Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanununa ilişkin iptali

Yanıt
Old 19-01-2010, 14:36   #1
Av.Gönül Yerebasmaz

 
Varsayılan Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanununa ilişkin iptali

Anayasa Mahkemesi 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin 1 fıkrasının iptaline karar verilmiştir.

2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;
1- 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
2- 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,

Kaynak : www.anayasa.gov.tr
Old 19-01-2010, 15:20   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

32.m. iptal edilmedikçe, 28.maddedeki yukarıda bahsi geçen cümlenin iptal edilmiş olması neyi değiştirir ki?

32.m.iptal edilmeyerek, davasında haklı çıkan taraf, alacaklısı olduğu bir ilamı icraya koyabilmek için yine önce harçları ödemek zorunda kalacak... Değişen sadece ilamı ilgilisine harç ödenmediği sürece tebliğden kaçınamamak olmuş, ancak ulaşılabilen ilamdaki hakkı alabilmek için, harç yatırmak yine zorunlu.

Düşünceleriniz?

Saygılarımla...
Old 19-01-2010, 16:28   #3
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.DEMİREL'E katılmıyorum.Bence 32nci maddenin iptal edilmemiş oluş ilamın icrasına engel olmaz.Tabiki mahiyeti itibariyle kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar hariç. Örneğin bir alacak davasında davacı/alacaklı harç sorunu olmadan derhal kararı alarak icraya koyabilecek, temyiz/tehiri icra ile ilamı durdurmak isteyen davalı; derhal harcı ödeyerek karar tebliğini yaptıracaktır(32nci maddede belirtilen müteakip işlem)Bu durumda davayı kaybeden davalının harç yatırma konusundaki savsaklığı da ortadan kalkmış olacaktır. Gerçi gerekçede göreceğiz ama Anayasa Mahkemesinin 28/1'i iptal ederken 32 yi iptal etmemesindeki saik bu olabilir diye düşünüyorum
Old 19-01-2010, 17:23   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
32.m. iptal edilmedikçe, 28.maddedeki yukarıda bahsi geçen cümlenin iptal edilmiş olması neyi değiştirir ki?

32.m.iptal edilmeyerek, davasında haklı çıkan taraf, alacaklısı olduğu bir ilamı icraya koyabilmek için yine önce harçları ödemek zorunda kalacak... Değişen sadece ilamı ilgilisine harç ödenmediği sürece tebliğden kaçınamamak olmuş, ancak ulaşılabilen ilamdaki hakkı alabilmek için, harç yatırmak yine zorunlu.

Düşünceleriniz?

Saygılarımla...

Aynı konu aşağıdaki linkte de tartışılıyor. 14 no.lu mesajımı burada da tekrar ederim.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=36235
Old 25-01-2010, 12:42   #5
baristopuk

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi'nin Harçlar Kanunu'nun 28/1-a bendinin 2. fıkrasını iptal etmesi ile harç ödemeden karar alınabileceği hususu netliğe kavuşmuş durumda. Bana göre burada önemli nokta aldığımız kararı karşı tarafa tebliğe çıkarabilecek miyiz? Zira ilamı harç yükümlüsü karşı tarafa tebliğe çıkarabildiğimiz zaman temyiz, tehiri icra vs sebeplerle karşı tarafı engeç 15 gün içinde harç ödemeye zorlayabileceğiz. Aksi halde karar kesinleşecektir. Mahkemelerin kararı bize verip karşı tarafa tebliğden kaçınması halinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının hiçbir anlamı kalmayacaktır.
Old 28-01-2010, 14:11   #6
av.ademkuvel

 
Varsayılan İcra Takibinde Bir Değişiklik Oldu mu?

