Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Açılmış bulunan boşanma davasında tazminat istemi

Yanıt
Old 25-01-2007, 15:44   #1
AvukatSevinç

 
Varsayılan Açılmış bulunan boşanma davasında tazminat istemi

Müvekkil tarafından açılan şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davası var.Tazminat talep etmemiş ama ilk celse de daha yapılmamış.Acaba açılmış bulunan bu dava içinde sonradan tazminat talep edilebilir mi.
Old 25-01-2007, 16:01   #2
Defne Elif

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Sorunuzun yanıtı M.Y.174.md.gerekçesinde var.Buna göre dava aşamasında (boşanmanın fer'i niteliğinde olmayan istemler için harç ödeyerek)tazmnat isteyebileceğiniz gibi,boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da zamanaşımı (bir yıl) içinde isteyebilirsiniz (M.Y.178).Saygılarımla.Cavit Tuna
Old 25-01-2007, 16:07   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

--------------------------------------------------------------------------------

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1141
K. 2004/2298
T. 26.2.2004

• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Boşanmanın Eki Niteliiğindeki - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• DURUŞMALARI TAKİP ETMEYEN EŞ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasının Eki Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

4721/m.174,175

ÖZET avalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı vekilinin son oturuma katılmamış bulunmasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 26-01-2007, 08:21   #4
AvukatSevinç

 
Varsayılan

Teşekkür ederim sevgili meslektaşlarım Av.Habibe Hanım belirttiğiniz Yargıtay Kararını ben de okumuştum ancak yine de emin olamadım o dönemden sonra içtihat değişikliği var mı diye. Aydınlattığınız için tekrar teşekkür ederim
Old 19-12-2008, 10:49   #5
caner87

 
Varsayılan

Boşanma davası açıldıktan sonra, karşı taraf da karşı dava açmış ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmamış ise,dava devam ederken maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler mi?
Bu durumda karşı vekalet ücreti nisbi mi olur yoksa maktu mu olur?
Aynı şekilde biz de maddi manevi tazminat talebinde bulunur isek harç ödemek gerekir mi yoksa ayrı bir dava olarak mı açmamız gerekir?
Old 19-12-2008, 10:54   #6
caner87

 
Varsayılan

Yukarıdaki yargıtay kararını okudum ancak herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ettim.
Old 19-12-2008, 11:38   #7
Av.Necati Yaşbey

 
Varsayılan

Dava devam ederken istenen maddi ve manevi tazminat istemlerinde harç alınmamaktadır. Boşanma davasının maktu ücreti vekaleti dışında ayrıca bu talepler için ücreti vekalet takdir edilmemektedir. Ancak dava sonuçlandıktan sonra ayrıca açılan davalar harca ve tazminat davalarına özgü nisbi vekalet ücretine tabidir. Karşı dava içinde aynı şey geçerli. SelamlarT.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/2-123

K. 2008/137

T. 13.2.2008

• BOŞANMA ( Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat İsteği - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )

• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE İSTEK ( TMK. Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat/Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı - Harcı Yatırılarak Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava Bulunmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilemeyeceği )

• MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma/Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı İstek - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )

• HARCA TABİ BULUNMAMA ( Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat İsteği - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )

4721/m. 174


ÖZET : Davalının tazminat isteği Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesine dayalı maddi tazminat isteğidir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olup, ayrıca harca tabi değildir. Bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerekirken tazminat için harcı yatırılmak suretiyle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından bu talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir
DAVA : Taraflar arasındaki “ boşanma, nafaka ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İzmir 10.Aile Mahkemesince boşanma ve nafaka talebinin kabulüne davalının tazminat talebinin reddine dair verilen 19.04.2006 gün ve 2005/648 E., 2006/280 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 12.02.2007 gün ve 2006/14140 E., 2007/1789 K. sayılı ilamı ile;
( ... 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delilerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalının 30.000,00 YTL’lik tazminat isteği Türk Medeni Kanununun 174/1.maddesine dayalı maddi tazminat isteğidir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olup, ayrıca harca tabi değildir. Bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerekirken tazminat için harcı yatırılmak suretiyle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından bu talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Dava,boşanma,nafaka ve tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve çekilmez hal aldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, boşanma davasının reddine, ancak 500,00 YTL. nafakanın ve 30.000,00 YTL.tazminat taleplerinin kabulü halinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini cevaben bildirmiştir.
Yerel mahkeme, “tarafların boşanmalarına, birleşen nafaka davasının kısmen kabulüne, davalı kadın 30.000,00 YTL. tazminat talebinde bulunmuş ise de harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış dava bulunmadığından bu talep yönünde bir karar verilmesine yer olmadığına” karar vermiştir.
Davalı vekilinin temyizi üzerine Yüksek Özel Daire, yukarıda açıklanan nedenlerle kararı bozmuştur.
Yerel mahkeme önceki kararında direndiğini açıklamakla birlikte, hüküm kurmadan önce davalıya tazminat talebinin niteliğini açıklattırmış ve aynı hükmü kurmuştur.
Bu durumda, mahkemece; bozma ilamından sonra bozma nedeni yapılan hususta davalı vekiline yeni açıklamalar yaptırılıp hüküm kurulduğuna göre, Özel Dairece incelenmeyen yeni bir hüküm oluşturulmuştur.
Hal böyle olunca kurulan bu yeni hükmün incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
SONUÇ : Davalı vekilinin kurulan yeni hükme ilişkin temyiz nedenlerinin incelenmesi için dosyanın Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 13.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 19-12-2008, 12:19   #8
lnmdeniz

