Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

maaşa zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi midir

Yanıt
Old 06-02-2007, 18:06   #1
altiokebru

 
Varsayılan maaşa zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi midir

Asgari ücretin üzerinde bir maaşla çalışan işçiye 2 yıldır zam yapılmıyor. Asgari ücretin dahi en az yılda bir kez artış gösterdiği ve genel olarak işçi maaşlarına yılda bir kez zam yapılması anlamında bir teamülün bulunduğu düşünülürse, bu işçi açısından maaşına zam yapılmaması haklı fesih sebebi olabilir mi? Aynı zamanda bu işyerinde çalışan başka işçilere zam yapılmış. Vasıfsız ve asgari ücretle çalışan işçilerin bile yılda bir kez maaşlarında artış yapıldığına göre, sözkonusu işçinin maaşına zam yapılmaması işçi açısından fesih sebebi olabilir mi? Hizmet sözleşmesinin yazılı olmadığını da belirteyim. Değerli görüşlerinizi bekliyor ve teşekkür ediyorum.
Old 06-02-2007, 19:11   #2
özgür

 
Varsayılan

Sayın Altiokebru;
Belirsiz süreli iş ilişkisinde (yazılı yada fiili)işverenin zam taahhüdü yoksa aşağıda eklemiş olduğum yargıtay kararlarındanda anlaşılacağı üzere işçiye iş mevzuatının 16.maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshi hakkını vermez.Bu sayede işçilik hakları işverenden talep edilemez.

