Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bononun arkasındaki yazı bonoyu teminat senedi mi yapar

Yanıt
Old 21-07-2009, 16:27   #1
sarissa

 
Soru Bononun arkasındaki yazı bonoyu teminat senedi mi yapar

İyi günler
Müvekkil borçludan araba satın almıştır. Bedelini peşin vermiş karşılığında da arabanın devrini alamadığı için bono almıştır. bononun arkasında " bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir" yazmaktadır. bunun haricinde yazılı bir sözleşme yoktur.

-bu kayıt bononun teminat olarak verildiğini mi gösterir
-Teminat senedi ise örnek kambiyo senetlerine uygulanan hususlar uygulanmaz mı
-Bonoda malen yada nakden diye bir kayıt yoktur bunun etkisi ne olur.
Tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim. teşekkürler
Old 21-07-2009, 17:10   #2
yeditepelişehir

 
Varsayılan

Senedin arkasındaki 'aracın devri halinde bu senet geçersizdir.' ifadesi bononun kayıtsız şartsız borç vaadi unsurunu ortadan kaldırmıyor mu? Yani bu senet bono olmaktan çıkmıştır diye düşünüyorum.
Old 21-07-2009, 17:25   #3
sarissa

 
Varsayılan

ortada bir araç alım satımı var. aracın mülkiyeti 3. şahısta göründüğü için devir yapılamıyor ama aracın bedeli ödenmiş. ödenen bedele karşılık da bono alınıp arkasına bu kayıt yazılıyor. yani verilen para teminat altına alınıyor gibi.
Old 21-07-2009, 17:27   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Bence de bu husus bononun "kayıtsız-şartsız borç ikrarı" unsurunu etkiler (TTK):

Alıntı:
A) Unsurlar:

Madde 688 - Bono veya emre muharrer senet:

...

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;

...

ihtiva eder.


ve

Alıntı:
B) Noksanlar:

Madde 689 - Aşağıdaki fıkralarda yazılı haller mahfuz kalmak üzere, bundan önceki maddede gösterilen unsurlardan birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayılmaz.

Şu durumda; eğer devir gerçekleşmez ise bonoya dayalı olarak 10 Örnek takip yapmak yerine, diğer yolları denemek gerekecektir, diye düşünüyorum...

İyi çalışmalar...
Old 21-07-2009, 17:33   #5
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sarissa
İyi günler
Müvekkil borçludan araba satın almıştır. Bedelini peşin vermiş karşılığında da arabanın devrini alamadığı için bono almıştır. bononun arkasında " bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir" yazmaktadır.

-bu kayıt bononun teminat olarak verildiğini mi gösterir
-Teminat senedi ise örnek kambiyo senetlerine uygulanan hususlar uygulanmaz mı
-Bonoda malen yada nakden diye bir kayıt yoktur bunun etkisi ne olur.
Tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim. teşekkürler
Bono Kambiyo senedi vasfını yitirmiştir.
Kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi yapamazsınız.
bonoda malen yada nakden kaydının bulunmaması neticeyi değiştirmez. bu senet yazılı delil başlangıcı sayılabilir.
Old 21-07-2009, 17:54   #6
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

1) Söz konusu bononun arkasındaki teminat ibaresin açıkça hangi ilişkiyi teminat altına aldığı belli olduğu için senet teminat senedidir.

2) Teminat senedi olduğu için kambiyo senetlerine mahsus takip yolu kullanılamaz. Kullanılırsa takip iptal ettirilebilir.
Old 21-07-2009, 18:45   #7
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Arkadaşlar ; mezkur senet elbetteki bono vasfını YİTİRMEZ ; anlatılan durum ; kayıtsız şartsız borç ikrarını ihtiva etmektedir.Senetteki borç nedir ? Devir borcudur ve borç yerine getirildiğinde , senedin geçersiz hale gelmesinden daha doğal bir durum olmaz.Şayet senet ; gelecekte gerçekleşmesi meçhul ya da hukuka aykırı bir şarta bağlanmış olsa idi ; şart ,senedi geçersiz hale getirirdi.Mesela ; A , B'ye ait bir otomobili C'den alıp B'ye satma borcunun taahhüdü karşılığında senet verse idi senet için geçersiz diyebilirdik.
Old 21-07-2009, 18:59   #8
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Sayın Demirtaş, görüşlerinize katılmıyorum.