Anayasa Mahkemesi 2009/27 sayılı kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrası (a) bendini yani “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez” hükmünü iptal etmiş ancak 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz” hükmüne ilişkin itirazı reddetmiştir. Yani harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yani temyiz başvurusu yapılamayacaktır.
Önem arzeden husus; icra takibi yapılıp yapılamayacğı hususudur. Her ne kadar bazı meslektaşlarımız icra takibi yapılabileceği görüşünde ise de icra takibi de (kararın infazı ile ilgili) müteakip işlemlerdendir. Dolayısıyla icra takibi yapılması mümkün değildir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
E:2008/15602
K:2008/19983
T:13.11.2008
Eksik Harç
Vekalet Ücreti
AİHM Kararlarının Bağlayıcılığı
492 s. Yasa m. 28,32
Harçlar Kanunu'nun 28/a maddesine göre "karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez". Aynı Kanun'un 32. maddesinde ise "yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı" öngörülmüştür. Harçlar Kanunu'nun bu hükümleri doğrudan doğruya kamu düzenini ilgilendirdiklerinden re'sen dikkate alınmaları zorunludur.
Somut olayda, takip dayanağı kararın, karar harcı ödenmeden alacaklı tarafça takibe konu edilmesi üzerine, borçlu vekili icra emrinin iptali için icra mahkemesine başvurmuştur. Mahkemece AİHM'nin 26.06.2007 tarih ve 25321/02 başvuru no'lu kararından dolayı ortaya yeni bir durum çıktığını, bu karara göre Harçlar Kanunu'nun 28/a ve 32. maddelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğundan, sözü edilen maddelerin Anayasa'nın
mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesiyle hak arama hürriyetiyle ilgili 36. maddelerine aykırılığı gündeme geleceğinden yukarıda belirtilen AİHM'nin kararının uygulanmasının mümkün olduğu sonucuna varılarak borçlunun şikayetinin reddine karar verildiği görülmektedir.
Harçlar Kanunu'nun 28/a ve 32. maddeleri halen yürürlükte bulunmaktadır.
Ancak alacaklı lehine hükmedilen vekalet ücretini bu ilama göre borçludan tahsil edebilmesi için karar tarihindeki red harcını yatırması gerekir. Yatırdığı red harcını da yaptığı takipte borçludan tahsil yoluna gidebilir.
Bu nedenlerle mahkemece alacaklıya yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bir süre verilerek Harçlar Kanunu'nun 32. maddesi de gözönünde tutularak sonucuna göre bir karar verilmelidir.
O halde, eksik inceleme ile ve yazılı gerekçeyle sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Yani Anayasa Mahkemesi'nin 28. madde ile ilgili iptal kararı 32. madde ile ilgili itirazın reddine dair kararı sadece ilamı elde etmeye matuf olup infazı noktasında eski uygulama aynen geçerlidir.
Old 17-02-2010, 17:20   #7
ATARAS

 
Varsayılan Anayasa Mahkemesİnİn HarÇlar Kanunu İle İlgİlİ Karari

Değerli Meslektaşlarım, dava sonucunda hükmedilen harç yatırılmadığı sürece, karar tebliğe çıkarılamıyor. AİHM Kararından sonra bazı Mahkemelere yapılan başvurular olumlu sonuç vermişti. Bu sırada, Anayasa Mahkemesi 28. maddeyi iptal edip 32. maddeyle ilgili red kararı verdi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı neyi ifade ediyor? Sadece kararı alıp okuyabilmemizi mi sağlıyacak? Sadece buna yarayacak olsa iptal kararı verilir miydi? Müteakip işlemlerin harç tamamlanmadan yapılamayacağına dair yürürlükte kalan madde, yargılama sırasındaki harç yatırmayı gerektiren durumları (taşınmazın değerinin keşifte yüksek çıkması, müddeabihin ıslahı gibi) ve kararın temyiz edebilmesini mi kapsıyor? Yoksa davayı kazanan tarafın icraya başvurabilmesinide mi kapsıyor? Şayet icraya başvurulamayacaksa, iptal kararı neyi ifade ediyor? Sadece kararı okuyabilmemizi mi sağlayacak? teşekkürler...
Old 15-03-2010, 00:45   #8
Av. Nezih Sütçü

