Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İkramiye İsabet Eden Sayısal Loto Belgesinin Devri Ve İmzanın Çizilmesi

Yanıt
Old 24-04-2002, 21:08   #1
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan İkramiye İsabet Eden Sayısal Loto Belgesinin Devri Ve Devir İmzasının Çizilmesi

Bay (x) bir kupon sayısal loto oynuyor, çekilişte 468 milyar TL ikramiye isabet edince, notere gidip kendi adına tespit yaptırıyor. Ayrıca, loto belgesini kaybederim düşüncesi ile arkasına adını soyadını yazıp, imzalıyor..

Ertesi gün loto belgesinin bulunduğu el çantasını çaldırdığı iddiası ile bay (x) derhal karakola başvuruyor. iddiaya göre noter tasdikli belge de aynı çanta içinde, birlikte çalınmıştır. Tutanak tutuluyor. hırsızlık olayı belgeleniyor. Bay(x) notere giderek, adına tespit ettirdiği belgenin tasdikli bir örneğini çıkarttırıyor.

Bu arada, Noter belgesi ile Piyango idaresine başvuran bay(x) ikramiyenin bay (y)' ye ödendiğini, noter belgesinin tek başına ikramiyeyi talep etmeye yetmeyeceğini, loto belgesinin hamilinin yetkili olduğunu öğrenip, ikramiyeyi alan bay(y) ile piyango idaresini dava ediyor.

Dava dilekçesinde;

1- Loto belgesinin, (ikramiyenin ödendiği tarihten önce)kendi adına tespit edildiğini, ayrıca loto belgesinin arkasında adı soyadı ve imzasının bulunduğunu bu nedenle piyango idaresinin gerek noter kaşesinden, gerekse arkada yazılı bulunan ad soyad ve imza nedeniyle ödeme yapmaması gerektiğini, ödeme yapıldığı için piyango idaresinin zararı karşılaması gerektiğini, zararının faizi ile birlikte tahsilini talep ediyor.

2- Bay(y)' nin hırsızlık konusu loto belgesini çaldığını ve bu belge ile kendi parasını çektiğini paranın sebepsiz zenginleşme nedeniyle bay(y)' den istirdadını talep ediyor.

Savunmalarda:

Bay (y) :

1- Bay(y), loto belgesini (kayıt dışı parasını kayıtlı hale getirmek için) bay(x)' den ciro yoluyla temlik aldığını, bedelini 50 milyar fazlası ile ödediğini, esasen loto belgesi arkasındaki davacı el yazısı ve imzasının bunu doğruladığını, kaldı ki bu nedenle kendi adı soyadı ve imzasının da belge arkasında olduğunu, devir sırasında bay(x)' in ad soyad ve imzasının devir nedeniyle çizildiğini, hırsızlık iddiasının bay(x)' in düzenlediği bir senaryonun bir parçası olduğunu, belgeye hamil bulunduğunu, davada ispat yükünün bay(x)' de olduğunu, ayrıca ikramiyeyi harcadığını ve akrabalarına dağıttığını, elinde 50 milyar lira kaldığını ona da ev aldığını, belirtiyor. Ayrıca, kendisine bay(x)' in dava açma hakkının olmadığını, bu davayı açsa açsa piyango idaresinin açabileceğini, davanın husumetten reddini talep ediyor..

Piyango idaresi :

2- Piyango idaresi ise, idare kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, ikramiye isabet eden loto belgesinin arkasında bay(x)' in adı soyadı ve imzası olduğunu onun altında da bay(y)' nin adı soyadı ve imzası bulunduğunu, ancak bay(x)' in ad soyad ve imzasının çizilmiş olduğunu, bu nedenle loto belgesi hamilinin, belge arkasında çizilmemiş isim soyad ve imza sahibi ile aynı kişi olması hesabıyla ödemeyi yaptıklarını, davayı kabul etmediklerini, belge arkasında belgeyi ibraz edenin hak sahibi olacağının yazılı olduğunu, noter tasdikinin yeterli olmadığını esasen araştırma mecburiyetleri bulunmadığından bu hususun idareyi ilgilendirmediğini belirtip, davanın reddini talep ediyor.

3- Bu arada, bay (y)'nin: '' kayıt dışı paramı kayıtlı hale getirmek için temlik aldım'' şeklindeki savunmasını (mahkeme re'sen) savcılığa ihbar edip dava açılmasını arakararı ile talep ediyor.


