Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İdarî Yargı ve İvedi Yargılama Usulü

Yanıt
Old 03-07-2014, 14:49   #1
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan İdarî Yargı ve İvedi Yargılama Usulü

2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu'na; 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun'la "İVEDİ YARGILAMA USULÜ" başlıklı 20/A maddesi eklenmiştir:

İvedi yargılama usulü:

1. İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır:

a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.

b) Acele kamulaştırma işlemleri.

c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.

d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.

e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.

f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları.

2. İvedi yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi otuz gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir
h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.

i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.

6545 S.K. m.104: "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer."


P.S:
Aynı Kanun'la eklenen GEÇİCİ MADDE 8: 1. Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır.

2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan itirazlarda bu Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen harçlar alınır.
Old 15-09-2014, 14:25   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

6552 sayılı Kanun'un 96. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 20/B maddesi eklenmiş ve 11.09.2014'te yürürlüğe girmiştir:

Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü

MADDE 20/B
- 1. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.

h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.

2. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır."
Old 16-10-2014, 14:47   #3
cemoka23

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım;
Değişiklik yapılan 2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu'na; 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun'la "İVEDİ YARGILAMA USULÜ" değişikliğine göre "ÇED raporuna gerek yoktur" şeklindeki idarenin kararına karşı (e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar için)öngörülen 30 günlük süre nasıl başlar? İnternet üzerinden ilan edilmesi halinde süre başlamış sayılır mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 03-10-2015, 22:43   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
6552 sayılı Kanun'un 96. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 20/B maddesi eklenmiş ve 11.09.2014'te yürürlüğe girmiştir:

Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü

MADDE 20/B
- 1. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.

h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.

2. Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır."2577 Sayılı Kanuna 6552 Sayılı Kanunla eklenen .20/B maddesi ile, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulü ile, yargılama sürecini hızlandıracak önemli değişiklikler getirilmiştir. Ancak madde de merkezi ve ortak sınav tanımına yer verilmediği için uygulamada bu yargılama usulünün hangi sınavlar için uygulanacağı hususunda tereddütlere neden olunmuştur.

Danıştay, 16.Dairesinin 2015/13268 E ve 2015/3837 K sayılı ilamında, maddenin ne dar ne de geniş yorumlanması gerekir. Danıştay’ın yaptığı yoruma göre, bir gruba ya da kuruma münhasır olarak yapılan Hakim adaylığı sınavı, kaymakam adaylığı sınavı, Komiser yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavları ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları anılan yasa kapsamda bulunmamaktadır. Buna karşın, KPSS,ALES,YDS,YGS,LYS VE TEOG ve benzeri sınavlar, bu özel yargılama usulü kapsamında kaldığı kabul edilmiştir.

Anılan madde ve gerekçesi incelendiğinde gerçekten de, merkezi ve ortak sınav tanımından ne anlaşılacağı hususu belirsizdir. İlgili maddenin değişiklik önergesinin kabul edildiği komisyon tutanakları incelendiğinde ise, değişiklik önergesini hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, maddenin getiriliş amacını şu şekilde ifade etmektedirler : “Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM çok geniş kitleleri ilgilendiren sınavlar yapıyor. Bu sınavların sonuçlarına göre de bir an önce yerleştirme işlemlerini yapıp öğrencilerin, çocukların okullarına, üniversitelerine yerleşmelerine sağlamak durumundayız fakat yargılama sürecinde bizim bütün bu işlemlerimizi sıkıntıya sokacak gecikmeler yaşanıyor. Bir örnek olsun diye söyleyeyim: Geçtiğimiz yılki adıyla SBS olarak yapılan sınavda sınava yönelik itiraz, 2013 yılı Ağustos ayı başında savunma yapmış olmamıza rağmen, 2014 yılı Ocak ayı sonunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yürütmeyi durdurma kararının neticesinde esas karar hâlâ verilmiş değil. Biz çocukları sınava sokuyoruz, sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapıyoruz, yerleştirmeden sonra veliler tayin istiyorlar, çocuklarımız yurtlara yerleşiyor, sınavlara giriyorlar, karne alıyorlar; ondan sonra, yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren sınavla ilgili yargı kararı karşımıza çıkıyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Yargı kararlarının uygulanması noktasında bir imkânsızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bu, hukuk devleti ilkesi açısından da sorunlu bir durum. Bizim bu düzenlemeyle hedeflediğimiz şey şu: Bu tür davalarda, bu tür durumlarda biz hukuk devleti ilkesinin gereklerini yerine getirebilmek, yargı kararlarını sağlıklı bir biçimde uygulayabilmek için idari yargıdan bu konudaki kararlarını ivedilikle vermelerini istiyoruz. Bu düzenlemeyi bu amaçla huzurlarınıza getirdik.”

Yukarıda yer alan sözlerden de anlaşılacağı üzere, değişikliğin nedeni olarak bir an önce yerleştirme işlemlerini yapıp öğrencilerin, çocukların okullarına, üniversitelerine yerleşmelerine sağlamak olarak amaçlanmıştır. Ancak bu değişikliği yaparken kanun yapma tekniklerine uyulmamış torba yasanın içine sıkıştırılarak, müphem ifadelerle İYUK’ta değişiklik yapılmıştır. Bu da uygulamada sıkıntılara yol açmıştır.

Aynı zamanda tutanaklarda ivedi yargılama usulüne tabi kılınmayıp neden ayrı bir usül getirildiği hususunda ise, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, ivedi yargılama usulününde davaların 6 ay sürdüğünü ancak bu tür davlaarın en geç 62 gün içinde bitirilmesi gerektiği gerekçesine dayanılmıştır. Sürelerin bu şekilde düzenlenmesi ise,, öğrencilerin 2 aylık yerleşme takvimine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İYUK’ta yapılan bu değişikliği Adalet Bakanlığı yetkilileri değil; Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının açıkladığını hatırlatalım.

Bu nedenlerle, anılan Danıştay içtihadındaki yorumun, kanun getiriliş amacına uygun bir yorum olduğunu söyleyebiliriz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iş mahkemleri yargılama usulü bonnie Meslektaşların Soruları 3 22-01-2008 17:17
İdari Yargı’da çalışan katip ve mübaşirler de adli yargı havuzundan pay alacak. Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 21-11-2007 12:00
Adli Yargı mı ? İdari Yargı mı ? Maddi Manevi Tazminat cesur_yürek Meslektaşların Soruları 7 14-09-2007 18:17
SSK İdari Para Cezası - Adli-İdari Yargı Görev Uyuşmazlığı YALÇIN ÖNDER Hukuk Soruları Arşivi 8 28-02-2007 23:00
Yargılama Usulü Hk. tarlak Hukuk Soruları Arşivi 4 19-09-2005 12:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04298091 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.