Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Yanıt
Old 16-01-2008, 13:02   #1
üye19870

 
Varsayılan Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Arkadaşlar merhaba

Tüketici Hekem Heyeti tarafından verilmiş bulunan karara karşı itiraz ile prosedürü hakkında done sunarsanız sevinirim.

saygılarımla
Old 16-01-2008, 13:20   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

Tüketici hakem heyeti kararına karşı 15 gün içerisinde tüketici mahkemelerine dava açılarak itiraz edilebilir (not: tüketici mah. olmayan yerlerde tüketici mah. sıfatıyla asliye hukuk mah.de dava açılır)
Old 16-01-2008, 16:24   #3
av_sibelll

 
Varsayılan

Sayın Miss lawyerin verdiği cevaba katılıyorum. Kaldı ki Hakem Heyeti Kararlarında bu karara karşı nereye ve ne zaman içerisinde başvurulacağı belirtilmektedir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ
Madde 22 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./29. md.)
Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir
Saygılar.
Old 16-01-2008, 18:36   #4
lawyerr15

 
Varsayılan

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2008’dan itibaren 837,05 YTL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur.
başvuru sınırı artırıldı onu belirmek istedim ..
Old 12-08-2016, 16:47   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/118
K. 2016/8749
T. 12.5.2016
• TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI BAĞLAYICILIK SINIRI ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılmaması Gerektiği )
• TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLEBİLMESİ ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılamayacağı )
• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Değeri Beş Yüz Milyon Lira ve Üstündeki Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararların Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Parasal Sınır 1.1.2013 Tarihi İtibariyle 1.191,52 TL Olduğu/Tüketici Hakem Heyetinin Kararına Konu Miktar Belirtilen Parasal Sınırın Üzerinde Olduğundan Ancak Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği ve İlamlı Takip Yapılamayacağı )
4077/m. 22
ÖZET : Borçlu vekili 2013 yılı Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcılık sınırının 1.191,52 TL olduğunu, kararda ürünün yenisi ile değiştirilmesi, aynı ürün yok ise fatura bedeli tutarı olan 1.575,00 TL'nin iadesine karar verildiğini, bağlayıcılık sınırının üzerinde bulunan değerin tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceğini belirtilerek takibin iptalini istemiştir.
Değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına dair parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.
Madde metninde atıf yapılan parasal sınır 1.1.2013 tarihi itibariyle 1.191,52 TL olarak belirlenmiştir. Tüketici Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın 1.575,00 TL olduğu dikkate alındığında, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği ve ilamlı takip yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu vekili 2013 yılı Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcılık sınırının 1.191,52 TL olduğunu, kararda ürünün yenisi ile değiştirilmesi, aynı ürün yok ise fatura bedeli tutarı olan 1.575,00 TL'nin iadesine karar verildiğini, bağlayıcılık sınırının üzerinde bulunan değerin tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceğini belirtilerek takibin iptalini istemiştir.
Mahkemece sınırın belirlenmesinde takip tarihine bakılması gerektiği, takip tarihi ve dava tarihi itibariyle talep konusu alacağın değerinin parasal sınırın altında kaldığı gerekçeleriyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
4077 Sayılı Kanun'un 22.maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına dair parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.
Madde metninde atıf yapılan parasal sınır 1.1.2013 tarihi itibariyle 1.191,52 TL olarak belirlenmiştir. Tüketici Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın 1.575,00 TL olduğu dikkate alındığında, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği ve ilamlı takip yapılamayacağı anlaşılmaktadır.
Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
kazanci.com.tr
Old 02-04-2018, 18:24   #6
avzeynep

 
Varsayılan

Tüketici hakem heyeti kararının her iki tarafa da tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün geçti. Satıcı taraf 15 günlük süre içinde itiraz etmiş. Biz 17. Gün icra takibi başlatmıştık itiraz ettiklerini 18. Gün öğrendik bu durumda icra takibinin durumu ne olur?
Old 03-04-2018, 10:06   #7
Av.AyşeNur

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avzeynep
Tüketici hakem heyeti kararının her iki tarafa da tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün geçti. Satıcı taraf 15 günlük süre içinde itiraz etmiş. Biz 17. Gün icra takibi başlatmıştık itiraz ettiklerini 18. Gün öğrendik bu durumda icra takibinin durumu ne olur?

İtiraz icrayı durdurmuyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tüketici hakem heyeti icra takibinin iptaline karar verebilir mi? ISTANAZ Meslektaşların Soruları 2 18-10-2007 22:56
Tüketici Hakem heyeti imza incelemesi yapabilirmi? av.beyşehirli Meslektaşların Soruları 1 19-03-2007 15:25
Tüketici Hakem Heyeti turbo Meslektaşların Soruları 6 28-11-2006 18:00
Tüketici Hakem Heyeti Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 15-11-2006 10:16
Tüketici Hakem Heyeti Karaları Ve İcrası omertcan2004 Hukuk Soruları Arşivi 3 24-08-2004 11:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04098010 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.