Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Nüfus Düzeltme Davaları Her Yerde Açılabilir Mi?

Yanıt
Old 17-03-2005, 11:39   #1
Av.Teoman

 
Varsayılan Nüfus Düzeltme Davaları Her Yerde Açılabilir Mi?

Nüfus düzeltme davaları bakımından Türkiye'nin herhangi bir yerindeki mahkemenin yetkisi var mıdır?

HUMK'da bu konuda açık bir düzenleme yok, ancak bildiğim kadarıyla bu tür davalar herhangi bir yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılabiliyor.

Bu konuda detaylı bilgisi olan meslektaşlarımın fikirlerini almak isterim.

Saygılar.
Old 17-03-2005, 13:49   #2
aqua

 
Varsayılan görevli ve yetkili mahkeme

Nüfus davalarında görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir.

Yetki konusu ise 1587 sayılı Nüfus Yasasına göre tayin edilir.
İlgili yasanın 46. maddesine göre "yetkili mahkeme davacının ikametgahı mahkemesi ile nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir."
Old 17-03-2005, 14:04   #3
handas

 
Varsayılan

madde 46:Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları ilginin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzuriyle görülür ve karara bağlanır."

Yani Türkiyenin neresinde oturuyorsa nüfus kütüğü başka yerde de olsa dava açabiliyor.
Old 17-03-2005, 14:50   #4
Desarac

 
Kitap

nüfus kütüğünde ismin tashihi davaları; davalı taraf olarak tashih talebinde bulunan şahsın nüfus kaydının yapıldığı yer mahkemesini göstermek suretiyle ,davacının ikametgahı yerindeki yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.
Old 18-03-2005, 11:08   #5
Av.Teoman

 
Varsayılan

Nüfus Kanunu 46.madde uyarınca karşı tarafın yetki itirazı reddedildi.
Teşekkürler.
Old 19-02-2007, 12:21   #6
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan ilgilinin yurtdışında oturması

Benim müvekkilim Almanya'da oturuyor ve sorunu; Almanya'nın Berlin kenti doğumlu olmasına rağmen kimliğinde doğum yerinin Kahramanmaraş olarak yazılı olması ve bu burda onun için sorun oluşturmaktadır. Bu durumda tıpkı tanıma tenfiz davalarında olduğu gibi, Türkiye'de bir adresi olmadığı için davayı Ankara, İstanbul veya İzmir'de açabiliriz diyebilir miyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
Old 19-02-2007, 12:47   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 29.04.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun eski 1587 saylı Nüfus Kanununu yürürlükten kaldırmıştır.

Nüfus Hizmetleri K. göre yetki kuralı şöyledir;

NÜFUS DAVALARI
MADDE 36- (1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usûllere uyulur:
a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır. .....

(Kamer Akgül'ün) sorusu ile ilgili olarak, TürkiyeDe yerleşim yeri bulunmayan kişi Ankara, İstanbul, İzmir Mahkemelerinde düzeltim davası açabilir diye düşünüyorum.

Saygılarımla.Old 21-02-2007, 17:27   #8
Turkmen

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/1678
K. 2005/2939
T. 29.3.2005
• AD SOYADI VE YAŞ DÜZELTME DAVALARI ( İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Kanunla Belirlenmiş Özel Yetki Kuralı Olduğundan Re'sen Nazara Alınacağı )
• ÖZEL YETKİ ( Ad Soyad Ve Yaş Düzeltilmesine İlişkin Davalarda İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Re'sen Nazara Alınacağı )
• İKAMETGAH ( Ad Soyad Ve Yaş Düzeltilmesine İlişkin Davalarda İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Re'sen Nazara Alınacağı )
1587/m. 46
1086/m. 27
ÖZET : Nüfus Kanununa göre, ad ve soyadının düzeltilmesine ilişkin davalarda ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Söz konusu yetki kuralı, kanunla belirlenmiş özel yetki kuralı olduğundan re'sen nazara alınır. Somut olayda, davacının avukatına verdiği vekaletnamedeki adrese göre dava açılan mahkeme yetkili değildir. Yetki yönünden davanın reddi gerekirken esasa girilmesi hatalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde davacının soyadının nüfus kütüğüne tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 46. maddesinin 1. fıkrasına göre, ad ve soyadı davaları ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu, kanunla belirlenmiş özel bir yetki hükmü olduğu cihetle resen dikkate alınır.

Davacı, avukata verdiği Mudanya Noterliği'nce düzenlenen 01.09.2004 gün ve 8257 yevmiye numaralı vekaletnamede ikametgah adresini Osmangazi-Bursa olarak belirtmiş olduğuna göre Mudanya Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili değildir.