 
Varsayılan

Kanımca, Anayasa Mahkemesinin 32. maddeyi iptal etmemesinin gerekçesi, haksız çıkan tarafın harç ödemekten kurtulmasını engellemektir. İptal Kararından sonra, "Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz" şeklindeki hükmü, harçtan sorumlu olanın (aleyhine hüküm kurulanın) ödemediği harç olarak anlamamız gerekecektir. İptal kararından sonra bu konuda açık bir düzenleme yapılması zorunluluğu vardır.
Old 15-03-2010, 16:46   #9
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı henüz yayımlanmadı değil mi?Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerse, karar lehine olan taraf kararı harçsız alıp icraya koyabilir umarım.
Old 19-03-2010, 13:25   #10
MTL

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlar
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı yayınlandı.Kararın bir örneğini şu an elimde tutuyorum.
Şimdi soru şu. İlamı harçsız aldık. Peki ilamlı icraya konu yapabilecek miyiz?
Old 19-03-2010, 13:53   #11
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn MTL;

İcra emri ve muhtevası:
Madde 32 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/16)
Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder"

İLAM elinizde ise; ilamlı icra yapma konusunda ne gibi bir zorluğunuz olabilir ki?
Old 19-03-2010, 14:20   #12
MTL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selen
Sn MTL;

İcra emri ve muhtevası:
Madde 32 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/16)
Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder"

İLAM elinizde ise; ilamlı icra yapma konusunda ne gibi bir zorluğunuz olabilir ki?
Sayın Selen
şimdi şöyle Harçlar Kanunu 32. maddeye göre
Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz.
denmektedir. İptal edilen yasa maddesi Harçlar Kanunu 28/a 'nın 2. cümlesinden ibarettir. Peki 32. madde herhangi bir engel teşkil eder mi?
Old 19-03-2010, 15:39   #13
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Bugün o kararı ben de inceleme fırsatı buldum ve yazı işleri müdürümüzle biraz fikir tartışması yaptık.

32.m.nin iptal EDİLMEME gerekçesini okusanız, 28/a-2 nin iptalinin salt AİHM ce verilen kararlara bir dur diyebilmek adına yapılmış sözde iptal kararı olduğunu anlamanız gayet kolay oluyor. (Benim düşüncem!)

28/a-2 zaten sadece, ilam "Verilmez" diyordu, şimdi artık "Verilecek". Ama "Tebliğ edlmeyecek!", karşı yana "Tebliğe çıkarılmayacak!"

Çünkü bunların tamamı "Müteakip işlem"!

Yani süreleriniz, süreleri , işlemeyecek. Nerede işe yarar sadece, kesinleşmesi beklenmeyecek ilamlar ile niteliği itibariyle zaten kesin olan ilamların icrasında. Ha tabii o da bu kararın harcı nerede diye sorulmadıkça.

Saygılarımla.
Old 20-03-2010, 01:45   #14
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanununa ilişkin iptali

Sn. Demirel'in ve Selen'in yorumuna katılıyor ve şunu eklemek istiyorum:

İcra daireleri yargısal bir kurum değildir. Yaptıkları işlemler de yargısal değildir. Başvuru harcını ödedikten sonra icra dairesi ilamın infazı için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. (Burada nispi harcın eksik yatırılmasına karşın süre verilmesi, davanın açılmamış sayılamayacağı veya reddedilemeyeceğine ilişkin Yargıtay kararlarını da anımsatmak isterim.) Bu nedenle usule uygun alınmış bir ilam icra dairesine ibraz edildiğinde icra dairesinin ilamın gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 20-03-2010, 14:18   #15
aeyesilkaya

