Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye/ Ödeme Emri Haklı İhtar Sayılır Mı?

Yanıt
Old 06-03-2007, 09:55   #1
Av.E.Fırat Kuyurtar

 
Varsayılan İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye/ Ödeme Emri Haklı İhtar Sayılır Mı?

Sayın meslektaşlarım

Herhangi bir kayıt koymadan kira alacağı için gönderilen ödeme emri 6570 S yasadaki iki haklı ihtardan biri midir?

Saygılarımla
Old 06-03-2007, 10:13   #2
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Euphrates
Sayın meslektaşlarım
Herhangi bir kayıt koymadan kira alacağı için gönderilen ödeme emri 6570 S yasadaki iki haklı ihtardan biri midir?

Saygılarımla

Sn. Euphrates;

6570 sayılı kanunun 7.maddesi e fıkrası aşağıdaki gibidir.

Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde
kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara
hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,
Tahliye davası açabilirler.

Kira bedelini ödemeyen kiracıya hangi ay için mütemerrit olduğunu belirterek yapılan yazılı ihtar haklı ihtar yerine geçer. Burada amaç Kiracının temerrüde düştüğünün ihtar edilmesi ve ödemenin teminidir. 1 yıl içinde iki ayrı kira alacağı için herhangi yazılı bir ihtara muhatap olan kiracı aleyhine kira müddetinin bitiminde tahliye davası açılabilir. Kanaatimce kira alacağının tahsili için yapılan icra takibi içinde çıkarılan ödeme emri haklı ihtaryerine geçer. Zira ihtarda şekle ilişkin olarak aranan şart yazılı olmasıdır
Fakat unutmamak gerekir ki; muaccel olmuş ve istenebilecek duırumda olan birden çok aya aitkira alacakları ancak 1 ihtara konu olur. . İhtar üzerine ödeme yapılmış olması dava hakkını ortadan kaldırmaz. Zira burada kiracının vaktinde ödeme yapmamış olması yeterlidir.

Saygılarımla...
Old 06-03-2007, 10:36   #3
Av.E.Fırat Kuyurtar

 
Varsayılan

Ben de sizin gibi düşünüyorum ve fakat özelikle THS de konu ile ilgili görüş açıklamalarında örnek 13 ödeme emri, ihtarlı ödeme emri, kiralananın tahliyesi ile birlikte kira alacağını talep ettiğiniz ödeme emri,.... gibi ifadelerle karşılaşıyoruz.

Sizin gibi düşünüyorum çünkü ilamsız icrada da ödeme emrine karşı borçlu bir beyana zorlanmaktadır. Sizin şu nedenle(Neden belirtmeye bile gerek olmamasına karşın) şu aylara dair borcunuz vardır, öde diyoruz.
Önemli olan kira alacağı için karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirmek ve ödemeye zorlamaktır. Kanaatim budur; ancak aksi görüşte olanların görüşlerini öğrenmek isterim.

Saygılarımla...
Old 06-03-2007, 13:20   #4
Defne Elif

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Herhangi bir kayıt koymadan yapılan icra takibinde, borçlu kiracıya gönderilen ödeme emri de haklı ihtar yerine geçer.Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor.Bu nedenle Sayın Özkan'ın görüşlerine katılmakla birlikte küçük bir noktada açıklama yapma gereği duydum.İhtar üzerine ödeme yapılmış olması dava hakkını ortadan kaldırmaz görüşü bana göre yanlış anlamalara neden olabilir.Eğer ödeme,ihtarın tebliğ edildiği gün yapılmışsa;bu durumda ihtarın haklı olduğunu iddia eden davacının ihtarın haklılığını yani ödemenin ihtardan sonra yapıldığını kanıtlaması gerekir.Bu da tebligatlara saat yazılmadığı için neredeyse olanaksızdır.Yoksa ihtardan bir gün sonra yapılan ödeme ihtarın haklılığını ortadan kaldırmaz. Saygılarımla.Cavit Tuna
Old 06-03-2007, 13:26   #5
Av.E.Fırat Kuyurtar

 
Varsayılan

Sn.Cavit Tuna
Yargıtay kararları da bulunuyor dediniz. Mümkünse karar yada kararları bulabilmem için numaralarını paylaşabilir misiniz?
Old 06-03-2007, 14:46   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Konuyla ilgili karar

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/6835
K. 1998/6808
T. 10.9.1998
• İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtarların Şekle Tabi Olmaması )
• ŞEKİL ŞARTI ( İki Haklı İhtara Dayalı Tahliyede İhtarların Şekle Tabi Olmadığı )
• KİRACILIK SIFATI ( Davalının Temyize Gitmemesiyle Kesinleşmesi )
6570/m.7/e, 11
ÖZET : 6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin ( e ) bendinde ihtar için bir şekil şartı kabul edilmemiştir. Süresinde ödenmeyen kira paralarının istenmesi yeterlidir.

