Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

7 örnek takipte olmayan belge itirazın iptali davasında delil olarak sunulabilir mi?

Yanıt
Old 04-09-2020, 13:34   #1
zeynep ar

 
Varsayılan 7 örnek takipte olmayan belge itirazın iptali davasında delil olarak sunulabilir mi?

Merhaba saygıdeğer Hukukçular,

7 örnek takip talebi başlattık, asıl alacak olarak bir miktar para borcu olarak takip talebinde görünüyor. elimizde borca ilişkin bir banka dekontu var, bu banka dekontunun açıklamasında da borç verildiğine dair şerh bulunmakta. borçlu borca itiraz etti ve itirazın iptali davası açtık. borçlu, icra takibinde dayanılmayan bu belgeye itirazın iptali davasında da dayanılamayacağını iddia etmiş. ancak 7 örnek icra takibi zaten mantık olarak bir belgeye dayanma zorunluluğu bulunmuyor. bu durumda borca itiraz olduğunda hiçbir şekilde alacaklı lehine sonuç çıkmaması gerekir. ilgili bir yargıtay kararı arıyorum ancak bulamadım konu hakkında bilgi deneyimfikir paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Old 04-09-2020, 14:57   #2
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım haklısınız. İlamsız takip başlatabilmek için belge sunulması gerekmemekte; yalnızca borcun ne sebeple doğduğunun yazılması gerekmektedir. Örneğin; "para borcu" "aidat borcu" "kira alacağı" gibi. Eğer borçlu takibe itiraz ederse, ikame edeceğiniz itirazın iptali davasında takip talebinde dayandığınız sebebe istinaden alacaklı olduğunuzu ileri sürebilirsiniz.

Somut olayda, takip talebine "para borcu" yazmanız nedeniyle, ikame edeceğiniz itirazın iptali davasında, para alacağınızın olduğuna dair -HMK'nın elverdiği ölçüde- delilleri sunabilirsiniz ki siz zaten dekont sunarak alacağınızı ispat etmeye çalışmaktasınız. Davalının buna yönelik itirazları kanaatimce doğru değildir.

İyi çalışmalar dilerim.



T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/8788
Karar : 2014/10400
Tarih : 03.06.2014
Taraflar arasındaki itirazın iptali (ticari satımdan kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Ş.. Ö.. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, ticari satıştan kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalılardan İ.. Ö.. vekili, yetki itirazında bulunmuş, esas bakımından ise takip dayanağı olarak gösterilen çekin teminat amacıyla verildiğini, PTT havalesi ve çekler verilerek alınan mal karşılığında ödemeler yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı, davacının usulüne uygun tutulmuş defterlerine göre davalı İ.. Ö..'den 31.502 TL alacaklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı tarafça yapılan itirazın iptaline karar verilmiş, hükmü davalılardan Ş.. Ö.. temyiz etmiştir.

İtirazın iptali davası, ilamsız icra takibine vaki itirazın iptaline münhasır olarak açılabilen ve takiple sıkı sıkıya bağlı olan bir dava türüdür. Takip talebine dayanak alacak sebebinden farklı bir nedenle itirazın iptali istenemez.

Somut olayda icra takibi çeke istinaden başlatılmış, itirazın iptali davası ise çekin borçlusu dahi olmayan İ.. Ö.. ile davacı arasındaki temel ilişkiye dayalı olarak açılmıştır. Bu durumda mahkemece, davada dayanılan vakıalar ile takip talebinin dayanağının farklı olduğu gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY
ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2018/3217
Karar : 2019/882
Tarih : 14.02.2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davacı daha önce hissedarı olduğu davalı şirket yetkilisi ...’a 10.02.2000 ve 11.02.2000 tarihinde toplam 18.100 TL nakit ödeme yaptığını, davalı şirketten alacağı bulunduğunu ve alacağının tahsili için ... İcra Müdürlüğünün 2007/1934 esas sayılı ilamsız icra takibinin yapıldığını,haksız olarak icra takibine itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, icra takibine dayanak olarak bono gösterildiğini, buna karşın davacının adi yazılı belgeye dayanarak alacak iddiasında bulunduğunu, davacıya herhangi bir borçlarının olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının davalı aleyhine başlattığı icra takip dosyası ile 11/02/2000 vadeli toplam 18.097,90 TL bedelli iki adet bononun tahsilinin ve 53.949,84 TL işlemiş faizini talep ettiği, yargılama sırasında icra takibine konu bonoların asıllarını sunamadığı, alacağını başka bir delil ile ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle itirazın iptali davaları icra takibine sıkı sıkıya bağlı dava türü olup davacı takip dosyasına alacak dayanağı olarak 2 adet bono göstermiş olup, dava sırasında alacak dayanak belgelerini ve alacağın sebebini değiştiremeyeceği gözetilerek davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 14/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.



