Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bila tebliğ/ icra dosyasının işlemden kalkması/harç

Yanıt
Old 08-12-2006, 14:54   #1
Av.Kenan Metin

 
Varsayılan

merhabalar!bi konuda bilgilerinize ihtiyacım var. icra dosyasında dosya daha kesinleşmeden yani tebligat yapılamadan dosyanın işlemden kalkması mümkün mü? böyle bi durumda yenilemek için tekrar harç yatırılır mı? teşekkürler.
Old 08-12-2006, 17:41   #2
av.remzi sulhan

 
Varsayılan

İcra dosyası işlemden kalkabilir.Ancak takibe girişmekle zamanaşımı kesilir.Ödeme emri tebliğ edilinceye kadar işlemez.Borçlunun yeni adresini bulduğunuzda yenileme dilekçesi vererek harçsız olarak dosyayı yenileyebilirsiniz.
Old 08-12-2006, 18:01   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Tebligat yapılmasa dahi dosya işlemden kaldırılır.Bu durumda yenileme için tekrar harç yatırılmadığını biliyorum ama tam olarak mevzuatta yerini bulamadım. Yalnız haciz yapıldıktan sonra satış istenmeden dosya düşse bile bu durumda yenileme dilekçesi tebliğine ve harca gerek olmadan takrar haciz işlemi yapılabileceğini biliyorum.
Old 08-12-2006, 22:17   #4
icra20

 
Varsayılan

Takip kesinleşmeden yani tebliğat yapılmadan dosya işlemden kaldırılmış ise ve yapılacak yenileme üzerine dosya tekrar işleme konulursa yenileme harcı alınmaz.İcra ve İflas Hukukunda uygulamalar Yavuz Süphandağ Sayfa 107
Old 11-12-2006, 11:48   #5
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

İİK. Madde 78 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/9 md.)(**) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.
Old 11-12-2006, 14:33   #6
erdal7

 
Varsayılan

Arkadaşlar ,

İİK 78 maddeye göre dosyanın işlemden kalkması için tebligat şartı vardır. Haciz isteme hak ve süreleri de tebliğ ile başlar

Belirtilen nedenlerle , Borçluya tebligat yapılamamış ise teknik anlamda o dosyanın düştüğünden bahsedilemez. ancak ve ancak yanlışlıkla mahsene gönderilmiş dosya olduğu anlaşılır. O nedenle dir ki ve aynı mantık ile tebligat yapılmadan dosya mahsene gönderilir ise artık o dosyanın yeniden yenilenmesine gerek yoktur. Yani yenileme harcı alınmaz. Kaldığı yerden tebligat yapılması için talep açılır.

Saygılarımı sunarım. Av. Erdal
Old 14-06-2007, 16:15   #7
AV.HUSEYIN

 
Varsayılan

Arkadaşlar,yukardaki konu ile ilgili açık bir Yargıtay 12.HD.kararı var mı-varsa acilen bildirirseniz memnun olurum.Zira ,ben şu ana kadar tetkik ettiğim kararlar arasında açık bir karara rastlamadım.Yani,tebligat yapılamayan ve mahsene düştü kaydıyla gönderilen icra dosyasının yenilenmesi talebinden sonra harç ve masraf alınmayacağına dair bir karar bulamadım ,İyi günler ve saygılar.AV.HUSEYIN.
Old 06-10-2008, 15:48   #8
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Dosyanın işlemden kaldırılması için 78/4 'e göre haciz talebinin süresi içinde yapılamaması veya talep geri alınırsa süresi içinde yenilenmemiş olması gerekir. Bu nedenle alacaklı açısından dosyada haciz isteme yetkisinin gelmesi için tebligat gereklidir.Tebligat yapılmamışsa dosya kesinleşmemiştir.Bu nedenle yenileme harcı alınamaz.
Old 06-10-2008, 16:47   #9
av.araf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HUSEYIN
Arkadaşlar,yukardaki konu ile ilgili açık bir Yargıtay 12.HD.kararı var mı-varsa acilen bildirirseniz memnun olurum.Zira ,ben şu ana kadar tetkik ettiğim kararlar arasında açık bir karara rastlamadım.Yani,tebligat yapılamayan ve mahsene düştü kaydıyla gönderilen icra dosyasının yenilenmesi talebinden sonra harç ve masraf alınmayacağına dair bir karar bulamadım ,İyi günler ve saygılar.AV.HUSEYIN.

