Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamulaştırma bedelinin Bankaca düşük oranda nemalandırılması

Yanıt
Old 08-03-2020, 19:48   #1
criminal

 
Varsayılan Kamulaştırma bedelinin Bankaca düşük oranda nemalandırılması

Sayın meslektaşlarım,Kamulaştırma Kanunu'nun 10. mdsine göre "Tarafların anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanı ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir".

Kamulaştırma davasında kararın kesinleşmesi üzerine Kamulaştırma fark bedeli banka tarafından ödendi.Ama kontrol ettiğimizde paraya üç aylık vadeli hesapta % 4.70 oranında faiz işletildiğini gördük.Banka yasal faizin neredeyse yarı oranında bir faiz uygulamış ve müvekkilin parası üzerinden ciddi oranda haksız bir kar elde etmiş olmakta.
Sorun şu ki,Kanunda bu yönde bir düzenleme olmadığı için Mahkemeler karar verirken üç aylık nema oranının ne kadar olması yönünde bir oran belirleyemiyorlar. Ne kadarlık bir oran uygulanacağı da haliyle Banka şubesinin insiyatifine kalıyor.
Düzenleme, kanuna yeni eklendiği için araştırmalarıma rağmen konu hakkında Yargıtay kararı bulamadım.Bu konuda Adalet Bakanlığının açık bir genelgesini de göremedim.
Görüşlerinizi rica ediyorum.Saygılarımla.
Old 06-11-2020, 10:24   #2
baylaw

 
Varsayılan Kamulaştırma bedeline düşük faiz uygulanması

Meslektaşım, bizde de aynı durum var.

Ben bu konu ile ilgili olarak Ziraat Bankası aleyhine dava açmak istiyorum. Banka kendi kafasına göre % 4 üzerinden faizlendirme yapmış, Kanaatimce, müşterilerine 3 aylık mevduatta hangi faizi veriyorsa kamulaştırma bedeline de o oran üzerinden faizlendirme yapmalıydı. Siz bir girişimde bulundunuz mu?
Old 06-11-2020, 11:46   #3
Av. Suat

 
Varsayılan

İçerik aynı değil ama nemalandırmama veya çok düşük faizden nemalandırma da mülkiyet hakkının ihlali sayılabileceğinden karar içeriğindeki ana ilkeler fikir vermesi bakımından faydalı olabilir.....TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
Esas No:2014/6577
Karar No:2017/16022017
K. Tarihi:


Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru
Özet:
Başvurucunun alacağının tahsili amacıyla borçlu aleyhine başlatılan icra takibi sırasında borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin icra müdürlüğünce nemalandırılmamış olması nedeniyle doğmuş olduğu iddia edilen zararın tazmini istemiyle Devlet aleyhine tazminat davası açılmasının teorik olarak mümkün olduğu söylenebilir. Ancak sıra cetvelinin kesinleşmesi surecinde ihale bedelinin nemalandırılmasını öngören bir hukuki düzenleme bulunmadığından 2004 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca açılacak tazminat davasının başarılı olacağını gösteren somut bir veri tespit edilememiştir. Bu nedenle, başvuruya konu iddiaya ilişkin olarak 2004 sayılı Kanun'un 5. maddesinde öngörülen tazminat davası açma yolunun tüketilmesi zorunluluğundan söz edilemez. Öte yandan, başvurucunun sözü edilen ihlal iddiasını öne sürebileceği başkaca bir başvuru yolu da tespit edilmediğinden başvuru yolunun tüketilmesi koşulunun sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
....
Kesinleşmiş alacaklar icra edilebilir nitelik kazandığından Anayasa'nın 35. maddesi bağlamında mülk teşkil etmektedir....
55. Başvuruya konu olayın temelinde başvurucu ile borçlu A.S. arasındaki özel borç ilişkisi yatmakta ise de başvurucunun yakındığı husus, borç ilişkisinin taraflara yüklediği edimlerin ifasına ilişkin olmayıp icra müdürlüğünce borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin, yaklaşık dokuz yıl süren sıra cetvelinin kesinleşmesi sürecinde nemalandırılmamasıdır. İcra müdürlükleri, mülkiyet hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülükler gereğince oluşturulan ve özel kişilerin ödenmeyen alacaklarını kanunda öngörülen usullere uygun olarak gerektiğinde zor kullanmak suretiyle tahsil ederek alacaklılara ödeyen kamu kuruluşlarıdır. İcra müdürlüklerinin bu görevlerinin ifası sırasında tesis ettiği işlem ve eylemler kamu gücü işlem ve eylemleri niteliğinde olup bu işlem ve eylemler veya eylemsizlikler nedeniyle hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarının, icra takibinin temelindeki borç ilişkisinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, borçlunun taşınmazlarının satışı sonucu tahsil edilen ihale bedelinin nemalandırılması veya nemalandırılmaması icra müdürlüklerinin bu görevlerinin ifası kapsamında kaldığından somut olayda nemalandırmama şeklinde tezahür eden uygulamanın devlete yüklenen pozitif yükümlülüklerle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. ..