Nitekim,

Alıntı:
"bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir"

şeklindeki cümlenin anlamı,

Alıntı:
"Senet, devir gerçekleşmediği takdirde geçerlidir"

dir ve alacak şarta bağlanmıştır.
Old 21-07-2009, 20:58   #9
av.aybeg

 
Varsayılan

yargıtayın yerleşmiş içtihatlarında bir senedin teminat senedi olabilmesi için sadece teminat ibaresının yazılması yetmemektedır.Ayrıca ve açıkca neye teminata ilişkin olduğuna dair ayrı bir sözleşme ve bu sözleşme içerisinde senedin bilgilerinın yer alması gerekmektedir.Bana göre bu senet kambiyo vasfını yitirmemektedir.
Old 21-07-2009, 21:23   #10
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.aybeg
yargıtayın yerleşmiş içtihatlarında bir senedin teminat senedi olabilmesi için sadece teminat ibaresının yazılması yetmemektedır.Ayrıca ve açıkca neye teminata ilişkin olduğuna dair ayrı bir sözleşme ve bu sözleşme içerisinde senedin bilgilerinın yer alması gerekmektedir.Bana göre bu senet kambiyo vasfını yitirmemektedir.

Ayrı bir sözleşme olması gerektiğini belirtmiyor Yargıtay. Sadece bononun arkasında yazılan teminat şerhinde açıkça neye teminat olduğunun belirtilmesinin yeterli olduğunu söylüyor. Eğer senedin arkasında neye teminat olduğu açıkça yazmıyorsa bu takdirde iddianı yazılı bir delille ispatla diyor. Yukarıdaki olayda da bu şart sağlandığı için senet teminat vasfındadır.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2003/10426
K:2004/6146
T:25.05.2004

2004 s. Yasa m. 72

Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yonelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı teminat amacı ile davadışı Ahmet Tamer'e boş olarak verilen bononun davalı tarafından haksız icra takibine konu edildiğini ileri sürmuş ve borçlu olmadığının tesbiti ile %40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece bononun arkasında yazılı olduğu şekilde dolap ve tabelanın bırakılması karşılığında Ahmet Tamer'e teminat olarak verildiği, senedin arkasında yazılı olan bu şerh nedeniyle kayıtsız şartsız borç ikrarını icermedigi dolayısıyla bu bonodan dolayı davacı tarafın davalı sırkete herhangi bir borcunun bulunmadığı gerekçesi ile 5.10.2000 tanzim tarihli 500.000.000.-TL'lik bonodan dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının tesbitine tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu bononun arkasındaki "dolap tabela" şeklindeki sözcukler tek başına bu senedin teminat senedi olduğunu gostermez. Baska bir deyimle senet arkasında neyin teminatı oldugu açıkca belırtilmedikçe bu şekilde yazılan yazıların bono vasfına ve senedin geçerliliğine etkisi yoktur. Senedin teminat senedi olduğuna ilişkin ayrı bir yazılı belge de sunulamadığına göre mahkemece delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-07-2009, 22:01   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın sarissa,

Bonodaki
Alıntı:
Yazan sarissa
" bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir"

ibaresinin anlamı: "söz konusu arabanın devrini garanti ediyorum; devir gerçekleşmezse bono bedeli kadar tazminat ödeyeceğim" dir. Yani bu bono bir garanti sözleşmesidir.

Devir gerçekleşmemişse bono bedelini "tazminat" talebiyle isteyebilirsiniz (diye düşünüyorum).