 
Varsayılan HK m 32

Harçlar Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen harçlar ödenmedikçe sonraki işlemlerin yapılamayacığına ilişkin hükmünün, dava ya da takip açarken ödenmesi gereken harçlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Gereken harçlar yatırılsın ki, dava ya da takip açılsın ve sonraki işlemlere devam olunabilsin.
Old 20-03-2010, 15:57   #16
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.MTL; Anaysa MAahkemesinin iptal kararında karşı oy şerhi veren üye Sn.Ahmet AKYALÇIN;
"1086 sayılı HUMK’nun 392. maddesinde “Karar tahrir ve imza olunduktan sonra suretleri bir hafta içinde başkâtip tarafından iki taraftan her birine makbuz mukabilinde verilir ve bir nüshası da dosyasında hıfzolunur. Suretler asılları gibi imza olunmakla beraber bunlara mahkemenin mühürü vazedilmek lâzımdır. İki taraftan her birine verilen suretler ilâmdır” denilerek karar ve ilâmın tanımı yapılmıştır"
şeklinde ilamın tanımını yapmıştır.(ancak bu tanımdan karar-ilam farkı da net olarak anlayabildiğimi söyleyemem )
Bu durumda yeni düzenleme gereği Mahkemeden almıoş olduğunuz mühürlüimzalı ilamı İcra Müdürlüğüne ibrazla ilamlı icra takibi başlatılabilir.Zira İİK 32 nin aradığı tek şart ilamın ibrazıdır. Karar harcı yattımı,yatmadımı mevzuu icra müdürlüğünün işi değildir.Bu görüşümde ısrarcı olduğumu belirtir, iyi çalışmalar dilerim
Old 20-03-2010, 16:04   #17
Av. Nezih Sütçü

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesi de bağlayıcı, en azından yol göstericidir. Gerekçede aynen; “…Ancak yargı yoluna başvurmak, başvuran kişiye bir harç yükümlülüğü yüklediği gibi, başvuranın haklı çıkması halinde bu yükümlülük yer değiştirmekte ve davada haksız çıkan tarafa yükletilmektedir. Bu nedenle nisbi harca tabi davalarda, yargılama sonunda ödenecek harç miktarıyla birlikte, harcın gerçek sorumlusu da mahkeme kararıyla belirlenmektedir… Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır. Dava açarken peşin harcı ödeyen ancak nisbi harca tabi davalarda işin niteliği gereği dava sonuna bırakılan bakiye harçtan yasal olarak sorumlu olmadığı mahkeme kararıyla belirlenen davacıya, sorumlusu olmadığı bir harcın tahsili koşuluyla ilamın verilmesi; bireylerin hak arama özgürlüğünü engelleyici nitelik taşımaktadır…" Karardan da anlaşılacağı üzere, davayı kazanan taraf, harçsız olarak ilamı aldıktan sonra icraya koyabilecektir. Kaybeden tarafın devam eden işlemleri (örneğin, temyiz, icra emrine karşı şikayet, itiraz vs) yapabilmesi için sorumlu olduğu bakiye harcı da ayrıca ödemesi gerekmektedir.
Old 28-03-2010, 00:18   #18
mercury

 
Varsayılan

32. madde iptal edilmedikçe hiç kimse harcı ikmal etmeden boş yere takip yapmasın.

Bazı meslektaşlarımız ilamlı takip yerine ilamsız takip yapmaya başlamışlar. Bunu da gereksiz yere yapmasınlar. Zira ortadaki belge bir ilam. Ve Harçlar yasası o ilamdan kaynaklanan bir hakkın talep edilebilir olabilmesi için neyin yapılması gerektiğini 32. maddede açıkça ifade etmiş.

Harç ödenmeden işler yürüyecekse o zaman Mahkemeler gerekli gereksiz bir çok başvuru ile tıkanacak, yerli yersiz trilyonluk davalar ikame edilebilecektir. Yargının da belirli bir düzeyi ve talep edilebilir seviyesinin olması gereklidir.
Old 28-03-2010, 17:35   #19
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.Mercury; ialmlı takibi düzenleyen İİK 32 aynen;
İcra emri ve muhtevası:
Madde 32 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/16)
Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder hükmüne amirdir.

Harçlar Yasası 32nci maddenin iik 32 ye ne gibi etkisi olabilir? ilamın ibrazı yeterli denmiş iken, bir de bakiye harcın ödenmesi zaruretini hangi yasal gerekçeye bağlıyorsunuz?
Old 28-03-2010, 17:53   #20
mercury

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selen
Sn.Mercury; ialmlı takibi düzenleyen İİK 32 aynen;
İcra emri ve muhtevası:
Madde 32 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/16)
Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder hükmüne amirdir.