58. Öte yandan, rızaen ödenmeyen alacakların tahsili amacıyla oluşturulan ve bu çerçevede kamu gücü yetkileriyle donatılan cebri icra organlarının, bu görevini yerine getirirken, mülkün (somutlaşmış alacağın) korunmasına yönelik bir takım tedbirler alması gerekebilir. Alınması gereken tedbirlerin neler olduğu, her somut olayın kendi koşulları içinde değişebilmektedir. Ancak bu çerçevede, cebri icra organlarından olağanın ötesinde bir tedbir alınması beklenmemelidir.

59. Bu bağlamda, Devletin, cebri icra sürecini makul bir sürede sonuçlandırma yükümlülüğü altında bulunduğu gözetildiğinde cebri icranın uzaması hâlinde, gerek borçlunun gerekse alacaklının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla somut olayın gerektirdiği her türlü tedbirin alınmasının Devletin sorumluluğunda bulunduğu söylenebilir. Özellikle, icra sürecinde Devletin hakimiyeti ve kontrolü altında bulunan borçlu veya alacaklıya ait mal ve hakların ekonomik değerini koruyucu ve idareye, normal idari işleyişin dışında bir külfet yüklemeyecek tedbirlerin alınmaması somut olayın koşulları çerçevesinde koruma yükümünün ihlali olarak yorumlanabilir.

61. Borçluya ait taşınmazların satışından tahsil edilen bedelin alacaklılara ödendiği ana kadar alacaklının para üzerinde tasarrufta bulunma, parayı kullanma veya paranın değerinin enflasyon karşısında aşınmasını önleyici tedbirler alma imkanı bulunmamaktadır. Tahsil edilen bedel bu süreçte henüz icra müdürlüğünün yedi ve kontrolü altındadır. Dolayısıyla bu paranın enflasyon karşısında kıymet yitirmesini önleyebilecek olan da para üzerinde tasarrufta bulunma kudretini elinde bulunduran icra müdürlüğüdür. Tahsil edilen ihale bedelinin alım gücünü kaybetmesini engellemenin yolu bunun nemalandırılmasıdır. Ayrıca bu paranın nemalandırılması, icra müdürlüğüne olağan idari işleyişin ötesinde bir külfet de yüklememektedir. İcra müdürlüğünün yapması gereken tek şey, ihale bedelinin vadesiz mevduat hesabında bekletilmesi yerine vadeli bir hesapta tutulmasıdır. Bu nedenle olayın somut koşulları gözetildiğinde mülkiyet hakkının korunması ödevinin gerektirdiği pozitif yükümlülüklerin, ihale bedelinin nemalandırılması tedbirinin alınmasını da içerdiği sonucuna ulaşılmaktadır. ..