Saygılarımla...
Old 21-07-2009, 23:02   #12
av.arpay

 
Varsayılan

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ONBİRİNCİ DAİRE 1998 682 1996 7418 26/02/1998 KARAR METNİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN 688. VE 689.MADDELERİ UYARINCA BONO NİTELİĞİNİ
YİTİRDİĞİ SABİT OLAN SENETLER ÜZERİNE 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
UYARINCA HACİZ UYGULANMASI MÜMKÜN İSE DE BORÇLAR KANUNUN 149.MADDESİNE
UYAN BİR AKİT SONUCU DÜZENLENEN SENETLERİN İÇERDİĞİ BORÇLARIN, GECİK-
TİRİCİ ŞART GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN BU AŞAMADA PARAYA ÇEVRİLMESİNİN MÜMKÜN
OLMADIĞI HK.<
Dava, davacı şirketin ... Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden
yönetim kurulu kararları uyarınca, üzerinde ... Bankası ... Şubesi'nin
ipoteği bulunan taşınmazın satın alınması esnasında taşınmaz bedelinin
bu ipotek karşılığı kısmı için teminat olarak düzenlenen borç senetle-
ri ile yine satıcı firmanın ... ve ...'a olan borçları için teminat o-
larak tutulan senetler üzerine 6183 sayılı Kanunun 79.maddesi uyarınca satıcı şirketin vergi borçları nedeniyle uygulanan haczin kaldırılması talebiyle vergi dairesine yapılan başvurunun reddi üzerine tesis edilen olumsuz işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ... Vergi Mahkemesi
... gün ve 1996/1911 sayılı kararı ile; dosyanın incelenmesinden, da-
vacı şirketin, ... Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ... bulunan
... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazı, ... Bankası ... Şubesinin ... liralık ipoteği ve bütün yükümleri ile satın aldığının anlaşıldığı, alım-satıma taraf olan iki şirket arasında yapılan anlaşma ile de, söz konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin satıcı firma tarafından kaldırılması halinde, alıcı firmanın ... Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ... Alman Markı ödeyeceği kararlaştırılarak, davacıb şirket tarafından bu tutar kadar on adet senet düzenlediğinin görüldüğü, Türkiye ... Bankası ... Şubesi tarafından taşınmaz üzerine konulan
ipoteğin kaldırılması amacı ile alıcı firma tarafından yapılacak bono
ödemelerinin adı geçen şirket lehine bir ödeme sayılacağı hususu gözönüne alındığında, bu senetlerin teminat senedi olarak nitelendirileceğinde tartışma bulunmadığı anlaşıldığından 6183 sayılı Kanunun 79.maddesi uyarınca söz konusu senetler üzerine haciz uygulanmasının yasa hükmü olduğu, öte yandan dosyadaki belgelerden, ... Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davacı şirkete satılan taşınmaz bedelinin ... Alman Markı değerinde olduğu, bu bedelin ... Alman Markı dışında kalanının alıcı tarafından satıcıya ödendiği, ... Alman Markı değerinde senetlerin ise ödenmeyerek alıcının elinde bulunduğu anlaşıldığından, bu senetlerin söz konusu taşınmazın satış bedelinin bir unsuru olduğu ve satıcı şirkete ödeneceği sabit olduğundan uygulanan haciz işleminde isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle davayı reddet-miştir. Yükümlü şirket; söz konusu senetlerin Borçlar Kanununu 149.maddesinde tanımlanan şartlı akit çerçevesinde düzenlediğini, söz konusu şartın gerçekleşmemesi (ipoteğin satıcı firmaca kaldırılmaması)
nedeniyle bu borcun doğmadığını, bu nedenle teminat senedi niteliğin-
deki senetler üzerine uygulanan haczin yasal olmadığını ileri sürerek
kararın bozulmasını istemektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
"Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi" baş-
lıklı 73.maddesinde, "Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede
dayanmayan alacaklar ile, maaş, ücret, kira, vesaire gibi her türlü
hakların ve fiilen zabıt tanzimi suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü
şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut a-
lacak ve hakları ödemesi gereken hakiki, hükmi şahıslara, kurumlara
haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. Borçlunun alacağı veya
