Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Şu Anda Cezada Karar DÜzeltme Var Mi?

Yanıt
Old 23-05-2008, 23:01   #1
tufan gürses

 
Varsayılan Şu Anda Cezada Karar DÜzeltme Var Mi?

Arkadaşlar 20.04.2006 tarihinde yerel mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararı yargıtayca temyiz incelemesi sonucunda onandı. Yerel mahkeme kaleminden kararın 31.03.2008 tarihinde kesinleştirildiğini öğrendik. Yargıtayın onama kararları anlayamadığım bir nedenden dolayı tebliğ edilmiyor. Neyse ki tebliğ edilmediği için karar düzeltme süresi de işlemeye başlamıyor. Ancak ortada bir sorun var. Yeni CMK'da karar düzeltme diye bir kurum yok. CMK'nın yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanundan da bu konuyla ilgili olarak hiç birşey anlamadım. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar varsa ve bana aşağıda sıraladığım noktalarda yardımcı olursa çok sevinecem.

1-) Kesinleşen bu hükme karşı yeni mevzuat uyarınca karar düzeltmeye gidilebilir mi?
2-) Eğer karar düzeltme yolu kapalı ise onun yerine başvurabileceğim yeni bir olağanüstü kanun yolu var mı?
3-) Varsa bunun adı nedir ve başvuru usulü nedir?
Old 24-05-2008, 09:12   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, yeni CMK uyarınca 308. maddeye göre karar düzeltme isteminde bulunma hakkınız var. gerçi bu biraz farklı işlemektedir. sizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmanız gerekmektedir. Başsavcılık muracaatınızı kabul ederse dosyanızı genel kurula gönderir.
Old 24-05-2008, 11:48   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 5320
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YÜRL T:01.06.2005)

Kabul Tarihi: 23.03.2005
R.G. Tarihi: 31.03.2005
R.G. No: 25772

Temyiz ve karar düzeltme

MADDE 8 - (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/29) Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.

(2) (İPTAL EDİLEN FIKRA ANY. MAH. 05.04.2007 T. 2005/127 E. 2007/42 K. RGT: 07.11.2007 RG NO: 26693)

(3) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir.
Old 24-05-2008, 11:53   #4
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 1412
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (MÜLGA 31.03.2005 - RG NO: 25772)

Kabul Tarihi: 04.04.1929
R.G. Tarihi: 20.04.1929
R.G. No: 1172

Temyiz Mahkemesince davanın esasına hükmedilecek haller ve karar tashihi

Madde 322 - (DEĞİŞİK MADDE:08/06/1936 - 3006/1 md.)

(DEĞİŞİK FIKRA 05/03/1973 - 1696/44 md.)
Hükme esas olarak tespit edilen vakıalara tatbikinde kanuna muhalefet edilmesinden dolayı o hüküm bozulmuş ise Yargıtay aşağıda yazılı olan hallerde kendisi davasının esasına hükmeder.

1. Vakıanın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraete veya davanın düşmesine yahut aşağı - yukarı haddi olmayan sabit bir cezaya hükmolunması icabederse,

2. Yargıtay Başsavcılığının iddiasına uygun olarak suçluya kanunda yazılı cezanın en aşağı derecesini uygulamayı uygun görürse,

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurları ve vasfı ve cezası hükümde doğru gösterilmiş olduğu halde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise,

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suçluya ceza tayininde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç sayılmamış olmaktan dolayı birinci halde daha az bir cezanın hükmü ve ikinci halde hiç ceza hükmolunmaması gerekirse,

5. Açıkca tespit edilmiş olan suçlunun doğum ve suç tarihlerine göre ceza tayininde gerekli indirme yapılmamış veya yanlış olarak indirme yapılmış ise,

6. Arttırma veya indirme sonu ceza müddeti veya miktarını tayinde maddi hata yapılmış ise,

7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Ceza Kanununun 29 uncu maddesince adli tevbih kararı verilmesi icabederse,

8. Ceza Kanununun 29 uncu maddesindeki tertibin gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş ise,

9. (DEĞİŞİK BENT: 21/05/1985 - 3206/64 md.) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık yapılmışsa.

Sair hallerde Temyiz Mahkemesi işi yeniden tetkik ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan mahkemeye veya o derecede diğer civar bir mahkemeye gönderir.

Cezayı müstelzim suç daha dun derecedeki bir mahkemenin vazifesi dahilinde ise Temyiz Mahkemesi işi o mahkemeye gönderebilir.