Sorular:

1- Loto belgesinin hukuki niteliği nedir? Devri mümkün müdür, devir için bir şekil şartı var mıdır?

2- Bay(x)' in ad-soyad ve imzasının çizilmesi, onun sahipliğini sona erdirir mi? Bay (y) nin de (sonradan yazıldığı iddia ediliyor) ad-soyad ve imzasının bulunması ve hamil olması durumunda, çözüm nasıl olacaktır.

3- İspat külfeti kimdedir? Bay(x)' in, Bay(y)' ye açtığı dava için dava hakkı var mıdır, başka bir ifade ile dava da bay (y) nin husumet itirazı yerinde midir?

4- Noter tasdik belgesinin delil gücü nedir?

5- Savcılığın ceza davası açması halinde, hukuk davasının seyri nasıl değişecektir?

Saygılarımla..
Old 25-04-2002, 09:44   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan kısa bir yargıtay kararı ve bir hüküm

İİK.68 normlarına girmediğini belirtir bir karar... belge arkasındaki imzanın niteliği... 320 sayılı KHK. nin bir hükmü


T.C
YARGITAY
l2. HUKUK DAİRESİESAS 1998 KARAR
3887 4393Y A R G I T A Y İ L A M IMahkemesi : KAHRAMANMARAŞ İCRA TETKİK MERCİ

Tarihi : 6.3.1998

No.su : 2-49

Davacı : ALACAKLI : ABDULLAH ZEYİT

Davalı : BORÇLU : NİHAT KIR V

Üçüncü Şahıs :


Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde
temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle
ilgili dosya mahallinden daireye 30.3.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla
okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip dayanağı belge Milli Piyango İdaresinin 1/4 biletidir.
Anılan belge İİK. 68/1. maddesinde yazılan mücerret borç ikrarını içeren
bir belge değildir. Belge arkasında takip alacaklısının imzasının
bulunması belge niteliğini değiştirmez. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü
yargılamayı gerektirir. Mercice, bu nedenle alacaklı isteminin reddine
karar vermek gerekirken kabul edilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci
kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri
uyarınca BOZULMASINA, 21.4.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
C.Sanin Y.Koru İ.Yanıklar H.Karakış A.Alkan


İkramiye Ödemeleri

Madde 50 - Piyango biletleri, hemen - kazan biletleri hamiline aittir. İkramiye ve amorti ödenmesi için biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin sahipleri için, bilet ibraz edilmedikçe ikramiye veya amorti ödenmez.
Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi asıl olup, bir bilete birden fazlaikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.
Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amortiler tutarı İdareye irat kaydolunur.


Old 29-04-2002, 21:53   #3
aristo

 
Karar çözüm

Sayın meslektaşıma cevabım,
1-
bu konuda Milli Piyango İdaresi nin savunması doğrudur.Şöyleki ikramiye isabet etmiş loto kuponunu aynen bir kağıt para gibi düşünmek gerekir.Parayı elinde bulunduran kişi parayı imzalasa bile bu paranın dolaşımı sonucu paranın sahibi olmuş olmaz ancak yasal olarak elinde bulunması gereklidir İkramiye çıkmış loto kuponuda aynen para gibidir İdareye ibraz eden kişi lotonun sahibidir.İdare ancak kuponun gerçek olup olmadığına ve ibraz eden kişinin kimliğini tespit etmekle yükümlüdür.İsterse bu kuponun arkasında on tane isim ve imza olsun ancak ibraz eden bir kişiyse o kişinin isim adres ve imzası karşılığı bu parayı öder diğer isimleri araştırmak ve haklarını korumak loto kuponunun niteliğine aykırı düşer hatta diğer isimleri idarenin kendisi çizmek durumundadır.Aksi takdirde işin içinden çıkılamaz örneğin atıyorum loto kuponunun arkasına martin luter diye bir isim yazılmış ve altına imza atılmış ama bunu başka biri getiriyor ve diyorki benim çocuk almış arkasına uyduruk bir isim yazmış ve imzalamış bu gerçek değil kupon benim diyor tabiki idare böyle bir isim ve imzayı araştıracak değildir o ismi çizerek lotoyu ibraz edene parayı ödeyecektir.
2-
Loto kuponunun önceden noterce tespiti yukarıdaki açıklamalarımın çerçevesinde ancak bir kağıt paranın seri numarasının o an için kimin elinde olduğunun tespiti niteliğindedir
tabi ki bu kağıt paranın sahibi (x)nin rızası dışında (y) nin eline geçmiş olması (y)nin hırsızlık suçunu işlemesi anlamına gelir bu durumda (x) tespiti yapılan paranın (lotonun) rızası hilafına elinden çıktığını ispat etmesi gereklidir.İspatladığı takdirde (y)den bu parayı talep edebilecektir.görüldüğü üzere idarenin hiç bir sorumluluğu oluşmamaktadır.
Old 29-04-2002, 22:33   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Neşeli İyi bir başlangıç,