Harçlar Yasası 32nci maddenin iik 32 ye ne gibi etkisi olabilir? ilamın ibrazı yeterli denmiş iken, bir de bakiye harcın ödenmesi zaruretini hangi yasal gerekçeye bağlıyorsunuz?

Sayın Selen;

Harçlar Yasasının 32. maddesini yazdım ve bunu kastettim ama siz başka bir yasaya mı baktınız???

Bakınız Harçlar Yasasının 32. maddesi açık;

HARCI ÖDENMİYEN İŞLEMLER:

Madde 32 - Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.

Başkaca hükme hacet yok diye düşünmekteyim...
Old 30-03-2010, 03:19   #21
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanununa ilişkin iptali

Merhaba;

Arkadaşlar öncelikle kararın gerekçesine yeniden bakalım:

A- Yasa’nın 28. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin İkinci Tümcesinin İncelenmesi

Harç, idarece yapılan bir hizmetten yararlananlardan bu hizmet dolayısıyla alınan para, diğer bir deyimle verginin özel ve ayrık bir türüdür. Bu nedenle diğer harçlarda olduğu gibi, yargı harçlarında da kural; harcın, davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişi tarafından ödenmesidir. Ancak yargı yoluna başvurmak, başvuran kişiye bir harç yükümlülüğü yüklediği gibi, başvuranın haklı çıkması halinde bu yükümlülük yer değiştirmekte ve davada haksız çıkan tarafa yükletilmektedir. Bu nedenle nisbi harca tabi davalarda, yargılama sonunda ödenecek harç miktarıyla birlikte, harcın gerçek sorumlusu da mahkeme kararıyla belirlenmektedir.
Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır. Dava açarken peşin harcı ödeyen ancak nisbi harca tabi davalarda işin niteliği gereği dava sonuna bırakılan bakiye harçtan yasal olarak sorumlu olmadığı mahkeme kararıyla belirlenen davacıya, sorumlusu olmadığı bir harcın tahsili koşuluyla ilamın verilmesi; bireylerin hak arama özgürlüğünü engelleyici nitelik taşımaktadır.

B- Yasa’nın 32. Maddesinin İlk Tümcesinin İncelenmesi

İtiraz konusu tümcenin yer aldığı 32. madde “harcı ödenmeyen işlemler” başlığı altında Yasa’nın beşinci bölümünde düzenlenmiştir. Maddenin itiraz konusu ilk tümcesi; “Yargı işlemlerinden alınan harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz” hükmünü içermektedir. Bu kural sadece nisbi karar ve ilam harçları için değil, Yasa’da yer alan ve yargı işlemlerinden alınacak tüm harçları kapsayan bir hükümdür. Yasakoyucu bu kuralla yargı hizmetlerinin karşılığı olan ve kanunda yer alan harca tabi işlemlerin yapılmasını, o işleme ilişkin harcın tahsili koşuluna bağlamıştır. Aynı zamanda yasakoyucu ilgilisi tarafından ödenmeyen harcın karşı tarafça ödenmesi halinde işleme devam olunacağını ve ödenen harcın yargılama sonunda ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın hükümde dikkate alınacağını da belirlemiştir.
Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılmayacağını belirten kural, bireylerin özel menfaatleriyle ilgili olarak yargı hizmetinden yararlanmalarını, bu hizmetin karşılığı olan harcın ödenmesi koşuluna bağladığından,

