Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

bilginiz varsa acil cevap lütfen:imar planı

 
Old 24-11-2006, 01:04   #1
neslegen

 
Varsayılan bilginiz varsa acil cevap lütfen:imar planı

belediyeden yapı ruhsatı alıp arsasında bina yaptırmaya başlayan kişinin ruhsatı,inşaatını tamamlamak üzereyken imar planın değişmesi ve arsasında bina inşa edebilmesinin imar planına aykırı hale gelmesi gerekçe gösterilerek iptal edilebilir mi?
Old 24-11-2006, 01:24   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

**************
İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi - Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Ve İptal Davasına Konu Edilebilme
Esas Yılı : 2003
Esas No : 326
Karar Yılı : 2003
Karar No : 588
Karar Tarihi : 10.07.2003
Daire No :
Daire : İD
**************
ÖZET : Dava; İskenderun, Sarıseki Beldesi, Organize Sanayi Bölgesi önünde 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan dolgu sahasının 400X90 metreden 600X90 metreye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3621 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca onaylanması yolundaki 24.4.2002 günlü, 7862 sayılı Bakanlık işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
**************
(3621 S. K. m. 7) (3194 S. K. m. 8/b)
İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesinin 12.12.2002 günlü, E:2002/3770, K:2002/5926 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacılar tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Mürteza Güler'in Düşüncesi : 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi hükümleri incelendiğinde; deniz, göl ve akarsu kıyılarında doldurma suretiyle arazi elde etme amacıyla yapılan uygulama imar planının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girdiği, kesin hukuksal sonuçlar doğuran uygulanabilir bir idari işlem haline geldiği kuşkusuzdur.
Onay tarihinden itibaren ilgililer tarafından uygulama işlemleri başlatılıp dolgu faaliyetinin sonuçlandırılabileceği bir durumda, dolgu işlemine ilişkin imar planının iptali istemiyle dava açılabilmesinin, ilgili mercii tarafından yasanın açık hükmüne rağmen ilan edilmediği bir halde, ilan şartına bağlanmasının, iptal davalarından beklenen hukuka uygunluk denetimini sağlama amacını gerçekleştirmeyeceği açıktır. Bu şekilde açılacak bir iptal davasının, ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde yapılması zorunlu olan dolgu faaliyetine ilişkin imar planının, dolgu işleminin geri dönülemez bir şekilde tamamlanmasından sonra yargısal denetime tabi tutulması gibi bir sonuç doğuracağı ve zira böyle bir yargısal denetimin yapılması neticesinde dava konusu imar planının kamu yararına olmadığının belirlenmesi durumunda ise bu davanın bir tür tespit davasına benzer bir görünüm sergileyeceği, belirlenen hukuka aykırılığı önleyici ve giderici bir etki yapmayacağı, hukuka aykırılığı saptanan imar planının tesis edildiği tarihten önceki hukuki ve fiili durumun sağlanamayacağı açıktır. Böylelikle kamu yararına olmadığı tespit edilen bir dolgu faaliyetinin kıyıda yaratacağı tahribatı önlemek imkansız hale gelecektir.
Bu nedenle kıyılarda doldurma suretiyle arazi elde etme amacıyla yapılan uygulama imar planının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği ve itiraz etmeyip uygulamayı başlatanlar yönünden olduğu gibi sözkonusu planın uygulanması nedeniyle menfaatleri ihlal edilenler için de kesinlik taşıdığının kabulü gerekir.
Açıklanan nedenlerle davacıların temyiz isteminin kabulü ve işin esası incelenmek üzere Danıştay Altıncı Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu'nun Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; İskenderun, Sarıseki Beldesi, Organize Sanayi Bölgesi önünde 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan dolgu sahasının 400X90 metreden 600X90 metreye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3621 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca onaylanması yolundaki 24.4.2002 günlü, 7862 sayılı Bakanlık işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Danıştay Altıncı Dairesinin 12.12.2002 günlü, E:2002/3770, K:2002/5926 sayılı kararıyla; 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesinde "Kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, Valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 7'nci maddesine göre tasdik edilir" hükmünün yer aldığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin ( b ) fıkrasında; "İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığı gönderilir" hükmüne yer verildiği, idari bir işlemin hukuksal sonuçlar yaratabilmesi ve dava konusu edilebilmesi için kesinleşmesinin gerektiği, nitekim 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinin 3/d bendinde de idari davaya konu olabilecek işlemlerin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olması gerektiğinin öngörüldüğü, belediye meclisince kabul edilmekle veya bakanlıkca onanmakla yürürlüğe girdiği 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen imar planlarının kesinleşmeleri için aynı madde hükmü uyarınca bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerektiği, olayda ara kararına verilen yanıtlardan ise uyuşmazlığa konu imar planının 3194 sayılı Kanunda öngörüldüğü biçimde ilan edilmediği, bu durumda, ortada kesin ve davacılar yönünden uygulanabilir nitelikte bir imar planının bulunmadığının anlaşıldığı, buna göre, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli nitelikte bir işlem olmadığı gerekçesiyle dava 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca reddedilmiştir.
