Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Tapuda mesken olarak kayıtlı yere avukatlık ofisi açılması

Yanıt
Old 15-05-2010, 16:39   #1
mervemge

 
Varsayılan Tapuda mesken olarak kayıtlı yere avukatlık ofisi açılması

İyi günler,

Avukatlık ofisi açmak için bir daire satın alınsa, taşınma sırasında apartman yöneticisi burasının tapuda mesken olarak kayıtlı olduğunu ve avukatlık bürosu açamayacağını söyleyerek tabela asılmasına engel olsa. Bu durum kişinin büroyu açmasına ve tabelayı asmasına engel olabilir mi?

kat mülkiyeti kanununda yasak işyerlerinden sayılmıyor avukatlık bürosu.Ancak yönetim planında da açılmayacağına ilişkin şart varsa açabilir mi yoksa kat maliklerinin oybirliği ile kararı mı gerekir? (Bu konuda eski Kat mülkiyeti kanunu ile yenisi arasında fark var mı?)
Teşekkürler
Old 17-05-2010, 14:52   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mervemge
kat mülkiyeti kanununda yasak işyerlerinden sayılmıyor avukatlık bürosu.Ancak yönetim planında da açılmayacağına ilişkin şart varsa açabilir mi
Sayın mervemge

Yönetim planına mutlaka bakınız. Yönetim planı bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planında hüküm varsa tüm maliklerin yazılı izni yeterli olmaz; maliklerin kendileri de yönetim planı ile bağlıdır. Ayrıca malikler değişebilir; yeni malik izin vermeyebilir. Bu durumda yapılacak şey yönetim planının değiştirilmesidir.


Kat Mülkiyeti Kanunu

B) YÖNETİM PLANI:

MADDE 28 - Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.
Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.
(Değişik 3.fıkra: 2814 - 13.4.1983) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.
Yönetim plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, katmülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Saygılarımla
Old 24-05-2010, 10:04   #4
ELİKÜÇÜK AVUKATLIK BÜROSU

 
Varsayılan

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Madde 24 - Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.

Yukarıda belirtilen hüküm kanımızca son derece açıktır.Bu bapta Tapuda mesken olarak kayıtlı bir yerde diğer kat maliklerinin izni gerekmeden Avukatlık Bürosu açılabileceği muhakkaktır..YHGK 10.11.1973 tarih 1970/5-19 E,1973/853 K sayılı Yargıtay kararı da sorunuza ışık tutacaktır.
Old 11-08-2010, 14:45   #5
muzafferdeligoz

 
Varsayılan

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Karar Tarihi: 2002-12-20 Esas No: 2002 / 18-772 Karar No: 2005 / 1090

ÖZÜ : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE < Bağımsız bölümlerin kat malikleri kurulunca oy birliği ile verilmiş kararı olmadıkça tapuda yazılı niteliğine uygun olamayan şekilde kullanılamayacağı > HÜKMÜ YERALMAKTADIR.YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. BU, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.


DAVA : Taraflar arasındaki “Kat malikleri kararının iptali ve murazaanın men’i ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 18.9.2001 gün ve 2001/56 E, 2001/1227 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 24.12.2001 gün ve 2001/10760 E, 11661 K. sayılı ilamı ile; (…Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesi hükmüne göre ana gayrimenkulün yönetim tarzı ile kullanma maksat ve şeklini düzenleyen yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup (yasanın özel nisap aradığı haller hariç) bütün kat maliklerini 4/5′inin oyu ile değiştirilmedikçe kat maliklerinin yönetim planı hükümlerine uymaları zorunludur. Yasalara açıkça aykırılık teşkil etmeyen hallerde yönetim planının değiştirilmesi kat maliklerinin münhasıran yetkisi dahilinde olup, mahkeme tarafından kat maliklerinin iradesi yerine geçilerek yönetim planı hükmünün kaldırılması veya değiştirilmesi mümkün değildir.