Ceza dairelerinden birinin kararına karşı Cumhuriyet Başmüddeiumumisi, ilamın kendisine verildiği tarihten otuz gün içinde Ceza Umumi Heyetine itiraz edebilir.

Ceza dairelerinin veya Ceza Umumi Heyetinin kararlarına karşı tashihi karar usulü ancak hükmün ve kararın zat ve mahiyetine doğrudan doğruya müessir olmak üzere temyiz istida veya layihasında veya tebliğnamede dermeyan olunan bir hususun ve bunlar haricinde esas hükme müessir noksan ve hataların temyizen nazara alınmıyarak meskütünanh kalması hallerinde caridir.

(DEĞİŞİK FIKRA 21/05/1985 - 3206/64)
Karar düzeltilmesini istemek yetkisi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Bu talep üzerine Yargıtay incelemesi, asıl ilamı vermiş olan daire veya Genel Kurulca yapılır. Karar düzeltme talebinin; dosyanın mahalline iadesini müteakip hükmün infazı için Cumhuriyet savcılığınca ödeme emri veya davetiyenin hükümlüye tebliği veya yakalama müzekkeresinin infazına başlandığı tarihten, mahalline gönderilmesi gerekmeyen dosyalar için de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile yapılacak tebligattan itibaren bir ay içerisinde yapılması gerekir. Mahalli Cumhuriyet savcısı, bu süre içinde ilgililerin başvurusu üzerine, düşüncesiyle birlikte evrakı gereği takdir edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Ancak bu durum infazın geri bırakılmasını gerektirmez. Cumhuriyet Başsavcısı durumu inceleyip düzeltme talebini uygun gördüğü takdirde infazın geri bırakılmasını derhal mahalline bildirir ve ondan sonra gereğini yapar. Mahalli Cumhuriyet savcısı da re sen Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak karar düzeltme isteğinde bulunabilir, ancak bu halde bir aylık süre kaydı aranmaz. Karar düzeltme talebi reddedilirse bir daha karar düzeltme talebinde bulunulamaz.
Old 07-03-2009, 00:21   #5
Milano

 
Varsayılan

Selamlar.Bu konuda yeni bir başlık açmayı gereksiz buldum. Temyiz aşamasından geçmiş bir dosya için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine ''İtiraz hakkının kullanılması'' yani eski Cmuk'a göre ''tashih-i karar'' dilekçe konulu bir başvuru yaptım. Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gitmesini beklerken, yerel mahkeme yapmış olduğum başvuruyu reddetti ve 7 gün içinde en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz yolunu açık tuttu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisindeki bir konuyu inceleyen ve işin esasına girerek bu konuda karar veren yerel mahkemenin söz konusu kararı, yok hükmünde değilmidir arkadaşlar? Bundan sonra ki aşamada yapılması gereken nedir?
Old 19-03-2011, 18:48   #6
ahmet kasım özer

 
Varsayılan

6950 tl alacağı içeren ticari mahkemenin onama kararına karşı kara düzeltme istem hakkımız varmıdır yasal dayanağı
Old 06-02-2012, 09:42   #7
ahmet kasım özer

 
Varsayılan

şahıs 2022 sayıl yasa ile 1992 yılında maaş almaya başlamıştır.ancak şahıs babasının bağ-kur salık karnesinden yararlanmaya devam etmiştir. daha sonra 2022 sayılı kanunu göre maaş alanların yeşil karttan faydalanması gerektiği belirtilmiş ve şahıs yeşil karta geçmiştir ancak babasına bağ-kur sağlık karnesini usulsüz kullandırdığı gerekçesi ile 1991 yılından beri kızı için aldığı ve yaptığı sağlık harcamaları kurum tarafından talep edilmiştir.Bu durumda babası bu sorumluluktan 2022 sayıl yasa ile maaş alanlar genel sağlık sigortası kapsamında dır ve ancak genel yeşil kart genel sağlık sigortası değildir genel sağlık sigortası yasası yeni çıkmıştır diye kendini savunma sansı var mı? yoksa başka ne gibi kendini savunabilir
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
H.G.K.den karar düzeltme talebinde bulunabilir mi halis yolun Meslektaşların Soruları 4 26-02-2008 14:39
karar düzeltme süre netya Meslektaşların Soruları 6 11-02-2008 08:29
karar düzeltme sınırı Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 1 01-02-2007 16:59
İtm Ve Karar Düzeltme glossator Meslektaşların Soruları 2 31-05-2002 02:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05615401 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.