Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhtİyatİ Hacİzden Sonra Esas Takİbe GeÇmek İÇİn Harcin YatirildiĞi Tarİh Mİ Baz Alinir?

Yanıt
Old 26-05-2012, 23:22   #1
mererem

 
Varsayılan İhtİyatİ Hacİzden Sonra Esas Takİbe GeÇmek İÇİn Harcin YatirildiĞi Tarİh Mİ Baz Alinir?

Sayın Meslektaşlarım, alacaklı olduğumuz bir icra dosyasında KESİNLEŞMİŞ TAKİBİMİZİ müteakip borçlumuzun 3. şahıstan olan alacağına İ.İ.K.89/1 madde mucibince 1. Haciz İhbarnamesi tebliğ çıkardık (APS). Fakat ne varki; 3.şahsa posta memuru tebligatı yaptıktan bir gün önce İHTİYATİ HACİZ sahibi başka bir alacaklı (VEKİLİ AV. MESLEKTAŞIMIZ ARACILIĞI İLE) ELDEN TAKİPLİ HACİZ MÜZEKKERESİne dayalı olarak haciz işlemi tatbik etmiş.
3. Şahıs vekili meslektaşımız, uhdelerinde borçluya ait hakediş ve alacak olduğunu beyan ederek, ihtiyati haciz dosyasına alelacele haczedilen parayı ödemiş ve 2. ırada daha para uhdelerinde dururken ilk hacizden birgün sonra gelen benim dosya haczime de ititraz ederek, brnim dosya haczimi de ihtiyati haciz dosyasına beyan etmeyerek icra dosyasına haczedilen hakedişi ödemiştir.
1. SORUM: İHTİYATİ HACİZ, KESİN HACZE INKILAP ETMEZDEN EVVEL BAŞKA BİR ALACAKLI TARAFINDAN HACZEDİLEN ŞEYE KESİN HACİZ KONULURSA, İHTİYATİ HACİZ SAHİBİ ALACAKLI BU HACZE İŞTİRAK ETMEZ Mİ? İŞTİRAK İLE BİRLİKTE GARAMETEN PAYLAŞTIRILMAZ MI? BURADA 3. ŞAHIS VEKİLİ MESLEKTAŞIMIZ, 3. ŞAHIS ŞİRKETİN YETKİLİSİNİ HİLAFI HAKİKAT BEYAN İLE İ.İ.K 338 E GÖRE SORUMLULUK ALTINA SOKMUYOR MU?

2. SORUM ŞU: İhtiyati haciz sahibi alacaklı, Asliye Ticaret Mahkemesi'nden aldığı ihtiyati haciz kararını aynı gün esas takibe geçmeden, icra müdürlüğüne ibraz ederek, borlunun vasıta ve taşınmazlarına haciz talep etse, belli bir 3. şahıstaki hak ve alacağın haczi için HEM ELDEN TAKİPLİ HACİZ TEZKERESİni elden alıp 3. şahsın adresinde elden teslim ederek ihtiyati haciz kararını infaz etmiş olsa, aynı icra müdürünün aynı kararından neşet eden, aynı üçüncü şahsa bir de aynı gün, İ.İ.K.89/1 MD. 1. haciz ihbarnamesini postaya verse, elden takipli tezkere ile aldığı haciz ihbarnamesine 3. şahıs vekili; 6 gün sonra icra dosyasına bizzat gelerek ihtiyaten haczedilen parayı icra veznesine ödese, bu arada postada tebligat memurunun elinde kah o adres senin kah bu adres benim kabilinden gezen 89/1 1. Haciz ihbarnamesi ihtiyati haciz kararının icra müdürlüğü tarafından kabulü ile iilk işleme başlanığı ve karar alındığı tarihten tam 1 ay sonra yine aynı 3.şahsın adresine aynı ihtiyati haciz miktarı ile tebliğle ulaşsa, alacaklı vekilinin aynı ve tek talebine dayalı olarak icra müdürünün tek kararından neşet eden ve ilk elden tezkere ile infaz edilen işlem sonrası daha sonra geç tebliğ nedeniyle 3. şahsın eline ulaşan tebligatı hükümsüz bırakırmı, bırakır mı diye soruyorum çünkü, işbu icra dosya vekili, bir taşla iki kuş vurmuştur. ilk elden tezkere ile işin başında yüklü miktar hakedişe haciz koymuş, sonradan postada gecikerek giden 1. haciz ihbarnamesinde de daha yüklü miktar hakedişlerin üzerine haciz tatbik etmeyi denk getirebilmiş bir meslektaşımız olarak ayakta alkışlamış bulunmaktayım kendisini. Zİra tarafımız aynı borçlunun aynı 3. şahıstaki alacağına haciz konulması için hazırladığımız ve tebliğe çıkardığımız 1. haciz ihbarnamelerine 3. şahıs vekili habire hak ve alacağı yoktur diye itiraz etti ve elimiz her seferinde boş döndük.
Fakat bizde boş yok, nasıl yok, işbu ihtiyati haciz dosya alacaklı vekilinin çok fena bir boşluğunu yakaladım o boşluk şu; ilk başta esas takibe geçmezden evvel, aldığı ihtiyati haciz kararını icra müdürlüğüne ibraz ederek, kararın infazına başlıyor. 3. şahıstaki hak ve alacağın varlığından haberdar olduğundan bizzat nokta atışı haciz tezkeresi ile nokta haczi yapıyor. 3. şahıs vekili de bunda 6 gün sonra haciz tezkeresine olumlu yanıt veriyor. buraya kadar her şey normal, ihtiyati hacze başladığı tarihten tam 12 gün sonra esas takibe geçiyor. takip talebi+ ödeme emri+çek senet fotokopilerini ve vekaletnamesini ibraz ediyor aynı zamanda 2 adet senet aslının da kasaya alındığına dair icra müdüründen onay ve görüldü kaşesi alıyor takip talebine. işte buraya kadar herşey normal asıl bomba bundan sonra patlıyor. ESAS TAKİP HARCINI İSE, esas takibe geçti dediğim tarihten tam 12 gün sonra yatırıyor.
3 SORUM OLACAK: 1.) ihtiyati hacizden sonra esas takibe geçildiği tarih harcın yatırıldığı tarih midir?
2.)ihtiyati haczin, 3. şahıs tarafından alacaklının gıyabında tatbik edildiğinden 3. şahsın bu minvalde 1. haciz ihbarnamesine verdiği icra dosyasındaki cevaba alacaklı vekili, takip talebi +ödeme emri çek aslını kasaya teslim etme v.b. gibi işlemlerle dosyasından muttali olduğundan ihtiyati haczin tatbikini ve dosyaya para yatırıldığını öğrendiği tarih olan bu tarihten itb.(esas takip için takip talebinde bulunduğu ve çek asıllarını teslim ettiği günden itb.) 7 gün içinde esas takibe geçmediği için ihtiyati haczi hükümsüz kalır mı?
3. SORU: Eğer ihtiyati haciz hükümsüz kalırsa alacaklı bir daha aynı dosyadan esas takibe devam eder mi yoksa yeni bir dosya ve esas numarası alarak mı işlemi yeniden mi açmalıdır.
Old 27-05-2012, 14:08   #2
tiryakim