Davacılar; ... Endüstri A.Ş.'nin 400x90 metre dolgu alanı yapılmak suretiyle iskele inşasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmasına rağmen proje dışına çıkarak dolgu yaptığını, böylelikle kendi şirketlerine ait iskelelerin çalışma alanını daralttığı gibi can ve mal güvenliğini de tehlikeye soktuğunu, daha sonra anılan şirketin plan tadilatı isteğinde bulunduğunu ve Bakanlıkça değişik kurum ve kuruluş tarafından belirtilen sakıncalar dikkate alınarak şirketin tadilat isteğinin reddedildiğini, fakat firmanın tekrar başvuruda bulunması üzerine Bakanlığın plan tadilatını şartlı olarak onayladığını, böylece anılan şirket aleyhine açılan men-i müdahale davasının sonucunu etkiler şekilde ve izinsiz, kaçak iskele dolgu sahasına meşruluk kazandıracak biçimde plan tadilatı yapıldığını, ortada Sarıseki Belediye Meclisince yapılmış ve onaylanmış bir uygulama imar planı değişikliği olmadığını, plan değişikliğinin bakanlıkça res'en yapıldığını, bu nedenle Sarıseki Belediyesi tarafından sözkonusu planın ilan edilmediğini ve askı tutanakları düzenlemediğini, ayrıca yeni imar planı üzerine ... Endüstri A.Ş.'ne yapı ruhsatı izni verildiğini ve şirketin dolgu ve inşaata başlandığını öne sürerek, Daire kararının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesinde "Kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir..." hükmü yer almıştır.
Uyuşmazlıkta uygulanması gereken 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin ( b ) fıkrasında; "İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar..." hükmüne yer verilmiştir.
Olayda, Sarıseki Belediyesi sınırları içinde bulunan İskenderun Organize Sanayi Bölgesi önündeki kıyıda, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre imar planı kararı bulunan mevcut ( 3 ) adet iskeleden ( 1 ) ve ( 3 ) nolu iskelelerin davacı şirketler tarafından, ( 2 ) nolu iskelenin ise ... Endüstri Anonim Şirketi tarafından kullanıldığı, 400x90 metre dolgu sahasına sahip 10.3.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ( 2 ) nolu iskelede ... Endüstri Anonim Şirketi tarafından plana aykırı olarak dolgu sahası dışına çıkılması üzerine Sarıseki Belediyesince kaçak inşaat zaptı tutulduğu ve inşaatın durdurulduğu, bu arada adıgeçen şirketin 10.3.2000 tarihli onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması teklifinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uygun görülmediği, ancak Sarıseki Belediyesince yapılmış bir plan değişikliği kararı ve belediyenin bu yolda bir teklifi olmaksızın adıgeçen şirketin bir önceki teklifinde revizyon yaparak buna göre hazırladığı ve dolgu sahasının 600x90 metreye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının davaya konu 24.4.2000 günlü işlemiyle onaylandığı, onay işleminden sonra söz konusu imar planı değişikliğinin Sarıseki Belediyesince ilan edilmediği, ( 1 ) ve ( 3 ) nolu iskeleyi kullanan davacıların ise Bakanlığın sözü edilen onay işlemi üzerine bakılan davayı açtıkları anlaşılmıştır.
3621 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen yazılı usul uygulanmaksızın, doğrudan üçüncü kişinin hazırlayıp sunduğu planın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanması suretiyle gelişen bu durum karşısında; dava konusu imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onandığı andan itibaren yürürlüğe girdiğinin, uygulanabilecek kesin ve icrai bir işlem haline geldiğinin kabulü gerekmektedir.
Böyle bir durumda, imar planı değişikliğinin ilgili belediyesince ilan edilmediğinden bahisle kesinleşmediği yolundaki aksi bir düşünce, planın uygulanması ile beraber menfaati ve hakkı ihlal edildiği iddiasıyla süresinde plana karşı dava açan kişinin, dava hakkının ertelenmesi, oluşan fiili durum nedeniyle zarar görmeye devam etmesi anlamına gelecektir.
Bu nedenle Dairesince, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, planın belediyece ilan edilmediği ve bu nedenle kesinleşmediği; ortada kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacıların temyiz istemlerinin kabulü ile Danıştay Altıncı Dairesinin 12.12.2002 günlü, E:2002/3770, K:2002/5926 sayılı kararın BOZULMASINA, 10.7.2003 günü oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY :
X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların temyiz istemlerinin reddi ve Danıştay Altıncı Dairesinin 12.12.2002 günlü, E:2002/3770, K:2002/5926 sayılı kararının onanması gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına karşıyız.