üçüncü şahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü şahıs, borcu olmadığı
veya malın yerinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden evvel borç ö-
denmiş veya mal istihlak edilmiş yahut kusuru olmaksızın telef olmuş
veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir id-
diada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden 7 gün içinde tahsil
dairesine yazılı beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmediği takdirde
mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu Kanun hükümleri
tatbik olunur........ Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı
takdirde değeri ödenir." hükmü yer almıştır.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 688.maddesinde, bono veya
emre muharrer senetlerin unsurları yedi bent halinde sayılmış, 2.ben-
dinde ise, bononun, "Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini" ihtiva etmesi gerektiği belirtilmiş, aynı Kanunun "Noksanlık-
lar" başlıklı 689.maddesinin 1.fıkrasında "Aşağıdaki fıkralarda yazılı
haller mahfuz kalmak üzere, bundan önceki maddede (688.madde) gösterilen unsurların birini ihtiva etmeyen bir senet bono sayılmaz." denmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun, "Borçların Nev'ileri" başlıklıklı
Dördüncü Bap'ın, şarta bağlı borçların anlatıldığı ikinci fasılla il-
gili kısımda yer alan 149.maddesinde, " Bir akdin mevzuunu teşkil eden borcun mevcudiyeti, meşkuk bir hadisenin tahakkukuna talik edilmiş ise o akit şarta bağlı akit olur. İki taraf hilafına kast etmedikleri halde şarta bağlı akit, ancak şartın tahakkuk anından itibaren hüküm ifade eder." hükmü yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davacı ... İhracat ve İthalat A.Ş'nin
... Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nden ... Alman Markı karşılığında bir
taşınmaz aldığı, ancak bu taşınmaz üzerine, ... Bankası ... Şubesi'nce
konulan ... liralık ipotek ile ... ve ...'a olan borçlar karşılığı olarak ... Alman Markı toplam bedelin ... Alman Markı tutarındaki kısmı
için düzenlenen senetlerin, alıcı olan davacı firma yedinde tutulduğu
ve her iki şirketin (alıcı ve satıcı) yönetim kurulları tarafından sa-
tıcı firmaca ipoteğin kaldırılması ve ... ile ...'a olan borçların ödenmesi halinde bu senet içeriği tutarın (146.900.-Alman Markı) satıcı
firmaya ödeneceğinin karara bağlandığı, bu arada satıcı firmanın öden-
meyen vergi borçları nedeniyle hakkında hacze gidildiği ve ... İhracat
ve İthalat A.Ş.'nin ... Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ipoteğin kal-
dırılması ve borçların ödenmesi karşılığı ödeme şartına bağlansa dahi
bir borç niteliğinde olduğu, dolayısıyla aynı tutarın satıcı ... Maki-
na Sanayi ve Ticaret A.Ş'den alacaklı bulunduğu tutarı içeren senet-
ler üzerine 6183 sayılı Kanunun 79.maddesi uyarınca haciz konulduğu,
senetleri yedinde tutan davacı ... İhracat ve İthalat A.Ş.'nin ise
yine aynı Kanun maddesinin kendisine tanıdığı hakkı kullanmak suretiyle vergi dairesine 7 gün içinde "borcunun olmadığı" iddiasıyla itiraz ettiği, vergi dairesi tarafından ise, bu itirazın, söz konusu senetle-
rin satıcı firmanın taahhüt ettiği şartların yerine getirilmesi halin-
de işleme girecek bir teminat senedi olduğu ve sözleşmenin yerine ge-
tirilmemesi nedeniyle de borç söz konusu olmadığı şeklindeki itirazın
213 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, vergi kanun-
larıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya
vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini
bağlamayacağı hükmü uyarınca reddedilmesi üzerine yasal süresi içinde haciz işleminin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Uyuşmazlığın çözümü, alıcı ve satıcı firmalar arasında düzenle-
nen ve hacze konu senetlerin niteliğinin saptanarak, bu senetler üze-
rine 6183 sayılı Kanunun 79. maddesi uyarınca haciz konulup konulamayacağı, eğer haciz uygulanabilirse senet içeriği tutarların paraya çevrilip çevrilemeyeceği noktalarında toplanmaktadır.