Davalı, davanın dayanağı olan ihtarlara konu aylar kiralarından birini ihtarın tebliğinden sonra diğerini ise hiç ödemediğinden ihtarlar haklıdır. Bu durumda 2 haklı ihtar olgusu gerçekleştiğinden kiralanan tahliyesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava 2 haklı ihtar sebebiyle kiralananın boşaltılması istemine ilişkindir. Mahkeme davayı red etmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, bir kira yılı içerisinde davalının 2 haklı ihtara sebebiyet verdiğinden bahisle kiralananın tahliyesi istemidir.

Davalı, husumetin kendine yöneltilmesinin yanlış olduğunu, ihtarların şekil şartlarına uygun olarak tanzim edilmediğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme 2 haklı ihtar sebebiyle açılan davalarda çekilen ihtarlarda şekil şartlarının aranmadığı görüşüne katılmadıkları gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davalı ile eski malik arasındaki yazılı kira sözleşmesi 1.3.1996 başlangıç tarihli ve 1 yıl sürelidir. Aylık kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmış olup, 9.3.1998 tarihinde açılan iş bu dava süresindedir.

6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin ( e ) bendinde ihtar için bir şekil şartı kabul edilmemiştir. Süresinde ödenmeyen kira paralarının hatırlatılması ve istenmesi yeterlidir.
Davalı, kiracılığa itiraz etmiş ise de; mahkeme davalının kiracılığını kabul edip davayı esasdan red etmiştir. Davalı hükmün gerekçesini temyiz etmediğinden davalının kiracılık sıfatı kesinleşmiştir. Davalı davanın dayanağı olan ihtarlara konu aylar kiralarından birini ihtarın tebliğinden sonra diğerini ise hiç ödemediğinden ihtarlar haklıdır. Bu durumda 2 haklı ihtar olgusu gerçekleştiğinden kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.9.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-03-2007, 16:41   #7
Defne Elif

 
Varsayılan

Sayın Kuyurtar,
Sayın Ergin benden önce davranarak Yargıtay kararı göndermiş,sanırım sizin için yeterlidir. Saygılarımla. Cavit Tuna
Old 06-03-2007, 16:42   #8
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Küçük bir hatırlatma !
2 haklı ihtarın bir kira dönemi içinde olmasına dikkat ediniz. Bir kira dönemi içinde olmasına dikkat edilmeden açılan tahliye davalarının reddedildiğine şahit oldum.
Old 06-03-2007, 16:45   #9
Av.E.Fırat Kuyurtar

 
Varsayılan

Katkılarınız için teşekkürler.

Saygılarımla
Old 08-03-2007, 12:25   #10
ismail ünlü

 
Varsayılan Geçerlidir.

İki haklı ihtarda önemli olan kira parasının ödenmediğinin bildirilmesi, ödemenin istenmesi ve aksi takdirde tüahliye davası açılacağıdır eski Örnek No 51 yeni 13 olsa gerek bu içerikleri havi olduğu için geçerlidir önemli olan iki haklı ihtarın bir kira yılı içerisinde iki ayrı dönemi ilişkin olması.....
Old 18-04-2011, 15:22   #11
iussy

 
Varsayılan

Merhabalar,

İki haklı ihtarın bir yıllık dönem içerisinde yapılması, ancak tebliğden itibaren 30 günlük ödeme süresinin artık o 1 yıllık süre içerisinde olmaması/kalmaması ve yeni bir döneme tekabül etmesi durumunda (Örneğin 01.05.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki ödeme, aylık olarak değil, yıllık olacak şekilde belirlenmiş ve ikinci haklı ihtar 19.04.2011'de keşide edilmiş ancak 30 günlük süre 25.05.2011'de sona eriyor ve böylece 1 yıl içinde 2 ihtar çekilmiş olsa da verilen ödeme süresi bu 1 yılın dışında kalıyor.) da bir yıl içerisinde iki haklı ihtar şartı gerçekleşmiş olur mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Saygılarımla.
Old 18-04-2011, 15:31   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iussy
Merhabalar,

İki haklı ihtarın bir yıllık dönem içerisinde yapılması, ancak tebliğden itibaren 30 günlük ödeme süresinin artık o 1 yıllık süre içerisinde olmaması/kalmaması ve yeni bir döneme tekabül etmesi durumunda (Örneğin 01.05.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki ödeme, aylık olarak değil, yıllık olacak şekilde belirlenmiş ve ikinci haklı ihtar 19.04.2011'de keşide edilmiş ancak 30 günlük süre 25.05.2011'de sona eriyor ve böylece 1 yıl içinde 2 ihtar çekilmiş olsa da verilen ödeme süresi bu 1 yılın dışında kalıyor.) da bir yıl içerisinde iki haklı ihtar şartı gerçekleşmiş olur mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Saygılarımla.

