Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdareden Vekalet Ücreti Alacağı - Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunluluğu

Yanıt
Old 17-03-2016, 14:33   #1
Deniz Karakaş

 
Varsayılan İdareden Vekalet Ücreti Alacağı - Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunluluğu

SGK, ilamdan doğan vekalet ücreti alacağımız için icra takibinden önce yaptığımız başvuruda serbest meslek makbuzu kesmemizi talep ediyor. Bazı meslektaşlarımız, makbuz düzenleme zorunluluğunun olmadığına dair yeni bir karar verildiğini bildirdiler. Bu konuda bilgisi olan var mıdır?
Old 17-03-2016, 14:45   #2
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Deniz Karakaş
SGK, ilamdan doğan vekalet ücreti alacağımız için icra takibinden önce yaptığımız başvuruda serbest meslek makbuzu kesmemizi talep ediyor. Bazı meslektaşlarımız, makbuz düzenleme zorunluluğunun olmadığına dair yeni bir karar verildiğini bildirdiler. Bu konuda bilgisi olan var mıdır?

Yazılı başvuru yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde, makbuz ibraz edilmediği gerekçesi ile ücret ödenmemiş ise icra takibi başlatabilirsiniz.
Old 17-03-2016, 20:03   #3
av__emrah

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/1065
K. 2015/8515
T. 16.4.2015


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayet eden borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; 2577 sayılı Kanun'un 28/2. maddesi gereği alacaklılar vekilinin Bakanlıklarına 28/04/2014 tarihinde tebellüğ edilen 23/04/2014 tarihli dilekçesi ile alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak ödeme için gerekli belgelerin dilekçe ekinde sunulmadığından eksikliklerin giderilmesi için şifahi olarak ve 06/05/2014 tarihinde de ekte sunulan dilekçe ile kendisinden talep edildiğini, eksik belgelerin 08/05/2014 tarihli dilekçe ile Bakanlıklarına sunulduğunu, icra takibini başlatabilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmamış olması gerektiğinden alacaklı vekilinin bu sürelere uymayarak 04/06/2014 tarihinde başlatılan icra takibinin iptali talep etmiştir.
Mahkemece; alacaklı vekilinin ilk müracaatının 28/04/2014 ( idarenin tebellüğ tarihi ) olduğu, ancak eksik belgelerin alacaklı vekili tarafından 08/05/2014 tarihinde kuruma ulaştırdığı, oysa ki alacaklı vekili İYUK 28/2 gereği mahkeme kararındaki alacak miktarını 30 günlük yasal süreyi beklemeden 04/06/2014 tarihinde takip başlattığından takibin iptaline karar verilmiştir. Hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Alacaklı vekilince 2577 sayılı Yasa gereği idareye ödeme talebi için 28/04/2014 tarihinde başvurusu neticesinde idare tarafından 06/05/2014 tarihinde serbest meslek makbuzu ile aslı gibidir onaylı vekaletname örneğinin eksik olması sebebi ile bu belgelerin istenmiş olduğu anlaşılmıştır.
6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesi “... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir.
Anılan Yasa maddesine göre İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir. İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunluluk olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu konuda 2577 sayılı Yasa'nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığından ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek yoktur. Bu durumda Mahkemece, idarenin 30 günlük yasal ödeme süresi borçlu idareye ilk başvuru tarihi 28/04/2014 itibariyle geçtiğinden şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. ( HMK m. 297/ç ) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 16.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-03-2016, 10:56   #4
Emine Yıldız Balkan

 
Varsayılan

T.C.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/21227
Karar No:2016/550