**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Olayın özelliklerine göre eğer yapılan ister keyfi olsun ister yerinde ve gerekli bir değişiklik olsun tam yargı davası açılmak suretiyle tazminat talep edilebileceği kanaatindeyim.
Old 24-11-2006, 12:04   #3
Av. R. Onur ÇINAR

 
Varsayılan

2.sınıf 2.modül konusu ... çok uyanıksın çookkk
Old 24-11-2006, 13:33   #4
heyyou

 
Varsayılan

onurcum esasen bakmakla görülebilecek şeyler ama hazıra konmakla da konu öğrenilmiyor.Burada önemli olan öğrenmektir bulmak değil aslında,oturumlarda hiçbir yönlendirici niye yanlış buldun diye sormadı bana şimdiye kadar mühim olan araştırmak bence...
Old 24-11-2006, 13:51   #5
mcete03

 
Varsayılan

öğrenci arkadaşları kutlarım,,,
Buda bir araştırma şekli,zekice.
Öğrenmenin şekli ve şemali olamaz,yeter ki amaç öğrenmek olsun
Old 24-11-2006, 18:42   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onurcinar86izmir
2.sınıf 2.modül konusu ... çok uyanıksın çookkk


Modül ne demek?
Old 24-11-2006, 20:02   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Bizler de eskiyoruz sn. Doğanel.

Anladığım kadarıyla soruyu soran öğrenci arkadaşımıza, okulda verilen bir ödev sorusu bu veya bir araştırma vb.

Sorusunu sordu, yanıtını kıdemli bir hukukçudan aldı ve tekrar bir yanıt vermedi.

Hukuk mantığını Yargıtay kararlarıyla pekiştirmek ne derece doğru, ilk olarak bunu bilmiyorum.

Bir ödev veya araştırma sorusunu kapsamlı bir hukuk sitesine yönelterek, nitelikli bir yanıtla, uygulamaya yönelik bir içtihatla karşılaşıp pekiştirmek, ne derece doğru, bunu da bilemiyorum.

Öğrenciliğimizde öğretenlerce, içtihatlarla haşır neşir edildiğimizi anımsamıyorum. Eğitim teori üzerine kuruluydu, yasalar kavratılırdı, ama öncelikle mantıkları. Yapılan pratikler de teorik sorulardan oluşurdu, ki biz , devamında, minimum düzeyde de olsa bazen, Anayasa Mahkemesi kararlarını veya Yargıtay kararlarını tartışır, eleştirir, beğenir veya beğenmezdik.

Hukuk yeni gelenlerce ilerlerdi.

Sayın Neslegen,

Dilerim aldığınız yanıtı, bir dayanak olarak alır, ödev halloldu gözüyle bakmaz, öncelikle mantığını kavrayıp sindirmeye çalışırsınız.

