Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Düğünde Takılan Takılar Hk.

Yanıt
Old 22-11-2017, 13:12   #1
Avukat822

 
Varsayılan Düğünde Takılan Takılar Hk.

Sayın meslektaşlarım,

Müvekkilim adına boşanma davası açılmış olup ayrıca malların paylaşımına ilişkin olarak da mal rejimi davası açılacaktır.

Ancak düğünde takılan altınlar müvekkilimin eşi tarafından müvekkilimin de rızası ile bozdurulmuş olup eşi kendisi üzerine arsa almıştır. Bu durum karşısında altınların tamamının talebi ve rızasının olması durumu değiştirecek midir?

Sonuçta rızası da olsa evin ihtiyaçlarına değil kendisine mülk edinmek üzere kullanmıştır.

Teşekkürler.
Old 22-11-2017, 14:13   #2
Av.Miraç ER

 
Varsayılan

EMKR gereğince aile birlikteliği içerisinde arsayı almasından dolayı bu mal rejimindeki paylaşıma arsanın da dahil olması gerekir diye düşünüyorum.
Düğünde takılan takılıra ilişkin olarak Yargıtay geri vermek zorunda değildir şeklinde kararları var.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2002/10498K. 2003/770T. 27.1.2003:
“Boşanmada düğün takıları kadına aittir. Boşanma halinde geri verme yükümlülüğü yoktur. Mahkemenin davayı kabul gerekçesi olaya ve içtihatlara uygun değildir. Şu durumda, eşyaların geri alınması için bir neden olmadığına göre davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmiş olması bozmayı gerektirmiştir. “
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2004/6794K:2005/157T:24.01.2005:
“Davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Medeni Kanun hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz. Boşanmada düğün takıları kadına ait olduğundan davalı tarafından harcanmış para ve altın miktarı, dosyadaki tanık beyanları ve diğer deliller doğrultusunda belirlenerek davacıya verilmesi gerekirken istemin bu bölümünün tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.”
Old 23-11-2017, 14:47   #3
Av.CKaran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat822
Sayın meslektaşlarım,

Müvekkilim adına boşanma davası açılmış olup ayrıca malların paylaşımına ilişkin olarak da mal rejimi davası açılacaktır.

Ancak düğünde takılan altınlar müvekkilimin eşi tarafından müvekkilimin de rızası ile bozdurulmuş olup eşi kendisi üzerine arsa almıştır. Bu durum karşısında altınların tamamının talebi ve rızasının olması durumu değiştirecek midir?

Sonuçta rızası da olsa evin ihtiyaçlarına değil kendisine mülk edinmek üzere kullanmıştır.

Teşekkürler.

Merhaba,

Öncelikle sıklıkla karıştırılan bir hususu belirtmek isterim. Düğünde takılan takı, ziynet, para vs. kime takıldıysa onun olur. Hepsi kadına ait değildir. Damada takılan damada, geline takılan geline ait olur. Bağış hükmündedir ve iadesi istenemez.

TMK'na göre artık evlilik birliğinin reisi koca değildir ve taraflar birliğin masraflarını ortaklaşa karşılamak zorundadır. Kadın kendisine takılan takıları rızası ile bozdurmuşsa geri isteyemez. Bozdurulan altınlar ile gayrimenkul alındıysa boşanma sonucunda paylaşım olacağı için kimin adına kayıtlı olduğu önemli olmadan edinilen gayrimenkuller ortak paylaşılacaktır. Hem altınları geri almak hem de gayrimenkulden pay almak mükerrer olur kanaatindeyim.
Old 25-11-2017, 11:18   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
...Düğünde takılan takı, ziynet, para vs. kime takıldıysa onun olur. Hepsi kadına ait değildir. Damada takılan damada, geline takılan geline ait olur. Bağış hükmündedir ve iadesi istenemez...
Sayın Av.CKaran;

Yanıtınızın alıntıladığım kısmına aykırı mülga kanun dönemine ait bir Yargıtay kararı mevcut. Aksi yönde güncel bir karar yok ise "düğünde takılan takılar, kime takılmış olursa olsun geline aittir" demek mümkündür.

Saygılarımla..

Alıntı:
T.C.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1995/10121 K. 1995/11061 T. 26.10.1995

• KOCAYA TAKILAN ZİYNETLERİN MÜLKİYETİ

• MÜLKİYET KARİNESİ

• ÖRF VE ADET GEREĞİNCE HÜKÜM ( Kocaya takılan ziynetler )

• HUKUKİ HAMİL

• HUKUKİ ZİLYET

743/m.1,898

ÖZET: Tarafların oturdukları bölgede,düğünde kim tarafından takılmış olursa olun, takılan ziynet eşyalarının geline ait olduğunu kabule elverişli, istisnasız herkes tarafından uyulan, istikrar kazanmış, örf ve adet varsa, kadını hukuki hamil kabul etmek gerekir.
Eksik tahkikatla, kocanın üzerine takılan eşyanın kocaya ait kabulü ile kadından istirdadına karar vermek isabetsizdir.