Bu hususta yapmış olduğum toplu icra takiplerinin yenileme işlemleri esnasında bende ciddi sorunlar yaşadım ve çözümü harç alınması yönünde karar veren icra memurunu icra hukuk mahkemesine şikayet etmekte buldum.İTM den verilen karar harç alnmayacağı yönünde idi.Bu doğrultuda çalıştığım icra dairelerine matbu bir yenileme dilekçesi ile başvuruyorum yol göstermesi açısından talep ve karar kısmını buraya eklemeye çalışayım.


YENİLEME TALEBİ


Alacaklı/alacaklı vekili geldi , söz alarak müdürlüğünüzün ......../.....
ESAS sayılı dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmıştır.Takibin yenilenmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu imzası alındı.

Takibin yenilenmesi isteği üzerine :
Ödeme emrinin tebliğini takip eden yasal süre içinde haciz istenmiş ve uygulanmış ise , yasal süreleri içerisinde satış isteminde bulunulmaması veya istenip de geri alınması İİK.nun 106/ ve 110 maddelerine göre ‘’Haczin Hükümsüz Kalması ‘’ sonucunu doğurur.Bu halde Takibin düşmesinden söz edilemeyeceğinden yenileme isteği üzerine yenileme muhtırasının borçlu yana tebliği gerekmeyip takibin devamı sağlanmalıdır.
Henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş ve haciz isteme hakkı kazanılmamış ise takibin düşmesinden söz edilemeyeceğinden ,
Dosyamız yukarda ki kurallar ışığında incelenmesi sonucunda :
KARAR : İİK.nun 78. maddesi uyarınca ;
1- Takip içeriğine ve Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 24/11/2005 tarihli 2005/... E. ve 2005/... nolu kararına göre harç alınmasına gerek olmadığına
2-Dosyanın yeniden esas defterine kaydının yapılmasına , eski kaydına yeni esas numarasının işaret edilmesine ,
3-Ödeme emri bila tebliğ iade olunmuşsa tebliğe gönderilmesine ,
Talep edilmişse adresin zabıtaca tahkikine
4-Diğer talepler dahilinde işlem yapılmasına ve yine talep edilmiş ise
Borçluya ve varsa vekiline yenileme muhtırası tebliğine karar verildi . İcra Müdür Yardımcısı
Old 07-10-2008, 16:57   #10
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/15390
K. 2006/18841
T. 10.10.2006
• HACİZ İSTEME HAKKI ( Süresi İçinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
• SATIŞIN ZAMANINDA İSTENMEMESİ ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirildikten Sonra - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
• HACZİN KALKMASI ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
2004/m. 78/2, 106, 110
ÖZET : İİK’in 78/2, maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK’in 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. Tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK’in 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise "haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır".

Somut olayda, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde alacaklı vekilinin talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına haciz konulmuş olmakla, İİK’in 78/2, maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK’in 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin kabulü yerme reddine karar isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-10-2008, 17:13   #11
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararı da eklemek istedim.Zira süresi içinde haciz talebinde bulunulmuş olması ve masrafların yatırılması gerekli ve yeterlidir. Diğer kararlardan sanki haczin tatbik edilerek sadece satışın istenmemiş olmasının haczin düşmesine neden olacağı, aksi halde dosyanın yeniden işleme konması için yenileme dilekçesinin karşı tarafa tabliği ile harç alınması gerektiği şeklinde anlaşılmaktadır. Oysa aşağıdaki kararda da görüleceği üzere yasanın aradığı süresi içinde haciz talebinin yapılması (ve masrafın yatırılması) dır. Haczin fiilen tatbikine lüzum yoktur.


Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1985/1749
K. 1985/7392
T. 24.9.1985
• HACİZ İSTEME SÜRESİ ( Ödeme Emri Bildiriminden Sonra )
• ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİNDEN SONRA HACİZ İSTEME SÜRESİ
• SÜRE ( Ödeme Emri Bildiriminden Sonra Haciz İsteme )
2004/m.78,106
ÖZET : Alacaklı, ödeme emri bildiriminden başlayarak 1 yıl içinde haciz istemezse, bu hakkı düşer. Ancak, alacaklı bu süre içinde haciz istemişse, haciz gerçekleştirilmemiş olsa bile haciz isteme hakkı vardır.
DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 4.2.1985 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR: İİK.`nun 78. maddesi ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi halini ele almış olup bu süre içinde haciz istenmez veya geri alındıktan sonra yenilenmezse haciz istemek hakkı düşer, yeniden haciz vaz`ı alacaklının yenileme talebinin borçluya tebliği ile mümkündür. Tetkik konusu olayda alacaklı süresinde haciz istemiş, isteği gibi karar verilmiş, ancak haciz tatbik edilememiş, satış yapılamamıştır. Bu duruma göre haciz istemek hakkı değil, haciz kararı düşmüş olacağından yenileme isteğinin diğer tarafa tebliğine lüzum ve zaruret yoktur. Talep gibi haciz kararı verilmek gerekirken, açıklanan esaslara rağmen şikayetin reddolunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.9.1985 gününde, oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-03-2009, 17:05   #12
Av.Kemal

 
Varsayılan bila tebliğ-zamanaşımı

Alıntı:
Yazan av.remzi sulhan
İcra dosyası işlemden kalkabilir.Ancak takibe girişmekle zamanaşımı kesilir.Ödeme emri tebliğ edilinceye kadar işlemez.Borçlunun yeni adresini bulduğunuzda yenileme dilekçesi vererek harçsız olarak dosyayı yenileyebilirsiniz.
değerli meslektaşım, bu gerçekten önemli bir husus...acaba bu konuda destekleyici bir içtihat veya bilgi varmı ? teşekkürler...
.... bu arada Syn Araf'ın yazısını gördüm... orada İcra Müdürünün kararından alıntı yapılmış,, dayanakları bildirilebilirse çok açıklayıcı bir husus olacaktır...
bu arada aklıma takılan bir şekli husus şudur: ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde, yenileme sırasında , takip dosyası yeni bir esas numarası almalımıdır ?
saygılar...teşekkürler...
Old 18-03-2009, 11:56   #13
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.remzi sulhan
İcra dosyası işlemden kalkabilir.Ancak takibe girişmekle zamanaşımı kesilir.Ödeme emri tebliğ edilinceye kadar işlemez.Borçlunun yeni adresini bulduğunuzda yenileme dilekçesi vererek harçsız olarak dosyayı yenileyebilirsiniz.
Takibe girişmekle zamanaşımının kesildiği doğrudur ancak ödeme emri tebliğ edilinceye kadar işlemeyeceği şeklindeki yorum tartışılır.Zira BK.136/2 gereği süre takiple kesilmişse zamanaşımı takiple ilgili her muameleyle tekrar kesilecek ve aynı süre işlemeye başlayacaktır.Dolayaısıyla en son takip talebi ile kestiğiniz süre örneğin çekteki 6 aylık zamanaşımı süresini tekrar kesmek için icra dosyasında yeniden işlem yapmanız örneğin boçlunun adresini araştırmaya yönelik talepte bulunmanız gerekir.Yoksa borlunun adresinin bilinmemesi zamanaşımı süresinin işlemesine engel değildir.İşlemeyecek süreler haciz isteme süresidir,zamanaşımı süresi değil.Diğer meslektaşlarca da belirtildiği gibi harçsız olarak ve yenileme dilekçesi tebliğ edilmeden(İİK 78) aynı dosyayla devam edebilirsiniz
Old 08-07-2010, 18:33   #14
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Yargıtay'ın 'ödeme emri tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz talep edilip ancak haczin fiilen uygulanamaması(örneğin taşınmazın borçlu adına olmaması haczi kabil mal bulunamaması gibi)'hallerinde yenilemeye ilişkin yakın tarihli görüşü nedir?
İİK 78.maddesini okuduğumda ben, harçsız ve yenileme emri tebliğine gerek olmadan takibe devam edebilmek için,1 yıl içinde haciz talep edilmiş olmasının gerekli ve yeterli olduğu sonucunu çıkarıyorum.Ayrıca haczin fiilen uygulanmış olması şartını bazı icra müdürlüklerinin yasaya aykırı olarak ve ısrarla aradığını görüyorum.Sizler bu ısrarla ilgili ne düşünürsünüz?
Harçsız ve yenileme emrine gerek olmadan takibe devam edebilmek için,1 yıl içinde haciz talep etmiş olmak yanında haczin fiilen uygulanmış olması da gerekir mi?Sayın Akpunar'ın eklediği içtihat geçerliliğini koruyor mu?
Old 23-07-2013, 23:23   #15
kalender