Zamanı gelmeyeni bugün öğrenmek, görece yarar sağladığınız sanısını, ciddi bir yanılgı olarak sunar yoksa size ilerleyen zamanda.

Sn.Doğanel'in sunduğu kararı tartışarak konuyu pekiştirmeye ne dersiniz mesela?

Saygılarımla...
Old 25-11-2006, 02:18   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hakkını yemeyelim. Özel mesajla teşekkür etti.
Bu arada bir de yönlendirici diye birinden bahsediliyor. Herhalde asistan falan bir grup oluşturup araştırıp, tartışıyorlar. Yani ben öyle anladım. Ya da hep böyle bir şeyler olsun istemişimdir ondan böyle algılamak istedim. Eğer buna benzer bir şeyse gerçekten güzel bir uygulama..
Old 25-11-2006, 06:05   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sorunun amacı ne olursa olsun, diğer üyelerin de yararlanmaları gözönünde bulundurularak, ayrıntılı biçimde yanıtlanmalıdır kanısındayım:Ruhsat iptal edilebilir ama iptal edilene kadar geçen sürede yapılan inşaat korunur. Bu gibi olaylarda kazanılmış hak kavramına dikkat edilmelidir.

Eğer inşaat sahibinin inşaatın yapılmasında kendi hatası- hilesi söz konusu değilse, imar durumu değişse de, değişene kadar geçen sürede yapılmış bulunan inşaatın yıkımına karar verilemez.

Ayrıca, imar durumunun değişmesi tek başına inşaatı ruhsatına aykırı hale getirmez; inşaat ruhsatının bir işlem yapılarak iptal edilmesi gerekir. Ayrıca inşaatın Yapı Tatil Zaptı tutularak durdurulması gerekir. Bu işlemler yapılana kadar yıkım kararı dahi verilemez; bu işlemler yapılana kadar sürdürülen inşaat, kazanılmış hak nedeniyle, korunur.

Özetle, ruhsat iptal edilebilir ama kazanılmış hak korunur.

Saygılarımla
Old 25-11-2006, 10:48   #11
heyyou

 
Varsayılan

Yok artık soran açısından işlevsiz oldu oturum dersi dündü ,anlayışlı olmanız sorunun nedenine rağmen iyi birşey gerçekten de...
Old 25-11-2006, 16:31   #12
Av. R. Onur ÇINAR

 
Varsayılan

sayın armağan bey kandırılmanıza gönlüm razı olmadı...

soruyu soran arkadas bizim okulda ve ne amaçla sordu bilmiyorum ama bize bu soruları vermelerinin amacı bizi kütüphanelere sokmak ve 20 kişilik gruplarda başımızda bir eğitim yönlendiricisi (öğretim üyesi) ile birlikte bu soruları yanıtlamak. bu yanıtlama derslerine biz oturum deriz ve her modül 4 oturumdan oluşur(üçüncü sınıfta her modül 6 oturum olur)...

soruyu soran arkadas oturumun olacağı sabah saat 02 civarı sormuş, yani 7 saat sonra bu sorunun cevabını arkadaslarına anlatacak. halbuki bunun için yetecek vakti ve kaynağı vardı. kütüphanede doç dr. oğuz sancakdar'ın imar hukuku ve uygulamaları kitabında ayrıntılarıyla bu konu işlenmiş. sorunun öğrenciye yöneltiliş amacı öğrenciyi araştırmaya yöneltmekti. arkadas arastırmıs ama bulamamış ya da bulmuş da konuyu anlamamış ve burada tartışmaya açıyorsa helal olsun . ama sen kalkıp da sana yüklenmiş bir araştırma konusunu araştıracağın yerde binlerce hukukçunun iyiniyetini suistimal edersen orada haksızlık var demektir.

soruyu soran sevgili arkadaşım, umarım üzerine düşen araştırma görevini yapmışsındır da bu kadar değerli insanların iyiniyetini suistimal etmemişsindir.
Old 25-11-2006, 16:48   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sevgili Onur

Ben kendimi kandırılmış hissetmiyorum:

Araştırma yapmak artık sadece kütüphanelerle sınırlı olmamalı. İnternetteki yazılı kaynakların yanı sıra hukukçular arası iletişim de bir araştırma yöntemi olarak kabul edilmeli.

