Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

soruşturma evresinde hazırlık evrakını vekaletname sunmadan inceleyemedim...

Yanıt
Old 11-02-2010, 12:39   #1
av.yasemin turan

 
Varsayılan soruşturma evresinde hazırlık evrakını vekaletname sunmadan inceleyemedim...

Herkese merhabalar;
Yaklaşık 1 hafta önce Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bir soruşturma dosyasını yazılı olarak inceleme talebinde bulundum .Vekaletname sunmaksızın hazırlık evrakını inceleyemezsiniz diyerek,yetkili savcı Kalem Yönetmeliği'nin 45.maddesine göre talebimin reddine karar verdi.Bende Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettim.Hala itirazım değerlendirmede.Hakim de ne karar vereceği konusunda emin değil.Ben CMK m 153 ve Avukatlık yasasının 46.m ne dayanarak inceleyebileceğim kanısındayım.Vekaletname sunmak istemiyorum belkide o dosyayı almayacağım.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
Old 11-02-2010, 13:31   #2
üye32062

 
Varsayılan

AVUKATLIĞIN AMACI:

Madde 2 - (Değişik fıkra: 02/05/2001 - 4667/2. md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 4667/2. md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
Verilen karar yukarki maddeye açıkça aykırı, başvurunuzun olumlu sonuçlanağını düşünüyorum, ancak kaybettiğiniz süreyi kim nasıl telafi eder asıl sorun burda. İyi çalışmalar
Old 11-02-2010, 19:42   #3
Av.M_K

 
Varsayılan

dosyada gizlilik kararı varmı ki sayın savcı keyfi hareket etmiş, gizlilik kararı bile olsa illaki dosyadan iddianame ve tanık beyanlarına bakılabilir çok enterasan
Old 11-02-2010, 20:31   #4
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Avukatlığın Amacı
Avukatlık kanunu Madde 2. (Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

Avukatlık kanunu Madde 46/2 Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ
CMK Madde 153 - (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Soruşturma evrakının incelenmesi
Kalem Yönetmeliği Madde 45 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
Müdafi soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakı içeriğini inceleyebilir ve dilekçeyle müracaatı halinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
Mağdur veya şikâyetçinin vekili soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme belgesi veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakının içeriği ile elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceleyebilir ve dilekçeyle müracaatı hâlinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
Mağdur veya şikâyetçi soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak şartıyla vekili olmadan da Cumhuriyet savcısından dilekçeyle başvurarak belge örneği isteyebilir.
Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısı huzurunda incelenir.

Şimdi bu maddeler ışığında olayı tahlil edecek olursak;
Avukatın soruşturma evrağını inceleme yetkisi, Av. K. m.2'den kaynaklanmakta olup, buna göre yargı organları (Mahkeme, Savcılık) kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Avukatlık Kanunu m. 46/2'ye göre; avukat, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyasını inceleyebilir.
Bu hususlar karşısında; avukatın, vekaletsiz olarak soruşturma evrakını inceleme hakkı bulunmaktadır. Bu hakka, 2. maddedeki, "özel hükümler saklı kalmak kaydıyla" şeklinde getirilen istisna, CMK m.153/2. maddesinde düzenlenen gizlilik kararı hali için geçerlidir. Bu olayda da gizlilik kararı yoksa, avukatın bu hakkı kısıtlanamaz.

C.Savcısının, Kalem Yönetmeliği'nin 45. maddesine göre hareket ederek, soruşturma evrakını incelemenize izin vermemiştir.
Ancak bu maddeye göre; "CMK'nın başka hüküm koyduğu haller ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla" şeklinde bir ön şart konulmuş bulunmaktadır.
Oysa CMK'da zaten avukata bu yetkiyi vermektedir. Bunun dışında, avukatın soruşturma evrakını incelemesinin engellenmesi, savunma hakkına zarar vermekten başka bir şey değildir.
Kaldı ki; normlar hiyerarşisinde kanunlar, yönetmeliklerden önce gelir. Yönetmelikler, kanunlara aykırı olamaz. Yönetmeliklerin kanuna aykırı olan hükümleri uygulanamaz.

Sonuç olarak, C.Savcısı'nın bu davranışının yasaya aykırı olduğu ve hatta bu davranışının görevi ihmal suçunu oluşturduğu ve Savcılığa ve HSYK'ya şikayet edilebeleceği kanaatindeyim.
Zaten Sulh Ceza Mahkemesi, talebinizi kabul edecektir.
Old 27-12-2010, 14:19   #5
detay82

 
Varsayılan

Kalem Yönetmeliği 24.12.2010 tarihinde değişmiştir.

Artık gönül rahatlığıyla bu tür tartışmalara girmeden soruşturma dosyalarını inceleyebileceğiz diye ummaktayım.

Madde 45 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 24.12.2010 RG NO: 27795) (KOD 1)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır.

Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde incelenir.


Saygılarımla
Old 27-12-2010, 16:03   #6
alpercelep

 
Varsayılan

Vekaletname Sunmaksızın Dosya İnceleme Hakkında.

Ceza soruşturması aşamasında avukatların dosya incelemesini vekaletname sunması koşuluna bağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün değiştirilmesi yönünde Birliğimiz tarafından uzun zamandır sürdürülen çalışmalar son aşamasına gelmiş, bu bağlamda sorunun çözümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı yetkilileriyle aşağıda sunulan metin üzerinde ön mutabakata varılmıştır. Üzerinde ön mutabakat sağlanan metin Sayın Adalet Bakanı’nın onayına sunulmuş olup Sayın Bakanı’nın onaylaması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girecektir.

Durumu Sayın Meslektaşlarımızın ve Barolarımızın bilgi ve takdirlerine sunarız.
Saygılarımızla
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Ön Mutabakat Metni

Soruşturma Evrakının İncelenmesi

Madde-45- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısının istemi ve ilgili hakim kararıyla kısıtlanabilir.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikayetçi ile suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır.

Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet Savcısı huzurunda incelenir.
Kaynak:http://www.barobirlik.org.tr/Detay.a...5641&Tip=Haber
Old 27-12-2010, 16:05   #7
alpercelep

 
Varsayılan

10 gün önce savcı inceletmemekte haklıydı artık bu sorun ortadan kalktı.
Old 27-12-2010, 16:23   #8
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpercelep
10 gün önce savcı inceletmemekte haklıydı artık bu sorun ortadan kalktı.

Sayın alpercelep,

Normlar hiyerarşisinde yönetmeliği yasa maddesinin üstünde görüyorsanız haklısınız, cumhuriyet savcıları da haklıydı.

Bana göre ise, yasa maddesinin daima yönetmelik hükümlerinden daha önce uygulanması gerektiğinden, o zaman da haksız bir uygulamaydı.

Saygılarımla
Av. Fatih Karaca
Old 27-12-2010, 18:30   #9
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:Yazan Av.Cengiz Aladağ
Bence yeterli bir değişiklik değil. Bu hali ile de yine müdafinin vekaletnamesi istenecek ve avukatın vekaletname ibraz etmeden "davayı alıp almamaya karar verebilmek için" dosyayı inceleme talepleri konusunda zorluklar yaşanacak.

Değerli meslektaşlarım, ben kalem yönetmeliği değişikliğinin müdafilerin bu konudaki sıkıntılarını aşmayı sağlayacak açıklıkta olmadığı kanısındayım Daha önce şu mesajı yazmıştım:

Değerli meslektaşım, ben de sizin gibi, görevlendirme yazısı ve vekalet ibrazına ilişkin ibare çıkarılmasına rağmen, düzenlemenin yeterli olmadığı kanısındayım. Zira, bu değişiklikle çıkarılan ibarelerin ortaya koyduğu yeni durumu sanığın ve savunmanın lehine yorumlayacak savcılık zihniyetine -genel olarak- sahip değiliz. Bu sebeple, maddeye açıkça, seçilmiş müdafiin vekaletname ibrazı zorunluluğu olmaksızın soruşturma dosyasını en fazla iki kez (bu benim teklifimdir, ölçülü ve dengeli olduğuna kaniyim.) inceleme hakkına sahip olduğu işlenmelidir ki, kimse gık diyemesin, avukat da psişik zorluklarla, refüze edilmek endişeleriyle boğuşmasın... Saygılarımla.
Old 16-04-2012, 07:44   #10
emrah akbulut

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım dosya inceleme konusunda bu kadar sorun yaşarken benim stajyer olarak dosya incelemede sıkıntı yaşamamı artık yadırgamıyorum. çoğu savcı mülga kalem yönetmeliğine dayanarak verilen yargıtay kararlarına dayanarak bu yetkilerimizi elimizden almaya çalışıyorlar.tartışmaya girsek de dediklerinden geri adım atmıyorlar.,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
soruşturma evresinde savcıların vekaletnamesiz dosya inceletmemesi gencerx07 Hukuk Sohbetleri 14 25-01-2011 14:29
hazırlık ankara7406 Hukuk Lisans Eğitimi 16 21-08-2009 13:24
Soruşturma Evresinde Baro Tarafından Farklı Avukatlara Görev Verilmesi Turgay Kollama Meslektaşların Soruları 4 19-08-2009 12:57
Tüketici Mahkemesi kaleminde vekaletim olmadığı gerekçesiyle dosya inceleyemedim. hulusan Hukuk Sohbetleri 13 22-04-2008 10:32
Soruşturma evresinde uzlaşma mağdur tarafından kabul edilip uzlaşma tamamlanmadan bub İNCİ Meslektaşların Soruları 2 29-11-2006 16:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04597092 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.