63. Açıklanan nedenlerle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.


------60. Olayda icra müdürlüğünce sıra cetvelinin düzenlendiği tarih ile başvurucuya fiilen ödeme yapıldığı tarih arasında yaklaşık dokuz yıllık süre geçmiştir. Cebri icranın bir parçası olan sıra cetvelinin kesinleşmesi sürecinde geçen dokuz yıllık makul olmayan sürede borçlu ve alacaklının hak ve menfaatlerini koruyucu ve durumun gerektirdiği olağan tedbirlerin idare tarafından alınması beklenmektedir.
61. Borçluya ait taşınmazların satışından tahsil edilen bedelin alacaklılara ödendiği ana kadar alacaklının para üzerinde tasarrufta bulunma, parayı kullanma veya paranın değerinin enflasyon karşısında aşınmasını önleyici tedbirler alma imkanı bulunmamaktadır. Tahsil edilen bedel bu süreçte henüz icra müdürlüğünün yedi ve kontrolü altındadır. Dolayısıyla bu paranın enflasyon karşısında kıymet yitirmesini önleyebilecek olan da para üzerinde tasarrufta bulunma kudretini elinde bulunduran icra müdürlüğüdür. Tahsil edilen ihale bedelinin alım gücünü kaybetmesini engellemenin yolu bunun nemalandırılmasıdır. Ayrıca bu paranın nemalandırılması, icra müdürlüğüne olağan idari işleyişin ötesinde bir külfet de yüklememektedir. İcra müdürlüğünün yapması gereken tek şey, ihale bedelinin vadesiz mevduat hesabında bekletilmesi yerine vadeli bir hesapta tutulmasıdır. Bu nedenle olayın somut koşulları gözetildiğinde mülkiyet hakkının korunması ödevinin gerektirdiği pozitif yükümlülüklerin, ihale bedelinin nemalandırılması tedbirinin alınmasını da içerdiği sonucuna ulaşılmaktadır.
62. Bu itibarla icra müdürlüğünün, ihale bedelinin vadeli bir mevduat hesabına yatırılması biçiminde alacağı basit bir tedbirle icra sürecinin hızlı işlememesinin başvurucu üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri asgari seviyeye indirememiş olması, mülkiyet hakkının devlete yüklediği koruma pozitif yükümlülüğün ihlali sonucunu doğurmaktadır.
63. Açıklanan nedenlerle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.
Old 09-11-2020, 01:14   #4
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan baylaw
Meslektaşım, bizde de aynı durum var.

Ben bu konu ile ilgili olarak Ziraat Bankası aleyhine dava açmak istiyorum. Banka kendi kafasına göre % 4 üzerinden faizlendirme yapmış, Kanaatimce, müşterilerine 3 aylık mevduatta hangi faizi veriyorsa kamulaştırma bedeline de o oran üzerinden faizlendirme yapmalıydı. Siz bir girişimde bulundunuz mu?


Evet.Banka aleyhine dava açtık.Bankadan fiilen uygulanan üç aylık vade faizleri istendi. Bazı dosyalara, kamulaştırma bedeline uyguladıkları düşük orandaki "Tabela faizini" bildirdiler.Bazı dosyalara ise müşterilerine uyguladıkları yüksek faiz oranlarını bildirdiler.Esasen faiz oranı aynı bankanın farklı şubelerinde bile aynı olmuyormuş. Müşterisine ve mevduat miktarına göre farklı oranlar belirleyebiliyorlar. Nihayetinde tacirler. Ama araştırmam sonucunda 2019 sonlarında Merkez Bankası verilerinin Uyapa entegre edildiğini farkettim.Mahkemece tüm bankaların her tür mevduata uyguladıkları faiz oranlarına erişilebiliyor artık.Yalnız orda üç aylık vade için iki veri türü mevcut. Biri Bankanın uyguladığı en yüksek faiz türü, diğeri ise ağırlıklı ortalama faiz diye.Dosyalarda her iki türe göre eksik verilen faizin hesabı yapılmak üzere bilirkişi raporu aldırıldı.Arada iki kata yakın fark var.Henüz karar alamadık.
Old 09-11-2020, 09:11   #5
baylaw

 
Varsayılan

Cevabınıza teşekkür ederim. Umarım istediğiniz gibi sonuç alırsınız. Ben arabuluculuk başvurusu yaptım. Muhtemelen ödemeyecekler ve dava açacağım. Dava dilekçenizi göndermenizde bir sakınca var mı acaba? avhakanorhan@gmail.com
Old 14-11-2022, 15:09   #6
AvSıla

 
Önemli Kararın sonucu mevcut mu?