 
Varsayılan

Peki müvekkil davayı açarken yani dava dilekçesinde tazminat istemediğini belirtmişse ne olacak, sonradan isteyebilir miyiz? Teşekkürler.
Old 19-12-2008, 15:14   #9
Av.Necati Yaşbey

 
Varsayılan

Bu durumda dilekçede beyanın niteliği önem kazanmaktadır. Beyandan bu haktan feragat edildiği anlamı açıkça belli ise bir daha talepte bulunulamıyacağı kanısındayım.
Ancak örneğin dava dilekçesinde "şimdilik müvekkilimin tazminat talebi yoktur" gibi beyanlar ileride tazminat talep edilebileceği anlamına da gelir.
Ama dilekçede davalıdan "maddi ve manevi hiçbir talebimiz yoktur." Gibi kesin ifadeler varsa tekrar istendiğinde bu beyanın feragat olarak kabul edilmesi ihtimali vardır.
Buna rağmen dava içerisinde yapılacak talep harca ve red halinde karşı vekalet ücretine sebebiyet vermediğinden tekrar talep edilmesinin pratikte bir zararı yoktur. Kabul edilme ihtimali az bile olsa sonuçta talebin reddi halinde müvekkilinin uğrayacağı bir zarar bulunmamaktadır. Ben olsam müvekkilim sonradan görüş değiştirmiş ise ve tazminat istiyorsa bu yönde beyanını alır ve talepte bulunurum.
Saygılarımla
Old 19-12-2008, 22:29   #10
meyi14

 
Varsayılan

boşanma davalarında maddi ve manevi tazminata ilişkin talepleri karşı dava süresi içerisinde harç yatırarak talep edebiliyoruz diye biliyorum.Ayrıca da boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde bu taleplerei ilişkin dava açılması gerekli.
Peki arkadaşlar boşanma davasının eki niteliğinde olan maddi ve manevi tazminata ilişkin kararlar kesinleşmeden icra takibine konu yapılabilirmi yapılamayacağına dair bir kaç karar buldum. Ancak Yargıtay karar tarihleri yeni değil,benim kararımda maddi ve manevi tazminata dair hüküm temyiz edildi ancak boşanmaya dair hüküm temyiz edilmediğinden dolayı kesinleşti.
saygılar
Old 19-12-2008, 23:26   #11
caner87

 
Varsayılan

Peki bu gibi dava devam ederken talep edilen maddi ve manevi tazminatlar için yazılı cevap vermeli miyiz bunda süre var mıdır?Aynı şekilde biz de aynı dilekçe ile tazmninat isteyebilir miyiz?Reddi halinde sadece boşanma davası için maktu vekalet ücretine hükmedilme durumu olacaktır o halde,maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi halinde herhangi bir ücrete hükmedilmeyecektir??


Ben de karar kesinleşmeden icra takibine konu edildiğini biliyorum.
Old 21-12-2008, 08:42   #12
Av.Necati Yaşbey

 
Varsayılan

Boşanma davası içersinde davacı veya davalı mahkemedeki yargılama sona erene kadar eğer açıkca bu hakkından feragat etmedi ise maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda harç yatırımamaktadır. Sadece talep etmek yeterli . Bu talebe karşı eğer karşı tarafın avukatı iseniz şartlarının bulunmadığına veya en azından talep edilen tazminatın miktarına itiraz etmek gerekir. İtirazın da yasanın belirlediği bir süresi yok.
Boşanma kararları kesinleşmeden icraya konamaz. Dolayısıyla boşanma kararlarının fer'isi niteliğindeki maddi ve manevi tazminat talepleride kesinleşmeden icraya konamaz.
Boşanma davası içersinde karara bağlanan maddi ve manevi tazminat talepleri için ayrıca vekalet ücreti söz konusu olmamaktadır. Reddi halinde de sadece boşanma davası için öngörülem maktu ücret sözkonusudur.
Ancak boşanma davasından ayrı açılan veya boşanma davası kesinleştikten sonra 1 yıl içersinde açılan maddi ve manevi tazminat davaları nispi vekalet ücretine tabidir. Selam ve saygılarımlaT.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/5493