Senetlerin niteliğine ilişkin olarak dosyaya ibraz edilen bel-
gelerin incelenmesinden, sözkonusu senetlerin alıcı ve satıcı sıfatla-
rına sahip iki firmanın yönetim kurullarınca alım-satım işlemi esna-
sında taşınmaz üzerine ... Bankası ... Şubesi tarafından konulan ipo-
teğin kaldırılması ile ... ve ...'a olan borçların ödenmesi karşılı-
ğında düzenlendiği ve söz konusu senetler üzerine "teminat içindir,
tahsil edilemez" şerhinin düşüldüğü anlaşılmış olup, bu husus taraflar
arasında ihtilafsızdır.
Bu durumda, Türk Ticaret Kanununun, bononun niteliğine ilişkin yedi şartın belirlendiği 688. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Bononun, kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ihtiva etmesi" şartının ihlal edildiği, dolayısıyla söz konusu senetlerin, aynı Kanunun 689.maddesinde yer alan hüküm uyarınca bono niteliğini kaybettiği ve sadece alıcı ve satıcı sıfatına sahip tarafları (...) İhracat ve İthalat A.Ş. ile ... Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ilgilendiren bir adi senet
niteliğinde olduğu tartışmasızdır.

O halde, bu senetler, 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinde belirtilen cirosu kabil olmayan bir senet niteliğini taşıdığından söz konusu senetler üzerine anılan Kanun maddesi uyarınca haciz uygulanabileceğinde kuşku bulunmamaktadır.
Ancak, söz konusu taşınmaz yönünden alım-satım ilişkisinde bulunan şirketler arasında yönetim kurullarınca bu satıma ilişkin olarak alınan kararlar, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen 149. maddesi çerçevesinde irdelendiğinde; bu senetlerin içerdiği tutarların alıcı firma tarafından, satıcı firmaya sadece taşınmaz üzerinde ... Şubesince konulan ipoteğin satıcı firma tarafından kaldırılması ve ... ile ...'a olan borçların ödenmesi şeklinde, ödemenin ileride gerçekleşmesi
olası bir koşula bağlanarak doktrinde söylendiği biçimiyle de, tarafların koymuş oldukları kayıtla hukuki işlemin sonuç doğurmasını, gelecekte gerçekleşmesi süpheli bir olguya, geçiktirici şarta bağlayan bir sözleşme niteliğinde olduğu görülmektedir. O halde, ipotek karşılığı düzenlenen senetlerin içerdiği tutarların ödenmesi gereken bir aşamaya
gelmesi, Borçlar Kanununun 149. maddesinin anlatımıyla da tahakkuk etmesi, ancak, yukarda belirtilen geçiktirici şartın gerçekleşmesine, olayda ise, satıcı firma olan ... Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması ile ... ve ...'a olan borçların ödenmesi koşullarına bağlı olduğu tartışmasızdır
. Başka bir anlatımla, şart gerçekleşmeyince (satıcı firma tarafından ipotek kaldırılmazsa ve ... ile ...'a olan borçlar ödenmezse) alıcı firma olan ...İhracat ve İthalat A.Ş.'ce ... Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ödeme yapılmayacağı açıktır.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, satıcı firma tarafından
ipoteğin kaldırıldığına ve ... ile ...'a olan borçların ödendiğine da-
ir herhangi bir bulgu ve iddiaya rastlanılmadığından, senet karşılığı
alacağın tahakkuk etmediği sonucuna ulaşıldığı, bu durumda, tahakkuk
etmeyen bir alacağı içeren senetler üzerine 6183 sayılı Kanunun 79.
maddesi uyarınca haciz uygulanması mümkün olsa da, idarece söz konusu senetlerin içerdiği tutarların paraya çevrilmesi Borçlar Kanunun 149. maddesi hükmü karşısında fiilen mümkün bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, ... Vergi Mahke-
mesinin ... gün ve 1996/1911 sayılı kararının onanmasına, karar veril-
di. (MT/ES)

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/o...tin&dokid=2078 sitesinden alınmıştır.
Old 21-07-2009, 23:10   #13
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın av.arpay ın eklediği kararda "taliki şart" değerlendirmesi yapılmışsa da ve

Alıntı:
Yazan sarissa
" bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir"

cümlesi her ne kadar "infisahi şart" gibi görünmekte ise de;

11 no lu mesajımda da belirttiğim üzere burada bir garanti sözleşmesi söz konusudur ve bono bedeli tazminat talepli davaya konu edilebilir(diye düşünüyorum)

Saygılarımla...
Old 21-07-2009, 23:29   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sarissa
İyi günler
Müvekkil borçludan araba satın almıştır. Bedelini peşin vermiş karşılığında da arabanın devrini alamadığı için bono almıştır. bononun arkasında " bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir" yazmaktadır. bunun haricinde yazılı bir sözleşme yoktur.

