:56   #1
lawyer24

 
Varsayılan DMK 92/2 kapsamında memurluğa geri dönme

Öncelikle merhabalar. Benim sorum bir idari dava ile ilgili olacak.

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları: Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Sizce bu madde ile verilen hakkın kullanımı ne şekilde olacak?
Bir yakınım 1992 yılında istifa ettikten 6 ay sonra açıktan atama dilekçesi vermeye başlamış ve geçen seneye kadarda devam etmiş.Geçen sene benim de tavsiyemle dilekçelerden birine gelen cevaptan hemen sonra idari yargıda iptal davası açtı.Dava adli tatilden hemen önce sonuçlandı ve idarenin takdir yetkisini kullanmaya yargı yoluyla zorlanamayacağından bahisle iptal istemini reddetti.
Sizce idarenin takdir yetkisi kanunla tanınmış bir hakkı 16 yıl kullandırtmayacak kadar geniş mi? Biz yanlış bir yolmu izliyoruz davayı başka istemlerlemi açmalıydık? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Saygılarımla...
Old 07-09-2008, 01:30   #2
üye25667

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyer24

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla
İdarenin takdir yetkisi bu kadardır. Bunun dışına çıkamaz düşüncesindeyim. Şartlar oluştuktan sonra keyfi bir karar veremez.Ben de benzer bir konuda Adana İdare Mahkemesinde dava açtım. Benim müvekkilim de 86 yılından beri başvuruyor. Müvekkilim tutuklu kalmış bu esnada işten el çektirilmiş yargılama sebebiyle, ve beraat etmiş ama kadrosu geri verilmemiş. Danıştay kararlarını araştırdım sonuçlar olumlu. İdarenin takdir yetkisinden bahsetmiyor kararlarda geri dönme yönünde karar verilmiş. Şu an karar numarası ekleyemiyorum büroya geçtiğim zaman yardımcı olmaya çalışayım. Başarılar
Old 07-09-2008, 02:45   #3
lawyer24

 
Varsayılan

Sayın Murdican öncelikle cevabınız için çok teşekkürler.Cevabınıza binaen bir soru daha sorayım davamız sizce neden idare mahkemesinde müsbet sonuçlanmadı istemlemizi yanlış mı yaptık?Ve temyiz talebimizde hangi istemlerde bulunmalıyız?Ben konuya birebir uyan bir karar bulamadım yardımcı olursanız çok mutlu olurum.Tekrar teşekkürler...
Old 07-09-2008, 16:48   #4
hciyiltepe

 
Varsayılan DMK m.92

Memuriyet görevinden çekilenerin yeniden atanmalarına ilişkin maalesef mevzuatımızda yeterli düzenleme bulunmamaktadır. Uygulama genelde görev alınmak istenilen kuruma başvurulması ve kurumca başvurunun uygun görülmesi şartına bağlanmış bulunmaktadır. Eğer yeniden atanmak isteyen kişinin referansı daha açık deyimle ilgili kurumda tanıdığı yada daha yukarıdan referansı yoksa talepler reddedilmektedir. Sadece Sağlık Bakanlığı yeniden atanma ilanı ve kurası uygulamakta diğer kurumlar ise böyle bir uygulama yapmamaktadırlar.

Devlet Personel Başkanlığıda 5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/2 sayılı genelgesinde " Memurluktan çekilenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak yeniden istihdamlarının; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğunu" belirtmiştir. Dolayısıyla idarelerin yargı yoluyla bu konuda zorlanması maalesef yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. İlgili Genelge aşağıdadır:

5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Devlet Personel Başkanlığından:
Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)
Vatandaşlarımızın, doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yapmış oldukları başvurularda ya da Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Başbakanlık ve Bakanlıklara yapmış oldukları başvurulardan bu Makamlarca Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilenlerde ağırlıklı olarak yer alan Devlet memurluğuna alınma taleplerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüş olup, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlarımızın bu açıklamalar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.
1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmüne, ikinci fıkrasında ise; "Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 3.5.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "ÖSYM, KPSS'ye başvuru tarihini ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 13 üncü maddesinde; "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; "Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir..." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya adı geçen Başkanlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 27.7.1983 tarih ve 18117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde; "Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar." hükmü, 7 nci maddesinde; "Sakatlar için ayrılan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 41 ve 48'inci maddelerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak sınavla atama yapılır." hükmü, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumlarca, sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılır." hükmü, üçüncü fıkrasında ise; "Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, özürlü vatandaşlarımızdan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, özürlü kontenjanı kapsamındaki kadrolar için ilan edilecek sınavlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşça yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

3. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
...
Tebliğ olunur.
Old 07-09-2008, 17:19   #5
lawyer24

 
Varsayılan kamu yararı

Sayın Hciyiltepe bu konuda idarenin takdir yetkisi kanun metnindende rahatça anlaşılıyor. ( ......boş kadro bulunmak şartıyla atanabilirler )Benim sorunum idarenin takdir yetkisiyle değil bu takdir yetkisinin sınırıyla ilgili idare takdir yetkisini kamu yararına kullanmalıdır ve kanımca 16 yıldır dilekçe veripte atanamayan yakınımın atamasının yapılmaması kamunun hangi yararını gerektiren bir durumdur.Bu durumun bir çıkış yolu olmalı ben bu düşündüğüm şeyi hangi şekilde davaya dönüştürüp idarenin takdir yetkisini kamu yararına kullanmadığını savunabilirim bilmiyorum...
Old 08-09-2008, 10:16   #6
halit pamuk

 
Varsayılan

Bu tipik idarenin takdir hakkı ile ilgili bir durum. İdare mahkemesi idareyi zorlayıcı karar veremez. İdare de takdir hakkını mutlak ve sınırsız şekilde kullanamaz.Bu takdir hakkını kullanırken, kadro durumu, ihtiyaç yoğunluğu, hizmetin gerekleri gibi hususları gözeterek takdir hakkını kullanır.

Daha somutlaştırırsak,

1. İdarenin Boş kadro olmaması gibi nedenlerle talebi reddi halinde idare mahkemesi bu konuda zorlayıcı bir iptal kararı veremez. 16 yıldır talebinin reddedilmesi ise geçerli ve işlemin hukuka aykırılığı için dikkate alınabilecek bir neden değildir. Çünkü son başvurunu talebini reddinin iptalini istiyorsunuz. Eğer son başvuru talebi reddedilirken başvuru tarihi itibariyle kadro nedeni, hizmetin ihtiyaç duyulmaması gerekçesi varsa idarenin red kararı hukuka uygundur, diyebiliriz.Alıntı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinin birinci fıkrasında iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi isteği ile çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler. ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın.niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71. madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler hükmü yer almaktadır.

Bir kamu görevine açıktan veya yeniden atama yapma konusunda idare takdir yetkisinin tanınmış bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararıyla zorlanamayaçağı, diğer bir ifade ile idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, ancak bu takdir yetkisinin de mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı bulunduğu, takdire dayalı işlemlerin sebep ve maksat bakımından yargı denetimine tabi bulunduğu hususu, idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Bir başka ifade ile, bu takdir yetkisi, açıktan atamaya ilişkin bir işlemde kullanılmış ise, bunun kadro, ihtiyaç, hizmet gerekleri ve atama isteminde bulunan kişinin kişisel konumu gibi durumlar dikkate alınarak, kullanılıp kullanılmadığının yargı merciince incelenmesi idari eylem ve işlem niteliğinde karar vermeyi değil, idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden yargı denetiminin işlevini sağlamak olarak kabulü gerekir

