Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yıkım ve para cezasına ilişkin İlçe Belediye Encümen Kararı

Yanıt
Old 14-03-2008, 12:04   #1
Avasmer

 
Varsayılan Yıkım ve para cezasına ilişkin İlçe Belediye Encümen Kararı

Değerli Meslektaşlarım,

Müvekkillerim kendileri adına kayıtlı tarla vasfındaki arazi üzerine –ki o dönemde belediye sınırları içinde yer almıyor- bağ evi inşaat ediyorlar herhangi bir ruhsat ve/veya izin almadan. Söz konusu inşaat 1999 yılında tamamlanıyor. İnşaat tamamlandıktan sonra bölge belediye sınırları içine giriyor ve 2006 yılında İlçe Belediyesi Encümen kararı ile İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesi gereği para cezası kesiyor ve yıkım kararı alıyor. Müvekkiller dilekçe ile belediyeye cezanın iptali için başvuruyorlarsa da 2008 yılına kadar herhangi bir cevap verilmiyor. Nihayetinde 2008 yılında belediye müvekkillere görüşme tutanağı göndererek 10 gün içinde para cezasının ödenmesini talep ediyor. Yapılan işleme karşı yapılacak herhangi bir işlem var mıdır yoksa encümen kararı yasaya uygun mudur?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 14-03-2008, 12:31   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Müvekkiller dilekçe ile belediyeye cezanın iptali için başvuruyorlarsa da

Bilindiği gibi İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre verilen idari para cezalarına ve 32.maddesine göre verilen yıkım kararlarına karşı 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurmak gereklidir. Belediyeye yapılan başvuru üzerine 60 gün içinde cevap verilmediğinde yanıt olumsuz demektir ve 60 günlük dava açma süresi işlemeye devam devam eder. 2006 yılında yazdığınız dilekçe üzerinden hesaplanırsa dava açma süresi geçmiş demektir.

Bu durumda, (haklı da olsa-haksız da olsa) ceza ve yıkım kararı kesinleşmiş demektir. Eğer Belediye tarafından karar usulüne uygun alındıysa, kararın müvekkillerinize tebligatları usulüne uygun yapıldıysa, tebliğ belgelerinde başvuru yolu vs gibi bilgiler eksiksiz verildiyse başkaca başvuru yolu olmadığı kanısındayım.

Cezanın taksitle ödenmesi hususunda belediye ile anlaşabilirsiniz. Ancak taksitlendirmede tecil faizi tahakkuk edecektir.

Saygılarımla
Old 14-03-2008, 12:57   #3
Avasmer

 
Varsayılan

Sayın Armağan Bey,

İmar hukukundaki bilgi ve tecrübe eksikliğimden dolayı beni mazur görün.

Ne Encümen Kararı'nda ne de üst yazıda başvuru yolu ve süresi hakkında bilgi verilmiştir. Üst yazıda özetle ''...para cezası verilmesine;
Söz konusu ruhsata aykırı kaçak inşaatın bir hafta içerisinde yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde yıkımının belediyemiz tarafından yapılarak, yıkım masrafları sizden tahsil edilecektir.'' ifade edilmektedir. Bu bağlamda başvuru yolu ve süresi belirtilmeden usulüne uygun olarak tebliğ yapılan üst yazı ve encümen kararına karşı yapılacak yasal bir işlem var mıdır?

Bir de encümen kararı kaç yıl içerinde infaza konmazsa zamanaşımına uğrar?

Teşekkür ederim
Old 14-03-2008, 13:53   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu bağlamda başvuru yolu ve süresi belirtilmeden usulüne uygun olarak tebliğ yapılan üst yazı ve encümen kararına karşı yapılacak yasal bir işlem var mıdır?

Kabahatler Kanunu MADDE 26.- (1) İdari yaptırım kararı, ....Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

Yapılmış olan tebligat, yukarıda sunduğum maddeye göre, geçersiz olduğundan yeniden usulüne uygun olarak tebligat yapılmalıdır. Yeniden tebligat yapıldığında 60 günlük başvuru süresi içinde idare mahkemesinde cezanın ve yıkım kararının iptalini isteyebilirsiniz.

Bu husustaki itirazınızı, size ödeme emri gönderildiğinde, ödeme emrinde yazılı süresi içinde idare mahkemesine ödeme emrine itiraz olarak ileri sürebilirsiniz. Usulüne uygun tebligat yapılmadığından bu usulsüz işleme dayanan ödem emri de gönderilemez.
Alıntı:
Bir de encümen kararı kaç yıl içerinde infaza konmazsa zamanaşımına uğrar?