-bu kayıt bononun teminat olarak verildiğini mi gösterir
-Teminat senedi ise örnek kambiyo senetlerine uygulanan hususlar uygulanmaz mı
-Bonoda malen yada nakden diye bir kayıt yoktur bunun etkisi ne olur.
Tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim. teşekkürler

Müvekkilinizin araba bedelini verdiğine ilişkin ayrı bir makbuz veya dekont var mıdır?

"Bu senet, 1998 Model __ Plakalı, Beyaz Şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. Bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir."

Şeklindeki ifadenin "teminat" anlamı taşımadığı kanaatindeyim. Teminat ifadesinin net ve açık bir şekilde anlaşılması gerekir ki teminat vasfı söz konusu olsun! Söz konusu cümleden, senedin teminat senedi olduğu açık bir şekilde anlaşılamamaktadır.

Bononun, kayıtsız şartsız borç ikrarı içermesi gerekir. Söz konusu cümle, senedin geçerliliğini şarta bağlamaktadır. Bu anlamda kanaatimce senet teminat senedi olduğu için değil, şarta bağlı olduğu için geçersiz sayılabilir.
Old 21-07-2009, 23:29   #15
masimo

 
Varsayılan

senedin arkasına yazılı bulunan şart senedi sebebe bağlı hale getirir. Asıl sözleşmenin tamamlayıcı parçası olur ve senedin malen olduğu kaydını doğurur bence. senedin sebebinden bağımsızlığı kuralı genel kural olup sebebe bağlı senette düzenlenebilir. TTK'da senedin geçerlilik unsurları açık şekilde düzenlenmiş .kanunda sebebinden bağımsız olacağına dair her hangibir kural yok. önemli olan alacak kısmının tartışmasız olması bence.
Old 21-07-2009, 23:36   #16
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
senedin geçerliliğini şarta bağlamaktadır.

Üstad nasıl bir şart olduğunu düşündüğünüzü;

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
şarta bağlı olduğu için geçersiz sayılabilir

cümlesinin anlamı "bono olarak geçersizdir ama..." mı; yoksa "talep edebileceğiniz bir şey yok" anlamında mı olduğunu düşündüğünüzü izah talebimde sakınca var mıdır?

Alıntı:
Yazan sarissa
aracın mülkiyeti 3. şahısta göründüğü için devir yapılamıyor
da göz önünde bulundurularak?

Saygılarımla...
Old 21-07-2009, 23:52   #17
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Üstad nasıl bir şart olduğunu düşündüğünüzü;cümlesinin anlamı "bono olarak geçersizdir ama..." mı; yoksa "talep edebileceğiniz bir şey yok" anlamında mı olduğunu düşündüğünüzü izah talebimde sakınca var mıdır?


da göz önünde bulundurularak?

Saygılarımla...

Sayın Hades,

Sizin de belirttiğiniz gibi, senedin bozucu (İnfisahi) şarta bağlandığını düşünüyorum. Bono geçersiz olur kanaatindeyim. Ancak söz konusu yazı ve senet nedeniyle, dava açmak mümkün olabilir ve yazılı delil başlangıcı olarak senet dikkate alınabilir düşüncesindeyim. Bu davada hakim, bu tür satışlarda ticari örf ve adet olup olmadığını da araştırabilir....
Old 22-07-2009, 00:00   #18
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Dikici,

Bence "infisahi şart" ilişkisi yok; belirtilen (senette yazılı) ibare 3.kişi üzerindeki aracın devrinin gerçekleşip gerçekleşmemesi tehlikesinin garanti edildiği bir kayıttır (diye düşünüyorum)

Alıntı:
Yazan Hades
cümlesi her ne kadar "infisahi şart" gibi görünmekte ise de;

aslında değil yani; bence aradaki ilişki garanti sözleşmesi.
??

