Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhtiyati Hacizle Takibi Öğrenen Borçlu Daha Sonra İmza İnkarında Bulunabilir Mi?

Yanıt
Old 07-05-2007, 17:00   #1
Av.Resul

 
Karar İhtiyati Hacizle Takibi Öğrenen Borçlu Daha Sonra İmza İnkarında Bulunabilir Mi?

Borçlu ihtiyati hacizle borçtan haberdar olmuştur.Haciz yapılmıştır.Borçlu uzlaşmak için gelmiş fakat sonradan uzlaşmadan vaz geçmiştir.Yaklaşık bir ay sonra icra daireisne gidip tebligatı alarak mahkemeye imza itirazın da bulunmuştur.
1-) icradan daha önce haberdar olması tablaigat ve süreler açısından bilgiye ihtiyacım var.(alacaklı vekiliyim)

2-) Borçluya üç defa haccze gidilmiş ve her seferinde ödeme için süre istediğinden muhafaza yapılmamıştır.Bunlar haciz zaptında yazılmaktadır.Borca itraz yoktur.Sonradan gelip icra dosyasından tebligatı alarak mahkemeye itirazda bulunmuşur." hakkın kötüye kullanılması " açısından yorumlarınıza ihtiyacım vardır.(alacaklı vekiliyim)
Old 07-05-2007, 17:27   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1986/11-93
K. 1987/88
T. 11.2.1987
• MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi Sırasındaki İkrarı )
• İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Borçlunun Bu Esnada İkrarda Bulunması )
• BORÇLUNUN İKRARI ( İtiraz ve Dava Hakkını Kaldırmaması )
• İTİRAZ VE DAVA HAKKININ KALKMAMASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )
• HARİCİ İKRAR ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )
1086/m.236,308,309,317
2004/m.67
ÖZET : Borçlunun, ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesi sırasındaki ikrarı, itiraz ve dava hakkını kaldırmaz. Borçlunun, o sırada borcu kabul ettiğine ilişkin açıklaması,harici ikrar niteliğindedir.

DAVA : Taraflar arasındaki "menfi tesbit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ( İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi )nce davanın reddine dair verilen 5.11.1984 gün ve 1984/178-692 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 19.3.1985 gün ve 1985/628-1533 sayılı ilamiyle; ( ...1 - İcra memurluğundan ve bilhassa İh. Haciz kararının infazı sırasında davacının borcu kabul beyanında bulunması bir harici ikrar niteliğinde olup, buna dayanılarak hüküm verilebilmesi için HUMK.nun 236/son fıkrası uyarınca bu ikrarın başka delil ve emarelerle teyit edilmiş olması gerekir. Olayda bu nitelikte bir delil ve emare mevcut olmadığına göre mahkemenin sırf harici ikrara dayanarak hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2 - Davacı İİK.nun 72. maddesine göre imzanın kendisine ait olmadığını öne sürüp menfi tesbit davası açtığına göre bu sahtelik iddiasının HUMK.nun 317. madde yollaması ile 308 ve 309. maddesine göre etraflı şekilde incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun ihmal edilmiş olması dahi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.. ) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, gereği görüşüldü :

KARAR : İhtiyati haciz kararının infazı sırasında borçlunun vaki ikrarı itiraz ve dava hakkını kaldırmaz. Zira, ihtiyati haciz kararının infazının mahiyeti itibariyle bu sırada yapılan ikrarın müzayaka altında yapıldığının kabulü gerekir. Kaldı ki, haciz sırasında senetler borçluya gösterilmediği için senetlerin gösterilmesinden sonra borca karşı itirazda bulunabileceği de eşyanın tabiatına uygun düşer.

Bu nedenle borçlunun ihtiyati haciz sırasında borcu kabul ettiğine dair beyanı harici ikrar niteliğinde olup, HUMK.nun 236/son maddesi gereğince bu ikrar başka delil ve emarelerle teyit edilmiş olmadıkça bağlayıcı sayılamaz. O halde öncelikle olayda bu nitelikte bir delil ve emare mevcut olup olmadığının araştırılması gerekir.