Benim yazdığım bir paragrafı papağan gibi tekrarlamak işe yaramaz:
*Öncelikle yazdığımı anlamak için araştırmak, örneğin kazanılmış hak kavramının anlamını öğrenmek gerekir.
**Sonra benim yazdığımın doğruluğunu diğer kaynaklardan araştırmak gerekir.
*** Ve en son benim yazdığımın dayanaklarının kanun maddesi ve yönetmelik maddesi olarak belirlemek gerekir.

Eğer bütün bunlar yapılmaksızın konu geçiştirilirse soruyu soran beni değil, kendini kandırmış olur. Bu yüzden yanıtımda dayanakları hazır hap gibi vermedim; bundan özellikle kaçındım. Yoksa kopye vermek gibi olacaktı.

Bize düşen doğru yolu göstermek. Herkesin yolu açık olsun. Açık olsun ki adalet yerini bulsun.

Sevgilerimle
Old 26-11-2006, 10:00   #14
Av. R. Onur ÇINAR

 
Varsayılan

haklısınız armağan bey

tekrar okudum da mesajınızı gerçekten hazır bilgi vermeyip deyim ipuçlarıyla araştırmaya yönlendirmişsiniz...

sonuna kadar haklısınız bir insan ancak kendini kandırabilir

saygılarımla
Old 26-11-2006, 11:37   #15
Av. Berrin BAYAM

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan neslegen
belediyeden yapı ruhsatı alıp arsasında bina yaptırmaya başlayan kişinin ruhsatı,inşaatını tamamlamak üzereyken imar planın değişmesi ve arsasında bina inşa edebilmesinin imar planına aykırı hale gelmesi gerekçe gösterilerek iptal edilebilir mi?

Ruhstı veren makam ruhsatı her zaman iptale yetkilidir. BU ruhsat iptaline ilişkin dava açılabilir bu dava kaybedilse bile belediyenin ilk ruhsatı nedeni ile yapılan masrafları ve oluşan tüm zararların tazmini için idarede tam yargı davası açılabilir
Old 26-11-2006, 12:20   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av. Berrin Bayam

İlk ruhsatı vermiş olması nedeniyle Belediye'ye dava açılırken dikkatli olunmalı kanısındayım.

Belediye ilk ruhsatı o tarihte geçerli olan imar planına göre vermiştir. İmar planına uygun olan ilk ruhsatın verilmesinde Belediyenin bir kusuru bulunmamaktadır.

Sonradan imar planının değişmesi nedeniyle imara aykırı düşen ruhsatın iptalinde de bir kusur bulunmamaktadır.

İdarenin kusuru olmaksızın tazminat davasına muhatap olmasının sağlam gerekçeleri olmalı kanısındayım.

Saygılarımla
Old 02-12-2006, 21:10   #17
doganoz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan neslegen
belediyeden yapı ruhsatı alıp arsasında bina yaptırmaya başlayan kişinin ruhsatı,inşaatını tamamlamak üzereyken imar planın değişmesi ve arsasında bina inşa edebilmesinin imar planına aykırı hale gelmesi gerekçe gösterilerek iptal edilebilir mi?
inşaat tamamlanma aşamasında ise çok zor olmakla beraber yeni imar planında umumi hizmetlere ayrılmış yere isabet etmesi nedeniyle kamulaştırma isteği olanaklıdır.Fakat bu durmda yüklü bir tazminat bedeli de alabilirsiniz.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Sınavı Hakkında Bir Bilginiz Var Mı? berceste Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 84 13-12-2006 20:37
imar bankası bahar kesici Meslektaşların Soruları 1 30-10-2006 14:49
Kiracı ( Lütfen Cevap Veriniz) bora100 Hukuk Soruları Arşivi 5 06-09-2003 20:43
Evden Nasıl Çıkabilirim Acil Cevap Lütfen maytay Hukuk Soruları Arşivi 2 09-01-2003 17:35
Tekne Üzerine Her Ne Varsa Paylaşalım Av.Armağan Konyalı Site Lokali 5 14-04-2002 10:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07418895 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.