T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/25811
Karar : 2016/2971
Tarih : 08.02.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emrinde borcun sebebinin gösterilmediğini, takip dayanağı belgenin ödeme emri ekinde gönderilmediğini ileri sürerek İİK'nun 58 ve 61. maddeleri uyarınca ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece ödeme emri ile birlikte takibe dayanak belgelerin gönderilmediği gerekçesiyle istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 58. maddenin üçüncü fıkrasında; ''Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir'' hükmüne yer verilmiştir. İİK'nun 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince de; takip bir belgeye dayanıyor ise onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Somut olayda, takip talebinde alacak herhangi bir belgeye dayandırılmamıştır. Takip bir belgeye dayandırılmadığına göre, takip dosyasına dayanak belge örneğinin sunulması ve İİK'nun 61/1. maddesi uyarınca ödeme emrine takibe dayanak belgenin tasdikli bir örneğinin eklenmesi söz konusu değildir.

Ancak, İİK'nun 58. maddesinin ikinci fıkrasının 4. bendinde; alacak senede dayanıyorsa senedin, senede dayanmıyorsa borcun sebebinin takip talebinde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İİK'nun 60/2-(1). maddesi uyarınca da, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar ödeme emrinde de bulunmalıdır. Dolayısıyla alacak senede dayanmıyorsa, borcun sebebinin ödeme emrinde de gösterilmesi gerekir. Somut olayda, borcun sebebinin hem takip talebinde, hem de ödeme emrinde gösterilmediği ve takip talebiyle, ödeme emrinin İİK'nun 58 ve 60. maddelerine uygun içeriğe sahip olmadıkları anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, istemin yukarıda yazılı gerekçeyle kabulü gerekirken, ödeme emrine takibe dayanak belge eklenmediğinden bahisle istemin kabulü isabetsiz ise de, sonuçta istem kabul edildiğinden, sonucu itibariyle doğru olan kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Corpus Yayınları
Old 06-09-2020, 03:50   #3
guney1988

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zeynep ar
Merhaba saygıdeğer Hukukçular,

7 örnek takip talebi başlattık, asıl alacak olarak bir miktar para borcu olarak takip talebinde görünüyor. elimizde borca ilişkin bir banka dekontu var, bu banka dekontunun açıklamasında da borç verildiğine dair şerh bulunmakta. borçlu borca itiraz etti ve itirazın iptali davası açtık. borçlu, icra takibinde dayanılmayan bu belgeye itirazın iptali davasında da dayanılamayacağını iddia etmiş. ancak 7 örnek icra takibi zaten mantık olarak bir belgeye dayanma zorunluluğu bulunmuyor. bu durumda borca itiraz olduğunda hiçbir şekilde alacaklı lehine sonuç çıkmaması gerekir. ilgili bir yargıtay kararı arıyorum ancak bulamadım konu hakkında bilgi deneyimfikir paylaşırsanız çok mutlu olurum.





Merhabalar
Cevap veren meslektaşımıza katlamıyorum. Avukat Kaya "İlamsız takip başlatabilmek için belge sunulması gerekmemekte; yalnızca borcun ne sebeple doğduğunun yazılması gerekmektedir" demiş ancak İİK madde 58'e göre "Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir." . Bu maddeden yola çıkarak bir çok ödeme emri iptal ettirdim, tabi hukuka uygun dayanak belgesi olanın takibe bunu sunup tekrar ödeme emri gönderme imkanı vardır. Sizin de elinizdeki dekontun onaylı suretini hem dosyaya hem de ödeme emri ekinde borçluya göndermeniz gerekirdi. Borçlu itirazında bu sebebi belirtti mi? Bu sebeple şikayet yoluna gitti mi? Şöyle bir karar buldum : (Birebir olayınızla uyumlu değil ama belki çıkarım yapmanıza yardımcı olur.)