Sevgili meslektaşım,

Olaya ''aristo mantığı'' ile çözüm ürettiğiniz için teşekkür ederim.

Sorunun en önemli ayaklarından birisi, loto belgesinin hukuki niteliğinde yatmaktadır. İdare haklıdır, haksızdır o ayrı bir mevzuudur,belgenin hukuki niteliği tespit edildikten sonra tartışılır.

Adım atmakla önemli bir iş yaptınız, teşekkür ederim.

Konuyu enine boyuna beraberce tartışalım..

Sevgi ve saygılarımla..
Old 30-04-2002, 20:59   #5
aristo

 
Varsayılan sayın Tikici

Sayın Tikici,
benim açıklamam gayet açıklayıcı ama sizin işinize gelmemiş olabilir kağıt paranın hukuki niteliği ne ise ikramiye çıkmış loto kuponu veya piyango biletinin de niteliği odur bu kadar basit hukuku illa ki zorlamaya gerek yok
Old 30-04-2002, 22:02   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sn. aristo,

Size göre basit olabilir, ama bana göre o kadar ''basit'' bir olay değil, foruma aktarılan konu. Bazı şeyler vardır, '' o mu çok kolay dersiniz,'' ama kazın ayağının öyle olmadığını 10-15 yıl sonra anlayabilirsiniz...

Ayrıca, sizin cevap yazma mecburiyetiniz de bulunmamaktadır. Daha önceki nazik cevabınızı okumuş, teşekkür de etmiştik..Selamlar..
Old 02-05-2002, 16:17   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Guzel ve ilginc bir dava oldugu kesin.Somut olayda;

-Bay x'in loto ikramiyesini kazanan kisi oldugu hususu kesin,
-Talih oyununa istirak eden bay x, ikramiyenin isabet ettigi kuponunun
kendisine ait oldugunu, kuponun arkasindaki "..(5+1) BILENLERIN ikramiyeleri
genel mudurlukce kendilerine odenir.." ibaresindeki (5+1) i BİLEN kisi
oldugunu, gerek KUPONUN ARKASINA YAZDIGI AD - SOYADI VE İMZASI ile ve
gerek yaptirmis oldugu NOTER TESPITI ile ispat ediyor ve kendisine dusen
yukumlulukleri yerine getiriyor...Burada yapmasi gerekip de yapmadigi -ama
loto oynama esaslari cercevesinde mecbur da olmadigi- husus, noter tespitini
es zamanli olarak piyango idaresine teslim etmemis olmak..Olmasi ile
olmamasi arasinda esasa deginen ciddi bir fark yok ve yinetekrar
belirtmeliyiz ki kendisine yuklenmis boyle bir sorumluluk da yok, ama
yapilmis olsa daha iyi olurdu

-Burada onemli bir husus da, Piyango idaresinin, loto kuponunun arka yuzunde
belirttigi oynama esaslari arasinda yer alan "..CALINMA TEHLIKESINE KARSI
biletin arkasina adinizi, soyadinizi ve adresinizi yazip imzalayiniz"
aciklamasi.. Su halde bay x, uzerine dusen yukumlulugu fazlasiyla yerine
getirmis, arti olarak da noter tespiti yaptirmis, ki bu aciklama karsisinda,
kuponun arkasina dusulen izahattan sonra, bence tespite bile gerek yok..

Bu durumda, kuponun arkasina, ad, soyad, adres ve imzanin, CALINMA
TEHLIKESINE karsi yazilmis, atilmis bulundugunun kabulu ZORUNLU..