- Yıkım kararları ceza niteliğinde olmadığından zamanaşımına uğramaz. İlelebet geçerlidir; istenildiği zaman uygulanır.
- İdari para cezaları için Kabahatler Kanunu’nda iki tür zamanaşımı bulunmaktadır:
1- Soruşturma zamanaşımı
2- Yerine getirme zamanaşımı

1- Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.
(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idari para cezasını gerektiren kabahatlerde iki,
Yıldır.
(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
yıldır.
(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

2- Yerine getirme zamanaşımı
MADDE 21.- (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç,
Old 21-11-2009, 20:38   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi kararıyla İmar Kanunu'nun idari para cezasıyla ilgili 42.maddesi iptal edildiğinden artık idari para cezası verilememektedir.
Old 03-01-2010, 21:09   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

17.12.2009 tarihinden itibaren aşağıda sunulan yeni maddeye göre ceza verilmektedir:


17 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27435
KANUN
İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KanunNo. 5940 Kabul Tarihi: 9/12/2009
MADDE 2 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdari müeyyideler:
MADDE 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.
Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:
a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;
1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,
2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,
3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,
4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,
5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası,
idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.
b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.
c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,
2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,
3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,
4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü,
5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si,
6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,
7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si,
8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,
9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si,
10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,
11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,
12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si,
13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.
18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.
Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez.
Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kişiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.
Yapı müteahhidinin yetki belgesi;
a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,
b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,
süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir.”
Old 03-03-2010, 00:41   #7
fatoskayaismi

 
Varsayılan

Peki yapımına eski kanun döneminde başlanan ruhsatsız mücavir alan dışında kalan inşaatlar için hangi kanun uygulanacaktır. 2007 yılında yapımına başlanmış ve ruhsat için il özel idaresine başvuru yapılmış iki yıl boyunca inşaat yapımı devam etmiştir. Kanun değişikliğinin hemen öncesinde 10/12/2009 tarihinde yeniden ruhsat başvurusu yapılmıştır. Ve ardından yeni kanuna göre idari para cezası verilmiştir. Yeni kanunun uygulanması doğrumudur. Ayrıca söz konusu inşaat köye yakın olup, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirmek üzere yapılan bir besihanedir. bu durumda cezanın tayininde etkili olur mu?

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Old 03-03-2010, 10:12   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatoskayaismi
Peki yapımına eski kanun döneminde başlanan ruhsatsız mücavir alan dışında kalan inşaatlar için hangi kanun uygulanacaktır. Yeni kanunun uygulanması doğru mudur?
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42.maddesi iptal edilmiş ve yeniden düzenlenerek 17.12.2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

17.12.2009 tarihinden önceki eylemler için ceza verilemez. 17.12.2009 tarihinden sonra yapılan kısım için 42. maddeye göre ceza verilmesi doğrudur.
Alıntı:
Ayrıca söz konusu inşaat köye yakın olup, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirmek üzere yapılan bir besihanedir. bu durumda cezanın tayininde etkili olur mu?
İmar Kanunu'nun 27.maddesine ve 42.maddesindeki 27.madde ile ilgili fıkrasına bakınız.

Saygılarımla
Old 04-03-2010, 00:01   #9
fatoskayaismi

 
Varsayılan

Sayın Konyalı öncelikle cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

Yanıtınızda 17/12/2009 tarihinden önceki eylemler için ceza verilemeyeceğini, sonraki kısım için ceza verilebileceğini belirtmişsiniz. Bu durumda inşaatın ne kadarının ne zaman yapıldığının tespiti nasıl mümkün olabilecektir? Bu durumda nasıl bir kıstas uygulanabilir.
Saygılarımla.
Old 04-03-2010, 01:21   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatoskayaismi
Bu durumda inşaatın ne kadarının ne zaman yapıldığının tespiti nasıl mümkün olabilecektir? Bu durumda nasıl bir kıstas uygulanabilir.
Bunun bir kıstası bulunmamaktadır. Beton 23 günde kurumaktadır. 23 günlük süreden sonra inşaatın ne zaman yapıldığının belirlenmesi mümkün değildir. İdare tüm binayı hesaplayarak ceza verecektir. Ruhsatsız yapı sahibi de inşaatın tümünü veya bir kısmını 17.12.2009'dan önce yaptığını iddia ederek cezanın iptalini isteyecektir. İdare mahkemesinde tanık dinlenmez. Mahkeme bilirkişi raporuna göre karar verecektir.
Old 08-06-2010, 13:33   #11
Av.Günes

 
Varsayılan

merhaba,
peki cezalara karşı itiraz süresi ne kadar oldu? Bu konuda bir değişiklik var mı?
Old 08-06-2010, 13:52   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Güneş

Yeni durumu açıklama fırsatı veren sorunuz için teşekkür ederiz.