Saygılarımla...
Old 22-07-2009, 00:07   #19
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Sayın Dikici,

Bence "infisahi şart" ilişkisi yok; belirtilen (senette yazılı) ibare 3.kişi üzerindeki aracın devrinin gerçekleşip gerçekleşmemesi tehlikesinin garanti edildiği bir kayıttır (diye düşünüyorum)aslında değil yani; bence aradaki ilişki garanti sözleşmesi.
??

Saygılarımla...

Peki, senet arkasındaki yazının altında imza yoksa? fikriniz değişir mi? veyahut bu yazının altında imza yoksa ve varsayalım o yazı, senet lehdarının eli mahsulü ise kanaatiniz değişir mi?
Old 22-07-2009, 00:09   #20
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Kesinlikle değişir üstad

da neden herşeyi varsayıyoruz; sayın sarissa bizi aydınlatır heralde

Teşekkürler, saygılar
Old 22-07-2009, 12:09   #21
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Taraflar arasında geçersiz bir satış akdi gerçekleştirilmiş ve karşılığında teminat senedi alınmıştır. Söz konusu senet ile ancak kişi ya ilamsız takip yaparak ödediği bedeli talep edebilir. İhtarname yoksa, takip tarihinden itibaren yasal faiz talep edebilir. Ya da doğrudan miktara göre görevli mahkemeye başvurarak yalnızca ödediği bedeli talep edebilir. Kambiyo vasfını yitirmiştir. Aracın devri noterden kati satış sözleşmesi ile yapılmadığından geçersiz satış sözleşmesine dayanarak trafik kaydının iptali adına tescili gibi bir talepte bulunamaz.
Old 22-07-2009, 21:24   #22
sarissa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Kesinlikle değişir üstad

da neden herşeyi varsayıyoruz; sayın sarissa bizi aydınlatır heralde

Teşekkürler, saygılar
Sayın Hades öncelikle herkese ilgisinden ve cevabından dolayı çok teşekkür ederim.
Senedi alacaklı doldurmuştur ve arkasındaki yazı da ona aittir. Ayrıyeten imza etmemiştir
Old 22-07-2009, 22:05   #23
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın sarissa,

Yani taraflarca işbu belirttiğiniz
Alıntı:
Yazan sarissa
" bu senet 1998 model ... plakalı beyaz şahin taksinin devri için düzenlenmiştir. bu aracın devri halinde bu senet geçersizdir"

kaydı imzalanmamıştır.
O halde üstad Dikici ye katılıyorum (ben bunu çok sık yapmaya başladım); bono, “teminat” olduğundan değil “infisahi şart” a bağlanması sebebiyle geçersizdir. Sayın Salbaş ın da dediği gibi taraflar arasındaki araba alım-satımı resmi şekilde akit yapılmamakla geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca birbirlerine iade ile mükellef olduğundan kaydı kendi üzerine olmayan aracı geçersiz şekilde satan ve müvekkilinizden arabanın bedelini alan kişi işbu aldığı bedeli müvekkilinize iade edecektir; senedi bu davada delil olarak kullanabilirsiniz. Araç satışı geçersiz olduğundan müvekkiliniz bedeli ödemesi tarihinden itibaren işleyen faizi de talep edemez (diye düşünüyorum).
Fakat; bu kayıt şayet taraflarca imzalanmış olsa idi o halde de "garanti sözleşmesi" nin söz konusu olacağını da belirtmek isterim

Saygılarımla…
Old 22-07-2009, 22:15   #24
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Sayın sarissa,

Yani taraflarca işbu belirttiğiniz

kaydı imzalanmamıştır.
O halde üstad Dikici ye katılıyorum (ben bunu çok sık yapmaya başladım); bono, “teminat” olduğundan değil “infisahi şart” a bağlanması sebebiyle geçersizdir. Sayın Salbaş ın da dediği gibi taraflar arasındaki araba alım-satımı resmi şekilde akit yapılmamakla geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca birbirlerine iade ile mükellef olduğundan kaydı kendi üzerine olmayan aracı geçersiz şekilde satan ve müvekkilinizden arabanın bedelini alan kişi işbu aldığı bedeli müvekkilinize iade edecektir; senedi bu davada delil olarak kullanabilirsiniz. Araç satışı geçersiz olduğundan müvekkiliniz bedeli ödemesi tarihinden itibaren işleyen faizi de talep edemez (diye düşünüyorum).
Fakat; bu kayıt şayet taraflarca imzalanmış olsa idi o halde de "garanti sözleşmesi" nin söz konusu olacağını da belirtmek isterim

Saygılarımla…

Üstad,

Bir de şu ihtimali ele almak lazım gelir diye düşünüyorum: Senet alınması, tek başına araç satış bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödendiğine delil teşkil eder mi?