OYLEYSE PIYANGO IDARESI, ARKASINDA -CIZILMIS DE OLSA- BAY X'E AİT AD,
SOYAD VE IMZAYI GORDUGU ANDA, CALINTI KUPON IHTIMALINI GOZONUNDE BULUNDURMAK
ve kanimca Bay y'ye, Bay x'i de idareye davet etmek gerekliligini
hatirlatmak veya bizzat bu sahsi aramak ve konu aydinlanincaya kadar da
ODEME YAPMAMAK MUKELLEFIYETINDEDIR.

-Ispat kulfetinin ise, konusu suc olusturan bir saik nedeni ile ve hatta 50
milyar TL de fazla odeme yaparak kuponu DEVRALDIGINI SOYLEYEN bay y'de
oldugu kanaatindeyim..468 milyar+50 milyar Bay x'e odeme yaparak kuponu
devraldigini soyleyen bay y, yaptigini iddia ettigi odemeleri
KANITLAMALIDIR.

Loto kuponlarinin hukuki niteliginin ne olabilecegi sorusuna bir yanit
bulamadim, belki bulamamak da dogaldir, sui generis bir ozellik tasidigi da
tartisilabilir inancindayim, ama herhalukarda HAMILINE YAZILI BIR CEK GIBI
NITELENDIRILEMEYECEGINI dusunuyorum. Zira loto kuponunun para gibi tedavulu
, loto kuponunun arkasindaki oynama esaslarina dair aciklamalar karsisinda
olanakli gorunmuyor, yazili bulunan bir ad soyad ve imzadan sonra kuponu
devralan HER MAKUL KISI, "CALINDI" IDDIASIYLA KARSI KARSIYA KALABILECEGINI
bilmek zorunda olmalidir. Bunun disinda, piyango idaresinin yapacagi
ikramiye odemesinin muhatabi ; ADI UZERINDE İKRAMİYE
TALİHLİSİDİR, YANİ 6 SAYIYI "BILEN" KISIDIR.

Hukuk mantigi cercevesinde ,
- PIYANGO IDARESININ KUPONDA ADI YAZAN BAY X'I VE BAY Y'YI VE ARALARINDAKI
HUKUKI ILISKIYI ARASTIRMAK,
-BAY Y'NIN DE BAY X'E ODEDIGINI IDDIA ETTIGI 518 MILYAR TL.YI, YAZILI BIR
BASKA BELGE, BIR ALACAK TEMLIKI SOZLESMESI VB. ILE KANITLAMAK
MUKELLEFIYETİNDE OLMALIDIR

Bay x, uzerine dusen ve piyango idaresinin kendisine yukledigi vecibeleri
yerine getirmistir. Su halde hasil olan sonuctan, gerek bay y'nin ve gerek
piyango idaresinin, bay x'in zararina karsi mustereken ve muteselsilen
sorumlu olmasi gerektigini, bay x'in davayi -aciklamalar isiginda-
kazanmasinin mumkun oldugunu, hukuk yargilamasi sonrasi asamada da bay y'den
tahsilat guclugu olabilecegi gozetildiginde oncelikle piyango idaresinin
ikramiye bedelini bay x' ödemesi ve akabinde de bay y'ye rucu etmesi
gerekebilecegini, evvelce bay x in sikayeti uzerine acilmis bir ceza davasi
var ise piyango idaresinin de bu davaya mudahil olarak katilmasi, yoksa da
bizzat savciliga da muracaat etmesi gerektigini, son olarak hukuk
yargilamasinin devam etigi surec icinde kamu davasinin acilmis olmasi
durumunda da her iki mahkemenin birbirini beklemek gibi bir zorunlulugu
yoksa da, somut olayda hukuk mahkemesinin cezayi degil, ceza mahkemesinin
hukuk mahkemesinin kararini beklemesi gerektigini dusunuyorum

Saygilarimla...
Av.Sehper Ferda DEMIREL
Balikesir Barosu
Old 02-05-2002, 16:20   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Öncelikle ifade edelim ki, milli piyango bileti “hamiline yazılı senet”
kategorisine girer. Bu sebeple TTK ‘da öngörülen kıymetli evrakın zayi ve
iptali hükümleri milli piyango biletine de uygulanacagı düsünülürse de “Milli
piyango idaresi teşkiline dair 3670 sayılı Kanunun ( 5772 sayılı kanunla
degisik) 10 maddesi hükmü gereğince “ mili piyango biletleri hamiline aittir.
İkramiye veya amorti ödemesi için biletlerin ibrazı şartdır” hükmü yer
almaktadır. Bu sebeple bilet ibraz edilmeden herhangi bir bedel ödenmesi mümkün
değildir. Bu hüküm doktrinde Poroy tarafından eleştirilmektedir. Yazara göre
calınma ve yırtılma durumlarında bu hususun genel hukumlere göre ispat
edilebilmesi gerekir .(Geniş bilgi için bkz. Karayalcın Yasar Ticaret hukuku
kambiyo senetleri, ank. 1970,s. 358 dpn. 21,22.