17.12.2009 tarihinden itibaren değişen İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre verilen idari para cezalarında 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulmalıdır kanısındayım.

Saygılarımla
Old 08-06-2010, 15:12   #13
Av.Günes

 
Varsayılan

kanınızın dayanağını da açıklarsanız ben sizden daha müteşekkir olurum..
Old 08-06-2010, 17:35   #14
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Kabahatler Kanunu
Genel kanun niteliği
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun;
a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,
uygulanır.

Başvuru yolu
MADDE 27.- (1) İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

TBMM Tutanaklarından:
Tasarı 42.madde :
İdari para cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurulabilir. Başvurular, ihtiyaç duyulmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. Başvurunun yapılmış olması, yapının mevzuata uygun hale getirilmesi veya yıkılması idari para cezasının tahsilini durdurmaz.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır.
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum.
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 397/1 sıra No'lu İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. maddesindeki "İdari para cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurulabilir. Başvurular, ihtiyaç duyulmayan hâllerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. Başvurunun yapılmış olması, yapının mevzuata uygun hâle getirilmesi veya yıkılması idari para cezasının tahsilini durdurmaz." cümlesinin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
Ahmet Yeni Ertekin Çolak Ahmet Aydın
Samsun Artvin Adıyaman
İbrahim Yiğit Abdullah Çalışkan
İstanbul Kırşehir
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: Kabahatler Kanununda idari para cezalarıyla ilgili genel düzenleyici hüküm bulunduğundan ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı da bu doğrultuda olduğundan bu teklif gerekli görülmüştür.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Old 08-06-2010, 19:45   #15
Av.Günes

 
Varsayılan

tesekkur ederim lakin, 5940 sayılı kanun çıktıktan sonra mı bu durum söz konusu oldu?
ÇÜNKÜ bu yasadan evvel kaçak yapıdan kaynaklanan idari para cezalarına 60 gün içinde idare mahkemelerşnde iptal davası açılıyordu
sebep 5940 sayılı değişiklik getiren yasa mı?
Old 08-06-2010, 20:21   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Günes
sebep 5940 sayılı değişiklik getiren yasa mı?
Evet: kanun koyucu öyle olmasını istemiş. Tasarı değiştirilerek imar para cezasının Kabahatler Kanunu'nun genel hükümlerine tabi olması uygun görülmüş.

On yıl önce eski 42.maddede sulh ceza mahkemesi görevli kılınmışken Anayasa Mahkemesi, idare mahkemesinin görevli olması gerektiği gerekçesiyle, ''sulh ceza'' ifadesini iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi kararından sonra idare mahkemesi görevli olmuştu.

Anayasa Mahkemesi on yıl kadar öncesinde kanunda yer alan ''sulh ceza mahkemesinin görevini'' iptal ederken mahkemelerin görevlerinin ve yargı yolunun Anayasa ile belirlendiğini, bunu kanun koyucunun kanun yoluyla değiştiremeyeceği yolunda (azınlığın ayrışık oyuyla) karar vermişti. Şimdi ise (diğer üyelerin emekli olmasıyla) azınlıktaki üyeler çoğunluk oldu ve ''kamu yararı varsa kanun koyucunun mahkemelerin görevlerini kanunla belirleyebileceği'' yolunda karar verdi.

Öte yandan, 42.madde değişikliği ile artık para cezasıyla yıkım kararı aynı encümen kararıyla verilemiyor: Para cezası 10 iş günü içinde verilmek zorunda; yıkım kararı için ise 30 gün beklenmek zorunda. Bu nedenle Kabahatler Kanunu'nun 27/8.maddesi uygulanamaz oldu.