K. 2005/8685

T. 6.6.2005

• BOŞANMA DAVASI ( Türk Medeni Kanununun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Olayların Hukuki Sonuçlarına Bu Olaylar Hangi Kanun Yürürlükte iken Gerçekleşmişse Kural Olarak O Kanun Hükümlerinin Uygulanması )

• KESİN HÜKÜM ( Davalının Usulüne Uygun Açılmış Bir Davası Bulunmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekirken Davalı Aleyhine Kesin Hüküm Oluşturur Şekilde Red Kararı Verilmesinin Doğru Olmaması )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davalı Kadının Aylık 75 Milyon Lira Yoksulluk Nafakası İstemiş Olduğu Halde İstek Aşılarak Aylık 100 Milyon Lira Yoksulluk Nafakasına Hükmolunmasının Hatalı Olması )

4722/m.1

743/m.134,166

1086/m.74


ÖZET : Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm, karşı dava, katkı payı, tazminat, nafakalar ve avukatlık ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle hüküm yerinde Türk Medeni Kanununun 134/son maddesi yerine Türk Medeni Kanununun 166/son maddesinin yazılmasının maddidi hatadan kaynaklanmış bulunmasına, davalı kadın tarafından katkı payına yönelik harcı verilerek açılmış bir dava ve karşı dava olmamasına göre davalı kadının tüm, davacı kocanın aşağıdaki bentler dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı kadının usulüne uygun harcı verilerek açılmış bir dava ve karşı davası bulunmadığı halde varmış gibi hüküm kurulması doğru olmamıştır.
3- Boşanma davası içerisinde,Boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar istenen tazminatlar ve nafakalar boşanmanın eki niteliğinde olup ayrıca harca ve vekalet ücretine tabii değildir. Bu yön gözetilmeden davalı lehine vekaletık ücretine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekmiştir.
4- Davalı kadının aylık 75 milyon lira yoksulluk nafakası istemiş olduğu halde istek aşılarak aylık 100 milyon lira yoksulluk nafakasına hükmolunması da bozma nedenidir. ( HUMK. md. 74 ) SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen nedenlerle davacı lehine BOZULMASINA, tarafların sair temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-12-2008, 08:56   #13
Av.Necati Yaşbey

 
Varsayılan

Aşağıda eklediğim kararda da görüleceği gibi eğer boşanma temyiz edilmeyip kesinleşti ise tazminat ve yargılama giderleri bakımından kesinleşme aranmamaktadır.
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/3463

K. 2008/6248

T. 27.3.2008

• AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Kısmı Kesinleşmiş İse Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )

• HÜKMÜN BOŞANMAYA İLİŞKİN KISMININ KESİNLEŞMESİ ( Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )

• YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Kısmı Kesinleşmiş İse Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )

1086/m. 443


ÖZET : Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Ancak hükmün boşanmaya ilişkin kısmı kesinleşmiş ise tazminat ve yargılama giderleri yönünden kesinleşme şartı aranmaz. Somut olayda, boşanma kısmı daha önce kesinleşmiş; tazminat ve yargılama giderleri talep edilmiştir. Bu durumda kesinleşme şartı aranmayacağından şikayetin reddi gerekir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takip dayanağı Sivas Aile Mahkemesi'nin 16.07.2007 tarihli ve 2006/943 E, 2007/638 K. sayılı ilamı ile maddi ve manevi tazminat, yargılama gideri, vekalet ücretinin borçludan tahsili istenmektedir. Taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin hükmün daha önce 24.09.2007 tarihinde kesinleştiği ilam arkasındaki 08.10.2007 tarihli şerhten anlaşılmaktadır.
HUMK.'nun 443. maddesine göre aile ve şahsın hukukuna dair hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez ise de; somut olayda hükmün boşanmaya ilişkin kısmı kesinleştiği için maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderleri yönünden kesinleşme şartı aranmaz. Bu nedenle, şikayetin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 22-09-2011, 13:55   #14
av.külcü

 
Soru Karar verildikten sonraki tazminat talebi...

Merhaba arkadaşlar,
Müvekkil (olacak, henüz vekaleti almadık); "boşanma davasını takip eden meslektaşımıza defalarca hatırlattığı halde yargılama sırasında tazminat taleplerinin dile getirilmediğini, sonuç olarak sadece boşanmaya ve nafakaya hükmedildiğini" iddia ederek, maddi ve manevi tazminat ile ziynetlerinin parasının talep edilmesini istiyor.
Boşanma davasında karar kesinleşinceye kadar tazminat ve nafaka talep edilebilir. Ancak benim takıldığım nokta şu:
Dosyada karar verilmiş durumda ve gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.
Ek bir dilekçeyle tazminat talep ettiğimizde, dosya mahkeme hakimince yeniden ele mi alınır, yoksa Yargıtay dönüşü mü beklenir? Yargıtay mevcut kararı onadığı takdirde sırf tazminat talebimiz için yeniden duruşma açılır mı? Yoksa tazminat talebimizi ayrı bir dava şeklinde mi açmalıyız. O zaman harca tabi olmaz mı?