Çetiner Ömer Faik
Old 02-05-2002, 21:59   #9
Zeki SERİNKAN

 
Varsayılan

Merhaba,

Piyango biletini kıymetli evrak türleri arasına sokmak kanımca mümkün değildir. TTK da kıymetli evraklar sayıldığı gibi, ayrıca piyango biletinin bunların arasına sokulmasına gerek yoktur.

Olayı, görüşüme göre , Borçlar Kanununda "akdin muhtelif nevileri" arasında kumar ve bahis başlığı altında belirtilen piyango sözleşmesi kapsamında değerlendirmek gerekir.

BK 506 : PİYANGO: Hükümet tarafından müsaade edilmiş olmadıkça piyango hiçbir alacak hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu takdirde piyango hakkında da kumara müteallik hükümler tatbik olunur.

Borçlar Kanunu piyango sözleşmesinin hükümlerini,kapsamını belirlememiş olsa bile, maddenin mefhumu muhalifinden "hükümet tarafından müsaade edilmiş olan piyango organizasyonlarının bir alacak hakkı doğuracağı sonucunu çıkarabiliriz. Akdin muhtelif nevileri başlığı altında belirtilmiş olmasından da yola çıkarak olaya konu olan akdi ilişkiyi piyango sözleşmesi olarak adlandırabiliriz.

Olayımızda hükümet tarafından müsaade olunmuş bir piyango tertibatı bulunduğuna göre ortada bir alacak hakkı bulunmaktadır. Bu akdi ilişkiyi değerlendirecek olursak;

İCAP : Milli Piyango İdaresinin koşullarını belirlemiş ve halka duyurmuş olduğu loto organizasyonu.

KABUL : İştirakçinin loto kuponunu doldurarak ,bedelini ödeyip, kuponu loto bayisinin bilgisayarından geçirmesi.

ALACAK HAKKI : Çekilişte isabet edecek numaralara göre belirlenecek olan ikramiye.

ALACAK BELGESİ: Loto kuponu.

Yukarıda belirttiğimiz şekilde oluşan piyango sözleşmesinde alacağın belgesi olan biletin hamile yazılı belge olarak değerlendirilmesi kanımca yanlış olur. Türk Ticaret Kanununda kıymetli evraklar arasında piyango biletleri sayılmadığı için, hakkın kendisine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve kendisi olmadan hakkın dermeyan edilemediği kıymetli evrakların devrine ilişkin kuralları biletin devrine uygulayamayız. Yani sözün kısası, hamile yazılı senetlerin teslimle devrine ilişkin kuralı bilete uygulamamızı gerektiren bir yasal hüküm yoktur.

Dolayısıyla piyango sözleşmesinden doğan alacak hakkının devri için Borçlar Kanununda belirlendiği şekilde bir alacağın temliki sözleşmesi aramak gerekir.

Biletin arkasına ilgililerin isimlerinin yazılmış olması bunların senedin devrini sağlayan ciro gibi değerlendirilmesini gerektirmez. Biletin arkasına isim yazılması Piyango İdaresinin belge arkasına yazdığı şerhten anlaşıldığı üzere sadece senedin çalınmasına karşı bir tedbirdir.

Olayımıza dönecek olursak :

Bay X , senedin meşru hamili olduğunu hem bilet arkasına yazdığı ismi ile hem de yaptırdığı noter tesbiti ile kanıtlamaktadır. Burada noter tesbitinin delil gücünden kısaca sözedelim. Noter belgeleri aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul edilen delil türlerindendir. Yani noter tesbiti hakkında bir yasal karine mevcuttur. Aksinin iddia eden tarafından ispat edilmesi gerekir. Zaten bu konuda X ile Y arasında bir ihtilaf yoktur. Biletin ilk hamili Bay X tir.

Bay Y nin savunması "kayıt dışı parasını aklamak için bileti X ten satın aldığı,bedelini fazlasıyla ödediği" şeklindedir.