Dava konusu olayda: davacının davalı idarede teknik hizmetler sınıfı 3. derece 1. kademe aylığı ile görev yapmakta iken 13.11.1990 tarihinde görevden çekildiği, mühendislik eğitimini tamamlayarak 10.1.1992 tarihinde inşaat mühendisi olarak ... Fakültesinden mezun olduğu. davalı idarenin teknik hizmetler sınıfında 5-6 derece kadrolara yazılı sözlü sınavla inşaat mühendisi alacağını ilan etmesi üzerine, 1.12.1992 tarihinde davalı.idareye başvurarak münhal kadrolardan birine atanma isteminde bulunduğu, bu isteminin durumuna uygun münhal kadro bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Davacının memuriyetten çekildiği tarihteki kadro derece ve kademesi, mezun olduğu okula göre yapılacak intibak durumu ve ilan edilen boş kadroların dereceleri de göz önüne alınarak takdir yetkisinin davacının atanmaması yönünde kullanılmasında sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılık görülmemiştir."(DANIŞTAY
12. DAİRE E. 1995/2686 K. 1996/3433 T. 4.11.1996)

2. İdare de benim bu konuda prensip kararım var veyahut takdir hakkım var deyip talebi reddedemez. Talebi reddederken kadro durumunu, hizmetin gerekleri, hizmete olan ihtiyacı vs. gibi nedenleri gerekçesinde açıkça göstermelidir.

Aksi takdirde yapılan idari işlem amaç ve sebep unsurları açısından sakat olup iptali gerekir.

Alıntı:

"dosyanın incelenmesinden, 1975 yılında zabıt katipliği görevine başlayan davacının 1981 yılında bu görevinden istifa ederek ayrıldığı, 20.8.1990 tarihinde Diyarbakır Adalet Komisyonuna yaptığı başvurunun boş kadro bulunmaması nedeniyle komisyon kararı ile reddi üzerine 21.12.1990 günlü dilekçe ile Adalet Bakanlığına başvurarak Türkiye`nin herhangi bir yerinde münhal bulunan bir kadroya atanma isteğinde bulunduğu bu isteğinin de cevap verilmemek suretiyle reddedildiğinin anlaşıldığı, bu durumda davacının durumunun incelenerek bir karar verilmesi gerekirken davalı idarece cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.....

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 30.12.1992 günlü, E: 1991/255, K: 1992/1814 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 29.5.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi." (DANIŞTAY 12. DAİRE E. 1995/912 K. 1995/1255
T. 29.5.1995)
Old 09-09-2008, 00:33   #7
lawyer24

 
Varsayılan

Sayın Adnan Koray ilginize teşekkür ederim.
Gönderdiğiniz kararlar sorumun uygulamayla ilgili olan kısmını yanıtlıyor büyük ölçüde aydınlandım teşekkürler.Ancak benim bir sorum daha olacak biz davayı son verdiğimiz dilekçeye gelen cevap için açtık ve incelemede bu cevap üzerinden yapıldı,bu noktada geride kalan 16 yıl içersinde verilmiş birçok dilekçe ve bunların cevapları var bu cevaplar(her ne kadar bu cevaplar için iptal davası açma süresi geçmiş olsada) aynı dava içersinde,içinde bulunulan durumun hukuk devleti ilkesine aykırılığı ve idarenin takdir yetkisini idari işlemin(daha önceki cevaplar içinde) sebep unsurunu sakatlayacak şekilde (kamu yararı) kullanmış olduğunu ileri sürerek bir çıkış yolu bulunamazmı? Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
765 sayılı T.C.K. md. 356 memurluğa engel mi? Av.Olcay Pehlivanlıoğlu Meslektaşların Soruları 0 02-01-2008 14:47
ehliyetin haksız geri alınmasında bu süre sonraki geri almada mahsup edilebilirmi hüsnü gökulu Meslektaşların Soruları 0 05-11-2007 11:14
Bağıştan dönme av.asen öznur Meslektaşların Soruları 1 24-02-2007 12:39
Memuriyete Geri Dönme Ertan Alkan Hukuk Soruları Arşivi 3 20-02-2002 20:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04724097 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.