Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

1/4 Den Fazla Maaş Haczi Konulabilir Mi?

Yanıt
Old 13-12-2006, 21:36   #1
Av.Ufuk

 
Varsayılan 1/4 Den Fazla Maaş Haczi Konulabilir Mi?

emekli sandığına tabi bir borçlum var.2.sıradayız.fakat bize sıra gelmesi 2-3 yılı bulacak.İlk sıradaki banka ve 1/4 maaş haczi koymuş.Borçlu adresini kaybettirmiş durumda.Maaşına mahkumuz.İcra Müdüründen ben de bir miktar da bizim dosyaya kesinti yapılması için talep de bulunsam hukuka uygunmudur.
Old 13-12-2006, 22:05   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Değildir. Zaten talebiniz kabul edilmeyecektir.
Old 14-12-2006, 10:36   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

İCRA İFLAS KANUNU
.....
.....
KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

MADDE 83 - (Değişik: 3890 - 3.7.1940 / m.1) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenid olmayan nafakalar, tekaüd maaşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tahsis edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik fıkra: 1045 - 12.5.1968 / m.1) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
Old 14-12-2006, 10:44   #4
Av.Abdulkadir Yıldız

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;
"İcra İflas Kanunu
KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER:
Madde 83 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
(Değişik fıkra: 12/04/1968 - 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez."
Hükmünden yola çıkarsak; borçlunun geçimi için yeterli miktar tenzil edildikten sonra geri kalan miktar haczolunabilir. Bu miktar maaşın 1/4' ünü aşsa bile farketmez. Ben şu ana kadar hiçbir kanunda emekli sandığına tabi olanların maaşının 1/4'ünden fazlasının haczini engelleyen bir hüküm görmedim.
Ancak, bu konuda Sayın Yargıtayın aleyhe kararları varsa onu bilemem. Kaldı ki, aleyhe kararlar olsa bile bu kararların kanuna aykırı olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle, icra dairesine talepte bulunmanızı öneririm.
Saygılar.
Old 14-12-2006, 10:53   #5
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

İİK 83 ile ilgili bir karar :

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/25200
K. 2005/2018
T. 7.2.2005
• MAAŞIN HACZİ ( Borçlunun Ve Ailesinin Geçinmesi İçin İcra Müdürünce Lüzumlu Olarak Takdir Edilen Miktar Düşüldükten Sonra Maaşının Kalan Bölümü Haczolunabileceği )
• HACİZDE MİKTAR ( Maaşın Haczinde ¼'Ünden Az Olamayacağı )
• HACİZDE SIRA ( Birden Fazla Haciz Var İse Sırada Önde Olan Haciz Kesintisi Bitmedikçe Sonraki İçin Kesinti Yapılamayacağı )
• BİRDEN FAZLA HACİZ ( Bunların Sıraya Konacağı Ve Sırada Önde Olan Haciz Kesintisi Bitmedikçe Sonraki İçin Kesinti Yapılamayacağı )
2004/m.83
ÖZET : İİK'nun 83/1. maddesi gereğince borçlunun ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar düşüldükten sonra maaşının kalan bölümü haczolunabilir. Aynı maddenin 2. fıkrasında haczolunacak miktarın maaşın ¼'ünden az olamayacağı açıklanmış, birden fazla haciz var ise bunların sıraya konacağı ve sırada önde olan haciz kesintisi bitmedikçe sonraki için kesinti yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK'nun 83/1. maddesi gereğince borçlunun ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar düşüldükten sonra maaşının kalan bölümü haczolunabilir. Aynı maddenin 2. fıkrasında haczolunacak miktarın maaşın ¼'ünden az olamayacağı açıklanmış, birden fazla haciz var ise bunların sıraya konacağı ve sırada önde olan haciz kesintisi bitmedikçe sonraki için kesinti yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda, icra müdürlüğünün kararında yukarıdaki ilke açıklanarak ( sıraya girilmeden kesinti yapılması ) istemi red edildiği için ve yukarıda açıklanan hükümlere uygun haciz istenmesi halinde talebin yerine getirileceğinin tabii bulunması nedeniyle şikayetin reddine dair karar yasaya uygun bulunmuş hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 10.10 YTL onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 1.10 YTL harcın temyiz edenden alınmasına,07.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-12-2006, 11:09   #6
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Peki Müdür borçlunu geçimi için gerekli miktarı daha düşük taktir etseydi ve talebi kabul etseydi durum değişirmiydi.San ki yargıtay İcra Müdürünün bu konudaki takdirine değer vermiş gibi.
Old 14-12-2006, 11:31   #7
icracı

 
Varsayılan

kanun gereği maaş hacizlerinde borçlunun aldığı maaşının en az 1/4'ü haciz edilir.
İcra Memurunun bundan daha az miktarın haczi yönündeki kararı olamaz.
Borçlunun maaşında haciz var ise, başka bir alacaklının bu maaşı haciz ettirebilmesi ancak borçlunun muvafakatı ile mümkündür.
Old 14-12-2006, 15:44   #8
icra20