Biletin Borçlar Kanunu anlamında piyango sözleşmesine konu olan alacağın belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine göre , Bay Y nin savunmasını bir alacağın temliki sözleşmesi ile kanıtlaması gerekmektedir. Ayrıca bu sözleşmeye göre bilet için belirlenen bedeli ödediğini de kanıtlamalıdır.

Piyango İdaresinin durumuna gelince;

Piyango idaresi sözleşmenin borçlusu durumundadır. Yani ikramiye isabet eden biletin hamiline (sözleşmenin alacaklısına)
ikramiyeyi ödemek durumundadır. Bu borçtan nasıl kurtulabilir?

Burada BK 96. maddeye bakmamız icap eder.
BK 96: Alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde, borçlu kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bundan mütevellit zararı tazmine mecburdur.

Borçlunun Sorumluluğunun kapsamı :
BK 98 : Borçlu umumiyet itibarıyle her kusurdan mesuldür. Bu mesuliyetin vüsati için hususi mahiyetine göre çok veya az olabilir.

Demekki borçlunun borcunu ifa konusunda kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat etmesi gerekiyor. Ayrıca sözleşmenin konusuna ve mahiyetine göre bu kusurun derecesi az da olabilir, çok da.

Piyango İdaresinin olayda üzerine düşen yükümlülük ikramiyeyi doğru kişiye eksiksiz olarak ödemektir. İlgili yasa gereğince ikramiyenin bilet hamiline ödeneceğinden bahsedilmekle, idare kendisine bileti getiren kişiye ödeme yapınca yükümlülüğünü hakkıyla yerine getirmiş olurmu?

O zaman biletin arkasına neden çalınmaya karşı isminizi yazınız şeklinde iştirakçileri uyarma ihtiyacı doğdu. Biletin arkasında bir değil iki tane isim yazılı olduğu halde, neden durumun aslını araştırmadı. en azından ismi çizilmiş olsa bile birinci hamili neden çağırıp dinlemedi. Tek bir kağıt parçasına milyarlarca lira parayı ödemek durumunda olan idarenin bu konuda daha özenli davranması gerekmez mi?

Burada Piyango idaresinin ikramiyeleri dağıtma konusunda özenli davranmadığını ve bu nedenle kusurlu olduğunu kabul etmek zorunludur görüşüme göre.

Bay X ile Bay Y arasındaki ilişkinin kanıtlanması durumuna göre idarenin meşru hamile ödeme yapması gerekir.

Eğer meşru hamil X ise, Piyango İdaresi Bay X e yeniden ödeme yapmalı, daha sonra Y ' ye rücu etmeli. Meşru hamil Y ise X in davasının reddi.

Son bir söz :

3670 sy. Piyango İdaresinin Teşkili Hakkında Kanunun 12.maddesine göre "Piyango İdaresine ait mallar devlet malıdır. Bunları çalanlar,ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun sui istimal edenler ve piyango biletlerini taklit ve tahrif edenler Devlet Malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettip cezalara tabidirler."
Piyango biletleri de piyango idaresine ait mallardan olması durumu karşısında Bay Y nin bu nedenle ceza mahkemesinde yargılanması da sözkonusu olacaktır.

Olay Hakkındaki görüşlerim bu şekilde.

Selam ve saygılarımla
Noter Zeki Serinkan
Old 02-05-2002, 23:28   #10
aristo

 
Karar akla gelen sorular?

Sayın Noter,
bu konuda yorumunuz, mevzuata göre çok isabetli olmuş benim aklıma gelen sorulara da yanıt verirmisiniz?
1-Noter ikramiye çıkmış loto kuponunun tespitini nasıl yapabilir?demek istediğim şu:ikramiye çıkmış loto kuponları kağıdın altında bulunan barkottan anlaşılır.Bu barkotu ancak loto makinesi okuyabilir Noter bu barkotun tespitini nasıl yapmış olabilir?Aksi takdirde sadece seri nosunu tespit yetmez zira bu durumda sahtesinden ayırt edilemez
2-olayımızdan biraz farklı düşünerek imzası çizilen x olmasın da uyduruk bir isim olsaydı idare araştırmakla yükümlümüydü?
3-X,Notere tespit yaptırmamış olsaydı ve Y'de X'i tanımadığını söyleseydi durum ne olurdu?
Old 04-05-2002, 09:52   #11
Zeki SERİNKAN