Tapuda mesken nitelikli bağımsız bölümün anılan yasanın 24.maddesine dayanılarak kat maliklerinden izin alınmadan avukatlık bürosu olarak kullanılabilmesi için bu hususta yönetim planında yasaklayıcı bir hükmün bulunmaması gerekir.

Dosya içerisinde mevcut davaya konu ana gayrımenkulün yönetim planının 23.maddesinde bağımsız bölümlerin kat malikleri kurulunca oy birliği ile verilmiş kararı olmadıkça tapuda yazılı niteliğine uygun olamayan şekilde kullanılamayacağı açıkça öngörülmüştür. Mahkemece yönetim planının bu hükmü ve bu konuda bütün kat maliklerinin katıldığı toplantıda oybirliği ile alınmış bir kararın yokluğu da dikkate alındığında yönetim planı hükmü doğrultusunda olan kat malikleri kurulu kararının iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözardı edilerek tapuda mesken nitelikli dava konusu bağımsız bölümün yasa uyarınca avukatlık bürosu olarak kullanılabileceği gerekçesine dayanılarak kat malikleri kurulu kararının gereksiz olduğundan bahisle iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalılar Z. A., A. G. ve M. M. vekili

KARAR : Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, Kat Malikleri Kurulu kararının iptali ve muarazanın men’i istemine ilişkindir.

Davacı; Tapuda mesken niteliğinde kayıtlı 3 numaralı bağımsız bölümünü avukatlık bürosu olarak kullanılmasını Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yasaklayan hüküm bulunmadığı halde, Kat Malikleri Kurulu’nun 12.12.2000 tarihli kararıyla büro olarak kullanılmamasına karar verildiğini, kararın Kat Mülkiyeti Kanunu’na da aykırı olduğunu, bu nedenle 3 numaralı bağımsız bölümün kullanım şekline yönelik muarazanın men’ine ve 12.12.2000 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemenin; gerekçesiyle davanın kabulüne dair verdiği karar, Özel Daire’ce yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuştur.

Mahkemece; gerekçesiyle, önceki kararda direnilmiştir.

Öncelikle; kat mülkiyetli yapıda düzenlenen yönetim planının hukuksal niteliği üzerinde durmakta yarar vardır;

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 28.maddesinde, belirtildikten sonra,öngörülmüştür.

Maddenin bu anlatımından; kat mülkiyetli yapının yönetiminin sözleşme hükmünde olan yönetim planı gereğince yapılacağı, çıkan anlaşmazlıklarda hüküm bulunduğu takdirde yönetim planında yeralan hükümlerin, aksi takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesinin 2. fıkrasında, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararla açılabilecek olan yerler sayılmış olup; Büronun 2.fıkrada sayılan işyeri kapsamına girmediği ve kat maliklerinden izin alınmadan meskenin büro olarak kullanılabileceği noktasında uyuşmazlık mevcut değildir.

Görüldüğü üzere uyuşmazlık; Mesken niteliğindeki bağımsız bölümün avukatlık bürosu olarak kullanımını yasaklayıcı bir hükmün yönetim planında bulunması halinde, meskenin Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak kat maliklerinden izin alınmadan avukatlık bürosu olarak kullanılıp kullanılamayacağı, noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda; Yönetim planının, kat maliklerinin hakları ve borçlarının düzenlendiği 23.maddesinin (e) bendinde hükmü yer almaktadır. Yönetim planında yapılan bu düzenleme ile, bağımsız bölümün ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanımı kesinlikle yasaklandıktan sonra, meskenin diğer bir şekilde kullanılmasını kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararın bulunması koşuluna bağlamıştır. Hükümde yer alan ifadesi sınırlama olmaksızın, kütükte kayıtlı niteliği dışında tüm kullanım biçimlerini kapsadığından, büro niteliğinde kullanımın da yasaklandığı açıktır.