Diğer yönden, borçlu ( davacı ) İİK.nun 72. maddesine göre imzanın kendisine ait olmadığını öne sürüp menfi tesbit davası açtığına göre bu sahtelik iddiasının HUMK. 317. madde yollaması ile 308 ve 309. maddesine göre incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

O halde, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda yazılı nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcınıniadesine, 11.2.1987 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Davacı icra memuru huzurundaki beyanının hataya dayandığını savunmuştur.Bu yön ispatlanabilir.Hakim tarafından incelenip sonucuna göre karar vermek gerekir.Sayın çoğunluğun bu görüşün dışındaki gerekçesine katılmakla beraber bozma kararına bu bakımdan katılıyoruz.
Old 07-05-2007, 17:32   #3
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

1-hacizler sırasında borclu hazırmıdır?
2-hazır degılse 103 gönderılmışmıdır?
3-hacizler sırasında borclu acık sekılde borcu kabul etmışmıdır?
4-tebligatı almıstırdan kastınız nedir? Ödeme emri haciz sırasında borcluya teblig edilmemismidir veya icradan teblige cıkarılmamısmıdır?

Y.12.HD.13.06.1988.10511-7742
borçlunun ihtiyati haciz sırasında borcun ve imzanın kendisine ait oldugunu kabul ettigi nazara alınarak itirazın kesin olarak kaldırılmasına....

iyi calısmalar...
Old 08-05-2007, 10:46   #4
avozanvaral

 
Varsayılan

İhtiyati hacze haciz sırasında muttali olunduktan ve ih. haciz kararına itiraz edildikten ve ih. hacze itirazın reddinden sonra; ödeme emrinin daha uzun süre borçluya tebliğ edilmesi durumunda; borçlunun takibe karşı sair itirazlarını : ÖDEME EMRİNİN YASAL OLARAK TEBLİĞİNDEN SONRA sunabileceği; itiraz ve dava sürelerinin ödeme emrinin tebliğinden sonra işlemeye başlaması gerektiği kanaatindeyim.
Bu açıdan bakıldığında;borçlunun ihtiyati haciz sırasında borcu ikrarı var ise ihtiyati haciz sırasında imza itirazında bulunulmamış ve tutanaklarda imzası var ise; borçlunun sair itirazlarının somut olayda tutanakların imzalanması sırasında borçluya yönelik hata-hile-sahtelik yok ise reddi gerekir diye düşünüyorum.
Old 08-05-2007, 11:32   #5
Av.Resul

 
Varsayılan

Sayın ayşe,haciz sırasında borçluyla telefonla görüşüldüğü tutanaklara geçmiştir.Ve borçlu ödemek için süre istemiştir.Bu haciz tutanağına yazılmıştır.Daha sonra haciz tutanağına borcu ödmek için süre talebiyle ilgili beyanı tutanağa geçirilmiştir.Daha sonra iki defa daha hacze gidilmiş ve yine aynı beyanlar tutanağa yazılmıştır.Muhafaza yapılınca borçlu vekili gidip dosyadan bila dönen tebligatı alarak mahkemeye itirazda bulunmuştur.
Old 08-05-2007, 11:47   #6
Bülent Güler

 
Varsayılan

İhtiyati haciz tutanağı borçlunun yokluğunda düzenlenmiştir.( İİK.262 )
İİK.8. Maddesine göre beyanların tutanağa geçirilmesi zorunludur.
Borçlunun imzaya yönelik itirazı sadece satışı durdurur niteliktedir.
Bu itiraz ihtiyati haczin uygulamasının sürdürülmesine ve İhtiyaten haczedilen taşınır malların muhafaza altına alınmasına engel oluşturmaz.Kolay gelsin.
Old 09-05-2007, 22:43   #7
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

1-)İİK madde 264 geregınce olayda oldugu gb borclu ödeme emrinin tebliginden itibaren itiraz edebilecektir...