 
Varsayılan

Merhaba

Yorumumun mevzuata göre doğru olduğu konusunda iddialı değilim. Zira 3670 sy.yasanın 10.maddesi ikramiyenin bilet hamiline ödeneceğini söylüyor. Buradan yola çıkarak piyango bileti hamile yazılı senetler grubuna alınırsa (bence yanlış olur) bazı sakıncalar doğuyor. Kötüniyetli hamillere karşı hukukun savunma mekanizması zayıflıyor. Bu nedenle daha önce belirttiğim çözüm tarzının daha isabetli olacağına inanıyorum. Ama konuyu mahkemeler sonuçlandırıyor.


Tesbiti istenen konu özel bir uzmanlık bilgisi gerektiriyorsa, noter tarafından bilirkişi de kullanılabilir.
Ancak bu konuda bilirkişiye gerek olmadığına inanıyorum. Noter tarafından tesbiti istenen loto kuponunun fotokopisi (renkli de olabilir) çekilerek tesbit tutanağına eklenir. Loto makinası fotokopideki barkotu da okuyabilir zannediyorum. Burada noter fotokopiyi kendisi çektirirse, (ilgilinin getirdiğini değil) daha özenli bir tesbit işi yapmış olur.

ikinci soru, bence hayatın mutad akışına aykırı. Zira trilyon gibi bir para umut edilen bir belgeyi hiç kimsenin uyduruk bir isimle zedeleyeceğini düşünemiyorum. Bu durumda da idarenin özenli bir araştırma yapması,gerekiyorsa parayı bilet hamiline ödememesi daha doğru olur. Her ne kadar 3670 sy.yasa ikramiyenin bilet hamiline ödeneceğini söylüyor olsa bile, görüşüme göre bu hüküm tedbir amaçlıdır. Yani ikramiyenin doğru kişiye ödenmesini sağlamak bakımındandır. Ancak duruma göre biletin meşru hamili konusunda şüpheye düşülüyorsa idarenin ödeme yapmaması daha doğru olur.

üçüncü sorunun notere tesbit yaptırılmamış, ama kupon arkasında X in ismi yazılı şeklinde mi, yoksa hem tesbit yok,hem de arkada isim yazılı değil şeklinde mi anlamak gerektiğine karar veremedim.

Birinci olasılıkta, Y nin meşru hamil olduğunu bir temlik sözleşmesi ile idareye kanıtlaması gerekir bence. Kişilerin piyango alacağını bir temlik sözleşmesi ile devretmesi hem işlem güvenliğini sağlar,böylece iyiniyetli kişilerin hakları güvence altında olur, hem de kötüniyetli hamillere karşı bir önlem olur. Bileti hamile yazılı senetler grubuna alırsak, kötüniyetli hamillere karşı hiçbir güvenlik önlemi kalmıyor. Olaydaki gibi ben kayıt dışı paramı aklamak için bedelini ödeyip paramı aldım derse yapacak şey yok. Bedelini ödediğini ispatlamasına bile gerek yok. Elinde bilet var.

İkinci olasılıkta , bence ispat külfeti bay X e geçer. Biletin meşru hamili olduğunu elinden iradesi dışında çıktığını(çalındığını veya zorla alındığını gibi) bir ceza davasında ispatlaması gerekeceğini düşünüyorum.

Selam ve saygılarımla
Old 13-05-2002, 17:14   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Neşeli

Başka görüş yok mu? Hepsi bu kadar mı?