DAVA VE KARAR : Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün: Dairenin 25.5.1995 gün ve 5220/6296 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Taraflar karı kocadır. Davacı bir kısım eşyasının davalıda kaldığını iddia etmiştir. Davalı da karşı dava dilekçesinde düğünde takılan bazı ziynet eşyasının kendisine takıldığını, karısında kaldığını ileri sürüp istirdadını istemişlerdir.
İhtilaf düğünde takılan bazı ziynet eşyasının taraflardan hangisine ait olduğu noktasında düğümlenmektedir.
"Menkul bir şeyin zilyeti onun maliki addolunur" ( M.K. 898 ). Taraflar bu karinenin aksini her türlü delil ile ispatlayabilirler.
Mahkeme söz konusu ziynet eşyasının kocaya takıldığını belirleyip isteği kabul etmiş, ancak yargılama sırasında kadın örf ve adet gereği tüm ziynet eşyasının kim tarafından hediye edilirse edilsin geline ait olacağını savunmuştur.
Medeni Kanunun 1. maddesi gereği Hakim Kanunda hüküm bulunmayan hallerde örf ve adet gereğince karar verme yetkisine sahiptir. Taraflar zilyetlik karinesinin aksini her türlü delil ile ispatlayabileceklerine göre.burada örf ve adetin tesbiti önem taşımaktadır. Tarafların oturdukları bölgede, düğünde kim tarafından hediye edilmiş olursa olsun, takılan ziynet eşyasının geline ait olduğunu kabule elverişli istisnasız herkes tarafından uyulan, istikrar kazanmış örf ve adet varsa, kadını hukuki hamil kabul etmek gerekir. Bu yön gözetilmeden örf ve adet araştırılmadan, eksik tahkikatla düğün sırasında kocanın üzerine takılan eşyanın kocaya ait kabulü ile kadından istirdada karar verilmesi doğru değildir.
Bu itibarla hükmün bozulması gerekirken temyiz incelemesi sırasında bu yön gözden kaçmış ve hüküm onanmış olmakla onama kararının kaldırılmasına ve hükmün gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ) oyçokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:
Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 440. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteği yersizdir. Bu itibarla sayın çoğunluğun bozma görüşlerine katılmıyorum.

Üye
Ferman Kıbrıscıklı
Üye
Özcan Aksoy
Old 25-11-2017, 13:07   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Birkaç gün önce TV de çıkan habere göre yargıtay takıların karı koca arasında yarı yarıya paylaştırılacağına karar vermiş...
Old 26-11-2017, 09:38   #6
av.onuranildeniz

 
Varsayılan

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, ziynet eşyaları niteliği gereği kadının takabileceği türden eşyalar olduğundan evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır (Bkz.: 3. HD. 13.02.2014 T. 2013/17773 E. 2014/2180 K.; 6. HD. 12.04.2012 T. 2012/1563 E. 2012/5832 K.). Bu husus 4721 s. TMK m.220/1-b.1’de de açıkça belirtilmiştir.

Müvekkilinizin rızası ile bozdurulmuş olsa dahi ziynetler müvekkilinize aittir. Ancak müvekkiliniz "ziynetleri geri istenmemek üzere eşine vermişse yani bağışlamışsa" bu durumda ziynet eşyasının iadesini talep edemeyecektir.

Yargıtay’ın da yerleşik içtihatlarına göre, ziynet eşyalarının kadın tarafından geri istenmemek üzere verildiğini ispat kocaya düşer (Bkz.: 2. HD. 04.05.2014 T. 2014/653 E. 2014/11289 K.).

Ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiğini ispat da kocaya ait olduğundan, bu durumda ispat yükünü siz üstünüze almayınız. Şayet koca ispat edemezse dava sizin lehinize sonuçlanacaktır.
Old 28-11-2017, 12:00   #7
Lotus1900

 
Varsayılan

soruda kadın erkek kim hep karışmış. müvekkiliniz erkek olan taraf mı? arsayı kadın mı almış?
Old 01-12-2017, 18:05   #8
Av.CKaran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Av.CKaran;

Yanıtınızın alıntıladığım kısmına aykırı mülga kanun dönemine ait bir Yargıtay kararı mevcut. Aksi yönde güncel bir karar yok ise "düğünde takılan takılar, kime takılmış olursa olsun geline aittir" demek mümkündür.