Az yukarıda açıklandığı üzere; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesine göre uyuşmazlığın çözümünde öncelikle yönetim planında mevcut hükmün uygulanması öngörülmüştür. Bu durumda olayda K.M.K.’nun 24/2 fıkrasından önce, yönetim planı hükümlerinin uygulanması gerekir. Şu hale göre yönetim planının 23/e bendinde, mesken nitelikli bağımsız bölümün tapuda niteliğine uygun olmayan şekilde kullanılması açıkça yasaklanmış olup, meskenin büro olarak kullanılması konusunda kat malikleri kurulunun oybirliği ile aldığı bir kararın bulunmadığı ve iptali istenen 12.12.2000 tarihli kat malikleri kurulu kararının da yönetim planının yasaklayıcı hükmü doğrultusunda verildiği anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle kat malikleri kurulu kararının iptaline hükmedilmesi doğru değildir. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma Kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMKnun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 20.12. 2002 gününde oybirliği ile karar verildi. ******
Old 13-08-2010, 16:26   #6
KARAKÜLAH

 
Varsayılan

Yargıtay birçok kararında (örneğin,bkz. yarg.18. HD. 2009/5124e, 09/5946K.)tapuda mesken olarak kayıtlı bir bağımsız bölümün büro(yazıhane) olarak kullanılabilmesi (örneğin bağımsız bölümde avukatlık bürosu açılabilmesi için) tüm bağımsız bölüm maliklerinin oybirliğine ihtiyaç duyulmadığı, büro niteliğindeki yerlerin işyerinden farklı olduğu, girip çıkan insanların diğer kat maliklerini rahatsız edecek kadar çok olmadığı bu nedenle tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme hükmündeki yönetim planında yasaklayıcı bir hüküm olmadığı takdirde her bağımsız bölüm sahibinin oybirliği olmaksızın büro açabileceğine karar vermiştir
KMK m. 28’de yönetim planının kat maliklerini bağlayıcı niteliği belirtildikten sonra maddenin ikinci fıkrasında yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak uyuşmazlıklar KMK ve genel hükümlere göre çözülür, hükmü yer almaktadır. Yönetim planı emredici hükümlere aykırı olmadığı takdirde, ana gayrimenkul uyuşmazlıkları için ilk önce başvurulacak kaynaktır. Yargıtay kararlarında, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir bağımsız bölümde, yönetim planında yasaklanmadığı takdirde büro niteliğinde olan yerlerin kat maliklerinin oybirliği ile karar almasına gerek olmaksızın açılabileceğine karar vermiştir. Doktrinde büroların mesken olmadığı, tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümün büro olarak kullanılmasının, tahsis amacına aykırı bir kullanım olduğu, KMK 24/2 maddesinin emredici olduğu için yönetim planında mesken olarak kaydedilen bağımsız bölümün büro olarak kullanılacağı yazsa bile bu hükmün geçersiz olacağına ilişkin görüşler bulunmaktadır. (bkz. Oğuzman, Reisoğlu)
Saygılarımla

YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/7140
K. 2005/9690
T. 8.11.2005
• MESKEN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi Talebi - Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasına Aykırı Olmadığı )
• İŞYERİ OLARAK KULLANILMANIN ÖNLENMESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bir Bağımsız Bölümün Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasına Aykırı Olmadığı )
• AVUKATLIK BÜROSU ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bir Bağımsız Bölümün Büro Olarak Kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasına Aykırı Olmadığı )
• YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Davanın Açılmasına Kendi Kusuru İle Sebebiyet Verdiğinden Sorumlu Olduğu )
• VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Davanın Açılmasına Kendi Kusuru İle Sebebiyet Verdiğinden Sorumlu Olduğu )
634/m.24
ÖZET : Dava dilekçesinde tapuda mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının önlenmesine karar verilmesi istenilmiştir. Tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bir bağımsız bölümün avukatlık bürosu olarak kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasına aykırı değildir.

