Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Özel Üniversite Hastanesi Kamu Hastanesi midir?

Yanıt
Old 02-05-2019, 15:56   #1
hülya er

 
Varsayılan Özel Üniversite Hastanesi Kamu Hastanesi midir?

Merhaba sayın meslektaşlarım,

Doktor hatası nedeniyle tazminat davası açacağım.

Sorum şu: A Hastanesi genel olarak özel hastane olarak bilinmektedir. Meşhur bir özel hastane. Ancak hastanın tedavi ve ameliyat gördüğü hastane A Grubunun “A … M.. Üniversitesi Hastanesi” olarak geçmektedir.

1) Üniversite hastaneleri kamu hastanesi sayılmaktadır ama söz konusu üniversitenin devlet/vakıf üniversitesi olma ayrımı var mıdır? Özel üniversite hastaneleri de kamu hastanesi mi sayılmaktadır?

Özel hastane sayarsak Tüketici Mahkemesinde açacağım.

2) Ama Kamu hastanesi sayılırsa idari yargıda tam yargı davası açmam gerekecek. Tabii bunun öncesinde de idareye başvurmam gerekecek. Başvuracağım idare de Üniversite Rektörlüğü olacak. Davalıyı da Üniversite Rektörlüğü olarak göstereceğim. Değil mi?

3) İdareye başvuruyu dilekçe ile iadeli taahhütlü yapmam yeterli midir? Yoksa noter aracılığıyla mı yapmalıyım?

3) Hasta öldüğünden vekaletnameyi mirasçılarından alacağım. Bir mirasçının vekalet vermesi yeterli midir, hepsi mi vekalet vermeli?

Teşekkürler, saygılar.
Old 03-05-2019, 10:23   #2
olgu

 
Varsayılan

Üniversiteler devlet - vakıf ayırmaksızın kamu tüzel kişiliğidir.
Old 03-05-2019, 16:12   #3
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hülya er
Merhaba sayın meslektaşlarım,

Doktor hatası nedeniyle tazminat davası açacağım.

Sorum şu: A Hastanesi genel olarak özel hastane olarak bilinmektedir. Meşhur bir özel hastane. Ancak hastanın tedavi ve ameliyat gördüğü hastane A Grubunun “A … M.. Üniversitesi Hastanesi” olarak geçmektedir.

1) Üniversite hastaneleri kamu hastanesi sayılmaktadır ama söz konusu üniversitenin devlet/vakıf üniversitesi olma ayrımı var mıdır? Özel üniversite hastaneleri de kamu hastanesi mi sayılmaktadır?

Özel hastane sayarsak Tüketici Mahkemesinde açacağım.

2) Ama Kamu hastanesi sayılırsa idari yargıda tam yargı davası açmam gerekecek. Tabii bunun öncesinde de idareye başvurmam gerekecek. Başvuracağım idare de Üniversite Rektörlüğü olacak. Davalıyı da Üniversite Rektörlüğü olarak göstereceğim. Değil mi?

3) İdareye başvuruyu dilekçe ile iadeli taahhütlü yapmam yeterli midir? Yoksa noter aracılığıyla mı yapmalıyım?

3) Hasta öldüğünden vekaletnameyi mirasçılarından alacağım. Bir mirasçının vekalet vermesi yeterli midir, hepsi mi vekalet vermeli?

Teşekkürler, saygılar.

1- Sayın olgu'nun dediği gibi hastaneler vakıf devlet farketmeksizin kamu tüzel kişiliğine sahiptir ve davanın idari yargıda açılması gerekmektedir. Fakültelerin tüzel kişiliği bulunmadığından rektörlüğe husumet yöneltmek gerekir.

2- Bence rektörlüğün mutlaka evrak kayıt sistemi vardır. Bizzat başvuru ile evrak kayıt numarası alarak da başvuru yapabilirsiniz. Bunu tercih etmezseniz; ben sizin yerinizde olsam noter yolunu tercih ederdim.

3-T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/ 8774
Karar: 2012 / 364
Karar Tarihi: 17.01.2012

TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT İSTEMLERİNİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANDIĞI - DAVACILAR ARASINDA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ OLDUĞU - HER DAVACI İÇİN KABUL EDİLEN TAZMİNATLAR YÖNÜNDEN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Olayda davacıların maddi tazminat istemleri, Kurum tarafından bağlanan gelirlerinin peşin sermaye değerleri ile karşılanmış olup, bu hususun davacılar tarafından önceden bilinmesi söz konusu olmadığından red edilen maddi tazminatlar yönünden, davalı yararına vekalet ücreti takdiri ile davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olduğu açık olup, davacılar ayrı ayrı dava açabilecekleri gibi birlikte de hareket edebilecekleri dikkate alınmadan her davacı için kabul edilen manevi tazminatlar yönünden ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, aksi yöndeki işlem yapılarak toplam miktarlar üzerinden vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.
(1086 S. K. m. 438) (6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava: Davacılar murisi, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle, maddi tazminatın reddine ve 51.000.00 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 17/01/2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacılar vekili Av. ….. ile karşı taraf vekili Av. ….. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Karar: 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan deliller ile hükmün dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-) Davacılar, murisleri H…'nin iş kazasında ölümü nedeni ile yazılı maddi ve manevi tazminatlarının davalıdan tahsilini istemişlerdir. Mahkemece eş M… ve çocuklar E. ve E….'nin maddi tazminat istemlerinin tazminatlarının Kurum gelirleri ile karşılandığından reddi ile manevi tazminatların kısmen kabulü ile eş yönünden 7.000 TL, davacı 11 çocuk yönünden 4.000'er TL manevi tazminatın kabulü doğrudur. Ancak, davacıların maddi tazminat istemleri, Kurum tarafından bağlanan gelirlerinin peşin sermaye değerleri ile karşılanmış olup, bu hususun davacılar tarafından önceden bilinmesi söz konusu olmadığından red edilen maddi tazminatlar yönünden, davalı yararına vekalet ücreti takdiri ile davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olduğu açık olup, davacılar ayrı ayrı dava açabilecekleri gibi birlikte de hareket edebilecekleri dikkate alınmadan her davacı için kabul edilen manevi tazminatlar yönünden ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, aksi yöndeki işlem yapılarak toplam miktarlar üzerinden vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı HMK.'nın geçici 3. maddesi uyarınca H.U.M.K.’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; hüküm fıkrasının, 3. bendinin silinmesine, yerine: 3-Davacıların maddi tazminat istemleri Kurum gelirleri ile karşılanması nedeni ile reddedildiğinden davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, yazılmasına,Hüküm fıkrasının 4/a bendinin silinmesine, yerine; 4/a hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kabul edilen manevi tazminat istemleri yönünden, eş için 1.100 TL, çocuklar E…., A….., Y….., ….., N….., Ü….., F….., S……, E….., S…… ve G……. yararına ayrı ayrı 1.100'er TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, Davacılar yararına takdir edilen 900.00 TL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 17.01.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Dava, 22/08/1998 tarihinde meydana gelen iş kazasında sigortalının ölümü nedeniyle mirasçılar tarafından açılmış maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Mahkemece, maddi tazminat yönünden davanın reddine, manevi tazminat yönünden ise davanın kısmen kabulü ile eş için 7000 TL, çocuklar için 4000'er TL manevi tazminatların olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, maddi tazminat yönünden 7.470.00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, manevi tazminat yönünden 5.830.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, 5.830.00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir. Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Yüksek Özel Dairece, yerel mahkeme kararı hüküm fıkrasının 3. bendinin silinerek, davacıların maddi tazminat istemleri Kurum gelirleri ile karşılanması nedeni ile reddedildiğinden davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığının yazılmasına, hüküm fıkrasının 4/a bendinin silinmesine, yerine hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kabul edilen manevi tazminat istemleri yönünden, eş için 1.100 TL, çocuklar yararına ayrı ayrı 1.100.00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine şeklinde düzeltilerek onanmıştır. Yüksek Özel Dairenin, manevi tazminat yönünden davacılar lehine ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir şeklindeki Sayın Çoğunluğun düzelterek onama kararının bu kısmına aşağıda göstereceğimiz nedenlerle katılmıyoruz. Somut olayda davacıların her biri murislerinin ölümü nedeniyle ayrı ayrı tazminat davaları açma imkanı varken, diğer bir ifade ile davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı mevcut olduğu halde birlikte tek bir dava açılmış ve sadece bir tane başvurma harcı yatırılmıştır. Davacılar vekili tek bir dosya için mesai harcamış, tek bir dosya üzerinden yargılama yapılmıştır. 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3. maddesinin 2. fıkrası Müteselsil sorumlulukta dahil olmak üzere birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi halinde ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur hükmünü getirmiştir. Bu maddenin mefhumu muhalifinden dava sebebi tek ise avukatlık ücretinin de toplam manevi tazminat miktarı üzerinden tek olacağı sonucu çıkar. Aynı Ücret Tarifesinin 8. maddesinde de hangi hallerde ayrı ayrı avukatlık ücreti takdir olunacağı belirtilmiştir. Dava tektir. Başvurma hacı tektir. Bu durumda manevi tazminat davası yönünden, her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı avukatlık ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır.

Yerel Mahkeme de manevi tazminat üzerinden davacılar lehine tek vekalet ücretine hükmederek doğru yapmıştır. Yüksek Özel Dairenin düzelterek onama ilamında, Sayın Çoğunluğun manevi tazminat yönünden her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekir şeklindeki görüşüne bu nedenlerle katılmadığımızdan, Yüksek Özel Daire kararının bu kısmına muhalifiz. (¤¤)
Old 03-05-2019, 23:04   #4
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Uyuşmazlık Mahkemesi: 05.11.2012, 57/213 (RG., 07.12.2012, 28490)

Vakıf üniversiteleri de dahil tüm üniversite hastanelerinde görevli hekimlerin sebep oldukları zararların tazmini talebiyle açılacak davalar, idari yargı yerinde çözümlenir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Malpraktis-husumet-ispat-özel hastane-devlet hastanesi-sorumluluk yeditepelişehir Meslektaşların Soruları 3 27-04-2015 16:43
Özel Hastane-Kamu Hastanesi Fiyat Farkı Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 7 03-12-2014 01:24
üniversite hastanesi Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 2 18-10-2012 10:17
Kamu hastanesi ambulansının jantının fırlaması neticesinde gerçekleşen hasar oguzhand0 Meslektaşların Soruları 2 04-10-2012 11:31
Üniversite Hastanesi Döner Sermaye ve Kamu İhale Kanunu aslıhan gültekin Meslektaşların Soruları 11 02-03-2009 16:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03521204 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.