Özetle, yıkım için idare mahkemesine, para cezası için sulh cezaya gitmek gerekir kanısındayım.
Old 12-10-2010, 11:41   #17
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Özetle, yıkım için idare mahkemesine, para cezası için sulh cezaya gitmek gerekir kanısındayım.
Aradan geçen aylarda uygulama benim kanımın aksine gelişti: İdare mahkemeleri görevlilik kararı vermekte. Konu henüz karanlıkta ve sonuç ancak uyuşmazlık mahkemesi kararıyla belirlenecektir. Bu karanlık dönemde şimdilik yine 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmanız önerilir. Ancak 15 günü kaçırırsanız pes etmeyiniz: Uygulamanın gidişatına göre 60 gün içinde idare mahkemesine başvurmanız da mümkün.

Saygılarımla
Old 12-10-2010, 13:34   #18
Av.Günes

 
Varsayılan

Bursa da özel idare tarafından verilen kaçak yapıdan kaynaklanan idari para cezalarına karşı istisnasız idare mahkemelerinde itiraz ediliyor. ve süre olarak da 60 gün esas alınıyor.. iyi bir gerekçeye dayanabilsem bir kez itiraz edip neticesine bakmak istiyorum. lakin hem muterizler hem idare mahkemesi üyeleri bu durumdan o kadar emin görünüyor ki..
Old 26-11-2010, 18:49   #19
hırs

 
Varsayılan son durum ne

Sayın Armağan Konyalı ,
son durum nedir bilginiz var mı sulh ceza mahkemesine mi,idare mahkemesine mi itiraz edeceğiz? ve yapının 2009 yılından önce yapıldığı yönündeki itirazın kabulüne ilişkin karar örneğiniz var mı? saygılar
Old 26-11-2010, 19:43   #20
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hırs
son durum nedir? sulh ceza mahkemesine mi,idare mahkemesine mi itiraz edeceğiz?
Henüz bir kesinlik yok: Uyuşmazlık kararı verilmedi. İdare mahkemeleri kendilerini görevli sayıyor. Yine de 15 günlük süreyi geçirmeyenlerin sulh cezaya başvurmasını öneriyorum. Süreyi kaçıranlar üzülmesin ve 60 gün içinde idare mahkemesine başvursun.
Alıntı:

ve yapının 2009 yılından önce yapıldığı yönündeki itirazın kabulüne ilişkin karar örneğiniz var mı?
''Kanunsuz suç ve ceza olmaz'' kuralı varken karar örneğine ihtiyacınız olmadığı kanısındayım. Keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda binanın 2009 tarihinden sonra yapıldığı açıkça tespit edilmezse ve belediye 2009 yılından sonra yapıldığına ilişkin kanıt getirmezse idare mahkemesince idari para cezasının iptaline karar verilir.

Saygılarımla
Old 03-12-2010, 12:27   #21
fatoskayaismi

 
Varsayılan

Ben daha önce bahsettiğim konu ile ilgili olarak Sulh Ceza Mahkemesin itiraz ettim. yaklaşık olarak 3ay sonra "Kanunsuz suç ve ceva olmaz" ilkesi gereği itirazım kabul edildi. İdare karara ağır ceza mahkemesine itiraz etti ancak ağır ceza mahkemesi de itirazı reddederek karar kesinleşti.
Ödemiş olduğumuz imar para cezasını tekrar icra takibi ile tahsil ettik.

Karar lazım olursa gönderebilirim.

Yardım eden ve ilgilenen herkese çok teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
Old 03-12-2010, 13:08   #22
Av.Nehir

 
Varsayılan

Sayın Meslekdaşım rica etsem kararı gönderirmisiniz?
Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar.
Old 10-12-2010, 10:29   #23
hırs

 
Varsayılan

Peki özür dilerim kafam karıştığı için soruyorum sulh veza mahkemesine encümen kararının tebliğinden itibaren mi 15 gün içerinde mi başvurulmalı ?Ancak sadece encümen kararı gönderilmiş ve itiraz hakları yazısı gönderilmemeiş ise yine 15 günlük süre işler mi? saygılar
Old 10-12-2010, 10:50   #24
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hırs
sadece encümen kararı gönderilmiş ve itiraz hakları yazısı gönderilmemiş ise yine 15 günlük süre işler mi?
Başvuru süresi ençümen kararının tebliği ile başlar. Aşağıda sunulan maddeye göre, size yapılan tebliğ işleminde kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilmediğinden, tebliğ işlemi geçersiz olduğundan bu işlemle başvuru süresi başlamaz kanısındayım.
Kabahatler Kanunu
Kararların tebliği
MADDE 26.- (1) İdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
Old 10-12-2010, 14:12   #25
fatoskayaismi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nehir
Sayın Meslekdaşım rica etsem kararı gönderirmisiniz?
Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar.