2-)borca itiraz yok ama borcu kabulde yok anladıgım kadarı ile eger borcu kabul edip daha sonra buna itiraz etse idi o zaman hakkın kötüye kullanıması vs düsünülebilirdi ancak olayda borcu ve imzayı tam manası ile kabul beyanı yok bu bakımdan imza itirazıda gecerlidir....

itirazın sonucları bakımından dıger meslektaslarımın cevaplarına aynen katılıyorum...iyi calısmlar...
Alıntı:
Yazan Av.Resul

1-) icradan daha önce haberdar olması tablaigat ve süreler açısından bilgiye ihtiyacım var.(alacaklı vekiliyim)

2-) Borçluya üç defa haccze gidilmiş ve her seferinde ödeme için süre istediğinden muhafaza yapılmamıştır.Bunlar haciz zaptında yazılmaktadır.Borca itraz yoktur.Sonradan gelip icra dosyasından tebligatı alarak mahkemeye itirazda bulunmuşur." hakkın kötüye kullanılması " açısından yorumlarınıza ihtiyacım vardır.(alacaklı vekiliyim)
Old 10-05-2007, 08:32   #8
av.m.a.g

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1988/1248

K. 1988/1476

T. 15.2.1988

• İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Sırasında Borcu Kabul Ettikten Sonra )

• İHTİYATİ HACİZDE BORCUN KABULÜ ( Daha Sonra İtiraz Edilemeyeceği )

2004/m.168

ÖZET : İhtiyati haciz sırasında borcun tamamını kabul eden borçlu, bu kabulden sonradan vazgeçilemeyeceğinden, asıl takipte borca itiraz edemez.
DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 1.2.1988 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR: Borçlular aleyhine 8.5.1985 tarihli ihtiyati haciz kararı alınmak suretiyle takibe geçilmiş, mahallinde ihtiyati haciz kararı uygulanmış, 9.5.1985 tarihli takip talepnamesi düzenlenmek suretiyle borçlular hakkında takip açılmış, 163 örnek ödeme emirlerinin tebliği üzerine borçlular icra dairesinde imzaya karşı itirazda bulundukları gibi, tetkik merciine alacağın esası yönünden nedenlerini göstermesi suretiyle itirazda bulunmuşlardır. Borçlulara ödeme emirleri 22.5.1985 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlular İİK`nun 168/5. maddesindeki beş günlük süre içinde 27.5.1985 tarihinde tetkik merciine itirazda bulunmuşlardır. Borçluların itirazlarının süresi içinde olduğu nazara alınmadan yazılı şekilde itiraz süresinin geçirilip, takibin kesinleştiğinden ve ihtiyati haciz kararına bir itiraz da vaki olmadığından bahisle borçluların itirazlarının reddi isabetsiz ise de, borçlular ihtiyati haciz sırasında borcun tamamını kabul ettiklerini beyan ettiklerine ve bu kabulden de sonradan vazgeçmeleri mümkün bulunmayacağına göre, borçluların itirazlarının reddine karar verilmesi bu gerekçe ile doğru bulunduğundan sonucu doğru merci kararının İİK`nun 366 ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 15.2.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Borçlu ölü hakkında icra takibi uye9493 Meslektaşların Soruları 38 23-05-2013 15:08
tanığın önceden ses kaydı alınarak daha sonra duruşmaya tanık sıfatıyla çağrılması buketoz Meslektaşların Soruları 6 26-11-2008 12:49
şirket ortaklığının borçlu olduğu senedin icra takibi buketoz Meslektaşların Soruları 3 21-03-2007 22:06
Sanal İmza 6 Ay Sonra Kullanılacak (bugün : 15.1.2004) Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 15-01-2004 18:18
Takipten Sonra İhtiyati Haciz Mümkün Mü? hukukcu Meslektaşların Soruları 1 20-03-2002 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04742193 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.