Bu durumda davaya Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bakılacağından davanın yetki yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-02-2007, 17:28   #9
Turkmen

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/2757
K. 1997/4022
T. 10.4.1997
• YETKİ ( Nüfus Kaydının Tashihi )
• NÜFUS KAYDININ TASHİHİ ( Kesin Yetki Kuralı Bulunmaması-Savcının Yetki İtirazında Bulunamaması )
1587/m.46
1086/m.23
743/m.19
ÖZET : Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, ilgilinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır, ancak buradaki yetki kuralı kesin yetki kuralı değildir. Savcının bu davalarda yetkisizlik itirazında bulunmasına imkan yoktur.

Oturulan yer her zaman ikametgah olarak kabul edilmez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava nüfus kaydının tashihine ilişkin olup daha önce Küçükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı kesinleşmiş ve dosya Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiştir. Nüfus Kanununun 46.maddesi davanın ilgilinin oturduğu yer mahkemesinde açılacağını göstermekte olup bu yetki kesin yetki olmayıp oturulan yer her zaman ikametgah mahalli olmayabilir.

Kaldı ki davalılardan Menekşe Başar’ın Bakırköy yargılama hudutlarında kalan Bahçelievler’de oturduğu da anlaşılmaktadır.

Bu yön gözönünde tutularak yargılamaya devam olunması gerekirken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 23.maddesine göre savcının yetkisizlik itirazında bulunamayacağı da gözönünde tutulmadan yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.10/04/1997
Old 21-02-2007, 18:10   #10
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sayın meslektasım Turkıyede ıkametgahı olmayan kısılere karsı acılacak davalarda genel yetkı ılgılının son defa Turkıyede oturdugu yer mahkemesıdır...sızın olayınızda sahısvarlıgı haklarına ılıskın bır dava soz konusudur ve ılgının Turkıyede sakın oldugu yer Turkıyede sakın degılse son ıkemetgah mahkemesınde o da bulunmadgı takdırde Ankara Istanbul Izmır mahkemelerı yetkılı hale gelır...emın olmamakla beraber Yrgıtay yurt dısında calısan ıscılerın yasayan kımselerın ıkemetgah adresını nufusa kayıtlı oldugu yer olarak kabul etmektedır bu durumda Kayserıde dava acabılırsınız dıye dusunuyorum..ıyı calısmalar
Alıntı:
Yazan Avukat Kamer Akgül
Benim müvekkilim Almanya'da oturuyor ve sorunu; Almanya'nın Berlin kenti doğumlu olmasına rağmen kimliğinde doğum yerinin Kahramanmaraş olarak yazılı olması ve bu burda onun için sorun oluşturmaktadır. Bu durumda tıpkı tanıma tenfiz davalarında olduğu gibi, Türkiye'de bir adresi olmadığı için davayı Ankara, İstanbul veya İzmir'de açabiliriz diyebilir miyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.


Old 25-08-2010, 19:15   #11
Avselim4437

 
Varsayılan AÇik DÜzenleme Var

Alıntı:
Yazan Av.Teoman
Nüfus düzeltme davaları bakımından Türkiye'nin herhangi bir yerindeki mahkemenin yetkisi var mıdır?

HUMK'da bu konuda açık bir düzenleme yok, ancak bildiğim kadarıyla bu tür davalar herhangi bir yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılabiliyor.

Bu konuda detaylı bilgisi olan meslektaşlarımın fikirlerini almak isterim.

Saygılar.

madde 46:Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları ilginin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzuriyle görülür ve karara bağlanır."
Bu konuda açık bir düzenleme bulunmaktadır. Lütfen fikir beyan ederken yeterli araştırmayı yaptıktan sonra beyanda bulunalım.
Old 24-01-2020, 16:37   #12
UmurYıldırım

 
Varsayılan

Nüfus Davaları Nerede Açılır?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. Maddesinin (a) bendine göre;

“Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.”
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karmaşık Nüfus Kaydı... sseker Meslektaşların Soruları 12 15-09-2009 14:43
Sahte nüfus cüzdanı kullanarak limited şirket ortağı olan kişinin aynı nüfus işlemi mustafa dundar Meslektaşların Soruları 1 23-11-2006 17:14
internetten nüfus kayıtları Av.Cihan Nuri Hukuk Soruları Arşivi 1 12-08-2006 03:00
nüfus sim Meslektaşların Soruları 1 26-07-2006 18:02
Bir Gün ... Bir Yerde... nus Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 0 19-05-2002 14:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05207109 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.