Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eşler Arasinda Mal Rejiminden Kaynakli Davalar

Yanıt
Old 14-06-2019, 12:43   #1
SELBELLEV96

 
Varsayılan Eşler Arasinda Mal Rejiminden Kaynakli Davalar

MERHABA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM;
şimdiden vereceğiniz yanıtlar için teşekkür ediyor,iyi çalışmalar diliyorum.Sorum şöyle; davacı kadın adına mayıs başında boşanma davası açtım,haziran başında da katılım /tasfiye vs alacak davası.Ancak davayı açtıktan sonra gördük ki davalı taraf boşanma davamızdan hemen 3 gün sonra İstanbul'daki taşınmazını ,davayı açtığımız günle aynı tarihte Çorumdaki bir başka taşınmazını elbette çok düşük değerle elden çıkarmış.İlk taşınmaz (İstanbul'daki) yakını olan birine,diğeri ise emlak alım satımı yapan birine satılmış.Şimdi davamda tedbir de koyduramıyorum tabii.Müvekkilemin haklarını teminat altına almak için nasıl bir yol izlememi önerirsiniz?Tasarrufun iptali/muvazaa nedeniyle iptal vs açılacak davalar için boşanma ve alacak davalarının bitmesini beklemeli miyim?Saygılar ve teşekkürlerimle.
Old 16-06-2019, 16:25   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım,

"Dava açılırken kazanılır ya da kaybedilir "

Alıntı:
davacı kadın adına mayıs başında boşanma davası açtım, haziran başında da katılım /tasfiye vs alacak davası…

1.Eşler ayrı mı yaşıyorlardı?
2.Davalıya yapılan tebligatın tarihi:?
3.Satış işlemlerinin tam tarihleri:?

Alıntı:
Tasarrufun iptali/muvazaa nedeniyle iptal vs açılacak davalar için boşanma ve alacak davalarının bitmesini beklemeli miyim?

4.Tasarrufun iptali – Dava koşulları:? (İİK.m.277)
5.Muvazaa – Koşulları:? (TBK.m.19)

Saygılar
Old 16-06-2019, 21:12   #3
SELBELLEV96

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,

"Dava açılırken kazanılır ya da kaybedilir "1.Eşler ayrı mı yaşıyorlardı?
2.Davalıya yapılan tebligatın tarihi:?
3.Satış işlemlerinin tam tarihleri:?4.Tasarrufun iptali – Dava koşulları:? (İİK.m.277)
5.Muvazaa – Koşulları:? (TBK.m.19)

Saygılar


Üstadım ilginize çok teşekkürler ederim🙏Sorularınızın yanıtları şöyle ;
1) Evet ,işlemlerin yapıldığı tarihte hem eşler ayrı yaşıyorlardı (aile içi şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı da almıştık ayrıca) hem de boşanma davası açılmış idi .
2) Boşanma dava dilekçemizin tebliğinden önce her iki satış işlemi de yapılmış;İstanbul’daki taşınmaz dava ikame edildikten 3-4 gün sonra,diğer taşınmaz dava açtığımız (aynı) gün satılmış (güya satılmış)
3) Dava tarihi 1/05 kabul edelim (dosyam yanımda olmadığı İçin net yazamıyorum) İstanbul’daki taşınmaz 04/05’te ,diğeri ise 01/05’te satış suretiyle devredilmiş.

Sanırım 3.kişiye taşınmazın bulunduğu yer ya da davalı iksmetgahı Asliye hukuk mahkemesinde “muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil”davası açmak doğru olacak.Ancak önce buradaki boşanma ve mal paylaşımı (tasfiye) davalarının bitmesini beklemem mi gerekiyor ?Yoksa ihtiyati haciz talebi ile 3.kişiye bu davayı açıp (tapu iptalini) diğer davaların bitmesi talebinde mi bulunmalıyım??Çünkü davalar uzun sürecek ve bu arada bir kez daha el değiştirirse tahsil imkanı kalmayacak😔
Old 17-06-2019, 07:23   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yargıtay


T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/8045
K. 2012/12204
T. 11.9.2012
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=4hd-2012-8045.htm&kw=`bo%C5%9Fanma+ve+mal+payla%C5%9F%C4%B1 m%C4%B1`+#fm

DAVA : Davacı ... vekili Avukat .... tarafından, davalı ... ve diğeri aleyhine 10/07/2007 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 23/09/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Dava, muvazaa hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, hukuki yarar ve aktif husumet ehliyeti yokluğundan istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalılardan ... ile evli olduklarını ancak devam eden boşanma ve mal paylaşımı davaları bulunduğunu, davalı eşinin, evlilik birliktelikleri içinde satın aldıkları yazlığı diğer davalı kardeşine satıp devir ettiğini öğrendiğini, satışın danışıklı ve kendisinden mal kaçırma amaçlı olduğunu iddia ederek tapu kaydının iptali ile taşınmazın davalı eşi ... adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunu, satış işleminin gerçek olduğunu savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti bulunmadığından istem reddedilmiştir.