 
Varsayılan acilen

Şu sıralar aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Sn. Av.Araf elinizdeki yerel veya yargıtay kararını paylaşmanız mümkün mü? Şu anda acilen bu karara ihtiyacım var.İcra dairesi gelen tebligatları takmamış. Tebligatlar icrada kaybolmuş. Bende çoğunun barkod numaraları var. Postanede sorun çıkarıyor. Tebligat parçası olmadığına göre aslında takip kesinleşmiş sayılmaz. Dosyaların harçsız yenilenmesi gerekir. Ama icra dairesi diretiyor. Bu karar elimizde olsaydı belki daireyi ikna ederdik.
Old 24-07-2013, 00:00   #16
dirilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kalender
Şu sıralar aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Sn. Av.Araf elinizdeki yerel veya yargıtay kararını paylaşmanız mümkün mü? Şu anda acilen bu karara ihtiyacım var.İcra dairesi gelen tebligatları takmamış. Tebligatlar icrada kaybolmuş. Bende çoğunun barkod numaraları var. Postanede sorun çıkarıyor. Tebligat parçası olmadığına göre aslında takip kesinleşmiş sayılmaz. Dosyaların harçsız yenilenmesi gerekir. Ama icra dairesi diretiyor. Bu karar elimizde olsaydı belki daireyi ikna ederdik.

Tebliğ mazbatasının kaybolmuş olması başka bir husustur. Zira tebligat yapılıp itiraz süresi geçmiş ve belki haciz isteme süresi de dolmuştur.

İlgili PTT Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, tebligat akıbetinin sorulması ve neticesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Tebliğ mazbatasının kaybolmuş olmasından icra dairesini sorumlu tutup bu şekilde bir yola başvurduğunuzu sanıyorum. Hata icra dairesinde de olsa, dosyanızı takip ederek, süresi içerisinde tebligat akıbetini sormanız gerekirdi diye düşünüyorum.
Kolaylıklar dilerim.
Old 24-07-2013, 12:21   #17
Av.Kemal

 
Varsayılan haciz talebinin yapılması

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Yargıtay'ın 'ödeme emri tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz talep edilip ancak haczin fiilen uygulanamaması(örneğin taşınmazın borçlu adına olmaması haczi kabil mal bulunamaması gibi)'hallerinde yenilemeye ilişkin yakın tarihli görüşü nedir?
İİK 78.maddesini okuduğumda ben, harçsız ve yenileme emri tebliğine gerek olmadan takibe devam edebilmek için,1 yıl içinde haciz talep edilmiş olmasının gerekli ve yeterli olduğu sonucunu çıkarıyorum.Ayrıca haczin fiilen uygulanmış olması şartını bazı icra müdürlüklerinin yasaya aykırı olarak ve ısrarla aradığını görüyorum.Sizler bu ısrarla ilgili ne düşünürsünüz?
Harçsız ve yenileme emrine gerek olmadan takibe devam edebilmek için,1 yıl içinde haciz talep etmiş olmak yanında haczin fiilen uygulanmış olması da gerekir mi?Sayın Akpunar'ın eklediği içtihat geçerliliğini koruyor mu?

icra dosyasına haciz talebinde bulunulması ve icra müdürünün haciz kararı alması ile, o tarihte borçlunun (talebe göre) menkul veya gayrimenkulleri hakkında haciz konulduğuna delalet eder. Haciz şartı gerçekleşmiş olur.. bundan sonra yapılacak fiili haciz işlemi sadece şekil şartından ibarettir.. diye Talih Uyar'ın veya diğer hukuk verilerinden okuduğum bilgidir...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müracaata Kalan Dosyada Tedbirbin Kalkması Kesinleşme Süresi gtaskapan Meslektaşların Soruları 20 18-11-2014 14:38
Kaybolan İcra Dosyasının İhyası (Yenilenmesi) mulin Hukuk Soruları Arşivi 13 14-11-2006 17:52
Harç ve Damga vergisi(Noterlerde) irfan AYDIN Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 11-08-2006 04:48
Kaybolan İcra Dosyasının Yenilenme Prosedürü zafert Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 15:59
Kanunların Yürürlükten Kalkması İle İlgili Soru Uğur Ersoy Hukuk Soruları Arşivi 1 21-02-2002 21:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05866098 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.