Yardımlar için şimdiden teşekkür ediyorum...
Saygıyla, sevgiyle...
Old 23-09-2011, 16:33   #15
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.külcü
Merhaba arkadaşlar,
Müvekkil (olacak, henüz vekaleti almadık); "boşanma davasını takip eden meslektaşımıza defalarca hatırlattığı halde yargılama sırasında tazminat taleplerinin dile getirilmediğini, sonuç olarak sadece boşanmaya ve nafakaya hükmedildiğini" iddia ederek, maddi ve manevi tazminat ile ziynetlerinin parasının talep edilmesini istiyor.
Boşanma davasında karar kesinleşinceye kadar tazminat ve nafaka talep edilebilir. Ancak benim takıldığım nokta şu:
Dosyada karar verilmiş durumda ve gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.
Ek bir dilekçeyle tazminat talep ettiğimizde, dosya mahkeme hakimince yeniden ele mi alınır, yoksa Yargıtay dönüşü mü beklenir? Yargıtay mevcut kararı onadığı takdirde sırf tazminat talebimiz için yeniden duruşma açılır mı? Yoksa tazminat talebimizi ayrı bir dava şeklinde mi açmalıyız. O zaman harca tabi olmaz mı?

Yardımlar için şimdiden teşekkür ediyorum...
Saygıyla, sevgiyle...

Karar verilmiş olduğundan dosya artık hakimce yeniden ele alınmaz.Bu konuda benim de benzer bir davam oldu hukuki gerekçesini tam olarak henüz ben de anlayamamakta birlikte ayrı dava açtım.Uygulama da bu yönde.Fakat bu durumda harç ödemeniz gerekir.

Zaten dosya temyiz edilmezse hakiminde dosyayı tekrar ela alma yetkisi olmadığından aynı dosyada talep edemezsiniz diye düşünüyorum.

Temyiz edildiğini düşünürsek sırf tazminat istemi var diye karar bozulur mu bu konuda tereddüte düştüm.Başka bir sebeple bozulup gelirse bu aşamada yerel mahkemede talep ileri sürülebilir diye düşünüyorum.

Sanırım dosya kesinleşmeden doğru zamanda talep önemli.
Old 23-09-2011, 17:27   #16
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sayın Av Külcü

Bu durumda tazminat talepleri için hükmün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde harca tabi olarak dava açılabilir.

Hüküm verilmiş,ancak kesinleşmemişse yine ayrı bir dava ile tazminatlar talep edilebilir. Eğer temyiz aşamasında dava açılırsa hükmün kesinleşmesi beklenir.
Old 18-01-2012, 14:58   #17
me_as

 
Varsayılan

"Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir."

bu konuda herhangi bir değişiklik varmıdır? yeni hmk uyarınca da karar kesinleşinceye kadar isteyebilirmiyiz?
Old 19-01-2012, 20:42   #18
av.külcü

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşlar,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Müvekkilimiz olacak dediğim kişi müvekkilimiz oldu. Ancak her gün yeni bir taleple (tazminat, ziynet bedeli, eşya vs.) geldiği ve her defasında talebini değiştirdiği için kendisini; "dosya Yargıtay'dan döndükten sonra tazminat davalarımızı açarız" diye ikna ettim Şimdi dosyanın dönüşünü bekliyoruz.

Bozuk gelirse dava içinde, onanarak gelirse ayrı bir dava ile tazminat ve ziynet bedelini isteyeceğim. Ziynetlerle ilgili dava zaten harca tabi olduğu için değişen bir şey olmayacak. Ancak maddi ve manevi tazminat için "umarım karar bozulur ve harçsız açarım" diyerek bekliyorum.

Tekrar teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasında yetkili mahkeme ve boşanma sebebi ile takıların iadesi askeri hakim Meslektaşların Soruları 18 03-05-2011 12:17
boşanma davasında hükmedilen manevi tazminat alacağının temlik yoluyla devri Av.akın Meslektaşların Soruları 9 27-12-2010 17:29
İki farklı sebeble tazminat istemi? Neslihan Meslektaşların Soruları 4 07-10-2006 22:07
Çocuk Olmayan Ve Her İki Tarafında Çalıştığı Boşanma Davasında Nafaka Ve Tazminat hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 24-10-2005 21:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06271601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.