Dava konusu taşınmaz, yargılama sırasında avukatlık bürosuna dönüştürüldüğünden ve davalı, bu davanın açılmasına kendi kusuru ile sebebiyet verdiğinden, kendisini vekille temsil ettirmiş davacı yararına vekalet ücreti verilmesi ve ayrıca yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılması ve davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi şeklinde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde tapuda mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının önlenmesine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; kat irtifaklı anataşınmazın davalıya ait ve tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümünü, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 24/2. maddesine aykırı olarak tüm kat maliklerinin izin ve muvafakatını almadan işyerine dönüştürdüğünü ileri sürerek dava konusu meskenin eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; dava tarihinde işyeri olarak kullanılan kat irtifaklı anataşınmazın 5 numaralı bağımsız bölümünün tapuda mesken olarak kayıtlı olduğu, dava açıldıktan sonra yargılama sırasında 17.5.2004 günlü kira sözleşmesi ile dava dışı bir avukata büro olarak kiralandığı anlaşılmıştır. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bir bağımsız bölümün avukatlık bürosu olarak kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık oluşturmadığından mahkemenin, yargılama sırasında dava konusu yerin avukatlık bürosu olarak kullanıldığını saptayıp konusuz kalan davanın reddine karar vermesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak;

Dava konusu taşınmaz, yargılama sırasında avukatlık bürosuna dönüştürüldüğünden ve davalı, bu davanın açılmasına kendi kusuru ile sebebiyet verdiğinden, kendisini vekille temsil ettirmiş davacı yararına vekalet ücreti verilmesi ve ayrıca yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılması ve davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi şeklinde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-08-2010, 17:28   #7
muzafferdeligoz

 
Varsayılan

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun yukarıya aldığım içtihadında da anlaşılacağı üzere;

1-"Kat mülkiyetli yapının yönetiminin; sözleşme hükmünde olan yönetim planı gereğince yapılacağı, çıkan anlaşmazlıklarda hüküm bulunduğu takdirde Yönetim Planında yeralan hükümlerin, aksi takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır."
2-"Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesinin 2. fıkrasında, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararla açılabilecek olan yerler sayılmış olup; Büronun 2.fıkrada sayılan işyeri kapsamına girmediği ve kat maliklerinden izin alınmadan meskenin büro olarak kullanılabileceği,"
3-Mesken niteliğindeki bağımsız bölümün büro olarak kullanımını yasaklayıcı bir hükmün (mesela, mesken dışında hiçbir suretle kullanılamayacağı veya büro olarak kullanılamayacağı gibi) Yönetim Planında bulunması halinde, meskenin avukatlık Bürosu olarak kullanımı için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak kat maliklerinden izin alınması gerektiği,
4-Yukarıdaki Yargıtay Genel Kurul kararında da açıklandığı üzere; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesine göre uyuşmazlığın çözümünde öncelikle yönetim planında mevcut hükmün uygulanması öngörülmüştür. Bu durumda K.M.K.’nun 24/2 fıkrasından önce, yönetim planı hükümlerinin uygulanması gerekir. Yönetim Planında "mesken nitelikli bağımsız bölümün tapuda niteliğine uygun olmayan şekilde kullanılması açıkça yasaklanmış" ise, meskenin büro olarak kullanılması konusunda kat malikleri kurulunun oybirliği ile aldığı bir kararın bulunması gerekir.
5-Bu konuda www.muzafferdeligoz.com.tr sitemizde diğer Yargıtay Kararları görülebilir.