Tavsiyem iş sözleşmesini feshetmeden iş ilişkisi devam ederken ihtarname keşide ederek zam talebinde bulunmak ,aksi halde aynı vasıftaki işçilere farklı ücret uygulamasını mesnet alan alacak davası açılacağını ihtar etmek olacaktır.T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/18437
K. 1997/22430
T. 24.12.1997
• ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi )
• ÜCRETE ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
• YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANDIRILMAMASI ( İşçiye Bildirimsiz Fesih Hakkı Vermemesi )
1475/m.16
ÖZET : İşçinin farklı ücret uygulaması yapıldığı iddiası bulunmadığı gibi, işverenin de zam taahhüdü yoktur. Bu durumda işçinin zam isteğinin işverence kabul edilmemiş olması, işçiye iş akdini iş kanununun 16/2. Maddesi uyarınca fesih hakkı vermez.
DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatıyla ücret ve izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuulup düşünüldü:
KARAR : 1 - Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2 - Davacı hizmet akdinin haklı neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından feshedildiğini davalı ise, ustabaşı tarafından uyarılması üzerine davacının 28.9.1995 tarihinden sonra devamsızlık yaptığını, işyerine dönmediğini, devamsızlık sebebiyle iş akdinin haklı olarak feshedildiini savunmuştur. Mahkeme ise tarafların iddia ve savunmaları dışında hizmet akdinin ücret zam isteğinin karşılanmaması, ücretli izinlerin kullandırılmaması nedenleriyle işçi tarafından haklı olarak feshedildiğini kabul ederek kıdem tazminatı isteğini hüküm altına almıştır. Davacı farklı ücret uygulaması yapıldığını iddia etmiş değildir. İşverenin daha önce ücrete zam taahhüdü de yoktur. Bu durumda işçinin ücrete zam isteğinin işverence kabul edilmemesi davacı işçiye 1475 sayılı İş Yasası'nın 16/2. maddesi gereğince fesih hakkı vermez. İşyerinde ücretli izinlerin kullandırılması da bir plan dahilinde işverenin yetkisinde olup yönetim hakkına ilişkindir. Davacı daha önce ücretli izin talebinde bulunmuş ve işverence haklı bir neden bulunmadığı halde bu istek reddedilmiş değildir. Hizmet akdi devam ettiği sürece zamanaşımı işlemeyeceğinden davacının her zaman kullanmadığı ücretli izinlerin işverence yapılacak plana göre kullanılması mümkündür. Bu nedenle olayımızda mahkemenin kabul ettiği gibi ücretli izinlerinin verilmemiş olması davacıya haklı fesih hakkı vermez. Bu nedenlerle davacının kıdem tazminat isteğinin de reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 24.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/15704
K. 1998/17521
T. 7.12.1998
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İstediği Zammı Alamaması Üzerine İşyerini Terketmesi )
• İŞÇİNİN ZAM TALEBİ KABUL EDİLMEDİĞİNDEN İŞYERİNİ TERKETMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
• ZAM TALEBİ KABUL EDİLMEYİNCE İŞYERİNİ TERKEDEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
1475/m.13,14
ÖZET : İş akdinin işçinin işyerini terketmesi suretiyle sona erdiği anlaşıldığından ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile bayram ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İş akdinin davalı işverence feshedildiği ileri sürülerek davacı tarafından ihbar ve kıdem tazminatı istenmiş ve mahkeme tarafından bu iki istek kabul edilmiştir. Yargılama sırasında davacı tanıklarından biri iş akdinin işverence feshedildiğini bildirmiş ise de bu tanığın açıklaması duyuma dayanmaktadır.
Diğer tanık ise fesih konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Buna karşılık davalı tanıkları davacının işverenden istediği zammın verilmemesi nedeniyle işten ayrıldığını somut bir şekilde açıklamışlardır. Bu durumda davacı iş akdinin davalı işverence fesehedildiği kanıtlıyamamıştır.
Tersine iş akdini davacının işyerini terk etmek suretiyle feshetmiş olduğu anlaşılmıştır. O halde davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddedilmesi gerekirken mahkemece yanlış değerlendirme sonucu bu isteklerin kabulu bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/3506
K. 2003/16024
T. 3.10.2003
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Zammı Talebinin Kabul Edilmemesi Sebebiyle İşyerini Terk - Haklı Fesih Sebebi Sayılamayacağı )
• İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Zammı Talebinin Kabul Edilmemesi Sebebiyle İşyerini Terk - Haklı Fesih Sebebi Sayılamayacağı )
• ZAM TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ ( Sebebiyle İşçinin İşyerini Terk Etmesinin Haklı Fesih Sebebi Sayılamayacağı - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
• FESİH KONUSUNDA BİLGİ VEREN DAVACI TANIĞI ( İşyerinde Çalışan Kişi Olmadığı - İşyerinde Çalışan ve Görgüye Dayalı Bilgi Veren Davalı Tanıklarının Beyanlarına İtibar Edilmesi Gerektiği )
• TANIK BEYANLARINDAN İTİBAR EDİLMESİ GEREKEN ( Fesih Konusunda Bilgi Veren Davacı Tanığının İşyerinde Çalışan Kişi Olmadığı - İşyerinde Çalışan ve Görgüye Dayalı Bilgi Veren Davalı Tanıklarının Beyanlarına İtibar Edilmesi Gerektiği )
1475/m.13,14,16
1086/m.87
ÖZET : Fesih konusunda yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davalı tanıkları davacının zam talebinin işveren tarafından kabul edilmemesi sebebiyle davacının işyerini terkettiğini bildirmişlerdir. Ücret zammı talebinin kabul edilmemesi sebebiyle işyerini terk 1475 Sayılı Yasanın 16.maddesine uygun akdin feshi sebebi sayılamaz. Bu nedenlerle ihbar ve kıdem isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabülü hatalıdır.
Fesih konusunda bilgi veren davacı tanığı işyerinde çalışan kişi olmadığı ve tanık olduğu olayın tarihi ile ilgili somut bilgi vermediği anlaşıldığından işyerinde çalışan ve görgüye dayalı bilgi veren davalı tanıklarının beyanlarına itibar edilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı fazla mesai, izin ücret alacağı hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı hizmet akdinin haklı bir neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından sona erdiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, davalı ise davacının iş yerini terkettiğini savunmuştur. Mahkemece istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur. Fesih konusunda yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davalı tanıkları davacının zam talebinin işveren tarafından kabul edilmemesi sebebiyle davacının işyerini terkettiğini bildirmişlerdir. Davacı tanıklarından birisi fesih konusunda bilgi vermemiş, diğeri ise işyerinde davacı ile birlikte gelindiğini, isveren tarafından işe alınmadığını bildirmiştir. Fesih konusunda bilgi veren davacı tanığı işyerinde çalışan kişi olmadığı ve tanık olduğu olayın tarihi ile ilgili somut bilgi vermediği anlaşıldığından işyerinde çalışan ve görgüye dayalı bilgi veren davalı tanıklarının beyanlarına itibar edilmesi gerekir. Ücret zammı talebinin kabul edilmemesi sebebiyle işyerini terk 1475 Sayılı Yasanın 16.maddesine uygun akdin feshi sebebi sayılamaz.
Bu nedenlerle ihbar ve kıdem isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabülü hatalıdır.
3.İlk dava dilekçesinde talep edilmeyen ıslah dilekçesinde dava konusu yapılan 20 milyon TL. Hafta tatili ücret alacağına ıslah tarihi yerine ilk dava tarihinden faiz yürütülmesi bozma nedenidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 07-02-2007, 10:29   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/67

K. 1998/2241

T. 19.2.1998

• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Mevcut Şartları Kabul Etmiyorlarsa Çalışmayabilecekleri Sözleri Üzerine Akdi Fesheden İşçi )

• İŞVERENİN İŞÇİLERE MEVCUT ŞARTLARA GÖRE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMAKTA SERBEST OLDUKLARINI SÖYLEMESİ ( Akdi Bozan İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı )

• ZAM İSTEKLERİNE KARŞIN İŞÇİLERE BU ŞARTLARDA ÇALIŞMAKTA SERBEST OLDUKLARINI SÖYLEYEN İŞVEREN ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )

1475/m.13,14


ÖZET : İşverenin işçilerin zam isteklerini reddederek, isteyenin buna göre çalışabileceğini, işçilerin bu konuda serbest olduklarını söylemiş olması, davacı işçinin iş akdinin feshedildiği anlamına gelmez. Bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Bölge Çalışma Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu düzenlenen soruşturma evrakında, toplanan diğer delillere göre taraflar arasında ücret zammı konusunda bir uyuşmazlık çıktığı, davacı işçinin yüksek oranda zam yapılması isteği davalı işveren tarafından kabul edilmediği, tartışmalar sırasında işverenin davacıya ve diğer işçilere hitaben daha fazla zam yapamayacağını, isteyenin buna göre çalışabileceğini bu konuda işçilerin serbest olduğunu bildirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalının hizmet sözleşmesini feshettiği sonucuna varılamaz. Davacının işverenin olumsuz tutumu sonucu kendisinin sözleşmeyi feshettiği kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir. Aksine düşünceyle yazılı şekilde bu tazminat isteklerinin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 19.2.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 24-02-2007, 15:30   #4
ersen

 
Varsayılan zam yapılmaması haklı nedenle fesih nedenidir

ben bu konuda diğer arkadaşlarımın aksini düşünüyorum. yeni iş yasasının 5. maddesine aykırı bu tutumun haklı nedenle feshe olanak sağladığını düşünüyorum.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ


Esas No : 2005/9518
Karar No : 2005/12140
Tarihi : 05.04.2005

Özü : HAKLI NEDENLE FESİH - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI - ADALETSİZ MAAŞ ZAMMI
DAVA :Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 28.12.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davacı adına Avukat S. E. İle karşı taraf adına Avukat Ö. A. Geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek bırakılan günde dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR :
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ve gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi, 7.5.2003 tarihinde iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren ise, davacının haklı bir nedene dayanmaksızın işyerine gelmediğini savunmuş buna dair devamsızlık tutanaklarını sunmuştur.
Mahkemece, davacı Ocak 2003 tarihinde yapılan ücret artışının beğenmeyerek işyerini terk ettiği, 6 işgünlük hak düşürücü sürenin de geçtiği ve işverenin her işçiye aynı oranda zam yapması gibi sorumluğunun bulunmadığı gerekçesi ile anılan isteklerin reddine karar verilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, işyerinde çalışan işçilere Nisan 2003 tarihinde 90.000.000.TL.e zam yapıldığı halde, davacı işçiye verim düşüklüğünden söz edilerek bu ücret artışının 20.000.000.TL. e olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin verimsiz çalıştığına dair işverence yapılmış bir tespit bulunmamaktadır. İşverenin gerekçesiz olarak davacıya emsallerinden daha az ücret artışı yapması, işçiye iş sözleşmesini haklı olarak fesih imkanı vermektedir. Davacı işçinin işverenin bu beyanı üzerine işyerinden ayrıldığı işveren tarafından tutulan tutanaklar ile dinlenen tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacı işçinin iş sözleşmesini feshi haklı nedene dayandığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir. Kararın bu yönde bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına taktir edilen 375.000.000.TL e duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 5.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 25-02-2007, 01:14   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. ersen,
Sunduğunuz kararda eşit işlem prensibinin ihlali söz konusu olduğundan kanaatimce duruma uymamaktadır. Asgari ücretin üzerinde bir ücret söz konusu ise ve aynı durumdaki işçilerin hiçbirine zam yapılmıyorsa haklı fesih nedeni oluşturmaz.
Old 03-03-2007, 15:49   #6
ersen

 
Varsayılan

sayın can
meslektaşımızın sorusunda aynı işyerinde çalışan diğer personellere zam yapıldığı belirtilmişti bu kararı sunmamın sebebi bu. eğer aynı işyerinde çalışan personelin bir kısmına zam yapılıp bir kısmına zam yapılmıyorsa (tabi ki sizde haklısınız zam alan personelin konumu ve diğerine neden zam yapılmadığı da önemli soruda bu hususta bir açıklık yok galiba) bunun eşitlik presibine aykırılık nedeniyle haklı fesih nedeni oluşturacağı kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işçi alacakları Av.Selim Balku Meslektaşların Soruları 11 23-01-2013 09:57
İşçinin SSK primlerinin gerçek ücreti üzerinden yatırılmaması haklı fesih nedenimidir ruze Meslektaşların Soruları 1 21-12-2006 00:06
işçi alacakları Av.Ebru Caner İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 3 15-11-2006 16:47
Yurtdışında çalışan işçiye sigorta yapılmaması orthia Meslektaşların Soruları 5 08-09-2006 13:50
İş Mahkemesi(Maaşa Hapis) sakkan1 Hukuk Soruları Arşivi 1 24-06-2003 13:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04424095 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.