Saygılarımla..

Sayın Ekici,

Eklemiş olduğunuz kararda kadına aittir demiyor, yerel örfe göre belirle eksik inceleme yapmışsın diyor. Bazı yörelerde erkeğe ait liste tutulur. bazı yörelerde takı geline, altın ve para erkeğe ait olur.

Yargıtay'ın bu konuda kafası karışık ve yerleşmiş bir içtihadı yok. 2010'dan sonra kime takıldıysa onun olur şeklinde 3 tane kararı var. Kıstas; kimin taktığı değil, kime takıldığıdır. Çiftlerin akraba olmayan iş arkadaşları da törende jest olsun diye diğer tarafa hediye verebiliyor.
Old 06-12-2017, 15:27   #9
Avukat822

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.CKaran
Sayın Ekici,

Eklemiş olduğunuz kararda kadına aittir demiyor, yerel örfe göre belirle eksik inceleme yapmışsın diyor. Bazı yörelerde erkeğe ait liste tutulur. bazı yörelerde takı geline, altın ve para erkeğe ait olur.

Yargıtay'ın bu konuda kafası karışık ve yerleşmiş bir içtihadı yok. 2010'dan sonra kime takıldıysa onun olur şeklinde 3 tane kararı var. Kıstas; kimin taktığı değil, kime takıldığıdır. Çiftlerin akraba olmayan iş arkadaşları da törende jest olsun diye diğer tarafa hediye verebiliyor.


Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim,

Bu konu üzerinden tekrar sormak isterim ki,
Ziynet eşyaların iadesi davası açsam bu davada kadın ziynet eşya olarak ne takıldığını bilmiyor çünkü düğünden sonra derhal eşi tarafından bozdurulmuş.
Harç açısından ve karşı vekalet ücreti açısından nasıl ilerlemeliyim yaklaşık bir bedel belirtmeli miyim?
Yada 50 yarım altın demek yerine 5 yarım desem olur mu?

Teşekkür ederim.
Old 06-12-2017, 16:58   #10
Av.Nur YAVUZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat822
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim,

Bu konu üzerinden tekrar sormak isterim ki,
Ziynet eşyaların iadesi davası açsam bu davada kadın ziynet eşya olarak ne takıldığını bilmiyor çünkü düğünden sonra derhal eşi tarafından bozdurulmuş.
Harç açısından ve karşı vekalet ücreti açısından nasıl ilerlemeliyim yaklaşık bir bedel belirtmeli miyim?
Yada 50 yarım altın demek yerine 5 yarım desem olur mu?

Teşekkür ederim.

Meslektaşım düğün gününe ilişkin fotoğraf, video kaydı gibi görüntüler ile de yargılamada ziynetler tespit edilebilmektedir. Bunlardan elinizde hiç yok mu ?

Dava açarken düğün günü koşullarına göre yaklaşık bir rakamsal tespit ile harca esas değeri belirtmeniz gerekmektedir. Bildiğim kadarıyla yargılama devam ederken yapılacak bilirkişi incelemesi ile bu değer üzerinden ıslah yoluna gidebilirsiniz.
Old 06-12-2017, 17:40   #11
Avukat822

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nur YAVUZ
Meslektaşım düğün gününe ilişkin fotoğraf, video kaydı gibi görüntüler ile de yargılamada ziynetler tespit edilebilmektedir. Bunlardan elinizde hiç yok mu ?

Dava açarken düğün günü koşullarına göre yaklaşık bir rakamsal tespit ile harca esas değeri belirtmeniz gerekmektedir. Bildiğim kadarıyla yargılama devam ederken yapılacak bilirkişi incelemesi ile bu değer üzerinden ıslah yoluna gidebilirsiniz.

Sayın meslektaşım,

Tüm dvd ler eşi tarafından alınmış. Fotoğraflar mevcut. Ancak müvekkilin tahminine göre nişan ve düğün takılarının toplamı 54 bin tl.
Bu biraz fazla harç çıkaracak, yargıtay kararlarına göre de sadece kadına takılan düğün takıları kadına ait.Nişanda ise sadece nişan yüzüğü.
Ancak biz hepsini talep etmek istiyoruz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Düğünde takılan takılar kime aittir? Av. Gediz Eranıl Aile Hukuku Çalışma Grubu 33 19-09-2020 22:55
Düğünde takılan takılar Konuk 2020 Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 12-10-2015 12:09
Düğünde takılan takılar mother Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 14-11-2013 20:57
düğünde takılan takılar Konuk1158 Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 12-06-2009 21:09
Düğünde takılan takılar kadınamı aitdir Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 11-11-2008 16:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05367899 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.