İhtarın tebliğ edilmesi ve tebliğten önce ödenmeyen kira
aylığının olması yeterlidir. 30 günlük süre şartı, temerrüd nedeniyle tahliye davası açılacaksa, aranmaktadır.
Old 18-04-2011, 16:04   #13
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iussy
Merhabalar,

İki haklı ihtarın bir yıllık dönem içerisinde yapılması, ancak tebliğden itibaren 30 günlük ödeme süresinin artık o 1 yıllık süre içerisinde olmaması/kalmaması ve yeni bir döneme tekabül etmesi durumunda (Örneğin 01.05.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki ödeme, aylık olarak değil, yıllık olacak şekilde belirlenmiş ve ikinci haklı ihtar 19.04.2011'de keşide edilmiş ancak 30 günlük süre 25.05.2011'de sona eriyor ve böylece 1 yıl içinde 2 ihtar çekilmiş olsa da verilen ödeme süresi bu 1 yılın dışında kalıyor.) da bir yıl içerisinde iki haklı ihtar şartı gerçekleşmiş olur mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Saygılarımla.

30 günlük sürenin kira döneminden sonrasına sarkmasının bir önemi yok ama kira bedeli yıllık olarak ödeniyorsa kira bedelinden dolayı iki haklı ihtar gerçekleşmez.
Old 18-04-2011, 16:31   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
30 günlük sürenin kira döneminden sonrasına sarkmasının bir önemi yok ama kira bedeli yıllık olarak ödeniyorsa kira bedelinden dolayı iki haklı ihtar gerçekleşmez.

Hem iflas hukuku çalışıp hem de yanıt verince böyle bir fahiş hata yapılırmış. Kira parasının yıllık olarak ödeneceği hususunu atlamışım. Düzeltme için teşekkürler.
Old 19-04-2011, 11:12   #15
iussy

 
Varsayılan

Merhabalar,

Cevaplarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Peki kira yıllık olduğundan iki haklı ihtar oluşmadıysa bu durumda nasıl tahliye isteyebilirim?

Tekrar teşekkür ederim ilginize.
Old 19-04-2011, 11:48   #16
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iussy
Merhabalar,

Cevaplarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Peki kira yıllık olduğundan iki haklı ihtar oluşmadıysa bu durumda nasıl tahliye isteyebilirim?

Tekrar teşekkür ederim ilginize.

30 günlük sürede ödeme yapılmazsa temerrüt nedeni ile tahliye isteyebilirsiniz. Diğer tahliye nedenleri içinse şartları var mı bakmak gerek, zira sorunuzda o konuda ayrıntı yok.
Old 25-05-2011, 11:55   #17
denizSB

 
Varsayılan

merhaba,
konu ile ilgili olarak, yeni kira döneminde eski kira dönemine ilişkin kira alacakları için bir ihtar, yeni kira döneminde de ayrıca bir ihtar çekilirse iki haklı ihtar şartı oluşur mu? (örn:1 mayıs başlangıç tarihli sözleşmede 15 mayısta eski dönemden ocak,şubat,mart ayları için, 15 haziranda da yeni dönemden mayıs ayı için ihtar çekilirse )Kısaca aynı dönem içinde çekilen ihtarlara konu alacaklar farklı kira dönemine ait olursa şart gerçekleşmiş olur mu yoksa alacakların da aynı döneme ilişkin olması mı gerekir? Teşekkürler
Old 25-05-2011, 12:42   #18
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan denizSB
merhaba,
konu ile ilgili olarak, yeni kira döneminde eski kira dönemine ilişkin kira alacakları için bir ihtar, yeni kira döneminde de ayrıca bir ihtar çekilirse iki haklı ihtar şartı oluşur mu? (örn:1 mayıs başlangıç tarihli sözleşmede 15 mayısta eski dönemden ocak,şubat,mart ayları için, 15 haziranda da yeni dönemden mayıs ayı için ihtar çekilirse )Kısaca aynı dönem içinde çekilen ihtarlara konu alacaklar farklı kira dönemine ait olursa şart gerçekleşmiş olur mu yoksa alacakların da aynı döneme ilişkin olması mı gerekir? Teşekkürler
Aynı kira dönemi içinde iki tane haklı ihtar yeterlidir.
Old 05-08-2011, 10:32   #19
zgrkbl

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.E.Fırat Kuyurtar
Sayın meslektaşlarım

Herhangi bir kayıt koymadan kira alacağı için gönderilen ödeme emri 6570 S yasadaki iki haklı ihtardan biri midir?