Saygılar
Old 03-09-2010, 18:55   #8
kum

 
Varsayılan Sn.Muzaffer Deligöz

Cevapladığınız konuya ilişkin verimli ve yeterli içtihat ile değerli hukukçularımızın görüşleri sitemizde mevcuttur.
Başka özel sitelere ihtiyacımız olduğu kanaatinde değilim.
THS içinden ayrı bir siteye yönlendirme yapmanızı protesto ediyorum.
Old 27-07-2011, 13:36   #9
Av.Ezgi ZALOĞLU

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mervemge
İyi günler,

Avukatlık ofisi açmak için bir daire satın alınsa, taşınma sırasında apartman yöneticisi burasının tapuda mesken olarak kayıtlı olduğunu ve avukatlık bürosu açamayacağını söyleyerek tabela asılmasına engel olsa. Bu durum kişinin büroyu açmasına ve tabelayı asmasına engel olabilir mi?

kat mülkiyeti kanununda yasak işyerlerinden sayılmıyor avukatlık bürosu.Ancak yönetim planında da açılmayacağına ilişkin şart varsa açabilir mi yoksa kat maliklerinin oybirliği ile kararı mı gerekir? (Bu konuda eski Kat mülkiyeti kanunu ile yenisi arasında fark var mı?)
Teşekkürler

sayın mervemge bahsettiğiniz durum staj nedeniyle hazırlamam gereken bireysel çalışma raporunun konusudur. ancak size özel mesaj yada mail ile ulaşamıyorum. aynı çalışmayı yaptığınızı düşünerek, sizden bilgi almam mümkün olabilir mi diye sormak istiyorum.
teşekkürler.
Old 12-12-2013, 23:11   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Kanun değişikliği ile tartışmalı konu kalmamıştır:
Avukatlık Kanunu
Madde 43 - ....
(Ek cümleler : 6460 - K.T: 17.4.2013-R.G.T: 30.04.2013 / m.3) "23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz."....
Old 12-12-2013, 23:42   #11
muzafferdeligoz

 
Varsayılan Yeni Kanun Konuyu Kökünden Halletmiş Oldu..

Sayın Armağan Konyalı;

Son değişikliği belirtmenize teşekkür ediyorum. Zira; Yazdığım yazılarda ve Danışman olarak birçok kişiye vereceğim cevaplarda yanlıuşlık yapmaktan beni kurtardınız.

Maalesef ben Nisan ayında yapılan bu değişikliği görmemiştim.

Teşekkürler..
Old 14-12-2013, 10:52   #12
Aytaç ER

 
Varsayılan

Avukatlık Kanunu gayet açık diye düşünüyorum,elbette apartman komşularınızın rızasını almanız hukuksal açıdan olmasa da komşuluk ilişkileri açısından yararınıza olacaktır.
Madde 43 -
(Ek cümleler : 6460 - K.T: 17.4.2013-R.G.T: 30.04.2013 / m.3) "23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz."
Old 13-05-2014, 08:36   #13
avukat mustafa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mervemge
İyi günler,

Avukatlık ofisi açmak için bir daire satın alınsa, taşınma sırasında apartman yöneticisi burasının tapuda mesken olarak kayıtlı olduğunu ve avukatlık bürosu açamayacağını söyleyerek tabela asılmasına engel olsa. Bu durum kişinin büroyu açmasına ve tabelayı asmasına engel olabilir mi?

kat mülkiyeti kanununda yasak işyerlerinden sayılmıyor avukatlık bürosu.Ancak yönetim planında da açılmayacağına ilişkin şart varsa açabilir mi yoksa kat maliklerinin oybirliği ile kararı mı gerekir? (Bu konuda eski Kat mülkiyeti kanunu ile yenisi arasında fark var mı?)
Teşekkürler
engel olma durumu söz konusu değil. benim bürom da tapuda mesken olarak gözüküyor fakat kanun hükümleri açık.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapuda işyeri olarak kayıtlı olan bir yerde dernek lokali kurma talebi senemü Meslektaşların Soruları 4 20-02-2010 19:22
tapuda dükkan olarak kayıtlı yerde lokanta işletilmesi av.özgül erişen Meslektaşların Soruları 1 01-04-2008 11:32
Tapuda mesken olan daireni kooperatif projesinde kapıcı dairesi olark görülmesi . Av. Bonus Pater Familias Meslektaşların Soruları 0 21-01-2007 21:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05781102 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.