Sayın Av.Nehir,

Tarayıcım olmadığı için kararı bilgisayara aktaramıyorum. Ama adresinizi gönderirseniz kararın bir örneğini size posta yolu ile gönderebilirim.

İyi çalışmalar
Old 18-12-2010, 13:47   #26
Av.İdil

 
Varsayılan

Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum
aynı gün tebliğ edilen yıkım kararı ve para cezasını iptal için idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli dava açacağım. buraya kadar tamam. peki yıkım kararı ve para cezası için ayrı ayrı değil tek dava açmalıyım değil mi? bir de yürütmeyi durdurma kararı sadece yıkım kararı için midir? para cezası da bu istemin içinde midir?
yanıtlayan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler..(Sayın Armağan Konyalı yardımlarınızı bekliyorum )
Old 18-12-2010, 20:38   #27
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan idilburcupolat
yıkım kararı ve para cezası için ayrı ayrı değil tek dava açmalıyım değil mi?
Evet.
Alıntı:

bir de yürütmeyi durdurma kararı sadece yıkım kararı için midir? para cezası da bu istemin içinde midir?
Her ikisi için de yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etmenizde bir sakınca yok: Koşulları varsa para cezasına ilişkin olarak da yürütmeyi durdurma kararı verilir.

Saygılarımla
Old 28-12-2011, 16:15   #28
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

İyi çalışmalar dilerim.Yapı tatilzaptı tutularak mühürlenmiş inşaat hakkında encümen kararı ile para cezasına hükmedildiği 2 gün önce tarafımıza tebliğ edildi.Şu anda ruhsat başvurusu yapıldı ve belgeler tamamlanmak üzere.
Encümen kararında hiçbir üyenin imzası yok ve para cezasına karşı nereye ne kadar zaman içerisinde başvurulacağı da yazmıyor.
2009 yılında İmar kanununda yapılan değişiklik de dikkate alındığında ;
1)Başvuru merci neresidir?
(Uyuşmazlık mahlemesi 2008/290e,2008/329k,24,07,2009 resmi gazete tarihli karara göre İdare mahkemelerinin yetkili olduğu bildiriliyor.)
2)Encümen kararında üyelerin ve belediye başkanının imzası yok ve bize gönderilen sadece aslı gibidir yazan fotokopi,itirazın hangi mercie yapılacağı da yazmıyor.Bu husus sizce usule aykırılık teşkil eder mi?
Old 28-12-2011, 16:39   #29
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

Uyuşmazlık Mahkemesi 2010/324 E,2011/66K 04,04,2011T kararında ,para cezası ile birlikte yapı tatil tutanağı da düzenlenmiş ise,konunun İdari Yargının görev alanına girdiğine karar verilmiş.
Old 13-09-2012, 18:02   #30
AVOY

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım (ayrı bir başlık açma gereği duymadım, sorumu buraya yazıyorum müsadenizle)

Mahkeme kararı kesinleşmese de yıkım işlemleri yapılabiliyor mu acaba?

Ceza davası beraat ile sonuçlandı.
Ancak mahkeme (bizim düşüncemize göre) yanlış bir karar verdi ve dosya şuanda Danıştay'da.

Ancak müvekkil; yıkım ekipleri geliyor, gelecek, yıkılacak tarzında bir durum ile karşılaşmış şu sıralar.

Dosyanın kesinleşmesinin beklenmesi gerekmez mi yıkım işlemlerinin başlayabilmesi için? (malesef yürütmeyi durdurma kararı istenilmedi)

Danıştay'dan sonucun lehimize çıkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla geri dönülmez zararlar doğmuş olmayacak mıdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
belediye yıkım kararı..depreme dayanıklılık. seyitsonmez Meslektaşların Soruları 4 06-08-2012 13:52
belediye encümen kararları av.tuğbabal Meslektaşların Soruları 4 26-05-2008 17:00
Belediye Encümen Kararının iptali - otogar giriş çıkış ücreti fatoskayaismi Meslektaşların Soruları 0 28-12-2007 13:24
Belediye Encümen Kararı - Parselasyon Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 28-12-2006 23:40
Belediye Encümen Kararı AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 0 13-06-2005 15:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09594798 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.