Alıntı:
YK- TAKİBE DAYANAK BELGE / İTİRAZIN KALDIRILMASI




T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/21479
K. 2009/1633
T. 27.1.2009
• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Talebine ve Ödeme Emrine Takibe Dayanak Belgelerin Eklenmediği Yolunda Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )
• ŞİKAYET ( Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )
• TAKİBE DAYANAK BELGE ( Takip Talebine ve Ödeme Emrine Eklenmediği Yolunda Süresinde Mercie Yapılmış Bir Şikayet Olmadığından Artık İtirazın Kaldırılması Aşamasında Bu Eksiklik Nazara Alınamayacağı )
2004/m.58/5
ÖZET : Takip talebine ve ödeme emrine takibe dayanak belgelerin eklenmediği yolunda süresinde mercie yapılmış bir şikayet olmadığından artık itirazın kaldırılması aşamasında bu eksiklik nazara alınamaz.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı vekili tarafından, borçlu aleyhine ilamsız takibe geçilmiş, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu tarafından süresinde takibe itiraz edildiğinden, alacaklı vekili işbu itirazın kaldırılması talebinde bulunmuştur.
Alacaklı taraf takip talebinde ve ödeme emrinde borcun sebebi olarak kredi kartı alacağını göstermiştir. İtirazın kaldırılması aşamasında kredi kartı kullanımına ilişkin sözleşme ve ihtarname ibraz edilmiştir.
İİK'nın 58/5. maddesi gereğince alacaklı belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya onaylı örneğinin takip talebi anında icra dairesine sunulması zorunludur. Alacaklının bu hükmün gereğini yerine getirmemesi halinde, borçlunun şikayet yoluyla ödeme emrini iptal ettirme hakkı vardır.
Somut olayda, takip talebine ve ödeme emrine dayanak belgenin eklenmediği yolunda süresinde mercie yapılmış bir şikayet olmadığından, artık itirazın kaldırılması aşamasında bu eksiklik nazara alınamaz. ( HGK'nın 23.05.2001 tarih 2001/12-428 esas 426 karar )
Mahkemece, itirazın esası incelenerek oluşacak duruma göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.




Old 07-09-2020, 09:48   #4
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Sayın guney1988 dediklerinize kısmen katılıyorum. Şöyle ki;

Bildiğiniz üzere alacaklı taraf takip talebinde belgeye dayandığını belirtmiş ise belgeyi mutlaka sunmak zorundadır. Ancak her takipte illa ki alacağınızı belgeye dayandırmayabilirsiniz. Mesela "para borcu" diyebilirsiniz, "kira alacağı" diyebilirsiniz. İtiraz halinde para veya kira alacağınız olduğunu ikame edeceğiniz itirazın iptali davasında yazılı belgelerle ispat edebilirsiniz..

Size katılmadığım husus, elinizde belge var ise bunu illa ki takibe eklemeniz hususundaki görüşünüzdür. Kanaatimce böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak takip talebinde borcun dayanağı olarak "sözleşme" "dekont" vs. denildi ise İİK md. 58 hükmü gereği artık o belgeleri dosyaya sunmak zorundasınız. Ancak somut olayda böyle bir durum yaşanmamıştır.

İyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalın...
Old 20-09-2020, 21:49   #5
kadir34

 
Varsayılan

Evet kullanabilirsiniz... Takip talebinde belirtilmeyen belge iptal davasında delil olarak sunulabilir
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız takipte borçlu yetki itirazında bulunmaz ama itirazın iptali davasında yetki itirazında bulunursa vekalet ücreti sorunsalı Av.Gök Meslektaşların Soruları 1 24-07-2018 16:24
13 örnek takipte açılacak tahliye davasında tebligat adresi sorunu Av. Aslı Kaya Meslektaşların Soruları 3 28-08-2012 10:48
kısmi takipte itirazın iptali ve görev PINAR YILMAZ Meslektaşların Soruları 23 13-06-2011 14:09
13 Örnek icra takibi itirazın iptali hakkında tayfurulker Meslektaşların Soruları 3 17-02-2007 22:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06466889 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.