Alıntı:
Yazan criminal
Evet.Banka aleyhine dava açtık.Bankadan fiilen uygulanan üç aylık vade faizleri istendi. Bazı dosyalara, kamulaştırma bedeline uyguladıkları düşük orandaki "Tabela faizini" bildirdiler.Bazı dosyalara ise müşterilerine uyguladıkları yüksek faiz oranlarını bildirdiler.Esasen faiz oranı aynı bankanın farklı şubelerinde bile aynı olmuyormuş. Müşterisine ve mevduat miktarına göre farklı oranlar belirleyebiliyorlar. Nihayetinde tacirler. Ama araştırmam sonucunda 2019 sonlarında Merkez Bankası verilerinin Uyapa entegre edildiğini farkettim.Mahkemece tüm bankaların her tür mevduata uyguladıkları faiz oranlarına erişilebiliyor artık.Yalnız orda üç aylık vade için iki veri türü mevcut. Biri Bankanın uyguladığı en yüksek faiz türü, diğeri ise ağırlıklı ortalama faiz diye.Dosyalarda her iki türe göre eksik verilen faizin hesabı yapılmak üzere bilirkişi raporu aldırıldı.Arada iki kata yakın fark var.Henüz karar alamadık.

Meslektaşım aradan 2 yıl geçmiş umarım bir karar vardır elinizde zira biz de şu an aynı problemi yaşıyoruz. Karar varsa bilgilendirebilir misiniz?
Old 14-11-2022, 16:45   #7
baylaw

 
Varsayılan

Dava lehimize sonuçlandı. Dava sırasında şunu öğrendik. Bankaların uygulamış olduğu en yüksek faiz oranları UYAP'a entegre edilmiş. UYAP'ta 2 türlü faiz var.

Raporda şu şekilde geçiyor:TCMB tarafından UYAP sistemine entegre edilmiş verilerden, Mahkemece çıktısı alınan, davalı Ziraat Bankasının üç aylık mevduata, hesap açılış/temdit tarihindeki
ay içerisinde fiilen uygulamış olduğu "En Yüksek faiz Oranları" ile fiilen uygulamış olduğu "Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"

Bilirkişi 2 türlü hesap yaptı, mahkeme yüksek miktardan karar verdi. Dosya şu an istinafta. Sonucunu yine paylaşırım.
Old 14-03-2023, 17:18   #8
Av. HATİCE

 
Varsayılan

Meslektasım merhabalar, bizde de buna benzer bir dava var. Eğer sizin için sorun olmayacaksa dava dilekçenizi veya gerekçeli kararı gönderebilir misiniz? verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. av.haticeaslan14@gmail. com
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tenfiz davasında verilen ihtiyati tedbir kararı sebebiyle mirasçılara ödenmeyen icra dosyasındaki kamulaştırmasız el atma bedelinin nemalandırılması Av.RAHMİ ARSLAN Meslektaşların Soruları 1 21-01-2019 07:41
şufa bedelinin DÜŞÜK gösterilmesi Av.Elvan Akkaya Eşya Hukuku Çalışma Grubu 36 12-12-2018 10:23
kira tespit davasında yeni kira bedelinin tespitinin hangi oranda olacağı arif sadi Meslektaşların Soruları 4 23-05-2014 13:04
kamulaştırma bedelinin yatırılmaması kamulaştırma sorunu avbekirkan Meslektaşların Soruları 0 27-06-2011 16:01
Kira bedelinin belli oranda indirilmesi talepli dava açmak mümkün mü? SAKE Meslektaşların Soruları 2 01-03-2010 18:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04655695 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.