Belki de alıcı henüz satış bedelini ödemedi, belki satış konusunda mutabakata vardılar ve senedi de satıştan vazgeçerse diye pey akçesi olarak yahut cezai şart olarak aldı... Olamaz mı?
Old 22-07-2009, 22:29   #25
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Üstad,

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
tek başına araç satış bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödendiğine delil teşkil eder mi?

Hayır tek başına delil teşkil etmez bence de Fakat delil olarak sunulabilir ve ek delillerle desteklenebilir; mesela araba kimde, devir 3.kişide olduğu için yapılamıyor ama senet tanzim tarihinde senet borçlusunun üzerine mi kayıtlıydı, alıcı, bu kişiden arabayı aldığına göre birşeyler vardır...vb. Ayrıntıları ne de olsa sayın sarissa biliyor
Ve araç bedelini nakit veya senet şeklinde almadan kişinin aracı teslimi ve/veya içinde bedel yazılı bir senedi alıcıya vermesi de "hayatın olağan akışına aykırıdır" (Yargıtay 13 HD nin bu yönde kararları vardı, bulabilirsem eklerim).

Bir de
Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
belki satış konusunda mutabakata vardılar ve senedi de satıştan vazgeçerse diye pey akçesi olarak yahut cezai şart olarak aldı

HUMK 76 da işletilebilir (olamaz mı...)

Saygılar...
Old 23-07-2009, 14:21   #26
av.cemile

 
Varsayılan

“….senetteki “bu senet buzdolabı için verilmiştir” şeklindeki kaydın, mücerretliğin kalkmasına yol açması sebebiyle, geçersizliğe sebebiyet vereceği…” Yargıtay 12.Hukuk Dairesi,27.09.1993 tarih, E.14167 –Uyar, İİK IV, shf.5583
Old 24-07-2009, 10:42   #27
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Hukukumuzda her nekadar uygulama da yerleşmiş de olsa teminat senedi diye bir kavram yoktur.Yargıtay da bu kavramı kullanarak hata yapıyor.Bu kavramın kullanuılması senedin geçerliliği için kanunda yazılı olmayan bir hususun ktiter alınması gibi sonuçlara yol açıyor.Esasan TTK688/2'ye göre senet kayıda ve/ve ya şarta bağlandığından bono vasfında değildir.
Old 07-06-2011, 11:30   #28
pallanco

 
Varsayılan

Teminat olarak verilen bir bononun arkasında, teminat olduğu değil de sadece "tahsil edilemez" yazıyor... Ama kambiyo takibine konu edilerek tahsil edilmeye çalışılıyor... Senedin arkasındaki bu "tahsil edilemez" notu borçluyu kurtaramaz mı ?
Old 07-06-2011, 11:41   #29
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Bononun ön yüzünde tahsil edilemez ibaresi bulunsaydı evrak bono vasfına haiz olmazdı ancak arka yüzünde olunca ; kim tarafından , hangi tarihte yazıldığı ile keşideci , lehdar ve cirantanın gerçek durumu bilip bilmediği hususları önem taşır diye düşünüyorum.
Old 03-03-2015, 11:47   #30
usta88

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım bononun arkasında yazan "Ölene kadar X'E karşı bakım sorumluluğuna istinaden verilmiştir" ibaresi sizce bonoyu teminat senedi kapsamına sokacak mıdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
teminat senedi,senette teminat ibarasinin yazılı olmaması av.aybeg Meslektaşların Soruları 7 24-02-2009 21:57
Teminat Senedi edcelik Meslektaşların Soruları 8 09-04-2008 14:30
bononun teminat senedi olma özelliğini yitimesi sciceks Meslektaşların Soruları 4 03-01-2008 15:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08530688 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.