Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Dilekçe Örneği

Yanıt
Old 22-08-2006, 16:21   #1
Av.Ceylan Pala Karadağ

 
Varsayılan Dilekçe Örneği

TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA

ŞANLIURFA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI : N. D.


VEKİLİ : Av. F. B.DAVALILAR : X SİGORTA A.Ş.DAVA KONUSU : Sigorta sözleşmesinin yüklediği edimi ifadan
kaçınma.


OLAYLAR :
1)Müvekkilem 23/03/2006 tarihinde T.... İç ve Dış ticaret A.Ş. Şanlıurfa bayiinden 356634002911895 İMEİ nolu Nokia N90 model bir cep telefonu satın almıştır. Cep telefonu, satıcı firma tarafından, X sigortanın güvencesinde bulunan Y KASK adlı özel bir sigorta ile 1 yıl sigortalanmıştır.
2) Müvekkilem 07.06.2006 tarihinde Haşimiye adlı semtte alışveriş yaparken cep telefonunu çaldırmıştır. Olayın ardından şikayetçi olmak için gittiği Sarayönü Polis karakolunda verdiği ifadede de belirttiği gibi
borcunu ödemek için Ç Giyim mağazasına girerken cep telefonu çantasında bulunmaktaydı, mağazadan çıktıktan sonra cep telefonunun çantasında olmadığını fark etmiştir,bu nedenle, olayın mağazada vukuu bulduğu kanaatindeyiz.
3) Müvekkilem in sigorta güvencesinden yararlanma isteği X Sigorta Aş ‘nin 19.06.2006 tarihli yazısıyla rededilmiştir. Red gerekçesi olarak, poliçe şartlarının genel ve özel şartlarının 2-4 maddesi gereği (YANKESİCİLİK) poliçe şartları dahilinde teminat dışı kaldığı ileri sürülmüştür. Adı geçen poliçe şartnamesi maddesinde yankesiciliğin tarifi ‘Kamuya açık alanlarda (toplu taşıma araçları, cafe, restaurant vb. gibi) yapılan hırsızlıklar.’’ şeklinde yapılmıştır. Oysaki dava konusu olay mağazada gerçekleşmiştir. Olay poliçede geçen ismiyle ‘aşırılma’ hırsızlık tipineuymaktadır.Aynı şartnamede aşırmanın tarifi şöyle yapılmıştır : ‘Kamuya açık olmayan mekanlarda (işyeri,ev vb.) ürünü veya ürünün içinde bulunduğu çanta, kutu, ceket vb. gibi eşyaların çekmecede, masa vb. yerde bırakılması nedeni ile çalınmasına neden oluşturabilecek hırsızlıklar.’ Görüldüğü gibi davalı şirket adeta kendini yasa koyucu yerine koyarak suç tarifi yapmış ve bu tarifleri de işine geldiği gibi yorumlamıştır.Davalı şirketin aynı şartnamede iki farklı tarif yapması ödemeden kaçınmak için bulduğu yöntemdir. Dava konusu olayda müvekkilemizin cep telefonunun, borcunu ödemek için girdiği mağazada çalınmış olduğu açık iken ve sigorta şirketince dava konusu olayı teminat kapsamında olan aşırılma olarak yorumlanabilecekken, sigorta şirketi ödemeden kaçınmak için, teminat dışı kalan hallerden olan yankesicilik olarak yorumlamış ve zararı telafi etmekten kaçınmıştır. Yani davalı şirket kötü niyetle hareket etmiştir.


HUKUKSAL NEDENLER : BK., MK, TCK, 4077s. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun vesair mevzuat


DELİLLER : Sigorta genel ve özel şartları, X sigorta A.Ş.’nin cevap yazısı, T........ Şanlıurfa bayiinden alınmış Cep telefonunun faturası , Sarayönü Polis Karakolunda verilen ifade ve sair tüm deliller.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan ve yargılama sırasında belirecek durumlar ışığında;
1)Müvekkilemin zararının giderilmesi amacıyla aynı marka model yeni bir cep telefonunun, ürünün üretimi sona ermişse ürünün fatura değerinin nakten müvekkilemize ödenmesini;
2)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. 01.08.2006Davacı Vekili
Av. F. B.EKİ: 1- Vekaletname
2- Sigorta genel ve özel şartlar
3- T....... Şanlıurfa bayiinden alınmış Cep telefonunun faturası
4-Sarayönü Polis Karakolunda verilen ifade
5-X sigorta A.Ş.’nin cevap yazısı.NOT: Bu dilekçeyi "barankaradag" isimli üyemiz göndermiştir. Teşekkür ediyoruz.
Old 25-11-2006, 08:37   #2
Av.Baran Karadağ

 
Varsayılan cevaba cevap dilekçesi

davalı şirket avukatları cevap dilekçelerinde iki ana hususta itirazlarını yoğunlaştırmışlardı.
1)görev itirazı..görevli mahkemenin ticaret mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mah. olduğunu ileri sürüyorlardı..dayanak olarak ise,dava konusunun sigorta hukukuyla ilgili olduğu ve sigorta hukukunun ticaret kanununda düzenlenmesinden dolayı davada görevli mahkemenin ticaret mahkemesi olduğu yönündeydi..
2)dava konusu malın halka açık bir yerde çalınmasından dolayı sigorta kapsamı dışında olduğu..çünkü buradaki hırsızlığın ''yankesicilik'' niteliğinde olduğundan davanın reddini talep etmekteydiler..
bu cevap dilekçesine karşı mahkemeye sunulması düşünülen cevaba cevap dilekçesini aşağıda yayımlıyorum.. hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim..

TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA
ŞANLIURFA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya No : 2006/..
Duruşma Günü : 25/01/2007


Cevaba Cevap Veren
(Davacı) : N. D.
Vekili : Av. F.B.

Davalı : X. Sigorta A.Ş.


Vekili : Av. C. Z. A,Av. E. C. Ç.,
Av. C. A.,Av.E. T.K.
(Aynı Adreste)

Konu : Davalı tarafın cevabına cevabımızdır.
Cevaplarımız : 1) Davalı taraf cevap dilekçesinde görev itirazında bulunmuş ve görevli mahkemenin Ticaret Mahkemesi olması gerektiğini beyan etmiştir.Oysaki; davanın, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemesinde görülmesi yerindedir.Şöyle ki;
4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde ‘‘...Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar..’’ hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinin (d) bendine göre, Hizmet; Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, (g) bendine göre Sağlayıcı; Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,(e) bendinde Tüketici; Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Bu konuda Yargıtay kararları mevcuttur. Bu nedenle davalı tarafın göreve ilişkin itirazının yerinde olmadığı kanaatindeyiz.

2) Davalı taraf cevap dilekçesindeki esasa ilişkin itirazlarında, olayın meydana geldiği yer bakımından sigorta kapsamının belirlendiği belirtmiştir.Dava konusu olayda hırsızlığın meydana geldiği yerin kamuya açık alan olmamasından dolayı, sigorta kapsamı dışındaki bir hırsızlığın mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Bu somut olayların dikkate alınmadığı ve toptancı bir anlayıştır ve bu anlayışın hukukta yeri yoktur kanaatindeyiz.

3)Müvekkilemizin kusuru ve kastı olmaksızın, hırsızlığın meydana geldiğini davalı tarafça da kabul edilmekte fakat olayın meydana geldiği yer bakımından olaya yaklaşmaktadırlar. Kanaatimizce burada esas alınması gereken husus tüketicinin mağduriyeti olmalıdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. maddesinde de belirtildiği gibi ‘‘ Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.’’ Sigorta kapsamını daraltıcı bir yorumda bulunmanın kanunun amacına hizmet etmediğini düşünüyoruz.

Netice ve Talep : Yukarıda sunulan nedenlerle davalının verdiği cevaplar davanın reddi için yeterli olmayıp davanın kabulünü saygılarımla arz ve talep ederim. 22.11.2006


Davacı N.D.
vekili
Av. F. B.
Old 06-08-2007, 15:31   #3
Av.Baran Karadağ

 
Varsayılan dava sürüyor..

yukarıda çeşitli aşamalarını sunduğum davada ben askerdeyken bir celse yapılmış..karşı taraf yetki itirazında bulunmuş..davada yetkili mahkemenin istanbul olduğu belirtilmiş.. (Davalı şirketin merkezi istanbulda olduğu için)..o celseye giren meslektaşımı göremediğim için bu itiraza karşı ne tür bir yol izledi bilmiyorum..zaten müvekkil şahsi bir meseleden dolayı vekaletnamesini büromuzdan geri almış
ancak davayla ilgili gelişmeleri öğrendikçe sizlere aktaracağım..
çalışmalarınızda başarılar dilerim..
Old 21-02-2011, 23:26   #4
Av. Görkem Gökçen

 
Varsayılan

fakat kamu düzenine ilişkin olmayan yetki itirazı ancak ilk itiraz şeklinde yapılabilir yani bu durumda dava esastan görülmeye başlanmıssa artık yetki itirazı yapılamaması gerekiyor. bu durum hakkında böyle bir düşüncem var siz ne düşündünüz bilmiyorum tabi...
Old 14-06-2011, 10:10   #5
obivangobi

 
Varsayılan

Konu ile ilgili bir gelişmenin olup olmadığını merak ettmiştim. çünkü aynı şekilde bir olay var elimizde. 2005 yılı bir Yargıtay kararında Sigorta Sözleşmelerinin Ticari Davalara konu olması gerektiği yönünde karar var. farklı bir uygulama veya kararı olan arkadaşımız varsa sevinirim.. Teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dilekçe Örneği Tolga Çakır Hukuk Soruları Arşivi 7 30-04-2006 23:17
İdari Dava Karar Temyizi İçin Dava Dilekçe Örneği LİON Hukuk Soruları Arşivi 1 14-05-2003 13:06
Kira Sözleşmesi Örneği şevket salman Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 18:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03639507 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.