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Borçlu vekili, 2577 sayılı Kanun'un 28/2. maddesi gereğince alacaklılar vekilinin, 09/01/2015 tarihli dilekçe ile alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak ödeme için gerekli belgelerin dilekçe ekinde sunulmadığını, eksikliklerin giderilmesi ve serbest meslek makbuzunu eklemesinin 15.01.2015 tarihli dilekçe ile talep edildiğini, icra takibini başlatabilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince, bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmamış olması gerektiğinden alacaklı vekilinin bu sürelere uymayarak başlattığı icra takibinin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece; borçlu idarenin alacaklı vekilinden eksik belgeler ile serbest meslek makbuzu eksikliğini gidermesini istediği ancak alacaklı vekili tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilmediği idarenin muallakta kalarak sürenin dolmasında kusurlu bulunmadığından, takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
Alacaklı vekili 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesi doğrultusunda ödeme için banka hesap numarasını bildirmek üzere Bakanlığa başvurmuş yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine icra takibi başlatmıştır.
6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesi ... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir.

Anılan Yasa maddesine göre İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir.

İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu konuda 2577 sayılı Yasa'nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığından ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek yoktur. Bu durumda Mahkemece, idarenin 30 günlük yasal ödeme süresinin başlangıç tarihi 09/01/2015 olup, 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra takip başlatıldığından, şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde davalılara iadesine, 20/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-03-2016, 09:52   #5
hciyiltepe

 
Varsayılan

İdari yargı mercileri tarafından verilen kararlarda hükmedilen ilam vekalet ücretlerinin ödenmesi talebi ile idarelere başvuru yapıldığında idarelerce; Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde yer alan “…Karşı tarafın avukatına yapılacak vekâlet ücreti ödemelerinde fatura (Ödemenin doğrudan icra dairesinin vezne veya banka hesabına yapılması halinde serbest meslek makbuzu aranmaz.)…” hükmü gereğince serbest meslek makbuzu talep edilmekte, verilmediği takdirde ödeme yapılmayacağı bildirilmektedir.

Serbest meslek mekbuzunun ibraz edilmemesi durumunda idareler ne yapmalıdır?

Yargıtay konu ile ilgili bir kararında “icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olmadığını, bu konuda 2577 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığını, bu sebeple ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek bulunmadığı” hüküm altına almıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki;
“Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” şeklindeki hükümde “Serbest meslek makbuzu” istenmesi ile ilgili özel bir düzenlemenin bulunmadığından ve kararın yerine getirilmesi ile ilgili aynı maddenin 1 inci fıkrası “ Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” hükmü dolayısıyla idareler serbest meslek mekbuzu ibraz edilmese de gerekli ödemeyi yapmalıdırlar.

Uygulama da idareler Yargıtay kararı sonrası serbest meslek makbuzu olmasa da vekalet ücreti ödemesini yapmakla birlikte; idarece “ilgilisinden fatura ya da serbest meslek makbuzu talep edildiği ve süresinde ibraz edilmediğine” ilişkin tutanak düzenlenlemekte ve akabinde de ilgili avukat hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat gereğince yasal işlem yapılması için Vergi Dairesine / Defterdarlığa ihbarda bulunmaktadırlar.

Bu sebeple avukatlarca; idareden ödeme yapılması talep edilirken serbest meslek makbuzu kesilmesi zorunlu olmasa da ödeme tahsil edilir edilmez serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

https://hciyiltepe.wordpress.com/2016/03/
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idare mahkemesi kararındaki vekalet ücreti karar kesinleşmeden icraya konulur mu? Av.TOLGAA Meslektaşların Soruları 39 06-04-2018 00:50
Idare Yararina Vekalet ücreti av.serpil gölge Meslektaşların Soruları 3 07-01-2014 17:30
Avukat Olmayan idare Görevlilerine Vekalet Ücreti Uygulaması Av. UCS14 Hukuk Sohbetleri 0 16-04-2013 11:43
Askeri Yüksek idare mahkemesi manevi tazminat-vekalet ücreti aslıhan gültekin Meslektaşların Soruları 4 19-04-2010 09:20
Müvekkil alacağı temlik etti, vekalet ücreti alacağı için ne yapmalıyım? ACİL!!! avdyg Meslektaşların Soruları 18 02-07-2009 10:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02918410 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.