Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargitay Karari Ariyorum

Yanıt
Old 17-03-2010, 15:51   #1
üye32062

 
Varsayılan Yargitay Karari Ariyorum

Yargıtay 4.h.d.nin 2008/13761 Es, 2008/11159 Es ve 2009/4932 Es. sayılı kararlarını arıyorum. Kendi içtihat programı ve internette bulamadım. Yardımcı olacak meslektaşlara şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar
Old 17-03-2010, 15:53   #2
sevimsiz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

Esas: 2008/13761
Karar: 2008/15023
Tarih: 04.12.2008

ÖZET: -

(818 sayılı BK. m. 60) (5237 sayılı TCK. m. 66, 125)

KARAR METNİ:
Davacı Aynur Cihan vekili Avukat Rıza Pehlevi Şat tarafından, davalı Mustafa Değirmenci aleyhine 23/01/2007 tarihinde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zaman aşımı sebebi ile reddine dair verilen 20/06/2007 tarihli kararın Yargıtayca tetkiki davacı vekili tarafından süresi içerisinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, haksız eylem sebebi ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, 10.11.2005 günlü belediye meclis toplantısında davalı belediye başkanının yaptığı konuşma sırasında kendisine hakaret etmek suretiyle kişilik haklarına saldırı da bulunduğunu belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece açılan bir ceza davası bulunmadığı, meclis toplantısının yapıldığı 10.11.2005 gününden itibaren dava tarihi olan 23.01.2007 gününe kadar BK.nun 60/1 maddesindeki bir senelik zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle istek zaman aşımı sebebiyle reddedilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, belediye meclisi üyesi olduğunu, belediye başkanı olan davalının 10.11.2005 günlü belediye meclis toplantısında "...ben seçim çalışmalarını yaparken siz evinizde makyaj yapıyordunuz... sizin gibi köhnemiş bir fikir üzerinde kalıp, örümcek kafalı bir beyinle gidersem ..." sözleriyle hakaret ettiğini belirterek manevi tazminat istemiştir. Davalı cevabında zaman aşımı def'inde bulunmuş ve davanın reddini istemiştir.

Dava konusu konuşmanın yapıldığı gün 10.11.2005'tir. Davacı, bu konuşma ile davalının kendisine hakaret ettiğini ileri sürmektedir. Varlığı iddia edilen hakaret suçu ise olay gününde yürürlükte bulunan 5237 s. TCK.nun 125. maddesi kapsamındadır. TCK.nun 66/e maddesi uyarınca ceza zaman aşımı 8 yıldır. Borçlar Kanunu'nun 60/2 maddesinde eylem suç teşkil ettiği takdirde ceza (uzamış) zamanaşımının uygulanacağı ifade edilmiştir. Tazminat davasında uzamış (ceza) zamanaşımının uygulanabilmesi için mutlaka bir ceza davası açılmış olması veya mahkumiyet kararının bulunması gerekmez. Bu sebeple dava 23.01.2007 gününde açıldığına göre 8 senelik ceza zaman aşımı süresinin dolmadığı anlaşıldığından işin esasının incelenip varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Anılan yön gözetilmeden davanın zaman aşımı sebebiyle reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine, 04.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-03-2010, 15:55   #3
sevimsiz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
Esas: 2008/11159
Karar: 2009/6625
Tarih: 11.05.2009
ÖZET: Haksız eylem sebebiyle açılan tazminat davasında, eylemin suç sayılan bir eylemden doğması durumunda, zaman aşımı süresi suçun bağlı olduğu ceza zaman aşımı süresidir.
(818 sayılı BK. m. 60/2) (765 sayılı TCK. m. 102/4)
KARAR METNİ:
Davacı Mustafa vekili tarafından, davalı Hacı Ali aleyhine 26.07.2007 tarihinde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.06.2008 tarihli kararın Yargıtayca tetkiki davalı vekili tarafından süresi içerisinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, haksız eylem sebebiyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.
BK.nun 60/2. maddesi gereğince zarara yol açan eylemin, aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğması durumunda olayda uygulanacak zaman aşımı süresi, o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zaman aşımı süresidir.
Somut olayda, davalı Hacı Ali'nin eylemi, 765 s. TCK.nun 285/1. maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, uygulanacak ceza zaman aşımı süresi TCK.nun 102/4. maddesi uyarınca 5 yıldır. Eylem 18.03.2002 günü gerçekleşmiş, davalı hakkındaki ceza mahkumiyeti 24.01.2007 günü kesinleşmiştir. Eldeki tazminat davası ise 26.07.2007 tarihinde açılmıştır. Şu durumda, davanın açıldığı günde olay tarihinden itibaren 5 senelik (uzamış) ceza zaman aşımı süresi geçmiştir. Yerel mahkemece, açıklanan olgular gözetilerek istemin zaman aşımı sebebiyle reddedilmesi gerekirken, ceza mahkumiyetinin kesinleştiği günden itibaren 1 senelik süre içinde eldeki davanın açılmış olması sebebiyle zamanaşımının dolmadığı gerekçesiyle davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmuş olması usul ve kanuna uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeplerle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 11.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak: YKD Kasım-2009 Sf : 2061
Old 17-03-2010, 16:04   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Üçüncü karar da benden :

Alıntı:
T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi

Esas: 2009/4932
Karar: 2009/6641
Karar Tarihi: 11.05.2009

Davacı Musa vekili tarafından, davalı V... Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine 23.07.2007 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 05.02.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece; dava zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddedilmiş; karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

BK'nın 60/2. maddesi gereğince, zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zamanaşımı süresidir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı Musa'nın kendisine ait tarlada çalışırken elindeki tarım aletinin elektrik teline teması sonucu oluşan elektrik akımı nedeniyle yaralandığı anlaşılmaktadır. Davaya konu eylemin, 765 sayılı TCY'nin 459/2. maddesinde düzenlenen <taksirle yaralama> suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır. Şu durumda somut olaya uygulanacak ceza zamanaşımı süresi, TCY'nin 102/4. maddesi uyarınca 5 yıldır. Haksız eylem 17.09.2004 gününde gerçekleşmiş, Adli Tıp Kurumu'ndan 19.02.2007 günlü iş göremezlik raporu alınmıştır. Davalı kurum görevlileri hakkındaki ceza davasında şikayet yokluğu nedeniyle verilen düşme kararı 16.01.2006 gününde kesinleşmiş, eldeki tazminat davası ise 23.07.2007 günü açılmıştır. Şu durumda davanın açıldığı günde, olay tarihinden itibaren 5 yıllık (uzamış) ceza zamanaşımı süresi dolmamıştır. Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, işin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle istemin tümden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve temyiz eden davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 11.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 17-03-2010, 16:09   #5
üye32062

 
Varsayılan

Sn.Sevimsiz ve Sn.Özgür Karabulut cok teşekkür ederim. Çok hızlısınız
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargitay Karari Ariyorum... av.d.d Meslektaşların Soruları 3 20-10-2015 14:40
Yargitay Karari Ariyorum... radikal Meslektaşların Soruları 1 12-03-2011 21:26
Yargitay Karari Ariyorum Avsibel Meslektaşların Soruları 4 11-09-2009 12:07
Yargitay Karari Ariyorum Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 2 02-07-2008 16:26
Yargitay Karari Ariyorum.. avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 01-12-2006 17:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04192495 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.