 
Varsayılan

İİK.nun 83 maddesi uyarınca, borçlunun almakta olduğu maaş tahsisat ve h er nevi ücretler borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürlüğünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra bakiyesi haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Maddede tespit olunan dörtte bir haddi haczedilebilecek olan miktarın en alt sınırını gösterir, dolayısıyla yasal ölçüte göre, borçlu maaş veya ücretinin 3/4 ünden daha az miktarı ile kendisinin ve ailesinin geçimini temine muktedir ise (bu hususun tesbitinde borçlu olmayan eşin geliri ile borçlunun diğer gelirleri de dikkate alınır.) bu durumda borçlunun maaşının veya ücretinin dörtte birinden fazlası haczolunabilir. Hacizde ve iflasta sıra cetveli Adnan Deynekli Sayfa 40

Bu durumda borçlunun maaşı dışında başka bir gelirleri mevcut olduğu tespit edilirse tamamı bile haczedilebilir
Old 20-01-2010, 16:48   #9
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Bir sorum olacak;maaş üzerinde nafaka haczi varken bir tane daha nafaka haczi yazısı gelirse durum nasıl olacak?İkinci gelen nafaka haczi sıra mı bekleyecek?
Old 17-10-2012, 11:27   #10
Look_Like

 
Varsayılan

Sn Aylin Kaya, sorunuza net bir cevap bulabildiniz mi? zira aynı konuyu araştırmaktayım,

Saygılarımla
Old 17-10-2012, 13:34   #11
olgu

 
Varsayılan

İşçinin ücretinin 1/4 ünden fazlası haczedilemez. (İş Kanunu madde 35)
Memurun maaşının ise en az 1/4 ü haczedilir. )İİK 83. madde) borçlunun ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar düşüldükten sonra maaşının kalan bölümü haczolunabilir


Uygulamada ikisinden de 1/4 kesilmekte. memur borçlu için daha fazlası mümkün ancak taktir yetkisi icra müdüründe.


Alıntı:
Yazan Av. Aylin Kaya
Bir sorum olacak;maaş üzerinde nafaka haczi varken bir tane daha nafaka haczi yazısı gelirse durum nasıl olacak?İkinci gelen nafaka haczi sıra mı bekleyecek?

Nafaka hacizlerinde ilk gelen nafaka için net ücretten kesinti yapılır. daha sonra 2. nafaka gelirse 1. kesinti yapıldıktan sonra ikinci nafakafa bakiye ücretten kesilir.

Bunların üzerine birde adi alacak haczi gelirse ilk iki kesinti yapıldıktan sonra bakiye ücretin 1/4 ü veya gelen maaş haczi talimatına göre oranı kesilir.
Old 11-08-2016, 11:57   #12
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İŞÇİNİN VE MEMURUN MAAŞININ NE KADARI HACZEDİLEBİLİR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı.

İşçinin ve Memurun Maaşının Ne Kadarı Haczedilebilir


YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

2015/33619 E.

2016/2007 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusundan maaşı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısmının kaldırılmasını ve kesintilerin iadesini istediği, mahkemece, borçlunun ve ailesinin geçinmesi için gerekli olan miktar olarak 2014 yılı ikinci yarısında geçerli brüt asgari ücret tutarının dikkate alındığından, bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun 83. maddesi gereğince, kısmen haczi mümkün olan maaş veya ücretten, borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak haczedilecek miktar maaş veya ücretin ¼’ünden az olamaz. Bir diğer anlatımla, haczedilecek miktar en az ¼ olup, borçlunun maaş veya ücretinin miktarı ile kendisinin ve ailesinin geçinmesi için gerekli kısım nazara alınarak haczedilebilecek miktarın belirlenmesi gerekir.

Ayrıca, Kanun, borçlunun maaş veya ücretinin ¼'ünün herhalde haczedebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre ücretin tamamı, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru bunun ¼'ünü mutlaka haczetmek zorundadır. İcra memuru haczedeceği miktarın azami sınırını belirlerken borçlunun ve ailesinin ihtiyacını göz önünde bulunduracaktır. İcra memuru bu takdiri kendisi yapabileceği gibi bunun için bilirkişiye de başvurabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret, çalışana işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olup, İİK'nun 83. maddesinde esas alınamaz.

Her ne kadar 4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez ise de, somut olayda, borçlu işçi olmayıp, 657 Sayılı Yasaya tabi itfaiye eri olarak görev yapmakta olup, hakkında İİK.nun 83. maddesinin uygulanması gerekir.

Bu durumda, mahkemece, icra müdürlüğünce, borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin varlığı da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra haczedilebilecek miktarın belirlenmesi gerektiğine karar verilmesi gerekirken salt brüt asgari ücret esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ssk emeklisine maaş haczi johnross Meslektaşların Soruları 25 27-05-2009 13:14
Maaş Haczi - Talimat hediye Meslektaşların Soruları 15 13-12-2006 17:46
Maaş Ve Maaş Hesabı Haczi gokhancay Hukuk Soruları Arşivi 20 05-12-2006 21:13
maaş haczi esra giritli Hukuk Soruları Arşivi 2 19-04-2006 14:04
maaş haczi esra giritli Hukuk Soruları Arşivi 0 16-04-2006 14:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04113293 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.