Saygılarımla..
Old 08-02-2006, 01:43   #14
VARTO'LU

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım Mehmet S. Dikici

"Sanal Olayınız" (Kurgunuz) için sizi kutlarım; nice çarpıcı ve dikkat çekici oluşunu gelen ondan fazla yanıt göstermekte.
Kurgunuzda kimi gelişleler daha da dikkat çekici.
a) "Sayısal Loto" oyuncunun bay (x), cumartesi akşamı açıklanan loto sonuçlarını, bu tatil gününde hangi notere tespi ettirdi. Türkiye'de "Nöbetçi Noterlik" var mı ?
b)
Alıntı:
"468 milyar TL ikramiye "
çıkan kuponu, tespit eden noter, bu miktar üzerinden harç aldı mı ?
c) Bay (x) in kopunu cüzdanına yada cebine sığamayacak denli büyük mü ki onu çantasına koyarak taşıdı ?
d) Milli piyango idaresi,
Alıntı:
"arkasına adını soyadı yazılıp, imzalanmış"
ve 468 milyar TL ikramiye çıkmış bir ikramiye kuponunun arkasındaki bu isim ve imza çizildiği halde, bu ikramiye kuponuna ödeme yapacak denli öngörüsüz ve basiretsiz kişileri (ki bu olasıllık ihtimal dışı-ben bu seçkin kurulumuşuma böyle bir davranışı yakıştıramadığım gibi elemanlarını da seçkin kişiler olarak bilir ve anarım) istihdam eder mi ?
e) Bay (x)i Milli Piyangı İdaresi'ne giderek kuponunu ibraz etmek yerine notere giderek onu taspit ettirmeye yönelten etken ne ola ?
f) Türkiyede,
Alıntı:
"kayıt dışı parasını kayıtlı hale getirmek"
üzere sayısal loto kuponunu ciro yolu ile devir aldığını savunma yüretliliğini gösteren bir yurttaşımız var mı ?
Dahası da bu savunmayı yapan bir avukat mı ?
Alıntı:
"kayıt dışı parasıyı kayıtlı hale getirmek"
biçiminde yapılan bir işlemin varlığını öğrenen yargıç "kara paranın aklanması" olarak bilinen bu işlem için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmadı mı ? (uluslararası ceza sözleşmesi ve bunun gerektirdiği ağır cezalar var)
g) 468 milyar TL para bankalardan geçmeyerek hep yastık altlarında mı korunarak tüketildi ?
Umarım bu sonulara da yanıtlar gelecektir !
Old 08-02-2006, 09:49   #15
Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın VARTOLU

Pazar günü Notere gittiğine ilişkin bir açıklama olayda yoktur. Kayıtdışılık için Savcılığa suç duyurusunun yapıldığı olayda yazılıdır. Diğer sorularınız; yani çantada taşıma görecelidir. Ciro olayı bilinçli yazılmıştır. Lotonun kambiyo senedi sayılmayacağını tartışmak içindir.

Olay belirttiğiniz gibi kurgudur ve bir çok hukuki olayı içinde barındırmaktadır.

Saygı ve selamlar...

Not: Siz vergi hukukuna aşinasınız. Bir soru sorayım sizi bulmuşken: Şirketlerin bedava (hediye) ürün dağıtmasının vergisel boyutu nedir? Bu konuda aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Yani örnek olarak; Kapak toplayıp bir adet bedava kola alınınca, bu kola için vergi alınıyor mu?
Saygılar.
Old 08-02-2006, 12:48   #16
Av.M.Aydın Bilen

 
Varsayılan

Sn.Dikici,
Bir soru da ben ekleyeyim.Bay (y) kara para aklanması savunmasını yaptığında Kara Paranın Aklanmasını daha doğrusu kayıt altına alınmasını sağlayan (Tam olarak hatırlayamıyorum Kanun mu yoksa BKK) mevzuat yürürlükte miydi?
Selamlar
Av.M.Aydın Bilen
Old 04-03-2006, 01:59   #17
VARTO'LU

 
Varsayılan

Sayın Aydın Bilen;
1-
Alıntı:
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
2-
Alıntı:
4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hk. Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk.De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
3-
Alıntı:
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286. Maddesine 12/12/2003 - 5020/1 Maddesi İle
eklenen fıkraya dikkatlerinizi çekerim. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti
4-
Alıntı:
"Yolsuzluk Hakkında Avrupa 1996 Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanununu Ceza Hukuku Sözleşmesini"
Ocak 2004 tarihinde onaylamıştır.
MASAK diye bir kuruluşun varlığı ve faaliyette bulunduğunu hatırlatmaya gerek var mı ?
Old 04-03-2006, 13:04   #18
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Karapara epeyce ilgi çekiyor demek ki.
Teşekkürler Sn.Vartolu
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekaletname sureti ile yetki belgesinin birlikte sunulması halinde baro pulu? resume Meslektaşların Soruları 19 29-01-2019 16:10
araç devri Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 16 11-05-2010 17:08
İflas Eden Sigorta Şirketleri Brusk Meslektaşların Soruları 4 04-08-2009 15:08
Markanın Devri honour Meslektaşların Soruları 4 28-05-2009 20:03
Araba Devri Evrensel Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04545093 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.