Dava, muvazaa iddiasına dayanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Kural olarak üçüncü kişiler, muvazaa nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde, tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü danışıklı olan bir hukuki işlem ile üçüncü kişinin zararlandırılması ona karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Ancak, üçüncü kişinin muvazaalı muamele (danışıklı işlem) ile hakkının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlemin yapılması gerekir.

Somut olayda davacı, davalı aleyhinde açtığı boşanma ve mal paylaşımı davaları bulunduğunu, evlilik birliktelikleri içinde edindikleri yazlığın kendisinden mal kaçırmak amacı ile davalı eşi tarafından danışıklı olarak diğer davalı kardeşine devir edildiğini iddia etmiştir. Davacının boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat alacağı doğabileceği gibi esasen davanın konusunu oluşturan yazlık, evlilik birlikteliği içinde satın alınmış olduğundan mal paylaşımı davasının da konusunu oluşturduğu kuşkusuzdur. Şu durumda, taşınmazın davalı eş adına tescil edilmesinin istenmesinde davacının hukuki yararı ve aktif dava ehliyeti bulunmaktadır.

Yerel mahkemece, iddia ve savunma doğrultusunda tarafların göstermiş oldukları tüm kanıtlar toplanmalı, davacı tarafından davalı eşi aleyhinde açılan boşanma ve mal paylaşımına ilişkin dava dosyaları incelenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-06-2019, 08:21   #5
SELBELLEV96

 
Varsayılan Tam 12’den

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/8045
K. 2012/12204
T. 11.9.2012
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=4hd-2012-8045.htm&kw=`bo%C5%9Fanma+ve+mal+payla%C5%9F%C4%B1 m%C4%B1`+#fm

DAVA : Davacı ... vekili Avukat .... tarafından, davalı ... ve diğeri aleyhine 10/07/2007 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 23/09/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Dava, muvazaa hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, hukuki yarar ve aktif husumet ehliyeti yokluğundan istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalılardan ... ile evli olduklarını ancak devam eden boşanma ve mal paylaşımı davaları bulunduğunu, davalı eşinin, evlilik birliktelikleri içinde satın aldıkları yazlığı diğer davalı kardeşine satıp devir ettiğini öğrendiğini, satışın danışıklı ve kendisinden mal kaçırma amaçlı olduğunu iddia ederek tapu kaydının iptali ile taşınmazın davalı eşi ... adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunu, satış işleminin gerçek olduğunu savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti bulunmadığından istem reddedilmiştir.

Dava, muvazaa iddiasına dayanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Kural olarak üçüncü kişiler, muvazaa nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde, tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü danışıklı olan bir hukuki işlem ile üçüncü kişinin zararlandırılması ona karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Ancak, üçüncü kişinin muvazaalı muamele (danışıklı işlem) ile hakkının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlemin yapılması gerekir.

Somut olayda davacı, davalı aleyhinde açtığı boşanma ve mal paylaşımı davaları bulunduğunu, evlilik birliktelikleri içinde edindikleri yazlığın kendisinden mal kaçırmak amacı ile davalı eşi tarafından danışıklı olarak diğer davalı kardeşine devir edildiğini iddia etmiştir. Davacının boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat alacağı doğabileceği gibi esasen davanın konusunu oluşturan yazlık, evlilik birlikteliği içinde satın alınmış olduğundan mal paylaşımı davasının da konusunu oluşturduğu kuşkusuzdur. Şu durumda, taşınmazın davalı eş adına tescil edilmesinin istenmesinde davacının hukuki yararı ve aktif dava ehliyeti bulunmaktadır.

Yerel mahkemece, iddia ve savunma doğrultusunda tarafların göstermiş oldukları tüm kanıtlar toplanmalı, davacı tarafından davalı eşi aleyhinde açılan boşanma ve mal paylaşımına ilişkin dava dosyaları incelenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Değerli meslektaşım,üstadım;
Bu göndermiş olduğunuz karar meseleyi tam anlamıyla karşılıyor ,tüm sorularıma yanıt veriyor.Emeğinize sağlık,çok teşekkür ederim.Saygılarımla..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Eşler Arasinda Zamanaşimi Av.bozkara Meslektaşların Soruları 2 18-04-2013 11:20
BoŞanma Davasinda Davanin Zİnaya Dayali OlduĞu AÇikÇa Belİrtİlmezse Ve Taraflar Arasinda Genel Sebeplerden Kaynakli Zaten Bİr Dava Var İse Derdestlİk fatoskayaismi Meslektaşların Soruları 11 28-04-2011 14:14
EŞler Arasinda MÜdahalenİn Menİ Davasi CATWOMAN Meslektaşların Soruları 1 16-01-2011 00:43
EŞler Arasinda Kooperatİf Hİsse Devrİ avukat saniye Meslektaşların Soruları 2 27-05-2009 15:58
EŞler Arasinda Yapilan SÖzleŞme Ve Cezaİ Şart Mefkure Meslektaşların Soruları 4 19-12-2007 20:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05006289 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.