Saygılarımla

Tüm meslaktaşlarıma saygılarımı sunuyorum,
sanırım 2001 yılında aynı kiracı hakkında aynı kira dönemi içinde iki defa temerrüte düştüğü kira bedelleri için icra takibi yapmıştım. Sonra açtığım tahliye davasını sorunsuz bir şekilde kazanmıştım. Dava dosyasını arşivimde aradım, ancak taşındığım için olacak ki bulamadım o dosyada çok yararlı Yargıtay kararları vardı. Herkese işlerinde kolaylıklar diliyorum.
Old 24-03-2014, 10:42   #20
Av. Mehmet Salih Kara

 
Varsayılan

3 yıllık sözleşmede , ilk yıl içerisinde ki 2 haklı ihtar sebebiyle ne zaman dava açılabilir ? Teşekkürler
Old 16-01-2017, 10:51   #21
merturk84

 
Varsayılan

Merhabalar
Peki iki haklı ihtara dayanarak Borçlar Kanunu 352.maddeye göre açılacak dava için;
borçlu/kiracıya gönderilecek ihtarnamelerde 'derhal ödenmesi,hemen ödenmesi' gibi bir ibare yer almalı mıdır? Yoksa 7 gün veya 30 gün süre verilip de o süre içerisinde ödenirse yine de tahliye talep edebilir miyiz?
İyi çalışmalar diliyorum...
Old 17-01-2017, 17:06   #22
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan merturk84
Merhabalar
Peki iki haklı ihtara dayanarak Borçlar Kanunu 352.maddeye göre açılacak dava için;
borçlu/kiracıya gönderilecek ihtarnamelerde 'derhal ödenmesi,hemen ödenmesi' gibi bir ibare yer almalı mıdır? Yoksa 7 gün veya 30 gün süre verilip de o süre içerisinde ödenirse yine de tahliye talep edebilir miyiz?
İyi çalışmalar diliyorum...
Edebilirsiniz. Önemli olan uyardıktan sonra ödemesidir.
Old 28-02-2018, 13:13   #23
Senatus

 
Varsayılan

Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmemiş olsa da mı -ödemeye rağmen- tahliyesi istenebilir ?
Not: Bi yerde mantık hatası yapıyorum galiba ama nerde ?
Old 28-02-2018, 14:53   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Senatus
Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmemiş olsa da mı -ödemeye rağmen- tahliyesi istenebilir ?
Not: Bi yerde mantık hatası yapıyorum galiba ama nerde ?

"Kiracı aleyhine sadece -yazılı tahliye taahhüdü- vermişse tahliye davası açılabilir" diyorsunuz. Mantık hatası denilir mi, bilmem ama "Kaç adet tahliye davası var?" bilmiyorsunuz.
Old 02-03-2018, 08:31   #25
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Senatus
Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmemiş olsa da mı -ödemeye rağmen- tahliyesi istenebilir ?
Not: Bi yerde mantık hatası yapıyorum galiba ama nerde ?

Konu başlığını oluşturan tahliye türünde tahliye sebebi borçlunun bir kira dönemi içerisinde iki kez temerrüde düşmesi yani kirasını geciktirmesidir. İhtarlar bu temerrüt durumlarına ilişkin ispat vasıtasıdır. İhtardan sonra kirayı ödemiş olmak temerrüt durumunu ortadan kaldırmaz. Bu anlamda tahliye taahhüdünün bulunup bulunmamasının konuyla bir ilgisi ve alakası yoktur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Iki Haklı Ihtar mı?? Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 27 20-03-2014 17:02
İki Haklı İhtarla Tahliye - Noter yerine Eposta/Email ile İhtarname Gönderilmesi jurista Meslektaşların Soruları 15 04-08-2008 01:52
haklı nedenle fesih sayılır mı? ismisultan Hukuk Soruları Arşivi 2 16-02-2007 13:40
Sms İle İhtar buketoz Hukuk Sohbetleri 9 13-04-2004 16:22
Tahliye Taahütnamesi Ve İhtar Defne Hukuk Soruları Arşivi 5 01-03-2002 23:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06367612 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.