Anayasa Mahkemesi gerekçede harcın tanımına ve hak arama ve elde etmenin özelliklerine yer vermiştir. Şöyle ifade edersek:
28. Maddeye ilişkin olarak kullanılan mahkemece harcın sorumlusunun saptandığı ve devamındaki Anayasa'nın 36. maddesindeki açıklamaya ilişkin açıklama bu konuyu açıklamaktadır.
Konunun 32 madde ile olan ilişkisine gelince:
alıntıda da altını çizdiğim üzere bu sadece yargı harçlarına ilişkindir. Mahkeme de bunu belirterek hükümde dikkate alınacağını ifade etmiştir. Yani hükme kadar olan harçlar dikkate alınacaktır. Hükümden sonra bu maddeye dayanılamaz diye düşünebiliriz. Bunun ayrık noktası ilamı almak için karşı tarafın ödemesi gereken harcı ödeyen tarafın harcı karşı taraftan isteyebilmesidir. Bu da ilama (Mahkeme sürecine) ilişkin olan bir haktır. Bu hükümle karşı tarafın borcu olan harcı ödeyen kazanan tarafa bir kolaylık getirilmiştir. Yoksa karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu harcı ödeyerek ilamı alan kişinin bu hüküm olmasa da nedensiz zenginleşme hükümlerine dayanarak karşı taraftan bu bedeli isteme olanağı vardır. Bu çerçevede bu hüküm ilamın infazının engellenmesine yönelik bir hüküm olarak düşünülemez.

Aksine bir yorum iptal kararını anlamsız kılacaktır.

Dava bakiye harcı ödemeyen bir kişinin ilamı alması nedeni ile açılmıştır. Anayasa Mahkesi de bu isteminin haklı olduğunu kabul etmiştir.

Peki ilamı alan kişi ne yapacaktır?

Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır. ifadesi bunu açıklıkla ifade etmektedir.

Yani ilamı alan kişi ilamın gereğini her türlü kişi ve merciden isteme hakkına sahiptir.

Benim düşüncem böyle.

Saygılar

Old 02-04-2010, 20:17   #22
av.külcü

 
Varsayılan

Alıntı:
Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır. ifadesi bunu açıklıkla ifade etmektedir.

Yani ilamı alan kişi ilamın gereğini her türlü kişi ve merciden isteme hakkına sahiptir.

Benim düşüncem böyle.

Aynı düşüncedeyim hatta aynı düşüncede olan bir İcra Müdürü sayesinde başlattığım bir icra takibinde haciz işlemi de yaptım.
Anayasa Mahkemesi kararında sözü edilen müteakip işlemlerden kastın "temyiz" ve "karara kesinleşme şerhi verilmesi" işlemi olduğunu düşünüyorum. Mesela temyiz etmem gereken bir kararı (AYM. kararından önce Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi kararından yararlanarak) harcı ödemeden tebellüğ ettiğim halde, kararı temyiz etmek istediğimde bakiye ilam harcını ödeyerek karşı tarafa tebliğini yaptırmak zorunda kaldım.
Old 03-04-2010, 13:56   #23
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Ankara Mahkemelerinde karar harcı yatırılmadan hala karar verilmiyor. Mart ayının son haftası iki kararı alabilmek için 1.200,00 TL yatırmak zorunda kaldım.
Old 03-04-2010, 14:10   #24
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.Mercury; başvuru,maktu ve vekalet harcını ödersiniz ve icra emri tebliğe çıkarılabilir. Harçlar Kanunu 32 iptal edilmeden kimse bakiye harcı ödemeden takip yapmasın görüşünüze katılmıyorum. Bir önceki mesajda belirttiğim üzere(kasdedilenden başkaca bir yasaya bakmadan) İİK 32 çok net.
Old 03-04-2010, 22:49   #25
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Meslektaşıma katılıyorum, geçen hafta Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi'nden karar almak için kaleme gittim.Ancak hakimin talimatı yok diyerek kararı vermediler.
Old 04-04-2010, 01:25   #26
Av. İlknur Sezgin Temel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aylin Kaya
Meslektaşıma katılıyorum, geçen hafta Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi'nden karar almak için kaleme gittim.Ancak hakimin talimatı yok diyerek kararı vermediler.
Böyle durumlarda AYM'nin iptal kararını da ekleyerek dilekçeyle başvurmanızı öneririm.
Old 04-04-2010, 10:03   #27
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan

Bence çok yerinde bir karar çünkü tüm işlemler yapılıyor ilgililer karar verildi sanıyor ancak karar için harç yatırmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bi de şöyle bir durum var: harç yatırılmıyacak ama bu sefer de masraflar peşin alınmadığı için denilecek ki, "masrafını vermedin ki sana kararı tebliğ edeyim".
Old 04-04-2010, 14:55   #28
mercury

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selen
Sn.Mercury; başvuru,maktu ve vekalet harcını ödersiniz ve icra emri tebliğe çıkarılabilir. Harçlar Kanunu 32 iptal edilmeden kimse bakiye harcı ödemeden takip yapmasın görüşünüze katılmıyorum. Bir önceki mesajda belirttiğim üzere(kasdedilenden başkaca bir yasaya bakmadan) İİK 32 çok net.

Sayın Selen;

bakınız konuyu dar bir çerçeveden ve bir pencereden bakarak yanıtlıyorsunuz. Siz ilamı alacaksınız anca alırken Harçlar Yasası adı altındaki bir yasayı hiçe sayacaksınız. yani böyle bir yasa yok. Ben sacede İİK hükümlerine dayanırım diyeceksiniz. İİk ya dayanırken HUMK a veya TTK ya dayanmanıza da gerek yok o zaman. Bakınız gayrimenkul hacizleri iki yıl içersinde satış talebinde bulunulmadığında ve avansta yatırılmadığında düşer diyor İİK (106-110). Hdi gelin bu yasa maddesini çeke dayalı başlatığınız bir icra takibinizde uygulayın.. 6 ay içersinde talepte bulunmadığınızda TTK hükmlerine dayanılarak İİK 33 gereği takibiniz geri bırakılıyor ve hacziniz talep halinde kaldırılıyor. Şimdi sizin mantığınızda ben sadece İİK hükümlerine dayanırım denilirse TTK ya dayanmanıza ve doğal neticesi olarak İİK 33 e göre hüküm kurmanıza gerek yok...

Ben bir daha yinelemek istiyorum (-ki yüksek mahkemenin son kararı da bu yöndedir) ve ben burada uygulamayı ifade etmek istiyorum; harçlar yasası 32 kapsamında bakiye karar harcı yatırılmadan ilamdan kaynaklanan bir hak takibe konu edilemeyecektir.

AYM nin kararını incelerken harçlar yasasına ilişkin kanun koyucunun gerekçesine de bakılmasında fayda vardır. Faydalanma prensibi uyarınca işlem yapılırken bunun külfetine de kişilerin katlanmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmektedir.

külfetine katlanılmadan canı sıkılanın dava açtığı bir ülkede Mahkemelerin halini düşünemiyorum.
Old 05-04-2010, 01:45   #29
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanununa ilişkin iptali

Yasakoyucu bu kuralla yargı hizmetlerinin karşılığı olan ve kanunda yer alan harca tabi işlemlerin yapılmasını, o işleme ilişkin harcın tahsili koşuluna bağlamıştır


Sayın mercury;
Sizce bu cümle neyi ifade eder?
İcra hizmetleri yargısal işlem midir, ya da kanunda sayılmış mıdır?

Buradaki "ve" bağlacına dikkat etmek gerekir. Anayasa Mahkemesi yargı hizmeti ve kanunda yer almasını birlikte arıyor. "veya" bağlacı kullansa idi iki koşuldan birininin olması yeterli olacaktı.

Burada iki koşul da yok.

saygılar
Old 14-07-2010, 22:30   #30
mercury

 
Varsayılan

yapmış olduğum bir başvuruda YGT HGK AYM nin iptal kararı çerçevesinde karar vermiş olup isteyen arkadaşlara bunu mail atabilirim. Yayınlamayı becerebilirsem burada da yayınlayacağım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesinin vekalet ücretine ilişkin kararının temyizi HakiMavi Meslektaşların Soruları 2 06-02-2009 10:25
Anayasa Mahkemesinin Gerekçelİ Türban Kararı Yayınlandı kum Hukuk Haberleri 0 22-10-2008 12:44
Polisin Terfiinde Anayasa Mahkemesinin son kararı ve etkileri üye19576 Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 08-04-2008 13:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07417488 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.