 
Varsayılan

1-) İhtiyati hacizden sonra esas takibe geçildiği tarih harcın yatırıldığı tarihtir.
2-) İhtiyati haciz kararında, menkullerin de haczine karar verilmiş, banka mevduatı da menkl hükmünde bulunmuştur. Borçlunun bankalardaki mevduatına 22.05.1986 ve 23.05.1986 tarihlerinde alacaklının gıyabında haciz vazedilmiştir. İİK'nun 264. maddesi 1. fıkrasında açıklandığı gibi, haczin uygulandığının kendisine tebliğ tarihinden itibaren alacaklının 7 gün içinde takip talebinde bulunması gerekir, ıttıla kafi değildir. Kaldı ki, alacaklı 27.051986 tarihinde takibe geçmiş, ödeme emri de tanzim edimiştir. 28.05.1986 tarihinde de harç yatırılmıştır. 02.06.1986 tarihinde de ödeme emri tebliğ edilmiştir. Bu durumda İİK'nun 264 maddesindeki ihtiyati haczin hükümsüz kalmasını icap ettiren bir cihet bulunmadığı nazara alınmadan, ihtiyati hacizleri hükümsüz kılar şekilde şikayetin kabul olunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK. 366 e HUMK'nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA 05.02.1988 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (12.HD 5.2.1988 T. E:1987/3268, K:1003) (İcra Hukukunda Haciz-Av.Talih Uyar 2. Basım Sayfa:97)
T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/8157
Karar: 2005/12325
Karar Tarihi: 08.12.2005
ÖZET: Dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir.
Dava: Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar: İİK. nun 264/1 maddesine göre dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir. Kıymet takdir raporunun tebliği hacizlerin tebliğ edildiği anlamına gelmez.
İcra mahkemesince bu yönler gözetilerek yazılı biçimde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Sonuç: Yukarda açıklanan sebeplerle kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 08.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Bunların yanında tapu ve trafik göndermişsiniz.Tapu ve trafik müzekkereleri neticesinde haciz konulmaması durumunda ihtiyati haciz düşmez.Ancak haciz koyulmuşsa haciz tarihi olarak müzekkerenin gidiş tarihi konulmaktadır.Dolayısıyla yedi günlük süre o tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Müzekkereleri gönderme tarihinden itibaren icrai takibe geçmenizde fayda vardır.
3-) Aynı dosyadan esas takibe devam edilir diye düşünmekteyim.
Teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhtİyatİ Tedbİr Kararini Tekİtten Sonra Yerİne Getİren Banka Ve OluŞan Zarar Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 2 02-02-2012 14:38
DaniŞtay 19.06.1994 Tarİh Esas:1993-1213 Karar No:1994-1219 bb6549 Meslektaşların Soruları 2 15-10-2011 11:08
Kefİle KarŞi İhtİyatİ Hacİz Karari Almak İÇİn Av.ÜLKÜ Meslektaşların Soruları 5 17-06-2008 12:49
Yargitay Karari 22/02/2000 Tarİh Ve 2000/19744 Esas av akın Meslektaşların Soruları 2 21-06-2007 20:11
Yargitay Karari 22/02/2000 Tarİh Ve 2000/19744 Esas av akın Meslektaşların Soruları 1 21-06-2007 17:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03583002 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.