Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ortaklığın Giderlmesi - Satış - 20 Dönüm

Yanıt
Old 23-04-2019, 11:08   #1
tiryakim

 
Mutsuz Ortaklığın Giderlmesi - Satış - 20 Dönüm

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Bir Ortaklığın Giderilmesi davasında davacı vekili olarak görev almaktayım.

Olay Şu Şekilde ;

Dava dosyasında 1 davacı 2 davalı var...
Müvekkilime ve davalılara yerler babadan kalma...
3 ayrı parsel yer bulunmakta...
1.parsel 50 dönüm müvekkilimin hissesine düşen 16 dönüm
2.parsel 30 Dönüm Müvekkilimin hissesine düşen 10 dönüm
3.parsel 24 Dönüm Müvekkilimin hissesine düşen 8 Dönüm


Yalnız Davada müvekkilimin hissesine düşen yerde (16 dönümlü tarlada)ve ve depolar var...Bunun için davalılar muhdesatın aidiyeti davası açtı...

Bu tür davalarda toplam tarla büyüklüğü ve müvekkilime düşen hisse miktarı da gözö nüne alındığında mahkeme ortaklığın giderilmesi davasına satış suretiyle mi yoksa aynen taksim suretiyle mi karar verir ?

Teşekkürler...
Old 24-04-2019, 01:15   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Merhabalar

Aynen taksim için iki şart lazım ;
1- Ortakların anlaşması
2- Anlaşmanın imar uygulamasına uygun olması

Olayınızda bu iki durum varsa aynen taksim olabileceğini düşünüyorum.


YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 15.11.1989

Esas No : 1989/15456
Karar No : 1989/17463

İZALE'İ ŞUYU
TEMHİR, TAHRİR, TAKSİM, İZALEYİ ŞUYU, MÜZAYEDE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
AYNEN TAKSİM
TAKSİMİN İMAR UYGULAMASINA UYGUN OLMASI

ÖZET
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, MAHKEMECE AYNEN TAKSİME KARAR VERİLEBİLMEK İÇİN ANLAŞMA YETERLİ OLMAYIP TAKSİMİN MUTLAKA İMAR UYGULAMASINA DA UYGUN OLMASI GEREKİR. MAHALLİ MAHKEMESİ’NDEN VERİLMİŞ BULUNAN ( ... ) İZALE-İ ŞUYU DAVASINA DAİR KARAR DAVACI TARAFINDAN SÜRESİ İÇİNDE TEMYİZ EDİLMİŞ OLMAKLA DOSYADAKİ BÜTÜN KÂĞITLAR OKUNUP GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ.
Old 24-04-2019, 10:04   #3
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Dönümden söz edildiğine göre, anılan taşınmazlar tarladır. Mahkemece, ilgili mercilere müzekkere yazılıp, gelen cevaba göre, arazi koruma, toplulaştırma ve sair mevzuat karşısında, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilecektir diye biliyorum.
Old 24-04-2019, 11:52   #4
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2014/8778 K: 2014/13158 K.T.: 20.11.2014

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 02.04.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.03.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Mahkemece, 8 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan davanın açılmamış sayılmasına, 5 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığının giderilmesine, taraflara ortak murislerinden intikal eden 9, 57 ve 4 parsel sayılı taşınmazların davacı adına tescili, 16,1, 4, 6,19 parsel sayılı taşınmazların davalı adına tescili suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesine göre; “Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli

malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini gözönünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır…”; 650. maddesinde ise; “Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu göz önünde bulundurur. Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kur’a çekilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden açıkça anlaşılacağı üzere hakim, miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapabilir.

Kanun koyucunun bu hükmü getirmekteki amacı öncelikle aynen paylaştırma isteyen mirasçılar arasındaki paylaşma konusundaki ihtilafın en uygun biçimde çözümlenmesi ve taşınmazların değerleri arasında fark bulunması halinde, gereğinde farkı para ödetmek yoluyla, denkleştirmenin sağlanmasıdır. Ayrıca payların özgülenmesinde mirasçıların anlaşması asıl olup, anlaşamazlarsa kura çekilecektir.

Bu yolla aynen paylaştırmayı gerçekleştirme olanağı olan mahkemenin mirasçıları satışa zorlayacak bir yöntemi benimsemesi olanaklı olmadığı gibi açıklanan yasal düzenlemelere de aykırıdır.

Öte yandan, paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Davada paydaşlar arasında anlaşma olmadıkça hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer paydaşlara verilmesi şeklinde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez.

Aynen bölünerek paylaştırma (taksim) halinde teknik bilirkişiye ifraz (taksim) projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz Belediye veya mücavir alan hudutları içerisinde ise Belediye Encümeninden karar alınmak suretiyle belediyeden, Belediye dışında ise İl İdare Kurulundan İmar Yasası ve Yönetmeliğine göre bölüşmenin (taksimin) mümkün olup olmadığı sorulur. İfraz projesinde kimlere nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir.

Onay makamından olumsuz cevap gelmesi halinde paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; mahkemece, 603,28 m2 yüzölçümlü, kargir ev ve arsa vasfındaki 5 parsel sayılı taşınmazın iki parçaya ayrılmak suretiyle aynen taksimine karar verilmiş ise de taksim projesi onay makamına gönderilmek suretiyle görüş alınmamıştır.

Ayrıca, miras yoluyla ortak murislerinden intikal eden taşınmazların taksimi hususunda taraflarca bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı, anlaşma sağlanamaması halinde kura çekileceği gözetilmeksizin payların taşınmazların değerine göre re’sen özgülenmesi de doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ortaklığın giderimi satış masrafları zeynep1969 Meslektaşların Soruları 3 04-07-2012 16:02
ortaklığın giderilmesi satış prosedürü ilksan Meslektaşların Soruları 7 01-03-2012 19:58
Hayatın Dönüm Noktası... av.sally Site Lokali 6 10-01-2009 22:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03589010 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.